ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V10 Programmering fk, GU, DIT950

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-15 - 2010-04-04
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Pelle Evensen»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»4 30%
Cirka 20 timmar»5 38%
Cirka 25 timmar»2 15%
Cirka 30 timmar»2 15%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.15

- Jag har förmodligen lagt ner mycket mer tid än så, men jag har inte dokumenterat det och är därför inte säker. Tiden går fort när man programmerar, så det kändes inte som att jag lade ner särskilt mycket tid.» (Cirka 20 timmar)
- Främst laborationerna eftersom jag har ett par års erfarenhet av objekt-orienterad programmering sedan tidigare.» (Cirka 20 timmar)
- Det mesta av tiden lades på labb 2» (Cirka 25 timmar)
- Jag har lagt ner minst 35 timmar på Java men inte nödvändigtvis sånt som rör kursen. Ibland har det överlappat men det är svårt att avgöra när det ena övergår i det andra. » (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 38%
100%»8 61%

Genomsnitt: 4.61

- Jag deltog på alla föreläsningar förutom de som jag inte hade möjlighet att komma till.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 30%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 53%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 15%

Genomsnitt: 2.53

- Kan inte kommentera målen.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Jag kan tycka att om man bara läst förra kursen så är denna kursen inte rimlig, men har man som mig förkunskaper och dessutom intresse (jag har sett fram mot denna kursen mest av alla under första året) så är det inga problem.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 36%
Ja, i hög grad»6 54%
Vet ej/har inte examinerats än»1 9%

Genomsnitt: 2.72

- Tentan, med sina väldigt generella frågor, testade mer än bara om jag uppnått målen. Jag har inte behövt författa så mycket text under något av kursens moment, men på tentan var det en förutsättning att kunna det. På grund av detta hann jag inte svara på alla frågor, trotts att jag kunde svaren. Övningarna kunde man ta sig igenom utan att redovisa och utan att lära sig något.» (I viss utsträckning)
- Bra tenta: men tycker att patterns inte diskuterades tillräckligt mot att dom fick en egen fråga på tentan.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»3 23%
Ganska stor»6 46%
Mycket stor»3 23%

Genomsnitt: 2.84

- Man lär sig inte programmera på föreläsningar. Det finns inget föreläsaren kan göra åt det. Det är ingen kritik mot honom.» (Ganska liten)
- Lärde mig det mesta på föreläsningarna.» (Ganska stor)
- Jag använde i princip bara föreläsningarna som hjälp inför tentan.» (Ganska stor)
- Föreläsningarna har varit bra till stor del. Dock några saker som inte varit bra: Föreläsningsanteckningarna är dåligt skrivna med många stavfel, syftningsfel och allmänt dåligt språk. Det är svårt att läsa och hänga med och det finns många hänvisningar till "förklarar senare", vilket är irriterande. Övningarna på måndagar har varit under all kritik. Den examinationsformen är en stor parodi och ett enda lotteri det finns de som fått godkänt utan att ha svarat på en enda fråga. Själv drabbades jag av att få svara på två frågor under den sista veckan eftersom jag var den enda som skrivit upp mig på den ena av dem. Detta ledde till att jag tvingades redovisa den ena frågan senare trots att jag redan hade besvarat en fråga frö handledare. Övningarna borde istället lämnas in till handledare före övningstiden och handledaren får rätta svaren från varje student (mer jobb men mycket rättvisare). Övningstiden skulle då kunna användas till att låta studenter redovisa sina lösningar för hela gruppen men att detta moment inte är grund för examinationen.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»4 30%
Ganska liten»3 23%
Ganska stor»1 7%
Mycket stor»5 38%

Genomsnitt: 2.53

- Boken var för dyr så jag köpte den aldrig» (Mycket liten)
- kurslitteratur spelade inte så stor roll, det var mer föreläsningarna som hjälpte till stort.» (Mycket stor)
- Effective Java borde vara kurslitteratur Big Java är världens sämsta bok. Den är lång och dålig. Ge åtmistone ett alternativ för folk som inte är helt färska på programmering» (Mycket stor)
- Boken använde jag inte alls, men föreläsningsanteckningarna och exempelkoderna, etc., som fanns på webbsidan var mycket bra att ha.» (Mycket stor)
- Utmärkt kursbok. Föreläsningsanteckningarna dåligt skrivna och ofullständiga (hänvisningar till ritade bilder, mycket korta beskrivningar i vissa fall).» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 30%
Ganska bra»7 53%
Mycket bra»2 15%

