ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


IKOT 2011, TME041

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-08-23 - 2011-09-14
Antal svar: 63
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Magnus Evertsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Uppskatta den totala arbetsbelastningen. Hur många timmar per vecka har Du själv arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning, handledning och eget arbete. Försök göra en så objektiv uppskattning som möjligt tiden sett över hela läsperioden.

Matrisfråga

- Arbetsbelastningen resulterade i att man inte hade tillräckligt mycket tid för de kurserna som lästes samtidigt. Det var väldigt frustrerande att denna kurs tog upp så mycket tid trots att det bara var en "liten" kurs. »
- tidskravet kommer av många delmoment och inlämningar!! »
- Det var bara 2 i gruppen som öht. brydde sig om att göra något.»
- vissa veckor tror jag projektgruppen jobbade i över 40h/vecka med rapporten men genomsnittet kan jag tänka mig låg runt 24h/vecka»
- Tycker att det antal Högskolepoäng som fås av kursen är extremt lågt jämfört med den arbetsbelastning som varit.»
- Detta känns ej proportionerligt mot antal HP »
- Arbetsbelastningen blev väldigt mycket större under de sista delarna av projektet.»
- För en 7.5 p kurs har det tagit alldeles för mycket tid! Riktigt dåligt balanserat. Jag är och var undertiden kursen pågick irriterad, arg och besviken att denna kurs var som den va. Jag tycker synd om de nya M2:orna som ska har denna kursen till våren. Detta har varit den absolut sämsta kursen så här långt!!!!»
- Extremt mycket arbete som inte syndes i betyget»
- kursen är extremt tidskrävande. vilket kanske som ni säger också resulterar i ganska goda betyg för de flesta. dock går det inte att minska arbetsbelastningen för att kanske få en trea. Utan alla moment måste fortfarande genomföras, vilket tar väldigt mycket tid!»
- Lades överdrivet mycket tid i jämförelse till poängen man får ut. Tog mycket tid från ens andra studier.»
- Hur många timmar finns det på en vecka?»
- Orimlig fördelning av veckovisa arbetsbelastningen.»

LP 3
63 svarande

< 8»1 1%
8-12»3 4%
12-16»7 11%
16-20»13 20%
20-24»24 38%
> 24 timmar»15 23%

Genomsnitt: 4.6

LP 4
61 svarande

< 8»1 1%
8-12»2 3%
12-16»5 8%
16-20»16 26%
20-24»19 31%
> 24 timmar»18 29%

Genomsnitt: 4.7


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Har Du läst igenom kurspm?

63 svarande

Ja»56 88%
Nej»7 11%

Genomsnitt: 1.11

3. Måluppfyllnad

Hur väl anser du att du uppfyller lärmålen:
(hämtade ur kurs-PM och aktivitetsplanen)

Matrisfråga

- Saknades tid för att göra det vinnande konceptet»
- Kursens innehåll har varit bra, men tiden man fick lägga ner och admin./hjälpen runt omkring var däremot sämre!»

Etablera (starta och organisera) ett utvecklingsprojekt (dvs Projektplanering, organisation och uppstart).
58 svarande

Inte alls»0 0%
Något»2 3%
Ganska väl»14 24%
Väl»30 51%
Mycket väl»12 20%

Genomsnitt: 3.89

Beskriva en produkt (Produktens livscykel ur ett kund- och miljöperspektiv, Funktions baserad kravspecifikation, Produktens position på S-kurvan).
58 svarande

Inte alls»0 0%
Något»4 6%
Ganska väl»17 29%
Väl»24 41%
Mycket väl»13 22%

Genomsnitt: 3.79

Kartlägga kundens röst (Kundvärde och funktionsbaserad kravspecifikation, Baskrav samt
58 svarande

Inte alls»0 0%
Något»4 6%
Ganska väl»16 27%
Väl»23 39%
Mycket väl»15 25%

Genomsnitt: 3.84

Analysera alternativa lösningar (Inventera kända koncept, Fastställ referenslösning, Rita funktionellt diagram, Funktionsanalys).
58 svarande

Inte alls»0 0%
Något»4 6%
Ganska väl»17 29%
Väl»21 36%
Mycket väl»16 27%

Genomsnitt: 3.84

Skapa ett vinnande koncept (Idégenerering och konceptutvidgning, Funktionell modellering, Pugh-matris).
58 svarande

Inte alls»0 0%
Något»7 12%
Ganska väl»11 18%
Väl»23 39%
Mycket väl»17 29%

Genomsnitt: 3.86

Skriva en funktionsbaserad kravspecifikation (Fastställ målvärden baserat på funktioner och kundvärde).
58 svarande

Inte alls»0 0%
Något»4 6%
Ganska väl»16 27%
Väl»25 43%
Mycket väl»13 22%

Genomsnitt: 3.81

Konstruera konceptet (Systemarkitektur, Modularisering, Detaljkonstruktion, Produktionsanpassning och kostnadsuppskattning).
58 svarande

Inte alls»2 3%
Något»3 5%
Ganska väl»15 25%
Väl»24 41%
Mycket väl»14 24%

Genomsnitt: 3.77

Verifiera och utvärdera konceptet (Prototyptillverkning, Funktionellt test och analys av måluppfyllnad).
58 svarande

Inte alls»2 3%
Något»9 15%
Ganska väl»15 25%
Väl»21 36%
Mycket väl»11 18%

Genomsnitt: 3.51

Argumentera för och försvara den valda lösningen vid muntlig presentation.
57 svarande

Inte alls»1 1%
Något»3 5%
Ganska väl»15 26%
Väl»21 36%
Mycket väl»17 29%

Genomsnitt: 3.87

Presentera arbetet och den valda lösningen i en skriftlig rapport.
58 svarande

Inte alls»0 0%
Något»2 3%
Ganska väl»7 12%
Väl»29 50%
Mycket väl»20 34%

Genomsnitt: 4.15

Värdera och kritisera andra lösningar till samma problem.
58 svarande

Inte alls»0 0%
Något»3 5%
Ganska väl»13 22%
Väl»28 48%
Mycket väl»14 24%

Genomsnitt: 3.91

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

62 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»41 66%
Nej, målen är för högt ställda»20 32%

Genomsnitt: 2.3

- gör tydligare att betyg inte grundas på annat än kvalitet och substans i inlämningar! somliga tycks ha missförstått betygsgrunderna för att var vecka lämna in ett så stort antal sidor som möjligt.. när detta sedan belönas med högt betyg, pressas gränsen för betyget och antalet arbetstimmar upp! till nästa år: sätt begränsad storlek på inlämningarna! mål rimliga - betygsättning bör justeras!» (Ja, målen verkar rimliga)
- Dock lite ont om tid» (Ja, målen verkar rimliga)
- målen är rimliga men inte kursens poäng! höj poängen eller minska innerhållet i kursen» (Ja, målen verkar rimliga)
- Men tog mycket tid» (Ja, målen verkar rimliga)
- rimliga i förhållande till förkunskaper. kursens poängtal är dock ganska litet» (Ja, målen verkar rimliga)
- Dock tar kursen för mycket tid för att vara så få poäng. Vi borde fått fler poäng för kursen.» (Ja, målen verkar rimliga)
- dock motsvarar inte tiden man måste lägga ner på kursen, kursens poäng. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Mycket tid läggs på kursen dock.» (Ja, målen verkar rimliga)
- målen är helt klart rimliga dock är det mycket tid i timmar jämfört med kursens poängantal » (Ja, målen verkar rimliga)
- Kursen är väldigt "tung" jämfört med andra 7.5 hp kurser» (Nej, målen är för högt ställda)
- Neger snälla? Drygaste kursen någonsin. Det enda jag lärde mig var att när du väljer grupp se till att inte hamna med en snubbe som hoppar av, en som skiter i allt och bara spelar poker hela tiden och en som är totalt efterbliven.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det tar gruvlig tid att uppnå alla.» (Nej, målen är för högt ställda)
- För att det tog för alldeles för mycket tid. Man skulle säkert kunna få med samma innehåll och minska omfattningen, tidsmässigt, om man valde hade minde komplexa produkter att jobba med. Jag var i gruppen som jobbade med tvättanläggning för ultraljudsmätare.» (Nej, målen är för högt ställda)
- 7.5 Hp motsvarar inte arbetsbördan. Jämfört med övriga 7.5p kurser har IKOT:en en mycket högre arbetsbörda.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Lite för mycket för en 7,5 poängskurs kanske» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det var för mycket jobb för alldeles för få poäng!» (Nej, målen är för högt ställda)
- Hinner inte med att göra arbetet väl på tiden som utsatts.» (Nej, målen är för högt ställda)
- med så mycket tid som lades ner på kursen är det orimligt att den bara är 7.5 hp. Jag vet att andra lade ner ännu mer tid än mig dessutom» (Nej, målen är för högt ställda)
- På tok för mycket arbete för så få poäng» (Nej, målen är för högt ställda)


