ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V10 Navigation, SJO176

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-18 - 2010-09-19
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»5 22%
Cirka 20 timmar»6 27%
Cirka 25 timmar»4 18%
Cirka 30 timmar»6 27%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 2.63

- Har redan FB kl.8 sen innan och det enda som var nytt här var ju tidvattenberäkningarna, plus att jag gjorde praktiken denna läsperiod så denna kurs har jag bara medverkat i nav.simulator-övningarna.» (Högst 15 timmar)
- borde varit mer för att jag skulle känna mig säker på vad jag gör» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»1 4%
25%»0 0%
50%»1 4%
75%»5 22%
100%»15 68%

Genomsnitt: 4.5

- Ungefärligt, varit sjuk mycket. » (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 27%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 50%

Genomsnitt: 2.9

- Meteorologidelen hade man ingen aning om vad målen var.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 76%
Nej, målen är för högt ställda»4 23%

Genomsnitt: 2.23

- Tycker dock inte de var tillräckliga på meteorologidelen» (Ja, målen verkar rimliga)
- Väldigt höga kurskrav om man ser till det faktum att SOL studenter i efter avslutas utbildning inte kommer att arbete med rent navigeringsarbete. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 26%
Ja, i hög grad»7 36%
Vet ej/har inte examinerats än»7 36%

Genomsnitt: 3.1

- Det kom många frågor på sånt som läraren sa: Det behöver ni bara känna till, inte kunna. Då läser man ju inte på det till tentan och automatiskt klarar man ju inte de frågorna då. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»7 33%
Mycket stor»13 61%

Genomsnitt: 3.52

- Terrester, Nautiska Instrument, och Tidvatten var mycket bra. Men Meteorologin som Anton Vialle höll i var inte alls bra. Han läste bara rakt av sina power points och var otydligt. Ny Met. föreläsare, gärna en metrolog» (Ganska stor)
- Mycket Pedagogisk lärare (johan) som inte ger sig utan vill att eleverna skall lära sig navigation. Mindre pedagogisk lärare (Anton) som läser mycket innantill, visserlilgen kanske språket begränsar honom?» (Mycket stor)
- Väldigt bra powerpoint presentationer. Johan är en grymt bra lärare och förklara på ett bra sätt.» (Mycket stor)
- Dock inte meteorologin. Där stod läraren bara och läste rakt av sin powerpoint, det kunde jag gjort själv hemma lika bra. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»5 22%
Ganska stor»13 59%
Mycket stor»3 13%

Genomsnitt: 2.81

- Onödigt med Nav 1 boken» (Mycket liten)
- Boken terrester navigation känns ganska "onödig", jag har sökt svar ur andra källor om det har varit nödvändigt. Känns som om boken var på en för hög nivå och den var svår orienterad.» (Ganska stor)
- för dyr kurslitteratur ink. gradskivor och sjökort.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 36%
Mycket bra»14 63%

Genomsnitt: 3.63

- Dock väldigt rörigt med alla olika delkurser och mappar hit och dit med förberedda ppt i förväg. Kändes alldeles för överväldigande och rörigt från början med alla mappar och filer till höger och vänster. » (Ganska bra)
- Bra i Meterologin att vi fick utskrivna PP. Pedagogiska PP.» (Mycket bra)
- Under kursen har användningen av ping-pong skötts exemplariskt!» (Mycket bra)
- Väldigt mycket och informativt på ping-pong vilket har varit väldigt bra! Var dock svår i början att sortera innan man hängde med. Har aldrig saknat något (föreläsningar, övningar, övningstentor, länkar osv osv), det har alltid funnit upplagt på hemsidan och har det trots allt saknats något (snarare kompletteringar) så har det kommit upp i princip samma dag. Har inte tidigare upplevt att jag fått så mycket ut av ping-pong.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 13%
Mycket bra»18 81%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3.9

- Övningstillfällena i Terrester var jättebra.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 22%
Mycket bra»16 72%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.81

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»9 40%
Hög»10 45%
För hög»2 9%

Genomsnitt: 3.59

- Även om det med mina förkunskaper känns lätt så var det nog lagom för en nybörjare. » (Lagom)
- för mycket tid om man jämför med andra kurser som är på 7 poäng.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»9 40%
Hög»9 40%
För hög»3 13%

Genomsnitt: 3.63

- Då jag gjorde praktik samtidigt var ju detta över helfart men samtidigt har jag ju koll på ämnet sen innan iofs...» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»4 19%
Gott»9 42%
Mycket gott»7 33%

