ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Oorganisk och organisk kemi 2008, KOK080

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-02-29 - 2008-04-15
Antal svar: 57
Procent av deltagarna som svarat: 58%
Kontaktperson: Jerker Mårtensson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

57 svarande

Högst 15 timmar»5 8%
Cirka 20 timmar»15 26%
Cirka 25 timmar»20 35%
Cirka 30 timmar»11 19%
Minst 35 timmar»6 10%

Genomsnitt: 2.96

- Mellan 15 och 20 skulle jag nog säga. Varit väldigt olika från vecka till vecka. Beroende på hur mycket man labbat, hur mycket tid som gått till kandidatarbetet, skriva labrapport, inlämningsfrågor osv. kandidatarbetet har tagit väldigt mycket tid, hade velat lägga mer tid på kemin än vad jag kunnat.» (Högst 15 timmar)
- Det har varit mycket svårt att hinna med att läsa på eller räkna på något annat än just den labb som man skulle ha just den veckan. Labbarna tog mycket tid i form av förberedelser, själva labben och efterarbete. Eftersom vi har haft kandidatarbetet paralellt har jag inte haft tid att lägga mycket mer än 20 timmar per vecka.» (Cirka 20 timmar)
- Kandidatarbetet har tagit en del från kemi räknandet» (Cirka 25 timmar)
- Varit mkt att läsa och en del att räkna. » (Cirka 30 timmar)
- Mycket tid gick till inlämningsuppgifter. » (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

57 svarande

0%»1 1%
25%»0 0%
50%»7 12%
75%»24 42%
100%»25 43%

Genomsnitt: 4.26

- Jag är ingen morgonmänniska och hade föreläsningarna legat lite senare än 8 måndag och fredag hade jag närvarat på alla. » (50%)
- Bland annat schemakollisioner med annan kurs. » (50%)
- jag har varit frånvaro bara 2-3 lektioner» (75%)
- Har redan godkänd laborationsdel, om man bortser från den har jag deltagit 100%» (75%)
- OM man bortser från labbarna som jag inte gjorde därför att jag läst kursen tidigare (2005), jag registrerade om mig. Jag missade även fredagsföreläsningarna därför att jag läste en annan kurs samtidigt.» (75%)
- Det hade behövts en repetitionsföreläsning i början av kursen, istället för att bara tala om för eleverna att dom borde kunna allt som vi lärde oss två år tidigare och inte har använt sen dess. Det hade också varit bra om det faktiskt dök upp lärare på alla räkneövningar...» (100%)
- Åtminstone nästan 100%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål som ges i kurs-PM?

57 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 17%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»18 31%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»28 49%

Genomsnitt: 3.12

- Det tog ett tag att få ett grepp om kursen, då den är mycket stor.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Jag tycker det är bra att läsa igenom PM innan kursen börjar så man vet ungefär vad man förväntas kunna. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

48 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»44 91%
Nej, målen är för högt ställda»4 8%

Genomsnitt: 2.08

- en viss repetion av kemi skulle kunna vara nödvändigt för bt3 då dessa inte läst kemi på länge» (Ja, målen verkar rimliga)
- Men det är mycket material som gås igenom och tillsammans med kandidatarbetet blir det en mycket intensiv läsperiod. Det fanns inte något som hette mjukstart läsvecka 1.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Men, kunde varit klarare och getts mer tid åt att repetera för läraren självklara kapitel från tidigare kurser. Många studenter är lite ringrostiga efter två år. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Lite för många reaktioner att lära sig. Mycket pilar hit och dit och elektroner som flyttar på sig, på något sett känns det som de viktiga stora sambanden gått oss förbi i skogen av alla detaljer. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

48 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»17 35%
Ja, i hög grad»14 29%
Vet ej/har inte examinerats än»17 35%

