ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Algerbra H11, LMA018

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-20 - 2011-11-04
Antal svar: 99
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Daniela Saoska»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

98 svarande

Högst 15 timmar»18 18%
Cirka 20 timmar»29 29%
Cirka 25 timmar»23 23%
Cirka 30 timmar»17 17%
Minst 35 timmar»11 11%

Genomsnitt: 2.73

- kan inte tiden exakt...» (Cirka 20 timmar)
- Sjukdom i 8 veckors tid och har därav inte haft ork/lust.. » (Cirka 20 timmar)
- Mycket träning har krävts, dock ej av ondo.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

97 svarande

0%»1 1%
25%»1 1%
50%»1 1%
75%»19 19%
100%»75 77%

Genomsnitt: 4.71

- flummig fråga. svårt att vara delaktig av en kurs när den består mest av föreläsningar» (?)
- ---||---» (25%)
- Har gått på ca 75% av föreläsningarna, men knappt någonting på räkneövningar och SI.» (50%)
- Jag har varit på alla föreläsningar utom en, dock inga övningar. Det känns som att 75% är rimligast.» (75%)
- Jag var sjuk under två veckor och kunde därför varken gå på föreläsningarna eller studera hemma.» (75%)
- Var sjuk ungefär en och en halv vecka av kursen, därav inte 100%.» (75%)
- Ej gått på övningarna.» (75%)
- Det känns väsentligt att delta i denna kursen.» (100%)
- minus någon SI- lektion» (100%)
- var sjuk en gång och missade ett tillfälle» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

98 svarande

Jag har inte sett/läst målen»26 26%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»21 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»50 51%

Genomsnitt: 2.96

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

82 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»75 91%
Nej, målen är för högt ställda»7 8%

Genomsnitt: 2.08

- Se fråga 3» (?)
- Svårt att veta om man inte läst dem.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

87 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»11 12%
Ja, i hög grad»65 74%
Vet ej/har inte examinerats än»10 11%

Genomsnitt: 2.96

- Se fråga 3» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

98 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 6%
Ganska stor»30 30%
Mycket stor»62 63%

Genomsnitt: 3.57

- Håkans sätt att lära ut känns lite för svår. Jag tror att han lär ut på en lite för hög nivå.» (Ganska liten)
- Håkan har ett mycket pedagogiskt sätt och jag tycker att undervisningen har varit förstklassig.» (Mycket stor)
- Hade aldrig klarat det utan Håkans jättebra lektioner! Han förklarar hur bra som hellst!» (Mycket stor)
- Håkan var grym! :D» (Mycket stor)
- Var mycket lättare att förstå efter att man gått på föreläsningarna!» (Mycket stor)
- Håkan är grym» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

98 svarande

Mycket liten»4 4%
Ganska liten»7 7%
Ganska stor»45 45%
Mycket stor»42 42%

Genomsnitt: 3.27

- Hade underlättat att ha kurslitteratur som föreläsaren inte skrivit själv för att få en bredare bild av vad som beskrivs. Att det som sägs på föreläsningarna kan kompletteras med någon annans ordval.» (Ganska stor)
- Ibland otillräckliga svar i boken.» (Ganska stor)
- Väldigt bra bok!» (Mycket stor)
- Övningar och exempel var mycket nödvändigt.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

97 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»6 6%
Ganska bra»41 42%
Mycket bra»49 50%

Genomsnitt: 3.42

- Vi borde ha fått tillgång till gamla tentor med lösningar flera veckor tidigare. Vi har inte heller fått mail när dessa blev tillgängliga på kurshemsidan.» (Ganska dåligt)
- Skulle var bra om man använde Ping-Pong så man får mail vid nya dokument.» (Ganska bra)
- Vissa kurser använder pingpong andra studieportalen och andra något helt annat. Skulle gärna se att man fick ett system som alla använde.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

98 svarande

Mycket dåliga»2 2%
Ganska dåliga»15 15%
Ganska bra»36 36%
Mycket bra»37 37%
Har ej sökt hjälp»8 8%

Genomsnitt: 3.34

- kändes som för lite med ett övnignspass» (Ganska dåliga)
- Lärare på övningstillfället har vart sådär bra...» (Ganska dåliga)
- På övningarna är vi 40-50 personer och en lärare, är det många som behöver hjälp får man oftast vänta väldigt, väldigt länge..» (Ganska dåliga)
- stora grupper vid föreläsning» (Ganska dåliga)
- Dålig övningsledare. Kunde inte hjälpa till med talen i boken.» (Ganska dåliga)
- Någon till övning i veckan skulle jag uppskatta.» (Ganska bra)
- Man hade velat ha fler tillfällen då man kunde fråga föreläsaren saker.» (Ganska bra)
- Hade gärna haft lite fler övningstillfällen» (Ganska bra)
- har dock aldrig frågat en fråga under ett lektionstillfälle, utan jag sökte upp läraren efteråt» (Ganska bra)
- Mindre klasser och fler lärare hade underlättat.» (Ganska bra)
- mycket bra i och med de mattteövningarna vi haft och Si-matten.» (Mycket bra)
- Vi hade Håkan på våra övningar vilket var till mycket stor hjälp.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

