ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


ZBASS ht13-Matematik,del A, LMA164

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-10-21 - 2013-11-10
Antal svar: 64
Procent av deltagarna som svarat: 21%
Kontaktperson: Helena Russberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Tekniskt basår 60 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

64 svarande

Högst 15 timmar»9 14%
Cirka 20 timmar»8 12%
Cirka 25 timmar»20 31%
Cirka 30 timmar»18 28%
Minst 35 timmar»9 14%

Genomsnitt: 3.15

- Hade gärna lagt mer men pendling kom i vägen.» (Cirka 20 timmar)
- Insåg för sent hur många timmar som egentligen hade krävts.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

63 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»5 7%
75%»9 14%
100%»49 77%

Genomsnitt: 4.69

- Alla övningar och lektioner, dock inte alla SI. Vet inte om ni räknar dom som en del av undervisningen.» (75%)
- Missade lektionstillfällen pga sjukdom.» (75%)
- 100% av föreläsningar. <20% av Excercise. 80% av SI.» (75%)
- Jag missade en lektion (p.g.a sjukdom) men kollade genom en kompis anteckningar och pratade med de andra i klassen.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

64 svarande

Jag har inte sett/läst målen»21 32%
Målen är svåra att förstå»2 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»18 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»23 35%

Genomsnitt: 2.67

- Gicks ej igenom vid första föreläsningen» (Jag har inte sett/läst målen)
- Kanske inte kommer ihåg dem bara...» (Jag har inte sett/läst målen)
- Möjligt att målen blivit visade under föreläsningstillfällen, men inget jag lagt på minnet eller aktivt sökt efter på egen hand -kan därför inte ge kommentar angående målens begriplighet.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Hade gärna sett mer information kring studietempot, även om det förvisso informerades som studieteknik-kurser och liknande, så tror jag att vissa av oss som inte kommer direkt från gymnasiet utan har arbetat några år sedan skoltiden inte riktigt lyckades komma in i det höga tempot och att beta av flera kapitel i veckan. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

48 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»42 87%
Nej, målen är för högt ställda»6 12%

Genomsnitt: 2.12

- ha inte läst målen faktiskt» (?)
- Kan inte ge konstruktiv kritik eller kommentar, se svar ovan.» (?)
- Har som sagt inte läst målen men jag har känt att det varit extremt svårt i och med att jag bara läst matte B innan. känns inte som om kursen är anpassad efter oss som bara läst till B, även om det är intagningsvillkoret» (?)
- Både ja och nej. Många som studerar basåret hade ju bara läst till ma B. Vilket gör att de har det lite svårare. Då är ju målen lite för höga för dessa (lägger man i dock, så når man dem) och lite låga för de som läst ma E innan de kommit hit. Måste dock tillägga att inte många alls kommit hit direkt efter gymnasiet, utan haft sina sabbatsår. Så i slutändan är det bra och rimliga mål.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Men, det är tufft att hänga med i tempot ibland. Särskilt, när man har familj att ta hänsyn till.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen verkar rimliga utifrån studietempot och föreläsningarna. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Om man inte har övergripande erfarenhet om så svår matematik/fysik sedan innan är det jättesvårt att lära sig allt på denna korta tiden.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Detta då vi efter utbildningen ges behörighet på samma sätt som om vi skulle läst kurserna på gymnasiet. Uppgifterna som ges har dock inte gymnasial svårighetsnivå.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Målen må vara rimligt ställda men blandningen av nittonåringar som just gått ut teknisk gymnasielinje är ofta pådrivande i tempot och suckar över hur banala saker som gås igenom. Med tanke på krävda förkunskaper ser jag gärna att begrepp och grunder gås igenom utförligare alternativt att exerciserna var mer målgruppsriktade » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

54 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 14%
Ja, i hög grad»27 50%
Vet ej/har inte examinerats än»19 35%

Genomsnitt: 3.2

- har som sagt inte läst igenom målen. Men jag tycker inte min föreläsare förberedde oss på bästa sätt för tentan. Sverker tar ofta upp senare steg vilket gör undervisningen mycket förvirrande. Det är svårt att hänga med, svårt att förstå eftersom han pratar om problem som har högre svårighet och då också svårt att få tillräcklig tid till det vi faktiskt ska lära oss» (?)
- Gjorde tentan tidigare idag, det var högre grad än vad som testats dom senaste 5 åren i del A.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