Genomsnitt: 3

- Fruktansvärt jobbig tenta. Inte ett enda av talen kändes lätt. På alla de tidigare tentorna har flera av ett antal typtal kommit. Denna gång kom ingen av dessa. Jag anser själv att gränserna på tentan absolut borde sänkas (jag har inte sett den rättad än) eftersom den på intet vis höll samma svårighetsgrad som förra årets ordinarie tenta. » (I viss utsträckning)
- Jag tycker att tentan var alldeles för svår, alla lärare hade valt ut delar som var svåra. dessutom fick vi inte ens periodiska system där man kunde se vad det stod... jag har lagt mycket tid på kursen eftersom jag tyckt att den har varit rolig och välplanerad. Men efter tentan känns det som att den tiden jag lagt inte lönade sig, inte för de resultat jag kommer få på tentan iaf...» (I viss utsträckning)
- Tentan var inte representabel för kursen. Alldeles för hög nivå för den avsatta tiden, 4h. Hade som mål att nå en 5:a och tyckte jag var värd detta. Fick en 4:a men kändes som om att underkänt, kanppt godkänd var vad man skule räkna med efter tentan. Ingen kul känsla som student. Tentan var inte bra och motiverade inte studenter till fortsatta studier inom området. » (I viss utsträckning)
- Jag kände inte att jag fick visa allt jag kunde, det borde varit mer frågor på den oorganiska delen av kursen. » (I viss utsträckning)
- fruktansvärt svår tenta, liknade inte alls övningstentorna.» (Ja, i hög grad)
- Tentan täckte de flesta områden i kursen upplevde jag det som. » (Ja, i hög grad)
- tentan är 10e mars, idag är det 3e.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för ditt lärande?

57 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»6 10%
Ganska stor»31 54%
Mycket stor»19 33%

Genomsnitt: 3.19

- Ej deltagit.» (Mycket liten)
- en bättre blandning av självstudier och genomgångar på räkneövningarna skulle vara bra. » (Mycket stor)
- bra lärare!» (Mycket stor)
- hade gärna haft fler övningar eller nån form av räknestuga» (Mycket stor)
- Bra föräläsningar och övningar. Överlag en bra kurs. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kursboken "Chemical Principles" varit för ditt lärande?

57 svarande

Mycket liten»3 5%
Ganska liten»14 24%
Ganska stor»28 49%
Mycket stor»12 21%

Genomsnitt: 2.85

- Skulle vara bra med utförligare beskrivning av ligandfältsteori.» (Ganska liten)
- Man använder inte chemical så mkt utan, har mest använding för solomons. » (Ganska stor)
- Bra bok» (Ganska stor)
- Bra och tydlig bok, lättläst» (Ganska stor)
- bra bok. lättläst.» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kursboken "Organic Chemistry" varit för ditt lärande?

57 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»11 19%
Ganska stor»27 47%
Mycket stor»19 33%

Genomsnitt: 3.14

- Bra bok» (Ganska stor)
- Mycket blabb mellan de viktiga detaljerna, många sidor att läsa och många gånger liknande saker utan att boken drar några paraleller. » (Ganska stor)
- bra bok.» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har laborations-PM varit för ditt lärande?

56 svarande

Mycket liten»3 5%
Ganska liten»19 33%
Ganska stor»30 53%
Mycket stor»4 7%

Genomsnitt: 2.62

- Har redan godkänd laborationsdel så har ej gjort dem igen.» (?)
- Tycker att laborations-PM ibland saknar information. » (Ganska liten)
- Skriv lite mer i PM istället för alla hänvisningar till boken. » (Ganska liten)
- varierande kvalitet men i stort sett bra. Vissa laborationer kunde ha beskrivit utförandet mer utförligt.» (Ganska stor)
- vissa labhandledningar kan göras tydligare. Det skulle t.ex. vara bra om reaktionsmekanismer var utskrivna i lab-pm» (Ganska stor)
- bra att vi fick labbkompendiet utskrivet.» (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

57 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»4 7%
Ganska bra»30 52%
Mycket bra»21 36%