Undervisning och kursadministration

5. Det var sju (7) föreläsningar i kursen som behandlade den projektmodell som följdes. Bedöm värdet av dessa i relation till projektet.

Syftet med föreläsningarna är att introducera det material som behövs läsas in inför efterkommande aktiviteter.

61 svarande

Föreläsningarna gav ingenting»3 4%
Föreläsningarna gav ganska lite»32 52%
Föreläsningarna gav ganska mycket»20 32%
Föreläsningarna gav mycket»6 9%

Genomsnitt: 2.47

- Till en början bra, sedan saknades engagemang från föreläsaren» (Föreläsningarna gav ganska lite)
- Författarens föreläsningar var ok eftersom de gav bra sammanfattning av bok. när sedan detta skulle upprepas av magnus i en fjärdedels takt, med samma innehåll (rent av ordval) och bildspel, dalade intresset och närvaron.» (Föreläsningarna gav ganska lite)
- Föreläsningarna låg försent! skulle varit bra om de låg med framförhållning istället för i efterhand, med tanke på inlämningarna. Ibland var det svårt att skilja på vad som ska göras i ett "verkligt" projekt och vad som förväntades av oss. Då vi saknar den tid och de resurser som krävs för ett fullskaligt projekt.» (Föreläsningarna gav ganska lite)
- Allt stog i boken,» (Föreläsningarna gav ganska lite)
- Väldigt oeffektivt och orelevant runt själva faktan. Mycket mycket mycket återupprepningar.» (Föreläsningarna gav ganska lite)
- Föreläsningarna med Per var bra. Sen var Magnus föreläsningar mycket repetition av det Per redan hade sagt.» (Föreläsningarna gav ganska lite)
- Det var inga problem överhuvudtaget att läsa in materialet själv genom föreläsningsanteckningarna, att gå på föreläsningarna behövdes inte.» (Föreläsningarna gav ganska lite)
- kändes som att föreläsingarna alltid låg en vecka för sent! ofta behandlades det ämne som skulle redovisas samma vecka. vilket medförde att man fick en trög start av att läsa in mycket själv, för att sedan bara höra det upprepas på föreläsningen.» (Föreläsningarna gav ganska lite)
- Om genomgångarna hade använt samma figurer som ex processkartan hade det underlättat förståelsen. Det fanns många liknande begrepp och illustreringar som blev svåra att skilja på.» (Föreläsningarna gav ganska lite)
- Föreläsningerna gav mycket då projektet var lagt upp till att vara enligt föreläsning, dock kom vissa föreläsningar för sent, så det ble lite tid till att skriva klar inlämningen.» (Föreläsningarna gav mycket)

6. Var den schemalagda handledningens omfattning tillräcklig?

63 svarande

Nej, inte alls»2 3%
Kunde varit mer omfattande»15 23%
Ja, tillräcklig»46 73%
För mycket handledd tid»0 0%

Genomsnitt: 2.69

- Svårt när man har en handledare som deltog 2-3 av handledningstillfällena LP4» (Nej, inte alls)
- Det fungerade bra vid dom tillfällen som vi behövde extrahjälp. » (Kunde varit mer omfattande)
- Gärna mer support från handledaren än bara rättning av deadlines. Kändes inte som ett bollplank!» (Kunde varit mer omfattande)
- De 20 min långa handledningarna drog ofta över på tiden speciellt ibörjan av kursen, det var irriterande att behöva vänta långt förbi utsatt tid.» (Kunde varit mer omfattande)
- Dock var vår handledare borta väldigt många gånger så det blev inte tillräckligt. Var bla. borta halva lp 4.» (Ja, tillräcklig)
- Inget att säga där. Göran Brännare är bäst.» (Ja, tillräcklig)
- Och om det nu var en vecka då man behövde mer hjälp/handledning gick handledaren oftast att få tag på, och var då villig att hjälpa.» (Ja, tillräcklig)
- Den hade varit tillräcklig om vår handledare inte hade varit bortrest så ofta.» (Ja, tillräcklig)

7. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor till din handledare utanför den ordinarie schemalagda tiden?

62 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»4 6%
Ganska bra»17 27%
Mycket bra»39 62%
Har ej sökt hjälp»1 1%

Genomsnitt: 3.56

- Våran handledare var aldrig där, 2-3 möten I RAD uteblev ibland.» (Mycket dåliga)
- Mycket bortrest» (Ganska dåliga)
- Handledaren var ofta borta.» (Ganska dåliga)
- Hade varit bra att ha en handledare som är på plats och inte bortrest mer än halva en period» (Ganska dåliga)
- Ibland fick man jaga fatt på handledarna, vilket är irriterande då deadline närmade sig. Ibland tog det lång tid att få svar via mail. » (Ganska bra)
- beror ganska mycket på ens handledare men vår grupps handledare var skitbra» (Mycket bra)
- Många saker vi frågade handledaren om sa han att han skulle kolla upp men vi fick aldrig några svar. Jag förstår att han har annat på gång men det här var i princip hela vårt liv i några veckor, så ibland kändes det som om han inte brydde sig tillräckligt. » (Mycket bra)
- Många plus till Erik Hulthen!» (Mycket bra)
- Min grupp hade Erik Hultén» (Mycket bra)
- Gauti svarade alltid snabbt på mail och var tillgänglig för frågor vid behov.» (Mycket bra)

8. Hur uppfattade du möjligheten att diskutera frågeställningar med expertpoolen?

62 svarande

Mycket dåliga»3 4%
Ganska dåliga»16 25%
Ganska bra»24 38%
Mycket bra»9 14%
Har ej sökt hjälp»10 16%