99 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»22 22%
Mycket bra»72 72%
Har ej sökt samarbete»5 5%

Genomsnitt: 3.82

- Jobbigt med prat ibland på föreläsningarna, då det ibland kan vara jobbigt att höra föreläsaren utan några störningar.» (Mycket bra)
- Har ej samarbetat så mycket.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

99 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 3%
Lagom»37 37%
Hög»55 55%
För hög»4 4%

Genomsnitt: 3.6

- Men definitivt inte för hög!» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

99 svarande

För låg»0 0%
Låg»7 7%
Lagom»53 53%
Hög»33 33%
För hög»6 6%

Genomsnitt: 3.38

- Har arbetat under tiden så då blir det extra tungt.» (Hög)
- Pga av svårbalaserad tidsfördelning.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

99 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 2%
Godkänt»17 17%
Gott»47 47%
Mycket gott»33 33%

Genomsnitt: 4.12

- Läraren förväntade sig mycket mer förkunskaper än vad iallafall jag hade, och förklarade utifrån att allt han gjorde var självklarheter och hur enkelt som helts.» (Dåligt)
- Bra med duggor innan tentamen så man vet ungefär hur man ligger till och vad man behöver öva ner på. » (Gott)
- men det framgick aldrig riktigt vad som faktiskt är linjär algebra, och vad den används för. » (Gott)
- Riktigt bra föreläsare! Det var enkelt att följa med och han kom alltid förberedd till 110%!» (Gott)
- Bra upplägg på kursen. Duggorna var placerad vid "rätt" tid och gjorde att jag håll mig någorlunda ajour.» (Mycket gott)
- jättebra upplägg med de två duggorna.» (Mycket gott)
- riktigt bra lärare - stor plus för Håkan!» (Mycket gott)
- Håkan är en underbar människa <3» (Mycket gott)
- Väldigt pedagogisk professor» (Mycket gott)
- Håkan Blomqvist är en mycket kunnig och pedagogiskt lärare!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kurslitteraturen var bra. Läraren var bra, om än något virrig. Men helt klart pedagogisk. Duggorna var bra, för då blev man tvingad till att lära sig allt noggrant och man fick ett hum om hur man låg till kunskapsmässigt. »
- Håkan Blomqvsit»
- Strukturen på undervisningen, den goda tillgången på kursmaterial, den tydliga och pedagogiska linjen vilket föreläsaren följer.»
- Håkan som föreläsare! Duggor under kursens gång. »
- Upplägget.»
- duggorna. »
- Håkan»
- Allt fungerade jättebra, så allt! Speciellt att Håkan ska va läraren!»
- Alltsammans, upplägget är bra! Håkan är en fin man.»
- Duggor, Genomgång av GT. »
- duggorna»
- Håkan»
- jag gillade kursens upplägg fortsätt som nu tycker jag!»
- upplägg med introduktionstentamen, duggor och sedan tenta. »
- Läraren Håkan Blomqvist var väldigt pedagogisk och var bra på att förklara så jag tycker absolut att han ska fortsätta vara examinator på den här kursen.»
- Håkan»
- Håkan! Kanonbra pedagog. »
- Läraren och allt som var för oss, riktigt bra kurs, bra med duggor!»
- Håkan!»
- Håkan»
- Håkan Blomquist»
- Övningstillfällen med SI-instruktörer»
- Föreläsaren! Gillar även konceptet med Duggor, det hjälpte mig verkligen.»
- Håkan Blomqvist!»
- Håkan»
- Håkan Blomkvist»
- Håkan»
- Att alla får samma förutsättningar när det gäller övningsmatematiken. Det är fullkomligit idiotiskt att Design och EPI får ha Håkan i övningarna medan Meka och Maskin har hjälp av några andra människor som knappast kan kalla sig lärare.»
- Duggorna»
- Kursplanen»
- Bevara gärna Håkan som föreläsare. Bra att han var noggrann och strukturerad. Bra upplägg på kursen. Bevara de två duggorna innan problemtentan, då lär man sig mer.»
- Boken och föreläsningarna.»
- samma upplägg på kursen»
- Håkan»
- Läraren»
- Håkan»
- De strukturerade genomgångarna där vi exakt fått reda på vad vi ska jobba med hemma för att klara kursen så bra som möjligt!»
- Håkan Blomqvist är väldigt bra.»
- Duggorna, jätte bra studieuppstart!»