Genomsnitt: 3.22

- Material i form av uppgifter etc som delades ut under lektionstillfällen lades aldrig upp på kurshemsidan vilket var mycket irriterande.» (Mycket dåligt)
- Tycker att kurshemsidan varit mycket ostrukturerad. En del föreläsningar fattas.» (Mycket dåligt)
- En del material som delades ut på föreläsningar fanns inte tillgängligt på hemsidan. Och jag tror inte att det beror på copyright. Tänker på vissa papper med övningsuppgifter som framställts på chalmers.» (Ganska dåligt)
- Hade varit bättre att få all information tidigt» (Ganska dåligt)
- Hade varit bra om alla föreläsningsanteckningar hade varit tillgängliga och helst då innan föreläsningen så man hinner skriva ut och titta på innan.» (Ganska bra)
- Alla föreläsningspowerpoint borde delas i början på varje föreläsning.» (Ganska bra)
- Vissa dokument gick inte att få tag på om man hade tappat bort dem, varken utanför lärarnas rum eller på internet. » (Ganska bra)
- Konsekvens vad gäller utdelande av föreläsningsanteckningar! Ibland fick man dem, ibland inte...» (Ganska bra)
- Vissa föreläsare delade ut kopior av föreläsningarna, medan vissa la dem på kurshemsidan. Detta är väl bra, förutom att man aldrig vet ifall man bör skriva ut anteckningarna i förväg (printerquota och sånt gör att man helst låter bli att skriva ut). Det allra enklaste hade varit om alla föreläsare hade gjort på samma sätt, och det hade dessutom underlättat om de anteckningarna som hamnade på hemsidan hade lagts upp innan föreläsningstillfället. » (Ganska bra)
- Lars får gärna lägga ut sina föreläsningsanteckningar innan föreläsningen. » (Ganska bra)
- Utdelade handouts på alla föreläningar med power point hade varit en bra idé. Nu var det lite oklart när man fick handouts och när man skulle skriva ut själv.» (Mycket bra)
- Mycket bra att allt lades ut på hemsidan om man inte kunde närvara vid alla föräläsngar, övningar etc. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

57 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»7 12%
Ganska bra»23 40%
Mycket bra»23 40%
Har ej sökt hjälp»4 7%

Genomsnitt: 3.42

- Det har funnits gott om tillfällen att fråga, på räkneövningar och liknande men problemet är att när en del elever frågar, gör de det i 20 minuter. Då hinner inte vi andra studenter få hjälp. Jag tror att räkneövningsledarna måste vara lite mer bestämda och säga att de måste hinna hjälpa andra också, så att inte alla tjejer i BT3 får hjälp 95% av lektionstiden.» (Ganska dåliga)
- Tar lång tid att få hjälp eller svar på exempelvis e-post.» (Ganska dåliga)
- Handledare saknades vid övningarna eller en handledare sprang mella tre olika salar i olika delar av huset. » (Ganska dåliga)
- Det var för många studenter på Ninas övningar. Tiden räckte inte till att hon skulle hjälpa alla.» (Ganska bra)
- Svårt att få hjälp utöver konsultationstider. På dessa angivnatider var det ibland svårt att hinna få svar på sina frågor. Men lärarna gjorde så gott de kunde!» (Ganska bra)
- Ett konsultationspass till per vecka hade inte varit fel» (Ganska bra)
- Många som vill fråga...» (Ganska bra)
- dålig information när lärare skulle vara borta från övningar o vilken sal som gällde. jobbigt att ha flera ämnen på samma övningstid så man måste välja rätt sal med rätt lärare för att kunna få svar på frågorna.» (Ganska bra)
- det var svårt att få hjälp på lektionerna eftersom det var för få lektioner och för många elever som hade en massa frågor på samma gång. Det var dock mycket bra lärare som ställde upp att svara på frågor och låna ut sina facit-böcker när man kom till deras rum och undrade över något.» (Ganska bra)
- mycket tillmötesgående lärare!» (Mycket bra)
- Lärarna togs sig verkligen tid att hjälpa en om man besökte dem men för lite schemanlagt frågetid. » (Mycket bra)