Genomsnitt: 3.11

- Bokningarna fungerade jättedåligt, ingen höll schemat men framför allt låg dessa tillfällen för sent i kursen, alldeles för sent för vad som var relevant för produktidén. » (Mycket dåliga)
- Fanns en expertpool?» (Mycket dåliga)
- Vårat företag var helt ointresserade. Vår uppgift kändes meningslös och ointressant.» (Mycket dåliga)
- Expertpoolen låg försent schema-mässigt, bla låg kostnadsuppskattningen efter den inlämningen skulle vara klar» (Ganska dåliga)
- Expertpolen kom in för sent. I början när vi hade frågor hade ni ej koll på vilka dom var, ej ok!!» (Ganska dåliga)
- Okunnig. Hjälpte oss inte så mycket. Svårt att veta exakt vad man ska fråga vid schemalagda tider om man inte hunnit komma tillräckligt långt.» (Ganska dåliga)
- Tog lång tid innan man fick reda på vilka som ingick i denna pool. Samt att handledningstillfällelena låg på tok för sent, vissa EFTER deadline? (dagen innan påsklovet)» (Ganska dåliga)
- I läsperiod 3 verkade det inte vara någon som visste vilka expertpoolen var. Sen var det för kort tid på det tillfället man fick boka i LP 4» (Ganska dåliga)
- De experter jag tillfrågade om plast och tillverkning, verkade ointresserade och inte alls intresserade, snarare besvärade.» (Ganska dåliga)
- Fel timing» (Ganska dåliga)
- De svarade olika på olika grupper..» (Ganska dåliga)
- Kort tid och få tillfällen....» (Ganska dåliga)
- Brännare var oustanding som vanligt! » (Ganska bra)
- De korta passen gjorde att det blev förseningar tyvärr och kändes lite rörigt. Hade nästan varit bättre utan dem och så hade man fått gå till deras arbetsrum och fråga om man hade ett stort problem, precis som man gör i alla kurser.» (Ganska bra)
- Möjligheten fanns ju det var bara att anmäla sig på nätet, men responsen var inte så givande från alla experter. Hjälp på vägen, vägledning och diskussion kring frågorna hade uppskattats istället för ett kort "det funkar/det funkar inte". Även dessa möten drog ut mycket på tiden.» (Ganska bra)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

63 svarande

Mycket liten»6 9%
Ganska liten»21 33%
Ganska stor»30 47%
Mycket stor»6 9%

Genomsnitt: 2.57

- Kurslitteraturen var inte till hjälp för det aktuella projektet. Modellerna och metoderna går inte att tillämpa för ett så specifikt fall (kontaktdon till Volvo).» (Mycket liten)
- förutom för att utföra uppgifter på identiskt sätt som det efterfrågade, var boken dålig! beskrivningen av uppgifterna var dessutom bättre gjord av handledaren! boken hade låg mängd faktiskt innehåll sammanflätat med nonsens och dumma metaforer! mitt förslag är att byta kursbok eller be författaren sammanfatta sina sammanfattningars sammanfattningar för att slippa all utfyllnad!» (Ganska liten)
- Value Model har väldigt fina bilder men ganska flummig text, så där var det väldigt bra att föreläsningarna fanns och så kunde man ha Value Model som komplement.» (Ganska liten)
- Bara till hjälp de första veckorna» (Ganska liten)
- The Value Model användes ganska lite och Swift boken till beräkningarna gick knappt att tillämpa på en produkt i endast ett exemplar.» (Ganska liten)
- Ibland så var det svårt att förstå kurslitteraturen. Vissa modeller förklarades annorlunda på föreläsningarna än vad de gjorde i boken. Mycket onödig text i boken. » (Ganska stor)
- Men det blir lite snävert då endast en typ av organisation tas upp.» (Ganska stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

62 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»10 16%
Ganska bra»39 62%
Mycket bra»12 19%

Genomsnitt: 3

- Säg till om ni ska byta till pingpong under kursens gång!» (Ganska dåligt)
- Ping-pong är en klumpig hemsida och väsentliga filer från vår uppdragsgivare (cleanergy) kom för sent nästan jämt. » (Ganska dåligt)
- Pingpong... Nya studieportalen... Vart är vi på väg? Det funkar inte, vi förstår inte, det är bara förvirrande och rörigt. Vi fick anmäla oss till Inventor-kursen via Doodle, det kändes inte riktigt seriöst. (Man får fortfarande använda gamla studieportalen (som fungerar!) för att få fram vissa saker, t.ex. kurshemsidor.)» (Ganska dåligt)
- Man uppgav inte att man flyttat allt material till PingPong. Vi var tvungna att fråga efter ett bra tag..» (Ganska dåligt)
- Det var jobbigt att det inte gick att hitta planen för vad som skulle göras varje vecka på kurshemsidan. » (Ganska bra)
- Ett stort tips kan ju vara att meddela eleverna om att ni plötsligt använder er av PingPong istället för studentportalen där ni började...» (Ganska bra)
- Det som behövdes fanns väl på hemsidan men den ligger ju nere så himla ofta så man kommer ju ändå inte åt. När det är powerpoint föreläsningar är det bra om de ligger uppe på hemsidan i god tid innan föreläsningen.» (Ganska bra)


Projektet

11. Vad anser du om projektets relevans gentemot den förmedlade projektmodellen?

62 svarande

Ej relevant»5 8%
Acceptabel»43 69%
Mycket relevant»14 22%

Genomsnitt: 2.14

- Mycket svårt att göra följa boken då man har ett projekt som innefattar en helt ny produkt (Cleanergy).» (Ej relevant)
- Tiden medförte att oavsätt vilket projekt man hade, så fanns inte tillräckligt med konstruktion och utvärderingstid då det var för mycket inlämninger och procedurer i projektmodellen.» (Ej relevant)
- I flera fall fick man fick man göra hypotetiska resonemang... "Om produkten skulle tilverkas i 1000 exemplar..." Trots att man bara skulle tillverka ett exemplar.» (Acceptabel)
- Svårt att göra marknadsundersökning på en ny produkt» (Acceptabel)
- Kostnadsanalysen t.ex. var helt poänglös för vårt projekt. » (Acceptabel)
- Tyvärr var projektet vi fick fruktansvärt tråkigt och oengagerande så att det kändes väldigt relevant. Företaget brydde sig inte alls. Verkade tycka att det var mer jobbigt än intressant.» (Acceptabel)


Kursinnehåll

12. Hur uppfattar du möjligheten att agera som projektledare? (lärde du dig något oavsett om du gillade rollen eller inte)

61 svarande

Inte alls utvecklande/lärorikt»8 13%
Utvecklande/lärorikt»40 65%
Mycket utvecklande/lärorikt»13 21%

Genomsnitt: 2.08

- det var ingen större skillnad. Vår grupp var ganska självgående. ett uppskattat inslag vore just att undervisa i vad som är ledarskap (ytterligare) så man blir medveten i sin roll. » (Inte alls utvecklande/lärorikt)
- För liten grupp, ansvaret blev inte så uppenbart då alla var så involverade.» (Inte alls utvecklande/lärorikt)
- Var inte något som jag inte provat på förut. Enkla uppgifter.» (Inte alls utvecklande/lärorikt)
- Att det inte var utvecklande berodde nog mest på hur vår grupp la upp arbetet. Lite riktlinjer hade kanske varit bra.» (Inte alls utvecklande/lärorikt)
- Det blev inte så himla mycket att man var projektledare mer än att man skrev mail till handledaren varje vecka. » (Inte alls utvecklande/lärorikt)
- Projektledarrollen stack inte ut nämnvärt i vår grupp.» (Utvecklande/lärorikt)
- Mycket bra att tvinga alla att ta ledarrollen i en grupp. Och framförallt att tvinga alla att inte ha ledarrollen i en grupp.» (Utvecklande/lärorikt)
- Kunde varit mer utbildning i teori hur man genomför ett projekt istället för att nästan lägga 100% på projektet. Kanske 20-80%» (Utvecklande/lärorikt)
- Beror på gruppens konstellation. Är gruppens medlemmar bekanta blir ledarskapet inte så relevant som det kan vara i en grupp där medlemmarna inte sen känner varandra. » (Utvecklande/lärorikt)

13. Tid i prototyplabbet

Matrisfråga

- Vi gjorde vår prototyp i trä och hade en mycket enkel konstruktion. Däråt krävdes det inte så mycket tid!»
- Mycket bra handledning, bättre plåtbearbetningsverktyg skulle varit uppskattat. T.ex. vattenskärare/laser för att skära ut plåt.»
- vår handledare accepterade en cad-modell istället»
- Vi skrev ut modellen i plast och behövde endast sätta ihop delarna. Hade prototypen varit mer omfattande hade mer tid behövts.»