Genomsnitt: 4.04

- Kan bara utvärdera det jag var med i men jag är ju redan intresserad av ämnet så...» (Gott)
- Det enda som inte fungerat tillfredsställande är meteorologi delen. » (Gott)
- Meteorologidelen tycker jag inte var särskilt bra» (Gott)
- Mycket bra undervisning/föreläsningar. » (Gott)
- Johan Magnusson är en mycket bra och mycket trevlig lärare.» (Mycket gott)
- Hade jätteroligt hela kursen!» (Mycket gott)
- Mycket gott omdöme på Johans delar. Dock var intrycket på meteorologin mycket dåligt.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Johans upplägg med övningstillfällen framför klass samt johans totala framförande på lektionerna»
- Övningstillfällena tillsammans.»
- Johan Magnusson och simulatorerna»
- Johan»
- Johan Magnusson. Han är den bästa läraren jag har haft. Mycket pedagogisk och trevlig. Framförallt ska man fortsätta med kunskapskontroller på föreläsningarna. Han borde dela med sig av sitt sätt att lära ut till andra lärare på chalmers. Många kommer inte i närheten. »
- Övningstillfällena! Har varit ett mycket bra sätt att se att man hänger med och man "tvingas" (obs! positivt menat) till att räkna uppgifterna och vara aktiv under hela läsperioden vilket ofta annars inte är fallet, bra tillfälle att ställa frågor o.dyl. också. »
- Allt! Roligt med simulatorn. Övningslektionerna när man fick gå fram på tavlan var väldigt lärorikt och man fick verkligen bra hjälp.»
- Johans delar var jättebra, övningstillfällen, simulatorpass, kunskapskontroller, powerpoints. »
- "Räkneatugan"»
- Anton och hans informationsrika powerpoints. Riktigt bra, många plus»
- Den lärare vi hade, han var jättebra!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Anton pedagogiska framförande, mera levande och ifrågasättande»
- Lägg upp svar!!!»
- Föreläsare i meteorologi»
- Meteorologin, upplägget kring det bör ändras. »
- Meteorologin har fungerat mycket dåligt. Jag tycker inte att föreläsningarna varit särskilt givande då jag upplever att Anton läser innantill på sina power points. Power Pointsen i sig är det inget fel på, men det blir tråkigt när Anton bara läser vad som står på skärmen. Mer engagemang och fantasi på föreläsningarna så man inte somnar. Ett bra sätt skulle vara att lägga in kunskapskontroller precis som Johan Magnusson gör. »
- Meteorologin, informationen jag har fått på powerpoint under 5 (?) föreläsnings tillfällen hade jag kunnat läsa mig till själv.»
- Lite bättre och konkret powerpoint på nautiska instrument. Powerpointen på meterologin va bra men föreläsningarna va sega för det lästes bara rakt ur presentationen.»
- Ny lärare i meteorologi. Det verkade inte alls som han var intresserad av ämnet själv eller att lära ut det. Jag fick inte ut någonting av föreläsningarna. »
- Powerpoints i terrester, de är obegripliga i efterhand i fall man har missat någon föreläsning»
- Metrologin, sämsta kursen jag haft!»
- Bättre metereologi föreläsningar»
- Möjligen bör kursen anpassas något till de situationer som kan dyka upp i en SOL students framtida arbetsliv.»
- sänka kurslitteratur kostanderna och ta bort någon del eller höja poängen på kursen.»

16. Övriga kommentarer

- Bra kurs överlag. Dock ser jag INTE nyttan med att ha denna kurs för mig som SoL:are. Jag skall aldrig arbeta till sjöss, för oss hade det varit bättre med mer övergripande kunskaper tex förarbevisnivå.»
- Varför, varför, varför finns det inte fasit til övningar och övningstentor? `Det är jätte svårt att försök lära sig och förstå något om man hela tiden bara kan gissa om man gör rätt eller fel.. Den som är så dum att man barta skriver av svaren får skylla sig själv, men för oss som vill lära oss är det i princip omöjligt det också om det inte finns någon som är 100 % säker.. »
- Känns onödigt att lära sig detta när vi läser logistik. Hur många nautiska instrument fungerar och tidvatten, moln m.m bryr jag mig inte om»
- Delen nautiska instrument, meteorologi och tidvatten har känns lite väl mastig, om det är för att jag har svårt för denna typ av "bakomliggande orsaker" till saker och ting eller om jag har lagt ner för lite energi i frågan vet jag dock inte. Tiden jag har lagt ned på terrester känns som en hel 7,5hp kurs och inte som "bara" 4hp. »
- Vissa av frågorna på tentan i meteorologi var ganska orelevanta. Det kom många frågor där man behövde veta specifika sekundmeter för att klara uppgiften. Det verkar lite överkurs eftersom vi bara skulle ha en grundläggande kurs, vi ska ju inte bli meteorologer. »
- Läraren, Johan Magnusson är verkligen guld värd för Chalmers sjöstudenter! Framför gärna detta till honom personligen.»


Kursutvärderingssystem från