12. Hur väl balanserat är förhållandet mellan antalet föreläsningar och övningar?

57 svarande

För lite övningar»14 24%
Väl avägt»41 71%
För många övningar»2 3%

Genomsnitt: 1.78

- Tycker att övningarna skiljer sig markant mellan lärare. Uppskattar någon form av genomgång, om endast ett övningsexempel.» (För lite övningar)
- Ej deltagit.» (Väl avägt)
- Har inte deltagit i övningarna» (Väl avägt)
- Men oklart var man skulle gå på övning, först blev laborationsgrupperna tilldelade salar, men allteftersom förstod man att man fick gå till en specifik lärare beroende på vad man behövde hjälp med. Kunde varit tydligare. Eventuellt att lärarna flyttade runt så att alla fick tillfälle att få hjälp av resp. lärare på ett lättare sätt. » (Väl avägt)

13. Hur upplever du upplägget på övningarna?

55 svarande

För lite tavelgenomgång.»22 40%
Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.»23 41%
För lite tid för eget arbete.»4 7%
För lite tid till att ställa frågor.»6 10%

Genomsnitt: 1.89

- det berodde lite på vem av övnigsledarna man gick till . en blanding av både självstudie o tavelgenomgång är bra. » (?)
- mer typtal!» (För lite tavelgenomgång.)
- För lite tavelgenomgång i början av kursen, blev bättre framåt slutet. » (För lite tavelgenomgång.)
- För inlärning är det bättre att se en exempeluppgift innan man gör en själv. » (För lite tavelgenomgång.)
- Det var olika upplägg beroende på vilken lärare man gick till under övningarna. Vissa hade genomgång och vissa inte alls. Bra med halva genomgång, halva eget arbete» (För lite tavelgenomgång.)
- Kanske undkommer en del frågor genom att ha genomgångar på tavlan...» (För lite tavelgenomgång.)
- blandat. vissa var ju bara tavelgenom gång. det skulle kanske ha informerats om så man inte missade det» (För lite tavelgenomgång.)
- det är olika hos olika lärare. Bra om man tex har upp till 45 min genomgång och sedan eget arbete där läraren står till förfogande.» (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.)
- Det berodde helt på vilken lärare man råkade ha den dagen om det blev någon genomgång eller inte! Sånt är urkass! Alla skall ha möjlighet att få samma genomgångar, det skall inte bygga på om man haft turen att gå till rätt sal. » (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.)
- I början var det lite rörigt, med för lite tavelgenomgång men detta vägdes upp bra mot slutet av kursen. Det var dock ganska stor skillnad mellan de olika lärarna och ibland svårt att få plats i salarna.» (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.)
- Har inte deltagit i övningarna» (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.)
- det är förlite tavelgenomgång, speciellt i början av kursen. man har mycket mer att gör som gör att man inte hinner med övningarna. helt enkelt är det för lite tid för en så stor kurs» (För lite tid för eget arbete.)
- Det var så många som gick på övningarna så man hann bara fråga en eller max två frågor per gång. Att ha separata övningar för K och Bt vore bra.» (För lite tid till att ställa frågor.)

14. På vilket eller vilka sätt har laborationerna bidragit till lärandet på kursen?

Du kan ange fler svarsalternativ!

57 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Underlättat lärandet pga att de stimulerat ämnesintresset.»28 49%
Laborationerna har INTE bidragit till lärandet på kursen.»3 5%
Det praktiska geomförandet underlättar lärandet av teorin.»38 66%
Ökad kunskap om olika laboratorietekniker.»46 80%
Har INTE gett ytterligare kunkap om laboratorieteknik.»4 7%
Har bidragit till en ökad säkerhetsmedvetenhet,»35 61%