Hur mycket tid tillbringade ni i prototyplabbet?
62 svarande

9 14%
1-2»8 12%
2-4»13 20%
4-6»15 24%
6-8»17 27%

Genomsnitt: 3.37

Hur mycket extra tid skulle ni behövt?
55 svarande

35 63%
1-2»5 9%
2-4»7 12%
4-6»2 3%
6-8»6 10%

Genomsnitt: 1.89

14. Är förkunskaperna i CAD tillräckliga?

63 svarande

Nej, inte alls»16 25%
Ytterliggare kunskap skulle behövas»24 38%
Ja, tillräckliga»23 36%

Genomsnitt: 2.11

- Då jag tidigare gått kurser i CAD hade inte jag några problem vid CAD-konstruktionen. Men det som vi (i alla grupper) saknade var en genomgång i FEM-analys i ett av CAD-programmen, då detta skulle gett oerhört mycket mer vid analys av produkten.» (Nej, inte alls)
- Möjligheterna att få hjälp med CAD var också väldigt begränsade, de vi frågade kunde ofta lika lite som oss. » (Nej, inte alls)
- Vi kan ingen CAD, det är total katastrof att det ses som förkunskap.» (Nej, inte alls)
- Tyvärr.. Jag kunde inte gå inventorkursen och det vi fick i ingengörsmetodiken räcker ej.» (Nej, inte alls)
- möjligheten att få gå på cad-utbildningen var dålig, eftersom många anmälde sig utan att dyka upp! ordentlig närvarokoll skulle introduceras till nästa år ev. endast en plats per grupp! utan denna utbildning är kraven på cad-kunskaper på tok för höga» (Ytterliggare kunskap skulle behövas)
- bra med inventor kursen:D skulle vart bra om man kunde fått mer hjälp efter också. Ev ha lektioner där man kunde komma och få hjälp med cad till sin prototyp.» (Ytterliggare kunskap skulle behövas)
- tycker det var bra att det erbjöds kurser» (Ytterliggare kunskap skulle behövas)
- Det gick tillslut. Men man var lite ringrostig.» (Ytterliggare kunskap skulle behövas)
- Det var bra att man kunde få utbildningstillfällen i Autodesk Inventor men det hade behövts mycket mer förkunskaper typ en kurs i CAD när vi gick i ettan. » (Ytterliggare kunskap skulle behövas)
- lite tråkigt att inte alla kunde vara med på CAD-kursen» (Ja, tillräckliga)
- Den kunskap som erhållits på Chalmers var dock inte tillräcklig.» (Ja, tillräckliga)
- Läste CAD på gymnasiet» (Ja, tillräckliga)
- Med inventorkursen blev de tillräckliga. Men mer CAD-kunskaper är alltid bra!» (Ja, tillräckliga)
- Pga. av kursen i Inventor.» (Ja, tillräckliga)
- Jag läste flera CAD-kurser på gymnasiet. Kan inte svara på ifall förkunskaperna hade räckt ifall jag inte gjort det.» (Ja, tillräckliga)

15. Vilket CAD-system/program känner du dig mest bekväm med?

62 svarande

Catia»19 30%
Autodesk Inventor»34 54%
Pro/Engineer»2 3%
SolidWorks»1 1%
Annat (ange gärna vilket nedan)»1 1%
Vet ej/inget»5 8%

Genomsnitt: 2.12

- Har hört att Inventor är mer användarvänligt men fick veta av en handledare att det i slutändan är Catia som gäller då den hanterar mer avancerade funktioner så jag har inte lärt mig Inventor.» (Catia)
- Autodesk Inventor kursen var mycket givande!» (Autodesk Inventor)
- Autodesk är enklare när det gäller att använda de olika funktionerna! Men Catia fungerar det med» (Autodesk Inventor)
- Tack vare utbildningstillfällena på kvällarna kunde jag mest om Autodesk Inventor den var mer logisk än Catia. Han inte gå på alla men hade velat göra det. » (Autodesk Inventor)
- Det är väll på samma nivå i alla kan jag tänka mig då det var ett tag sen man satt med det. Dem är ju relativt logiskt uppbyggda.» (Annat (ange gärna vilket nedan))
- Inget alls, vi har inte fått någon utbildning i CAD.» (Vet ej/inget)

16. Anser du att dina material och produktionstekniska kunskaper från kurserna i "Material" och "Tillverkningsteknik" var tillräckliga?

61 svarande

Nej, inte alls»3 4%
Ytterliggare kunskap skulle behövas»19 31%
Ja, tillräckliga»39 63%

Genomsnitt: 2.59

- Vårt projekt kändes ytterst relevant för dessa kurser och mer kunskap hade gjort det lättare...» (Nej, inte alls)
- De hade varit alldeles tillräckliga om jag hade studerat mer under de kurserna, helt enkelt.» (Ytterliggare kunskap skulle behövas)
- Material kurserna framförallt bör ses över. Men dt är ju redan gjort.» (Ytterliggare kunskap skulle behövas)
- man är ju inte expert på allt. men självklart har kurserna bidragit i viss mån. » (Ytterliggare kunskap skulle behövas)
- problemet låg kanske i om man valde komplicerade tillverkningsmetode eller material, då var det svårt att gå efter Swift t.ex. men man skulle ju helst välja lättaste/billigaste tillverkningsmetoder så det är diskutabelt om det är relevant..» (Ja, tillräckliga)

17. Vad anser du om momentet i kursen som behandlade kostnadsuppskattning?

63 svarande

Ej tillräckligt omfattande»29 46%
Tillräckligt omfattande»31 49%
Övertydligt»3 4%

Genomsnitt: 1.58

- Rörigt hur man skulle gå tillväga!» (Ej tillräckligt omfattande)
- Saknade verklighetsanknytning.» (Ej tillräckligt omfattande)
- Ganska onödiga. Kändes inte som om man lärde sig så mycket.» (Ej tillräckligt omfattande)
- Dålig föreläsning. Fick inte bra hjälp när man frågade vid ett senare tillfälle.» (Ej tillräckligt omfattande)
- Den modell som skulle användas passade inte alls in på det projekt som vi hade, med avseende på kvantitet och material val.» (Ej tillräckligt omfattande)
- Ger fel resultat, angigen ta bort eller förbättra» (Ej tillräckligt omfattande)
- Kostnadsuppskattningen gav för oss väldigt låga värden och upplevdes inte som rimliga i annat än jämförelse med nuvarande lösning.» (Ej tillräckligt omfattande)
- Borde varit mer om det på föreläsning.» (Ej tillräckligt omfattande)
- var bara skit» (Ej tillräckligt omfattande)
- Om ni menar swift: föreläsningen sa inte samma sak som boken, boken funkade inte riktigt att applicera och det var ett skämt för det kändes som om lärarna inte brydde sig.» (Ej tillräckligt omfattande)
- Hade velat ha bättre handledning. Vår handledare viste knappt något om det.. Svårt att ställa frågor då.» (Ej tillräckligt omfattande)
- extremt approximativa modeller» (Ej tillräckligt omfattande)
- Men passade illa till projektet i fråga...» (Tillräckligt omfattande)
- dock var boken dåligt beskrivande och många gjorde fel! till nästa år tipsa grupper att testa swift på befintlig produkt för jämförelse istället för att alla grupper får kritik för dåligt ingenjörsarbete vid redovisningar!» (Tillräckligt omfattande)
- dock tydligare krav på hur noggrann man skulle vara!» (Tillräckligt omfattande)
- svårt att hitta underlag för uppskattning rörande tillverkningsmetoder som inte stod i Swift, annars bra.» (Tillräckligt omfattande)
- Det var en dålig metod som var vald då den inte stämde så bra» (Tillräckligt omfattande)
- Svårt att se relevansen i den modellen... men det var ett trevligt inslag.» (Tillräckligt omfattande)
- Men fortfarande väldigt svårt och omständigt = otroligt tidskrävande » (Tillräckligt omfattande)
- kul avsnitt» (Tillräckligt omfattande)
- Krångligt, jobbigt, svårt att få en relevans i det när man inte egentligen vet sina förutsättningar. » (Tillräckligt omfattande)
- kändes lite "hittepå" men gav ändå ett litet hum i jämförelser mellan olika alternativ mer än en exakt siffra. » (Tillräckligt omfattande)
- Blir ju inte så relevant då dessa projekt ofta behandlar produkter som inte ska tillverkas i större skala.» (Tillräckligt omfattande)
- Det var ju helt teoretiskt och otroligt abstrakt. Gav oss inte mycket.» (Övertydligt)
- Gav oss ingenting (till projektet iallafall)» (Övertydligt)