- Upplägget med duggor med krav på godkänt. Gör att man känner att man måste vara med hela tiden. Tyckte också om att duggorna testar teorikunskaper och tentan bara ren problemlösning.»
- Läraren. Håkan är i en klass för sig!»
- Håkan!»
- Läraren»
- Examinator Håkan Blomqvist»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inte 4 timmars föreläsning i streck. Man orkar inte sitta och lyssna i 4 timmar. Försök sprida ut föreläsningarna mer så man bara behöver lyssna i 2 timmar i rad. Och ha gärna fler övningar så man får chans att öva på det man just lärt sig.»
- Viktigt att få tillbaka duggorna i tid. Inet acceptabelt att få tillbaka dugga 1 en vecka efter att vi har gjort dugga 2.»
- Flera övningstillfällen.»
- All info redan från början, t ex gamla tentor, och exakt vilka sidor i boken som man ska kunna.»
- Helst inga 4 timmars föreläsningar, det blir lite väl mycket på en gång. »
- minst ett tal med binomisk ekvation, med något framför z^4, som talet på tentan»
- Mindre klass och därmed mindre föreläsningssal... Vilket kanske är svårt/dyrt...»
- Kanske några fler övningstillfällen.»
- fler övningstillfällen»
- Bättre luftkonditionering i Styrbord. »
- tyckte det fungerade bra inget behöver ändras på»
- kursmaterialet. schemaläggning: det går inte att ha matte-föreläsning från 13.15-17.00. Det var tufft för oss alla, även föreläsaren.»
- Det skulle vara bra, om det är möjligt, att skaffa ett till övningstillfälle nära tentan där man kan få möjlighet att få hjälp med det sista.»
- Inget, allt funka bra. Isf föreläsningssalen»
- Vet ej»
- Lektionssalen»
- Vi hade några få men de långa 4 timmars föreläsningarna. Det blir helt enkelt för tungt med 4 timmar matte i sträck»
- Det enda negativa med kursen var den "lilla" salen. Det var i princip fullsatt varje föreläsning och när man har 4timmar i sträck, blir det lite tröttsamt om man hamnat långt upp i salen (dåligt med luft och en tendens att det blev "snackigt").»
- mer plats i biblioteket för mattesupporten. Inte bara ett bord»
- Se till att Dennis vi hade på övningsmatten ersätts med någon annan person med högre kompetens inom matematik.»
- Jag tycker det vore passande att börja med CAD-kursen vid sidan om Algebra. Då skulle man kunna få möjlighet att rita upp vektorer och plan i det tredimensionella rummet. Det skulle ge en mer begriplig bild av vektoralgebran. Tyvärr är kursbokens figurer inte alltid så tydliga.»
- Ny övningsledare!»
- inget speciellt»
- Under föreläsningarna när det gås igenom nya saker skulle tempot vara lägre. När det är saker som presenterats tidigare kan man istället köra på och ta det lugnt vid nya metoder och begrepp.»
- Undvika tillfällen då det är genomgång i 4 timmar i sträck. Väldigt svårt att koncentrera sig under så lång tid.»
- Lärarens attityd»
- Inga dubbelpass i schemat. 4 timmar matematikföreläsning var olidligt.»
- Tyckte det var bra som det var!»
- Framhållandet av vedertagen utryck, som användadet av i och j, att roten ur ej är definerat för negativa tal osv»
- Lokalen. Styrbord föreläsningssal är för trång. Vi var även väldigt många elever. Fick man någon gång sitta högst upp, varken hörde man eller såg någonting.»
- Ventilationen i klassrummen »
- Att ta bort duggorna»

16. Övriga kommentarer

- Att läsa så många i samma sal gör att det ibland är svårt att höra vad föreläsare säger. En mikrofon/headset hade vart till stor hjälp. »
- Håkan är en mycket skicklig pedagog, som bidrar i hög grad till att kursen var bra. »
- Jag är mycket nöjd med kursen. Kanske något mer tid till komplexa tal.»
-
- Mycket bra lärare!»
- Håkan är helt klart en pedagogisk naturbegåvning!»
- SI-möten var jättebra!»
- Ser inget negativt med kursen och inte häller något som jag vill ändra. Kör samma struktur med samma lärare så blir det jätte bra.»
- Tack för en bra kurs!»


Kursutvärderingssystem från