- Mycktet lärande med laborationer. Alla laborations assistenterna var mycket bra på att förklara. Bra labbhandledning och mycket lärande att man hade förhör på både handledningen och säkerheten.» (Det praktiska geomförandet underlättar lärandet av teorin., Ökad kunskap om olika laboratorietekniker., Har bidragit till en ökad säkerhetsmedvetenhet,)
- jonjakten var rolig. Det tog tid att få sitt resultat för koordinationslabben(IR spektrat) Det var ganska olika krav på de olika labrapporterna, de kunde varit en jämnare svårighetsfördelning. » (Underlättat lärandet pga att de stimulerat ämnesintresset., Det praktiska geomförandet underlättar lärandet av teorin., Har bidragit till en ökad säkerhetsmedvetenhet,)
- koodrinationslabben kändes dock ej bra. den var flummig.» (Underlättat lärandet pga att de stimulerat ämnesintresset., Det praktiska geomförandet underlättar lärandet av teorin., Ökad kunskap om olika laboratorietekniker., Har bidragit till en ökad säkerhetsmedvetenhet,)
- Tycker tyvärr att laborationskursen inte givit någon vidare kunskap. » (Laborationerna har INTE bidragit till lärandet på kursen., Har INTE gett ytterligare kunkap om laboratorieteknik.)
- Reaktionerna som sker i laborationerna är jätteviktiga ur kurssynpunkt, men gås inte igenom på själva labben utan man måste läsa sig till det själv. Som t.ex. efter aldol och grignardlaborationen hade jag ingen som helst aning om mekanismerna, vilket jag hade hoppats få, speciellt eftersom det är tentarelevant och bra att kunna.» (Det praktiska geomförandet underlättar lärandet av teorin.)
- Jonjakten var rolig. Koordinationslabben hade dåligt skriven handledning.» (Det praktiska geomförandet underlättar lärandet av teorin., Ökad kunskap om olika laboratorietekniker., Har bidragit till en ökad säkerhetsmedvetenhet,)
- Bra labbar!» (Underlättat lärandet pga att de stimulerat ämnesintresset., Det praktiska geomförandet underlättar lärandet av teorin., Ökad kunskap om olika laboratorietekniker.)
- Mycket bra labbar.» (Underlättat lärandet pga att de stimulerat ämnesintresset., Det praktiska geomförandet underlättar lärandet av teorin., Ökad kunskap om olika laboratorietekniker., Har bidragit till en ökad säkerhetsmedvetenhet,)
- Väldigt mycket tid gick åt till att springa och leta efter utrustning och saknade kemikalier. » (Laborationerna har INTE bidragit till lärandet på kursen., Har INTE gett ytterligare kunkap om laboratorieteknik.)

15. Hur relevant är laborationskursen för utbildningen?

57 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»6 10%
Ganska stor»27 47%
Mycket stor»23 40%

Genomsnitt: 3.26

- Laboratoriearbetet kändes väldigt low-tech i jämförelse med biokurser. » (Mycket liten)
- Betyder dock inte att jag lärt mig, eller uppskattat den.» (Ganska stor)
- Laborationerna är mycket viktiga, och är en mycket bra inlärningsteknik. » (Mycket stor)
- Utom koordiantionslabben som inte kändes alls planerad. Dela ut materialet tidigare om det ska vara inlämningsfrågor så man kan planera lite.» (Mycket stor)

16. Hur är omfattningen av laborationskursen?

55 svarande

För stor.»11 20%
Lagom.»41 74%
För liten.»3 5%

Genomsnitt: 1.85

- Exempelvis var det onödigt med två jonjaktstillfällen...» (För stor.)
- med tanke på att den inte har någon egen poäng.» (För stor.)
- All den tid som inläsning till labbar, genomförande av och labrapportskrivande tar är för stor i förhållande till vad man får ut av dessa. Det är roligt att labba och man lär sig mycket på det MEN labbarna har man ingen nytta av på tentan - ska de utgöra en så pass stor del av kursen bör de vara "tentarelevanta". Annars kunde "labtiden" använts till att läsa in kursmaterial.» (För stor.)
- Kräver för mycket arbete runt omkring» (För stor.)
- att det var labbförhör på alla labbar var både bra och dåligt. Säkerheten är alltid viktig. Men att behöva lämna en labb för att man inte kunde måla upp en molekyl skapade bara nervositet och irritation dagen innan laborationen.» (För stor.)
- Laborationer och rapporter tar så mycket tid att instuderandet av kursmaterialet blir lidande. » (För stor.)
- Mycket bra att man skriver labbrapport på endast en laboration och att man för noggranna anteckningar på de andra och på så sätt blir godkänd på dessa. » (Lagom.)
- Laborationskursen är väldigt omfattande, men det vägs upp med att laborationerna ofta är förhållandevis korta och att man endast behöver skriva en laborationsrapport, vilket var uppskattat.» (Lagom.)
- Labbarna tar endel tid men att det bara är en fullständig rapport underlättar. Man skriver ju ändå i labb-boken ordentligt.» (Lagom.)
- Hade gärna haft en separat laborationskurs, något större i omfattning. » (För liten.)