Presentationer och rapportskrivning

18. Hur har upplägget med presentationer och respons fungerat (två presentationer och två responstillfällen)?

Matrisfråga

- Bra, lagom att var 2-3 som presenterar plus bra att alla i gruppen får chans att redovisa»
- responsen sämre än väntat! Kul att se sig själv, men trodde att man skulle få mer respons än vad man fick. Jag tycker att han som höll i den var för lam i sin respons. Vi är vuxna och klarar ta både bra och dålig kritik. Antingen var han dåligt förberedd eller så vågar han ej säga hur bra/dåligt personen presenterade!»
- Det var helt OK.»
- jag tyckte framförallt det var mycket givande med responstillfällena och att dessutom alla fick presentera och få respons. bra upplägg som bör behållas tycker jag.»
- det var kul att få respons och se det på video så att man faktiskt kunde förstå och se själv vad man gjorde för fel»
- Mer tid för återkoppling hade uppskattats.»
- Den Feedback man fick av handledare och det man själv såg på videon av sin presentation gav mycket.»
- stort oengagemang från övriga grupper och från celeanergy. Cleanergy uppträdde arrogant, naivt och var aldrig särskilt trevliga. De svarade i telefon på presentationerna, avbröt grupper såväl som handledare och var inte sena med att kritisera brister i våra prototyper. »
- Responsen gav absolut ingenting.»
- Skulle behöva lite mer information om hur presentationerna skulle vara upplagda»
- Bra med två presentationer istället för en ensam i slutet av projektet. Den första presentationen samt responsen var bra för att se ifall man är på rätt väg.»
- Bra att öva på att presentera och att alla tvingades göra det. Bra med 2-3 per presentation»
- Vi fick aldrig någon feedback på vår slutrapport. Kan vara jobbigt att vara beroende av en annan grupp om de inte har samma ambitionsnivå. »
- Ge mer feedback. Klaga mer. Säg personliga saker. (fråga om man vill höra det om det kan vara känsligt.)»
- Respons på presentationerna blev tämligen slentrianmässigt, det fanns viktigare saker att göra.»
- Två tillfällen ger alla chans att göra en presentation. Blev som tur var inget bråk om vem som skulle ta vad. Den senare är mer krävande.»
- Bra att presentationerna filmades. »
- Bra respons från Fackspråk! Att vi filmades var kanon. Bra också att de andra grupperna fick fylla i lappar vad de tyckte.»
- Det fungerade smärtfritt med bra respons.»
- Den första presentationen kom behandlade det slutgiltiga konceptet som man dock inte hade hunnit fastställa. Men resten var bra!»
- Mer fokus på visuella hjälp medel och bättre respons tillfällen»
- tycker det är bra att få öva på muntliga presentationer, vilket inte är så vanligt förekommande annars.»
- Bra, allt gick enligt planerna»
- God respons från företaget som var representerade vid båda tillfällena( Göteborg Energi).»
- Toppen att man får se sig själv på film.»
- alla får tid att presentera, vilket är bra vare sig man vill eller inte»
- lite oklart vad de olika presentationerna skulle innehålla men feedback tillfällena efter presentationerna var kanon bra!»

Ge betyg 1-5 (1 sämst,5 bäst)
62 svarande

0 0%
3 4%
10 16%
32 51%
17 27%

Genomsnitt: 4.01

19. I kursen har ni skrivit en projektrapport. Hur fungerade arbetet med rapporten i projektgruppen?

- Bra, om än lite stressigt mot slutet»
- Mycket bra»
- bra!»
- Bra»
- Bra»
- Bra, men tog för lång tid att skriva den.»
- Det funkade inte. Två personer skrev 90% och det var inte för att vi ville ha det så.»
- både bra och dåligt. i slutskedet av kursen var ju slutresultatet mycket bättre.»
- Bra, det byggde mycket på grupparbete, alla kanske inte var bäst på att skriva, då fick man hjälpa till men överlagt så var det bra»
- Bra.»
- Bra»
- mycket bra»
- bra, alla bidrog»
- Sådär. Blev tyvärr en snedfördelad arbetsbelastning.»
- den fungerade mycket bra då rapporten har skrivits konuinuerligt under projektets gång.»
- Det kändes som om rapporten kunde börjas skriva på mycket tidigare men då var man upptagen med att skriva texter till de andra inlämningarna. kändes stressigt i slutet.»
- Bra»
- Var och en skrev delar. Dessa sattes samman och reviderades. Funkade mycket bra! Alla fick komma med åsikter om texten vid gruppsammanträden.»
- Sådär. Eftersom vi alla har olika sätt att uttrycka oss blev det lätt ganska tydliga gränser mellan avsnitt. »
- Samarbetet funkade väldigt bra och vi slet alla som djur.»
- mycket bra»
- Uppdelat.»
- bra»
- Gemensam arbetsinsats »
- Bra.»
- Kom bra överenss.»
- Vi delade upp arbetet mycket, vilket inte var helt bra. Många delar kritiserades för att ha dåligt och okonsekvent språk. Dessutom ändreades mycket av det som skrevs av de andra i gruppen, vilket inte hade hänt om man var flera som skrev det.»
- Det var slitsamt, men OK. »
- Bra. Alla teknologer tycker kanske inte att språk är det roligaste som finns, så jag vet inte om vi borde öva oss på att skriva mer, eller om det inte anses viktigt. Att folk överhuvudtaget särskriver på högskolenivå (må så vara en teknisk rapport) ger inte alls ett särskilt seriöst intryck. Eller att folk spottar ur sig en massa klichéer i rapporter som egentligen inte säger någonting. Jag tycker att det är lättare och roligare att läsa informativ och tydlig text, sedan om det är relevant att vi skall kunna producera sådan vet jag inte.»
- Fungerade mycket bra, arbetet delades upp på ett bra sätt.»
- Bra»
- Bra och organiserat»
- Mycket bra, vi hade en väl fungerande grupp där alla tog ansvar för arbetet.»
- Det fungerade bra men som vanligt gjorde vissa mer än andra!»
- Mycket bra»
-
- Väldigt bra!»
- Bra, kan va svårt när alla har olika åsikter»
- Bra, dock va många stressade»
- dåligt. Folk i gruppen tar inte ansvar och pratar inte med varandra.»
- Bra»
- Mycket bra.»
- Det fungerade ganska bra, dock blev det till slut så att en person i gruppen inte var nöjd med hur de andra hade formulerat sig och han bestämde sig då för att renskriva och skriva om allt.»
- Mycket bra»
- Den fungerade ganska bra. Tyvärr blir det att man delar upp allt i delar eftersom man inte hinner.»
- Bra»
- det fungerade helt ok, vi gjorde viss uppdelning»
- Så där. Svårt med fyra olika personer som ska skriva ihop en gemensam text. Olika stilar kan göra att rapporten blir "spretig" och osammanhängande»
- Ok»
- Det fungerade bra.»