Genomsnitt: 2.84

- Eftersom hemsidan bara var ett filsystem var det lätt att missa viktiga nyheter och annat som inte syntes så tydligt.» (Ganska dåligt)
- Det var jättesvårt att hitta labbkompis, det måste kunna göras bättre» (Ganska bra)
- Det fanns många grova grammatiska fel i de skriftliga materialen. Man kunde inte kopiera text från pdf-filerna. Annars fungerade det.» (Ganska bra)
- Mager kurshemsida men bra innehåll.» (Ganska bra)
- Websidan är föredömlig, tråkig men väldigt smidig för att hämta material.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 7%
Ganska bra»5 38%
Mycket bra»6 46%
Har ej sökt hjälp»1 7%

Genomsnitt: 3.53

- Kunde ta lång tid ibland på labbarna» (Ganska dåliga)
- Tyvärr lite luddigt ibland när man bad om hjälp vid laborationstiderna.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»3 23%
Mycket bra»7 53%
Har ej sökt samarbete»1 7%

Genomsnitt: 3.46

- Någon form av klotterplank på kurshemsidan skulle underlätta enormt. Funktionell Programmerings-kursen gjorde detta jättebra» (Mycket dåligt)
- Vissa studenter tar mycket tid av handledare under övningarna och drar ner tempot.» (Ganska bra)
- Samarbetet med övriga studenter fungerade, men inte med min labbpartner. Vi var båda ganska dåliga på att förklara våra tankar för varandra, vilket resulterade i att samarbetet tog mycket längre tid än vi räknade med, vilket i sin tur gjorde att det tog ännu längre tid eftersom att vi båda tappade motivationen. Viktigt att påpeka är dock att vi till slut hann få alla bonuspoäng, men det var mycket stressigt.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 69%
Hög»4 30%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.3

- Snudd på hög, men det höll sig bra» (Lagom)
- Den kändes hög på grund av problemen med samarbetet och stressen det förde med sig. Jag läste också en annan kurs samtidigt som var mycket jobbigare och då kändes det alltid som att man hade mycket att göra. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»7 53%
Hög»3 23%
För hög»2 15%

Genomsnitt: 3.46

- Totalt låg på grund av att jag läste "Human Computer Interaction" parallellt, den kursen krävde väldigt lite arbete.» (Låg)
- Vilket beror på att jag läste 150% under LP3» (För hög)
- Tror att det mest var den andra (parallella) kursens fel» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 7%
Godkänt»4 30%
Gott»6 46%
Mycket gott»2 15%