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

56 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»22 39%
Mycket bra»33 58%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.57

- Inte så mycket interaktion med andra. Folk var mest stressade på labbarna. » (Ganska bra)

18. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

56 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»19 33%
Hög»32 57%
För hög»5 8%

Genomsnitt: 3.75

- Väldigt mycket att göra första veckorna dock, eftersom kandidatarbetet startar och det är mycket obligatoriskt där.» (Lagom)
- Då kursen är 9hp så känns egentligen arbetsfördelnignen bra, men det blir mycket att göra tillsammans med kandidatarbetet» (Hög)
- Det är en svår kurs som kräver mycket tid» (Hög)
- Väldigt många övningsuppgifter, kanske kunde ta bort några, särskilt på koordinationskemin. Man hinner inte göra dem.» (Hög)
- Arbetsbelastningen var lite ojämn beroende på vilken lab man fick skriva rapport på. Jag hade oturen att få den sista labben vilket gjorde att jag var tvungen att skriva labrapport när jag skulle behövt plugga till tentan. Inte bra! Ingen borde behöva skriva labrapport under läsvecka 7. Det är bättre att bara ha rapportskrivning på de första 5 labbarna istället! Arbetsbelastningen var lite ojämn under kursen med mycket jobb i början med inlämningsuppgifter, sedan en lugnare period innan en mycket intensiv sista läsvecka tog vid.» (Hög)
- Omfattande kurs med tanke på poängtalet. » (Hög)
- instuderingsfrågorna var bra, men det tog för lång tid. » (För hög)

19. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

57 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 17%
Hög»32 56%
För hög»15 26%

Genomsnitt: 4.08

- Tyvärr blev denhär kursen lite eftersatt då jag gör kandidatarbetet samtidigt. Var dock bra med inlämningsuppgifter tidigt i kursen så man kom igång med pluggandet!» (Lagom)
- Bt3 läser kandidatarbete parallellt som tar mycket tid.» (Hög)
- Mycket hög, men det gör inget då det är en rolig kurs.» (Hög)
- Kandidatarbete (Bt) + denna kurs gav hög arbetsbelastning. Jag tror det skulle vara bättre om Bt kunde läsa kursen i tvåan precis som K gör. Då har man Kemi med biokemi i färskt minne och "kommer lättare in i kursen". Nu var det mycket som behövde repeteras innan man kunde hänga med ordentligt.» (Hög)
- Mellan hö och lagom... Väldigt intensivt första veckorna med inlämningsuppgifter och kandidatarbetet som drar igång.» (Hög)
- Mkt hög på gränsen till för hög. » (Hög)
- Läst flera kurser, mer än heltid.» (Hög)
- två tuffa kurser samtidigt. organisk & oorganisk kemi & kandidatarbete.» (För hög)
- Hann inte riktigt med den andra kursen.» (För hög)


Sammanfattande frågor

20. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

57 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 5%
Godkänt»18 31%
Gott»27 47%
Mycket gott»9 15%

Genomsnitt: 3.73

- Mycket av förståelsen som krävs förmedlas inte i kursen utan studenterna förväntas "lista ut" hur organkemi fungerar på egen hand. » (Dåligt)
- Jag tycker att kursen var aningen rörig - hade svårt att se sammanhanget i den och få en helhetsbild av vad jag höll på med. Det var en massa mekanismer hit och dit och man visste inte riktigt hur mycket man behövde lära sig.» (Godkänt)
- Tentan gör att kursen inte känns lika rolig längre. fick inte använda mig av det jag hade lärt mig.» (Godkänt)
- Bara mycket besviken på tentan. Annars en mkt bra kurs. » (Gott)
- Men svårt att veta hur mycket man kan och på vilken nivå tentan kommer ligga på. » (Gott)
- Jag la ner väldigt mycket tid på Görans instuderingsfrågor, hade varit bättre att ha med dessa få kapitlen på tentan istället. » (Gott)
- roligaste hittills» (Mycket gott)