20. Har stödet för att skriva rapporten (handledning, skrivhandledning, kriterier och workshop) varit tillräckligt?

- Nej, det var svårt att få en uppfattning av hur mycket av veckornas inlämningar som skulle vara med i rapporten. »
- Ja »
- Ja»
- ja»
- skulle vilja haft mer möjlighet att prata om vad som bör vara med i en rapport!»
- ja»
- Det har varit sådär.»
- Vi skrev mest utifrån föreläsningar och kurslitteratur.»
- Ja»
- Nej.»
- ja»
- helt okej! »
- Nej, var svårt att få ett grepp om hur rapporten skulle vara upplagd. Hade varit bra med tydligare ramar.»
- ja»
- Helt ok.»
- Ja»
- Hade mycket info sedan gymnasiet. Ang info från Chalmers sida var den mycket begränsad. »
- Ja.»
- Hade gärna fått mer hjälp med rapporten just när det gäller hur formellt det ska vara. »
- Ja det tycker jag.»
- ja»
- Kunde varit mer handledning.»
- bra handledning men den konstruktiva kritiken från klasskamrater gav nästan inget»
- Ja, dock behövdes inte särskilt mycket»
- Ja.»
- Väldigt bra, Brännare fanns nästan alltid tillgänglig.»
- Inte tillräkligt då det borde funnits exempel på alla delarna (Inledning, syfte, bakgrund, etc)»
- ja»
- Nej. Övningen med fackspråk då vi fick två diskussioner att läsa var väl bra, men vad han nu heter, Andreas tror jag, är inte så god talare som han vill att vi skall vara. Han är lugn och sansad, men det hade inte varit fel med lite entusiasm! Föreläsningen som kom alldeles för tidigt blev inte alls relevant. Eftersom den inte var obligatorisk blev den inte heller så välbesökt, framförallt efter pausen då ännu fler gick. Den var ganska innehållslös, tyvärr. Jag hade gärna sett att vi fått se fler exempel på bra och dåliga texter i alla delar av rapporten! »
- Absolut.»
- Ja, men lite exempel i form att riktiga publicerade rapporter hade inte varit fel.»
- Kunde varit lite mer omfattande»
- Kunde ha varit mer tydligt om vad som skulle innefattas i den slutgiltiga rapporten. T.ex. hur noggrant man skulle förklara arbetsgången av projektet/produkten. »
- Whorkshopen låg för tidigt! »
- Hyfsad»
-
- Ja»
- Ja»
- Nej absolut inte.»
- ja»
- Ja»
- Tillräckligt.»
- Har varit bra, utnyttjades inte så väl som man kunde gjort dock.»
- Kanske.. Vi använde oss inte av det.. Bättre att bara ha folk man kan fråga direkt när man behöver det. Typ som sin handledare.»
- Ja»
- ja»
- Absolut, kanon bra med tips och vad man ska tänka på i tekniska rapporter.»
- Ja»
- Ja»


Gruppdynamik

21. Anser du att din erfarenhet från projektet har ökat din förståelse för arbete i projektform?

63 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ja, i någon utsträckning»19 30%
Ja, i ganska stor utsträckning»29 46%
Ja, i mycket stor utsträckning»15 23%

Genomsnitt: 2.93

- Jobbat mkt i grupper under press innan.» (Ja, i någon utsträckning)
- Några lärdommar: Det tar längre tid än man tror, var noggran och systematisk samt var öppen för många lösningar.» (Ja, i ganska stor utsträckning)

22. Till hur stor hjälp anser du att momenten (föreläsning och övning) i gruppdynamik har varit?

63 svarande

Mycket liten»22 34%
Ganska liten»20 31%
Ganska stor»19 30%
Mycket stor»2 3%

Genomsnitt: 2.01

- sades ingen nytt som man redan vet.» (Mycket liten)
- Vår grupp kände varandra bra sedan innan och jag själv har gått igenom gruppdynamik innan.» (Mycket liten)
- Mycket eftersom de genomfördes i slutet av kursen istället för i början som vore det rimliga.» (Mycket liten)
- Då vi hade de momenten i slutet av kursen var det nästintill onödigt» (Mycket liten)
- Kanske inte så lyckat då gruppdynamiken låg i projektets slutfas» (Mycket liten)
- övningen var bra» (Ganska liten)
- man uppfattar det olika beroende av vilken grupp man hade, har man tur funka det smidigt hela vägen men man kände igen sig väldigt mycket. Bra att ha med, svårt att säga hur mycket det hjälpa eller inte.» (Ganska liten)
- främst eftersom den låg så pass sent i kursen. Men hade kanske haft större nytta av den om den låg på den tiden som det var tänkt från början» (Ganska liten)
- För projektets skull så hade inte gruppdynamiken behövts då vi fungerade bra som grupp redan innan, men det var mycket intressant att lära sig mer om hur människor fungerar i grupp.» (Ganska liten)
- Gruppdynamik är kul men det hade varint mer använbart att göra det i början av kursen än i LP4 då man var klar och hade "stormat" och "format" gruppen klart. När ni inte tar närvaro på obligatoriska föreläsningar känns det oseriöst speciellt när gruppdynamiken flyttades till ett så sent tillfälle under kursen.» (Ganska liten)
- Feedbackövning mycket bra» (Ganska stor)
- Ganska likt övningarna från ing.met. men detta kan man inte få för mycket av! » (Ganska stor)
- Intressant och vill gärna ha mer, men betydelsen i vår väl fungerande grupp var liten» (Ganska stor)
- övningen var bra tycker jag» (Ganska stor)
- Särskilt gruppdynamikövningen var kanon! Fast den tyvärr kom lite sent.» (Mycket stor)


Arbetsklimat

23. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

62 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»22 35%
Mycket bra»37 59%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.51

- Tär på många kompisrelationer att begränsa antalet så. Alla klarar inte av att samarbeta utan sitter mest och tjurar i ett hörn.» (Ganska dåligt)
- En av gruppmedlemmarna var mycket tyst och bidrog inte nämnvärt i diskussioner...» (Ganska bra)
- Jobbade i kompisgäng varför övningar i gruppdynamik blev lite överflödiga.» (Mycket bra)

24. Uppskatta den totala arbetsbelastningen.

Matrisfråga

- tidsödande hög, egentligen inte prestationsmässigt!»
- Hög/för hög för båda skulle jag säga. Kan bero på att man själv lägger upp det dåligt.»
- IKOT tar mer tid än vad den ska enligt de poäng som kursen har.»
- Tar alldeles för mycket tid från de andra kurserna man har samtidigt. Man lägger ner sjukt mycket tid och får inte de Högskolepoäng man förtjänar. »
- Under LP 4 var arbetsbelastningen generellt på nivå "hög", men under vissa perioder var den för hög, vilket gjorde att andra kurser fick lida.»
- SJUKT mycket att göra första veckorna. Orimligt.»
- För stort tidsinsats i förhållande till poäng.»
- Övriga kurser får ta stryk för att all tid läggs på ikoten.»
- Det har varit brutalt! Alldeles för hög arbetsbelastning! »
- Känns som att många klent bara görs för att de ska göras, bör anpassas mer efter det specifika projektet! »
- Vi siktade högt och fick lägga mycket tid, inget konstigt med det.»
- Andra kurser blev lätt "bortglömda"»
- Tror ni på instuttitionen att vi bara läser IKOT eller? Det finns ine utrymme att lägga all vår tid på projektet!»
- Tar för mycket tid.. Tiden är inte alls fördelad bra över perioderna. I början hade vi lite att göra, sen mot mitten var vi tvungna att sitta till midnatt på helgerna för att hinna med deadlines.. Vår grupp råkade extra illa ut när vi enbart fick ca 3 dagar (över en helg) från en deadline till att välja "det vinnande konceptet". Tror många i klassen mailade Lillian eller kursexaminatorn om klagomål vid detta tillfälle .»
- Som sagt, för hög belastning för så få poäng.»