64 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»4 6%
Ganska stor»22 34%
Mycket stor»37 57%

Genomsnitt: 3.48

- Sverker är ganska snabb på föreläsningarna» (Ganska liten)
- Föreläsaren var opedagogisk, hade alldeles för snabbt tempo och uppmuntrade inte till diskussion för att behandla ämnet så att man skulle förstå bättre.» (Ganska liten)
- Jag hänger inte alls med på föreläsningarna med SI och exercise har varit jättebra att ha» (Ganska stor)
- Hade Sverker som föreläsare, duktig på Matematik, dock ingen vidare pedagogik. » (Ganska stor)
- Jonnys undervisningar underlättar inlärningen väldigt mycket. » (Ganska stor)
- Jag halkade efter pga höstförkylningen och kom inte ikapp så satt ganska frågande många föreläsningar, men ser ingenting att anmärka på vad gäller undervisningen.» (Ganska stor)
- Men då framför allt övningsläraren. Jag tycker verkligen att Daniel som är övningsledare i grupp 9 hjälpt till jättemycket. » (Ganska stor)
- Undervisningstillfällena har varit utmärkta. Med en lärare som både är tydlig och rolig i sitt lärande har det varit en fröjd att läsa matte på det tekniska basåret. Full poäng! » (Mycket stor)
- Hade inte klarat mig utan den» (Mycket stor)
- Jonnys föreläsningar var till extremt stor hjälp men Sverkers gjorde mig mest förvirrad och osäker.» (Mycket stor)
- Eftersom vi hade jonny lindström som lärare» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

64 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»9 14%
Ganska stor»26 40%
Mycket stor»29 45%

Genomsnitt: 3.31

- Matteboken är svår att förstå och det är svårt att läsa sig till hur man ska göra.» (Ganska liten)
- Bra som komplement till föreläsningarna men boken i sig själv är inte så pedagogiskt skriven.» (Ganska stor)
- Men största delen från exercise-tillfällen och arbete tillsammans med andra studenter. Även youtube-föreläsningar har hjälpt till.» (Ganska stor)
- Av två böcker hade jag väldigt stor nytta av övningsboken. Den andra boken kunde jag lika gärna inte ha köpt, öppnade den kanske 5-10 gånger allt som allt.» (Ganska stor)
- Övningsboken har varit jättebra med övningarna och sammanfattningarna. Vanliga boken har jag tittat i lite smått men den var ganska värdelös med onödiga och konstiga förklaringar. Sverkers var mycket bättre!» (Ganska stor)
- Den är väl organiserad och bra.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

63 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»5 7%
Ganska bra»34 53%
Mycket bra»23 36%

Genomsnitt: 3.25

- hittade aldrig kurshemsidan, men försökte inte hitta den så mycket eftersom jag ändå fick reda på all nödvändig info av andra elever» (Ganska dåligt)
- Föreläsningar på internet skulle vara ett stort plus, skulle inte vara lika katastrof om man blev sängliggande.» (Ganska bra)
- Tycker att studera och pingpong är helt värdelösa sidor och att chalmers, i egenskap av teknisk högskola, borde kunna göra bättre ifrån sig.» (Ganska bra)
- Hade gärna sett litteraturlista tidigare och mer klara besked om vilka böcker som gäller.» (Ganska bra)
- Eftersom vi hade tillgång till övningsbok och relevant "fakta"bok var användandet av kurshemsidan minimal. Endast i slutet av kursen, i letandet efter gamla tentor användes den. Slutsats: bra i den lilla mån webbsidan användes.» (Ganska bra)
- Det var jobbigt att det innte fanns möjligthet för alla att köpa böcker det första veckorna. Att jag inte hade bok gjorde att jag kom efter.» (Ganska bra)
- Använde inte annat än (övnings)bok och studentportalen till att anmäla inför tentan till LMA164 del A.» (Mycket bra)
- Det fungerade bra när jag använde det men för det mesta använde jag knappt dessa tjänsterna.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

