ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Elteknik, konstruktion, EEK150, MPEPO, VT2008, EEK150

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-10 - 2008-04-06
Antal svar: 6
Procent av deltagarna som svarat: 75%
Kontaktperson: Jörgen Blennow»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

6 svarande

Högst 15 timmar»1 16%
Cirka 20 timmar»1 16%
Cirka 25 timmar»4 66%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Som vanligt var det mindre i början, men ganska mycket på slutet, men snittet ligger definitivt under 15h per vecka» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

6 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 16%
100%»5 83%

Genomsnitt: 4.83

- Går inte gärna att missa» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

6 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 50%

Genomsnitt: 3.5

- Poängen med kursen är ju att man själv skall få ta reda på vad som behövs i projektet, å inte bli matad. Så denna frågan är lite "onödig"» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Om man har lite tunnt på fötterna från tidigare kurser kan det bli jobbigt. Eftersom vi var så få personer från tidigare år så fick vi nog en betydligt högre belastning än de före oss, eg enligt utsago» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

5 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 20%
Ja, i hög grad»4 80%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.8

- Ingen examination ingår i kursen.» (?)
- Vi fick ju lämna in rapport å redovisa, svart på vitt» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 16%
Ganska stor»5 83%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.83

- Så som kursen är uppbyggd ska inte undervisningen stå för så stor del» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»6 100%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 3

- Kompendiet har varit bra men lite inaktiuellt» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 83%
Mycket bra»1 16%

Genomsnitt: 3.16

- Mkt löstes inom den lilla gruppen, med massmail osv. » (Ganska bra)

9. Kursen syftar till att i grupp behandla ett realistiskt, ingenjörsmässigt problem genom att tillämpa kunskaper från tidigare kurser. Var det lätt?

6 svarande

Ja»4 66%
Nej»2 33%

Genomsnitt: 1.33

- "Hålet blir större ju mer man gräver". Uppgiften måste begränsas för att kunna genomföras, den insikten kunde kommit tidigare.» (Nej)

10. Ett annat syfte var att söka kompletterande information för det aktuella problemet. Var det svårt att samla information genom kontakter med olika företag?

6 svarande

Ja»2 33%
Nej»4 66%

Genomsnitt: 1.66

- Fick bra hjälp från företag» (Ja)
- Utöver listan med kontaktpersoner så hade även en liten samanställning med övriga företag uppskattas. Som upplägget var kändes det nästan som kursen var sponsrad av ABB.» (Nej)
- Väldigt bra bemötande av företagsrepresentanterna. Samt bra med en kontaktlista.» (Nej)
- Det svåra är att veta vad man skall fråga om. » (Nej)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

6 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 50%
Mycket bra»3 50%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- Dock får man sällan så enkla svar som man söker, eftersom det motarbetar syftet med kursen, att lära sig själv. Detta blev lite frustrerande ibland, att alltid "få bestämma själv"» (Ganska bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 50%
Mycket bra»3 50%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- Vi var 3 ganska olika grupper, med ffa helt olika schema och bakgrund. Även rutin med ordprogram osv skiljde sig åt, men allt löste sig till slut.» (Ganska bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

6 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 50%
Hög»3 50%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.5

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

6 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 16%
Hög»3 50%
För hög»2 33%

Genomsnitt: 4.16

- 3st 7,5p kurser» (Hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 16%
Gott»0 0%
Mycket gott»5 83%

Genomsnitt: 4.66

- Bästa kurs jag haft!!!!!!!» (Mycket gott)
- Mycket givande kurs, då man fick tillämpa sina kunskaper i färdigheter.» (Mycket gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Studiebesöken, gästföreläsningarna samt allt annat.»
- Studiebesöken.»
- Möten med företag! väldigt viktigt!»
- Kontakten med företagen, särskilt Lennart på GBG Energi som var mkt bra.»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Få grupperna redan på ett ganska tidigt stadie pränta ner vilka delar, apparatertyper de behöver för sin del av projektet. Detta främst för att studenten ska förstå hur många olika delar ett sådant här nät består av och komma i gång i tid.»
- Att arkitekturen borde vara färdig ritad på kartan (Dvs rita ut hus mm). Det momentet tog väldigt mycket tid i anspråk.»
- Tydligare intro i början. För att kunna söka hjälp hos företag måste man veta ngt. Det är svårt att få grepp på allt i början, därför skulle det vara utstakat punktvis kanske i olika områden vad som behövs läsas på och tas reda på.»
- Om gruppen skall vara så liten som i år kan uppgiften behöva lite mer styrning och vägledning för att komma igång tidigt.»
- Ev. uppdatera kompendiet. Ev. lite mer föreläsningar»

18. Övriga kommentarer

- Väldigt bra kurs. Det som gör den så bra är att verklighetsanknytningen genomsyrar projektet ända från dag ett. »
- Det var olika nivå på rapportskrivkunskapen, det hade vairt en god ide att anslå en standard typ oxford systemet...»
- Bra kurs, kul att få poäng, trevligt att man kanske någonsin bli klar å får lämna Chalmers...»
- Mycket bra kurs»


Kursutvärderingssystem från