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt med laborationer. Ninas och Jerkers föreläsningar var mycket givande.»
- övningstillfällen»
- Laborationerna»
- laborationerna funkar bra, böckerna är bra att ha till kursen. »
- jonjakt-labben»
- lärarnas bra föreläsningar. »
- Enbart en laborationsrapport. Övningarna med tavelgenomgång.»
- Jag tycker att upplägget med både föreläsningar och övningar var mycket bra. »
- Jonjakten»
- Övningar med tavelgenomgång.»
- Jonjakten var det som var roligast med oorganisk kemi, annars är organisk kemi roligast. »
- Alla bra föreläsningar, de har varit guld värda! Det är inte många kurser där föreläsningarna är så givande som i den här! »
- Lärarnas tillgänlighet för frågor borde öka, att de ska ha mer tid till eleverna att ta emot frågor. Man har ibland känt sig hastad förbi med ursäkt att det är fler på kö och att det bara funnits tid till att ställa frågor en gång per person och övningstillfälle. Då har man knappt fått sina frågor besvarade. Handledarna försöker men tiden räcker inte.»
- Jonjakten. Inlämningsuppgifterna. Föreläsningarna i metallorganisk kemi och radikal-reaktioner. Var tydliga och bra.»
- Organisksynteslabbarna, övningarna»
- Labrationerna, men förbättra koord-labben.»
- Laborationsdelen är bra, och det var uppskattat att fokus endast läggs på en rapport så att man får tillfälle att göra en bra rapport istället för flera hafsiga.»
- laborationerna»
- föreläsningarna var bäst»
- labbar»
- Inlämningsuppgifterna var bra och intressanta, samt laborationen "jonjakt".»
- Laborationerna»
- Upplägget!»
- Labbar, övningar.»
- Jag tycker att allt var bra. »
- ämnens 3D-strukturer och kemikaliers praktiska användningsområden. »
- Vet ej»
- jonjakten»
- Böckerna och materialet är bra»
- Tycker att Ninas övningslektioner var suveräna, det funkade jättebra, ibland kunde det vara för mycket folk och det kunde ta lång tid att få hjälp.»