LP 3
63 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 9%
Hög»25 39%
För hög»32 50%

Genomsnitt: 4.41

LP 4
63 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 7%
Hög»29 46%
För hög»29 46%

Genomsnitt: 4.38


Kurslitteraturen

25. Betygsätt kurslitteraturen "The Value Model"

Matrisfråga

- som tidigare nämnt: samma information skulle kunna vara en bok på 50 sidor.. ironiskt nog saknar boken som handlar behandlar kundvärde just detta, enda sådana kom av påståendet om reducerat pris (50%). extremt överpris visade sig ligga bakom erbjudandet.. bort med upprepningar (inte sammanfattningar), metaforer i oändlighet och gör texten saklig, ta en 50-lapp för pocketversionen och sluta tvinga på elever sådan litteratur»
- Ibland svår att översätta för att passa ett skolprojekt»
- En jävla massa pladder mest. Samma info skulle nog ha gått att få ner i ett mycket mer hanterbart och framför allt billigare format.»
- Mycket info! Tungarbetad.»
- Köpte den, släpade med den till Chalmers, öppnade den kanske två gånger. »
- Dock väldigt mycket onödig text.»
- Det som man läste var väl helt OK. Men det var ju bara ett par procent av hela boken. »
- För tung för att orka bära till skolan ens. En liten pocketvariant där man sållat ut det viktigaste hade räckt alldeles utmärkt. För mycket bilder som inte sa någonting. Eller som vi inte förstod något av i alla fall. Flummigt!»
- Ej tillämpbar på produkter som inte redan finns i någon form.»
- Kunde varit lite mer konkret, är mycket text att ta in»
- Mycket bra i början av kursen men blev för rörig senare.»
- Bra text och lärorikt, ganska lökigt upplägg vad gäller bilder och figurer.»
- Från 2:a för att den visade vissa metoder som vi var tvugna att använda i deadlines. Annars dyr och tung bok.»
- boken gav mig inte mycket, kan berott på att vi fick en dålig uppgift. boken känns inte anpassad för att designa en diskmaskinsdämpare»
- Känns som något chalmers gjort en bra deal på att förmedla...»

Ge betyg 1-5 (1 sämst,5 bäst)
63 svarande

6 9%
20 31%
17 26%
17 26%
3 4%

Genomsnitt: 2.85


Examinationen

Ditt slutbetyg i kursen är sammansatt av två delar.
- Den ena delen är ett gruppbetyg och viktas in med 75%.
- Den andra delen är individuell och viktas in med 25%.

26. Vad anser du om examinationsformen med kontinuerlig betygssättning av projektarbetet (gruppbetyget)?

80% av gruppbetyget ges av de 9 olika stegen som ni har redovisat vid ett antal olika deadlines. 20% av gruppbetyget ges av hur väl slutrapporten svara mot rapportkriterierna.

62 svarande

Inte alls bra»1 1%
Mindre bra»5 8%
Bra»31 50%
Mycket Bra»25 40%

Genomsnitt: 3.29

- Några få personer jobbar resten glider med. Det är inte rättvist.» (Inte alls bra)
- Det kändes väldigt stressigt att man varje vecka var tvungen att leverera en väldigt bra rapport. Många gånger kändes det som att vi hade för knapphändig information för att kunna genomföra uppgifterna så bra som möjligt. Det blev en väldigt stressig läsperiod eftersom man var tvungen att kämpa för sitt slutbetyg på kursen varje vecka! Det fanns väl ingen individuell bedömning, som skrivs efter överskriften "Examination".» (Mindre bra)
- Både och. Vi som inte gjorde fullt så bra i från oss första deadlinesen men som sedan mot slutet hämtade upp det och lärde oss fick dras med kritiken i början. Det bör vara kunskapen EFTER kursen som betygsätts. Sen är det såklart bra med en sporre längs projektet.» (Mindre bra)
- Mer fokus på rapporten! Men bra med del betyg gjorde att man började jobba från början.» (Mindre bra)
- Att ha större fokus på slutresultat hade givit bättre resultat och mer verklighetsanknytna projekt.» (Mindre bra)
- Ev finnas chans att förbättra något steg i efterhand, då man lär sig mer och mer hela tiden och det borde vara det man kan när projektet är klart som borde spela roll för betyget» (Bra)
- Dock tappas fokus från andra kurser där man inte får feedback. Lättare att jobba hårt om man vet att man får veta resultatet några dagar efteråt. » (Bra)
- Bra tanke, tyvärr så är nivån på handledarna och projekten väldigt olika varför betygen inte blir helt rättvisa.» (Bra)
- Stressande men ändå bra. Också bra att det betonades iår att 4 också är ett bra betyg och att det är okej att få en 3:a. Alla "behöver" faktiskt inte 5:or i alla kurser.» (Bra)
- Även om små misstag kan dra ner hela ens betyg. Som när bilderna i vår insickade pdf-fil inte hängde med från den ursprungliga word-filen = vi fick inte fullständigt betyg även om vi kunde redovisa dessa sekunden efter handledaren såg det.» (Bra)
- på ett sätt var det bra att veta hur man låg hela tiden, för då kunde man pressa sig till att uppnå det man ville» (Mycket Bra)
- Tycker att att det procentuella gruppbetyget för de nio inlämningarna borde höjas då avsevärt mycket tid läggs ner på dessa och relativt liten tid läggs ner på rapportskrivningen.» (Mycket Bra)

27. Skulle du önska att det fanns ett helt individuellt examinationsmoment (exvis tentamen eller duggor)?

61 svarande

Ja»5 8%
Nej»52 85%
Vet ej»4 6%

Genomsnitt: 1.98

- Helt klart. Jag hatar grupparbeten.» (Ja)
- det är svårt att bedömma grupper rättvist men annan form av betygsättning baserat på föreslagna moment är irrelevant!» (Nej)
- finns ej mer tid att lägga på denna kurs den tar för mycket tid redan nu kan inte se hur man skulle kunna lägga ner mer tid till duggor!» (Nej)
- Har hört från tidigare studenter att detta inte har fungerat på ett rättvist sätt då en person missköts sig i gruppen och inte har medverkat så mkt som de andra men ändå i slutändan fått högre betyg pga duggorn. Dvs individuell betygsättning kan vara orättvist i ett grupparbete » (Nej)
- Finns inte tid att plugga på det. Man arbetar redan alldeles för mycket med projektet och lär sig bra på det. » (Nej)
- Lär sig mer genom att arbeta extra med projektet än att plugga till duggor o tenta.» (Nej)
- IKOT är en övning i projektarbete. Resultaten bör komma från projektet och gruppen. » (Nej)
- Med den nuvarande tidsinsatsen finns det inte tid för detta.» (Nej)
- Då skulle arbetsbelastningen vara ohållbar!» (Nej)
- Arbetsbelastningen är redan tillräckligt hög utan suggor eller tentor. Dessutom tycker jag att en stor del av kurden går ut pÅ att kunna arbeta i grupp. Och man kan ju alltid klaga hos handledare om man tycker att en eller flera gruppmedlemar inte har dragit sitt lass. Är också en del i att jobba i grupp!» (Nej)
- Jobbet man lade ner var värt mer än betyget, vilket betyg man än fick.» (Nej)
- i så fall måste man ta bort moment i inlämningarna, för att man ska ha någon tid alls att plugga på andra ämnen» (Nej)
- MEN ska det finnas det bör arbetsbelastningen på gruppen minskas DRASTISKT. Det var mer än för mycket att göra utan tentamen eller dugga.» (Vet ej)
- Både ja och nej. Det hade varit befriande att kunna påverka sitt eget betyg mer. Samtidigt så är detta nog en lärdom för framtiden att man ofta bedöms i grupp, och det är lika bra att vänja sig och acceptera varandras strävanden och begränsningar.» (Vet ej)


