ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP2 - Produktutveckling - behov och krav, MMT015

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-18 - 2010-01-13
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Barbro Briheim»


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»4 28%
Cirka 25 timmar»6 42%
Cirka 30 timmar»4 28%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 3

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 7%
75%»7 50%
100%»6 42%

Genomsnitt: 4.35


Mål och måluppfullelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål som ges i kurs-PM?*

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 21%
Målen är svåra att förstå»1 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 57%

Genomsnitt: 3.07

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 27%
Ja, i hög grad»8 72%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.72

- Oklart hur mycket av betyget som ligger på duggan och hur mycket på projektet. Rimligtvis, något som flera av oss kommit fram till genom diskussion, är att i och med projektet är ish 4,5 hp och duggan på 1,5 borde inte duggan spela någon som helst roll! Alltså, får man en 5:a på projektet kan man väl i princip få en 3:a på duggan, vilket känns lite skumt.» (I viss utsträckning)
- Vi hade ju en dugga fredagen innan tenta-p började. Det framhölls inte i tidigare delar av kursen att det skulle läggas så stor vikt vid denna dugga utan att det mer var ett lite mindre viktigt delmoment. Precis någon vecka innan framkom det istället att den visst var väldigt viktigt, något man måste plugga relativt mycket till, och något som bestämde en stor del av betyget. Det hade varit bra om den informationen framkom tidigare!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?*

14 svarande

Mycket liten»2 14%
Ganska liten»7 50%
Ganska stor»4 28%
Mycket stor»1 7%

Genomsnitt: 2.28

- Bättre koppling till kompendiumet» (Mycket liten)
- Ibland kändes lärarna lite oangerade, eller som att de själva inte tyckte ämnet var så våldsamt viktigt, t.ex. genom att vi ibland slutade någon timme för tidig, eller att läraren själv (framför allt Pontus) ryckte lite på axlarna och sa att det var ett svårt ämne att prata om jämfört med att själv testa sig fram.» (Ganska stor)
- Kanske skriva lite mer på powerpoint-bladen, i anteckningar eller så. Lektionstid får man ut mycket då Pontus är grym, men att läsa på .ppt ger inte så mycket enskilt.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?*

14 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»2 14%
Ganska stor»8 57%
Mycket stor»3 21%

Genomsnitt: 2.92

- Kompendiet och appendix var bra. Allt var dock inte helt relevant för den typ av projekt vi skulle genomföra.» (Ganska stor)
- Bra häften!» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?*

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»8 57%
Mycket bra»5 35%

Genomsnitt: 3.28

- Powerpoint bör läggas upp efter varje föreläsning» (Ganska dåligt)
- Det tog dock ett tag innan föreläsningsslides kom ut på hemsidan.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?*

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 42%
Mycket bra»8 57%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.57

- det är alltid svårt då kursen innefattar mycket eget arbete och handledarens schema inte överensstämmer med ens eget. Vår handledare var dock duktig på att snabbt besvara mail, vilket är ett sätt att underlätta» (Ganska bra)
- Hade Pontus som handledare, och han var väldigt flexibel och tillgänglig, inga som helst problem överhuvudtaget. Skulle nog säga perfekt.» (Mycket bra)
- bra med handledningen, bra kritik» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga gruppmedlemmar fungerat?*

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 35%
Mycket bra»9 64%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.64

- Mindre snack, mera verkstad.» (Ganska bra)
- Som alltid är det väl mindre grupper som skulle underlätta, men det är väl bra att lära sig att samarbeta också ,D» (Ganska bra)
- En sak som är lite oklar är över hur exakt gruppfördelningen skall vara i nästa kurs. Detta MÅSTE tydliggöras. Är man t.ex i en grupp om 4 där man samarbetar bra med 3 men katastrofalt med 1, vill man inte hamna i läget att man måste vara i 2-grupper i nästa kurs..» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?*

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 64%
Hög»5 35%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.35

- Att vissa föreläsningar som gav teoretisk grund till projektet kom lite senare än vad vi skulle ha önskat relativt projektplanen. T.ex kändes det som en dålig idé att genomföra intervjustudier innan Pontus hade snackat om det. Tipset är att gärna ha alla föreläsningar som är direkt relevanta för projektet tidigt, för att sedan i slutet köra det övriga.» (Lagom)
- Lärarna sa ju "nu ska ni inte arbeta mer än 80h per person!" vilket är super. Det var dock lite svårt att hålla sig inom gränserna. Kanske för att vi var alltför ambitiösa, eller började för sent med utföra intervjuer.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?*

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»7 50%
Hög»5 35%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.42

- inget att göra något åt. Det är en konsekvens av mina egna val av kurser.» (Låg)
- Beror på vad man gör den till, och vilket betyg man satsar på. I denna kursen kunde det som tidigare nämnt tydligare klargöras duggans vikt.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 35%
Gott»7 50%
Mycket gott»2 14%

Genomsnitt: 3.78

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Glöggen och lussebullarna.»
- projektet»
- Folkow!»
- Pontus. Gästföreläsarna. Upplägget.»
- Kurs-om är välskrivet och det var bra att tvingas skriva en planeringsrapport»
- Att projektet fortsätter i andra kurser»
- projektdagbok var toppen så att man faktiskt ser hur mycket man har arbetat! Speciellt att det poängterades att man skulle ta med även den tid då man själv funderat, informellt pratat i korridoren om projektet, etc.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- På något vis skulle jag mer konkret vilja veta redan från början vad kursen går ut på. Särskilt med projekten, det var svårt att välja ämne innan man visste vad syftet med projektet var. »
- Duggan borde ligga tidigare i läsperioden och inte tätt inpå tentaveckan. På så sätt har man mer teoretisk kunskap med sig under projektet också.»
- tidigarelägga duggan»
- ta bort duggan, eller minska dess betydelse och omfattning. »
- Man borde ha duggan tidigare, då har man den kunskapen med sig under projektets gång.»
- Tydligare hur nästa kurs ser ut. Tydligare klargöra duggans respektive projektets inverkan på betyget»
- Om man håller hårdare på vissa deadlines, t.ex. att det står i kurs-pm att man ska lämna in en sammanställning av data och en påbörjad analys vid ett visst tillfälle till handledaren (något min grupp aldrig gjorde), så blir det lättare mot slutet, resultatet blir bättre och alla blir mer nöjda.»
- Lite mer information tidigt. Vi i vår grupp hade svårt att hitta ett lagom omfattande projekt för vi hade inget klart begrepp om vad som behövde ingå.»
- Poängtera duggans vikt tidigare.»

16. Övriga kommentarer

- På det stora hela kändes det som en relativt flummig kurs, men det kanske är meningen.»
- Sjukt bra kurs, lätt den bästa på TD hittills!»
- Rolig kurs!»

17. Har vi glömt någon fråga som du tror skulle vara viktig att ha med?*

- Nej»
- nej»
- Nej.»
-
- nej»
- nej»
- Nej»
- nej»
- Nej, men ha inte denna sista frågan som obligatorisk.»
- Nej»
- Nej»
- nej»
- Nejsan»
- Nej.»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från