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det kan vara bra om Lars antecknar lite mer på tavlan. Det gäller också för Göran. »
- man måste ha lite mer tavelgenomgång»
- Bör vara betydligt mycket fler tavelgenomgångar under övningar, speciellt då på den organiska kemin med aldol och sådant, detta är mycket svårt att greppa själv.»
- Fler övningstillfällen»
- mera blanding mellan genomgång och självstudier på övnignarna och främst se till att räkneledarna gör detta. Jämnare fördelnign på labbraporternas svårighetsgrad att klara/skriva»
- Fler konsultationstider sista två veckorna innan tentan. Föreläsningsanteckningar på webbsidan innan föreläsningen.»
- inlämningsuppgifterna på kap 14-15 i A&J. »
- Koordinationslabben bör ses över. Vi vill ha ungefär lika mycket genomgångar i alla olika salar på övningstillfällena. »
- Hur många instuderingsfrågor man måste göra eller varje frågas omfattning. »
- Instuderingsfrågorna. BORT! Koordinationslabben. BORT!»
- Laborationerna, föreläsningarna och övningarna»
- Att ha mer tavelgenomgång på övningarna, samt att samma saker gås igenom i alla övningssalarna. »
- Har funkat bra.»
- Mer tavelgenomgång av "nyckel"-uppgifterna på varje kapitel»
- Tyckte koordinationslabben var sådär. Labhandledningen var dålig och den var inte särskilt pedagogisk. Tyckte inte föreläsningarna om koordinationskemi var så bra heller.»
- Räkneövningarna, att försöka hjälpa alla studenter en stund istället för vissa den största delen av tiden.»
- tentan borde återgå till att ha den svårighetsnivån den har haft tidigare år. »
- - Försöka få fram ett sammanhang i kursen och förklara hur de olika delarna hänger ihop. Utgå från helheten och därifrån bryta ner informationen i små bitar. Som det var nu blev man tvungen att försöka gå baklänges och "hitta helheten genom småbitarna". - Jag hade önskat att det hade varit mer fokus på frågor som följande. Varför ska vi lära oss detta? Hur kommer vi att få nytta av kursen i "verkligheten" (konkreta verklighetsbaserade exempel på användning av denna kemi)? Hur används detta vi lär oss i industriella sammanhang? o.s.v. Astra-föreläsningen var bra men den var inte särskilt kopplad till resten av kursen/kursmaterialet. - Koordinationslabbens labhandledning bör förbättras.»
- Repetitionsföreläsning!!! Och att alla övningsledare går igenom samma sak»
- Se ovan»
- Bättre struktur på övningarna, framförallt i inledningen av kursen. Svårighetsgraden på tentan.»
- vissa övningar var ju bara tavelgenom gång. det skulle kanske ha informerats om så man inte missade det. dålig information när lärare skulle vara borta från övningar o vilken sal som gällde. jobbigt att ha flera ämnen på samma övningstid så man måste välja rätt sal med rätt lärare för att kunna få svar på frågorna.»
- kortare jonjakt, lägg till nån räknestuga.»
- kanske lite fler uppgifter där kunskap från flera delar av kursen tillämpas. Annars kommer det först när man tittar på gamla tentor.»
- Mer laboration»
- Tentan alt tiden avsatt för tentamen. 4h var alldeles för lite på årets tenta. Besviken!»
- Separata övningar för K och Bt.»
- Svårt att få kontakt med kursanvsariga.»
- Koordinationslaborationen kändes ostrukturerad och oklar.»
- Minska arbetsbelastningen. Bättre koppling till övriga delar av Bioteknikutbildningen. »
- Vet ej»
- instuderingsuppgifterna, dom tar alldeles för lång tid att göra. samt att dom ej ger några bonuspoäng. »
- All planering och instuderingsfrågor från lv 1»
- Minska antalet frågor på Görans instuderingsfrågor eller gör dom inte så stora och omfattande. Det är för många laborationer som ska göras och det blir lätt stressigt. Ta bort någon(en eller två) och lägg till ett extra övningstillfälle.»
- mer tavelgenomgång på övningar»

23. Övriga kommentarer

- Det skall vara lite mer genomgång i varje övning tycker jag. Det var vara Marima som hade genomgång på sturktur bestämning. Därför var det inte så många som kunde de övningarna.»
- se till att man inte ska ha 2 stora kurser samtig´,digt. en ätt och en stor kurs parallel är bättre än att ha 2 stora och svåra kurser samtidigt, t.ex grundläggande kemiteknik och organisk & oorganisk kemi. man hinner inte med att jobba med båda två kursen så som det behövs.»
-
- Instuderingsuppgifterna behöver ses över.»
- Kul kurs!»
- en repetitionsföreläsning hade nog varit en bra idé. För oss bt3:or var det ca 2 år sedan vi läste kemi.»
- Tack trevliga lärare som är så hjälpsamma!»
- Fler genomgångar på övningarna, Mer informationrika laborationer(Kanske bättre Laborations PM) och gör föreläsningarna mer spännande. »
- Kursen var intressant men borde ha kunnat vara mycket mer lättförståelig och rolig än vad den var. Jag drunknade bland alla mekanismer och reagens och fick aldrig någon klar helhetsbild av kursen.»
- Tentan var fruktansvärd. »
- Rolig kurs, bra lärare!»
-
- Man ger ett sken av att organkemi kräver någon form av mystiskt skråkunnande som inte kan förmedlas som annan vetenskap. Känns som jargong för att täcka upp bristande pedagogik. Erfarenhet är självklar viktigt för de som arbetar inom ämnet men i ett kursmaterial bör man hålla sig till sådant som går att förmedla i form av undervisning. »


Kursutvärderingssystem från