Genomsnitt: 3.69

- Läraren verkar väldigt lat, inte särskilt engagerad i kursen och inte alltid jätteväl förbered för kursen. » (Dåligt)
- Det var okej» (Gott)
- En mycket solid kurs. Överlag mycket bra. Skulle kanske lägga ner mer tyngd på design patterns?» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- att övningarna ska vara obligatoriska, tack vare dem så var man tvungen att verkligen förstå det teorin bakom koden.»
- Övningstillfällena»
- Överlag det mesta.»
- Övningarna som gav en mycket bra förståelse för detaljerna i språket.»
- Bra föreläsningsanteckningar som inte bara var slides»
- Övningar som måste göras varje vecka. Men det borde kanske inte vara ett krav att redovisa dem muntligt. Webbsidan med all information och material!»
- Kursinnehållet, laborationer & föreläsare.»
- Betoningen på designmönster och generella OOP-koncept snarare än Java-specifika delar.»
- Veckoövningarna.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite tydligare namngivning på objekt, variabler och klasser, en rad med t.ex IA a = new A() är varken tydlig i varken text eller tal, blir bara en massa a:n, även om det tar lite längre tid att skriva är tydlighet viktigt, InterfaceA aObject = new ClassA hade varit mycket tydligare.»
- Någon sätt att kommunicera med de andra i klassen för oss som har andra kurser som krockar och inte alltid kan vara på föreläsningarna»
- Medan övningarna var lärorika så är jag lite tveksam till om det är ett bra system med poäng och uppskrivning på uppgifter man kan som inlärningsmoment. Det är som att ha en löpande veckoprov varje vecka. Sedan funkade slumpningen för vilka som skulle gå upp och redovisa kasst. Jag samlade ihop 48 poäng och fick bara redovisa sista gången. Andra fick redovisa varje gång dom var med. Dom blev lite bittra när jag satt där och fick full poäng igen utan att gå upp. Jag kunde självklart redovisa. Men det hände bara inte.»
- Bättre anknytning av materialet till en kursbok och ge läsanvisningar. Tyckte inte att Big Java var särskilt användbar under kursen.»
- Väsentlig information ute tidigare»
- Språket (på alla tänkbara sätt). Man borde försöka få bort "svengelskan" helt, försvenska orden som behövs, eller undervisa kursen på engelska. Grammatiska fel måste bort från undervisningsmaterial. Text i pdf-filer måste kunna kopieras. Frågorna på tentan borde göras mer konkreta och tydliga. Systemet med slumpmässiga redovisningar var väldigt orättvist.»
- Övningarna, se kommentar fråga 6.»
- Slumpmässigheten i övningarna, alltså att man kunde förlora en hel veckas poäng om man fick fel på en uppgift.»

16. Övriga kommentarer

- Bra kurs. Bör finnas en fortsättning tycker jag :)»
- Hade ofta problem med att hitta kurshemsidan (som för alla kurser jag läst på Datavetenskap)»
- Öht är det svårt att få reda på information om en kurs innan man börjar.»
- Det hade varit intressantare ifall övningarna handlade om något annat än fallgropar. Om det är så viktigt att känna till fallgroparna, så borde de spelat en större roll på tentan istället. Övningarna var nog det jobbigaste med hela kursen.»
- Frågan om typsystem på tentan var alltför svår, främst eftersom den var på hela 12-poäng, det inte redovisades så mycket på föreläsningarna och intrycket gavs att texten om typsystem var extra läsning för intresserade, inte material inför tentan.»

17. Koppling mellan grundkurs och fortsättningskurs

Hur upplevdes övergången från DIT011 (Objektorienterad programmering) till fortsättningskursen?

13 svarande

För stort överlapp, fortsättningskursen för lik grundkursen»0 0%
Visst överlapp, fk delade moment med grundkursen»1 8%
Inget överlapp, alla moment i fk följde naturligt på gk»4 33%
Visst glapp, kunskaper saknas från gk»2 16%
Stort glapp, grundkursen bör vara mer omfattande»5 41%
Stort glapp, fk bör vara mindre omfattande»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.91

- Varför finns ingen övrigt-ruta med övriga kommentarer längst ned på utvärderingen?» (Visst överlapp, fk delade moment med grundkursen)
- Grundkursen hade inte så mycket OO i sig (att bara använda klasser och objekt betyder inte att man programmerar OO!) medan fortsättningskursen var strikt OO» (Visst glapp, kunskaper saknas från gk)
- hade varit väldigt bra om man fått arbeta i eclipse i DIT011 så man sluppit ett par timmars pillande i eclipse för första labben. Hur koden ska se ut bör vara striktare i DIT011, så man lär sig följa kodstandarden för Java från början.» (Stort glapp, grundkursen bör vara mer omfattande)
- Problemet handlar inte om att DIT011 inte är tillräckligt omfattande. Problemet är att kursen omfattar för mycket och studenterna som bara läst den kan för lite. Man måste nog våga sålla lite mer och gå djupare in på detaljer. Kanske vore det bättre om Swing utgick helt från kursen till förmån för djupare Java kunskaper. » (Stort glapp, grundkursen bör vara mer omfattande)
- Det är irriterande att vänja sig vid ett sätt att programmera på i grundkursen, för att i fortsättningskursen lära sig att det är fel. Fortsättningskursen kändes nästan som en grundkurs i riktig java. Grundkursen kändes som ett dåligt skämt.» (Stort glapp, grundkursen bör vara mer omfattande)Kursutvärderingssystem från