Sammanfattande frågor

28. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- De få seriösa företagen som stöttade sina grupper under projektets gång. »
- avsaknaden av duggor - Det är tillräckligt med skriftliga examinationstillfällen i de andra kurserna, samt att då kursens mål handlar om att arbeta i projektform ser jag inte meningen med skriftliga duggor... när kommer vi ha skriftlig examination av detta i arbetslivet?!»
- Graden av hur mycket man i gruppen själva bestämmer hur man vill jobba.»
- handledarstödet och roliga projekt. redovisning med respons kändes tyngande i förväg men var mycket bra och givande för mig!»
- expertpoolen, men lägg tiderna tidigare!»
- Bra med betyg till de olika delstegen och bra handledningen från handledarna. »
- Ingenting. Skrota skitkursen.»
- tycker det mesta från kursen var bra»
- Betygsättningssättet.»
- videogranskningen»
- Projektet i allmänhet. Bra att lära sig om projekt.»
- Kursens generella uppbyggnad med delmoment som lämnas in ett i taget.»
- ja»
- Introduktionsföreläsningen.»
- Föreläsningar med Powerpoint, material på kurshemsidan.»
- Föreläsningarna med Magnus Evertsson! Han är riktigt bra.»
- Att tvåorna också får välja bland en massa spännande projekt =)»
- Inga duggor»
- Grundtanken med kursen»
- CAD utbildningen!»
- Prototyptillverkning»
-
- Företag som intresserar sig aktivt i projektet. Självklart varierar det från grupp till grupp. Om de visar större intresse förbättras studenternas inställning. Eloge till Göteborg Energi. »
- Projektet»
- Många möjligheter till studiebesök hos företagen!»
- Kursen är egentligen bra. Bara upplägget och det administrativa som inte fungerar.»
- Inga tentor duggor iaf höj poäng på kursn»
- betyg på varje uppgift»
- Kul med kontinuerliga inlämningar så man får respons och feedback ganska omgående på varje del i kursen.»
- Att inte ha duggor varje vecka.»

29. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Minska arbetsbelastningen! Vi var tvungna att lägga 20-25 timmar i veckan på arbetet, det innebär att vi skulle lägga 40-50 timmar i veckan på detta om kursen endast hade gått över en läsperiod. Det är helt orimligt att lägga ner så mycket arbete för en 7.5 poängskurs! »
- Mer tid innan val av koncept»
- litteraturen och föreläsningar»
- Planeringen för hur inlämningar och föreläsningar låg. Dessutom skriva om aktivitetsplanen så den blir tydligare och handledarna tolkar den mer lika»
- Bättre indelning av deadlinerna...»
- arbetsbelastningen är för HÖG!! Antingen mer poäng till kursen eller minska antalet moment!»
- tycker det mesta från kursen var bra»
- Arbetsbelastningen eller antal Högskolepoäng.»
- Samarbetet med de olika företagen... det känns som att förutsättningarna blir helt olika för de olika grupperna på ett sätt som kan upplevas mycket orättvist»
- Det låg för stort fokus på de första delarna, vilket ledde till att det blev väldigt stressigt i slutet. Dessutom är det bra om kursutvärderingen kommer lite tidigare, lättare att ge respons när man precis gjort kursen och inte efter tre månader då det finns saker som man glömt.»
- Antingen att man får fler HP eller att man gör kursen lite mindre krävande så man hinner plugga på sina andra kurser.»
- Försöka justera hur arbetsbelastningen är uppdelad över projekttiden.»
- Arbetsbelastningen!»
- Se fråga 26.»
- ja»
- Sluta upprepa på föreläsningarna, minska bördan ytterligare första 7 veckorna.»
- Samverkan mellan handledare för jämnare betyg. »
- Slumpvis indelning i grupper. Poängen är ju att man ska lära sig arbeta med andra människor. Hur lär man sig det om man är kompis med alla från början?»
- IKOT-kursen ska inte behöva ta så mycket tid ifrån de andra kurserna.»
- Det här med duggor var nog inte helt dumt. Jag undrar om inte det borde införas igen, som frivilliga och lite mindre kanske, men det hade tydliggjort vad som var viktigt i den kommande veckans projektarbete.»
- Möjligtvis se till så att Value Model är tillämpbar på ALLA projekt. Arbetet blir svårt och diffust annars.»
- Mer, från början,insatta handledare»
- Arbetsbelastningen»
- Ändring av delinlämningarna göras mer specialiserade för respektive projekt!»
- Större frihet i projektet, inte så styrd»
-
- arbetsbelastningen»
- Belastningen relativt högskolepoängen och engagemanget från handledarna. Otroligt ojämn bedömningsnivå handledarna emellan»
- OJÄMNHETEN att få bra betyg hos olika handledare. Vissa var "för snälla" och vissa var väldigt svårt att få bra betyg hos. Skapade irritation. »
- Kan inte komma på något just nu. »
- Tiden var inte uppdelad på rätt sätt. Varken i delmomenten eller mellan kurser. Man fick lägga ner mycket mycket tid på IKOT. Utvecklingen skulle ske långsamt och systematiskt, lösningstänkt skulle ligga långt fram i tiden, helt plötsligt fick man 4 dagar på sig att skapa ett helt funktionellt koncept ur intet - inte hållbart!»
- Schemat!! Och poängen.. Om vi ska lägga så himla mycket tid borde vi få ut minst 15 poäng!!! Tänk igenom hur mycket tid det egentligen tar och hur ni lägger deadlines!!!! Är det rimligt om man har två andra kurser samtidigt??»
- Längre tid förvatt göra marknadsanalys.»
- bättre projektval»
- Möjligtvis att minska ner antalet inlämningar något.»
- Att alla handledare betygsätter enligt samma mall.»

30. Hur stor nytta tror du att du kommer ha av kursen och de erfarenheter du erhållit i ditt framtida arbete?

62 svarande

Ingen nytta alls»0 0%
Liten nytta»12 19%
Ganska stor nytta»37 59%
Mycket stor nytta»13 20%

Genomsnitt: 3.01

- jag tycker att kursen överlag bara var tidskrävande och i stort sett lönlös. fokus låg på fel saker. det är även dåligt hur det kan skilja så mycket på de olika övningsledarna, vissa kräver fullt engagemang och vissa hjälper till lite väl mycket. jag har tyvärr inte mycket gott att säga om kursen.» (Liten nytta)
- Då litteraturen inte har gått att relatera till projektet har jag bara upplevt en ytlig inlärning.» (Liten nytta)
- Arbete i projektform är alltid nyttigt.» (Ganska stor nytta)
- Har hört att det är användbart till kandidaten.» (Ganska stor nytta)
- Gruppdynamiken och projektformen var viktig, men själva innehållet i kursen är jag lite osäker på.» (Ganska stor nytta)
- Nyttigt med projekt och guppar arbeten för yrkeslivet» (Mycket stor nytta)Kursutvärderingssystem från