ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp2, Marinteknisk engelska, LSP192

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-19 - 2012-01-22
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»14 82%
Cirka 20 timmar»3 17%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.17

- Lat som jag är studerade jag ingenting. Kom på obligatoriska moment.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 17%
100%»14 82%

Genomsnitt: 4.82

- allt obligatorisk i alla fall» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 35%
Målen är svåra att förstå»2 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 41%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 11%

Genomsnitt: 2.29

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 21%
Ja, målen verkar rimliga»11 78%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.78

- ser inte vad målen har med marinteknik att göra» (Nej, målen är för lågt ställda)
- tentan var väldigt enkel tror man kan lägga in lite engelska moment i de andra kurserna kanske.» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 42%
Ja, i hög grad»7 50%
Vet ej/har inte examinerats än»1 7%

Genomsnitt: 2.64

- Kändes mer som en klassisk godkänt tentamen. Då det gick bra om man hade studerat det utlämnande materialet. Att man får en 5a för att vara duktig på att plugga glosor känns inte rätt.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»3 17%
Ganska liten»6 35%
Ganska stor»5 29%
Mycket stor»3 17%

Genomsnitt: 2.47

- satt mest och sov.» (Mycket liten)
- Tycker det ska vara fler föreläsningstimmar.» (Ganska liten)
- kursen är i sitt pedagogiska upplägg väldigt svårgreppbart, då menar jag kursens gramatiska inehåll. Gramatiken kanske är lätt och självklar men är du lite ouppdaterad på den Engelska grammatiken hinner du inte riktigt med i alla grupp övningar som genomförs i ett väldigt forcerat tempo, kursen hade mått bra av fler lektionstimmar med ett lugnt grammatiskt innehåll. » (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»4 23%
Ganska liten»7 41%
Ganska stor»4 23%
Mycket stor»2 11%

Genomsnitt: 2.23

- kollade aldrig på det.» (Mycket liten)
- Tentamen baseras på utdelat material. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»2 11%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»8 47%
Mycket bra»5 29%

Genomsnitt: 2.94

- Man borde alltid ha möjlighet att rätta sig själv på alla utlämnade övningsuppgifter hur ska man annars kunna gå vidare i sin upplysning ensam på sin kammare.» (Mycket dåligt)
- det var obligatoriska moment som inte var obligatoriska, och icke obligatoriska moment som borde varit det. talövningarna kändes som waste of time medans de viktigare lektionerna inte var obligatoriska...» (Ganska dåligt)
- ???» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 11%
Ganska bra»8 47%
Mycket bra»7 41%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.29

- föreläsarna var snälla.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 29%
Mycket bra»12 70%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.7

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»2 11%
Låg»3 17%
Lagom»12 70%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.58

- skulle varit mer avancerad grammatik och inte sådant man lärde sig på mellanstadiet. skulle varit intressant med mer skrivtekniker, hur man får en text vinklad ur olika synpunkter, positiv, negativ, neutral, krönika, essä osv» (För låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»2 12%
Låg»5 31%
Lagom»7 43%
Hög»2 12%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.56

- två degkurser» (För låg)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»2 11%
Dåligt»2 11%
Godkänt»10 58%
Gott»3 17%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.82

- ingenting hade med marinteknik att göra! döp om kursen eller se till att vi lär oss teknisk engelska!» (Mycket dåligt)
- Förutom de delar som behandlade rapportering och redovisning (dessa var hel bra)» (Dåligt)
- bra föreläsare fyller säkert sitt syfte men känns som det är repition av det man gör i gymnasiet.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Den muntliga presentationen då man övar på att uttala engelskan på ett korrekt sätt»
- Texter för läsförståelse ( ej Solas)»
- inget»
- Behåll alla övningar, det kräver lite mer men är bra även om vi trötta sjöingenjörer inte förstår det :P»
- inget»
- Muntlig presentation. Gärna mer»
- Rapporteringen, muntligaframställan»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer tydliga instruktioner på lektionerna har varit alldeles för luddigt bitvis samt att man ska ha ett långsammare tempo på lektionerna så alla får en chans att hänga med.»
- Ostrukturerat. Tycker bland annat att all kursmaterial ska delas ut i början så man ser den röda tråden. »
- gör om kursen så att den ligger på högskolenivå och inte på mellanstadienivå!!! Bara en sån sak som att skriva på schemat att det är obl. närvaro även fast det inte tas någon närvaro bara för att studenter skall komma på övningarna. det är löjligt!!»
- Fler grammatikföreläsningar och noggrannare genomgångar av grammatiken. »
- marinteknik helt enkelt! uppgifter om att skriva mer skaderapporter på mer specifika tekniska saker, eller beskriva ingående hur en dieselmotor eller vad för teknisk apparat som helst fungerar. verktygsglosor, skriva arbetsmanualer etc»
- Upplägget.»
- Bort med forcerade gruppövningar(alt mer lektionstimmar),Tillse att man kan rätta av sina övningsuppgifter själv,»
- Nivån på texterna är sällan den högsta det blir i längden irriterande att läsa texter som antingen kommer från reklambroschyrer eller är skrivna som för barn med och innehåller felaktigheter. Dock skall medges att det fanns några guldkorn. Det är också förvånande att tentan till så stor del är baserad på de texter som tidigare använts för övningar. Detta innebär ju att man i princip kan få alla rätt utan att kunna någon engelska genom att memorera texterna.»

16. Övriga kommentarer

- Jag tycker man ska dela ut mer repetionsmaterial då många även jag har glömt grammatiken från gymnasiet»
- Mer timmar hade varit bra. Är ju trots allt en 7,5kurs»
- Lärarna ska ha en stor eloge för att de står ut med oss och fortsätter med samma energi. »
- kanske skulle lärarna ha en viss teknisk kunskap så de inte framstår som mindre kompetenta än vad eleverna är»
- För 7.5 hp borde det ställas mer krav.»


Kursutvärderingssystem från