64 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»5 7%
Ganska bra»25 39%
Mycket bra»24 37%
Har ej sökt hjälp»9 14%

Genomsnitt: 3.54

- Vet inte om högskole-allvar drabbade klassen lika hårt när man delar lokaler med en gymnasieskola. Stora bullriga grabbgäng tog ofta över undervisningen (i alla fall i min grupp) under övningstillfällena och skötsamma personer som vackert sträckte upp handen föll i glömska. Det var ett antal år sedan jag upplevde sådana barnsliga strukturer i ett klassrum, och det är väldigt tråkigt och svårt att agera lekledare/förälder eller med "våld" slå sig in på samma väg.» (Mycket dåliga)
- Mer träningspass hade vart bra.» (Ganska dåliga)
- Vår övningshandledare verkade inte säker på sin sak och vi fick därför ofta vänta till nästa övning för att få svar på svåra frågor så hon kunde räkna igenom talen i fråga. Det bättrades mot slutet på kursen då hon verkade ha insett detta och räknade igenom talen i förväg.» (Ganska dåliga)
- Exercise-tillfällena hade sina brister då det var svårt att få hjälp eftersom många skrev upp sig på "hjälp-listan" innan lektionen börjat och när lektionstimmarna gått hade läraren ändå inte alltid haft tid att hjälpa alla studenter.» (Ganska bra)
- igen mycket tack vare övningsledaren» (Ganska bra)
- Ryktet spreds att Zoltan var en av de bättre hjälpledarna. Fullt på exercis-tillfällen då studenter från andra grupper deltog i andra gruppers exercis-tillfällen och fyllde upp hjälplistan. Var man sista på listan fick man inte hjälp en enda gång under ett tillfälle» (Ganska bra)
- Exercise och SI ledare har varit toppen för grupp 6» (Mycket bra)
- Jonny var bra på att omformulera sig, ta det lugnare i tempot eller gå igenom något i detalj.» (Mycket bra)
- Lätt att prata med läraren på rasterna eller efter föreläsningarna. Övingsläraren frågade jag aldrig något.» (Mycket bra)
- Vet inte.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

64 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»28 43%
Mycket bra»34 53%
Har ej sökt samarbete»2 3%

Genomsnitt: 3.59

- De klasskamrater man valde att plugga med var mycket goda sammarbetspartners, men med så vidt spann av människor blir övningstillfällena naturligt lite svårare att hantera ur sammarbetssynpunkt.» (Ganska bra)
- Har pluggat mycket med andra i grupp» (Mycket bra)
- Underbar stämmning» (Mycket bra)
- Facebook-grupp med studiehjälp och planering av studiegrupper.» (Mycket bra)
- Det är en bra stämning i klassen.» (Mycket bra)
- Ej sökt samarbete utöver SI-tillfällen.» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

64 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»22 34%
Hög»37 57%
För hög»4 6%

Genomsnitt: 3.68

- har inte så mycket att jämföra med men det var mer än vad jag trodde iallfall» (Lagom)
- Hade tid med att jobba lite före så att man kunde få lite ledig helg samt hinna med andra kurser. Inte heller för lågt.» (Lagom)
- Ej dåligt dock» (Hög)
- Hög men ok!» (Hög)
- Det var en högarbetsbelastning, men det är att förvänta sig. Ett förmildrande av arbetsbelastningen tror jag skulle åsamka större skada än nytta.» (Hög)
- Men jag förväntade mig det så det är nästan "lagom". Lite av en chock till dom som inte gått på universitet innan dock kan jag tro.» (Hög)
- Jag tycker att jag suttit länge och mycket med studierna men jag har fortfarande svårt att hinna med att lära mig allt.» (För hög)
- Men det är min individuella upplevelse, jag tror andra har tagit sig an arbetsbelastningen bättre.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

64 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 15%
Hög»43 67%
För hög»11 17%

Genomsnitt: 4.01

- Det var vara fysiken i och för sig» (Hög)
- Ej dåligt dock» (Hög)
- Hög men ok!» (Hög)
- Ett tag sedan jag pluggade på gymnasiet så det var en rejäl uppförsbacke att börja plugga, psykiskt men också fysiskt.» (Hög)
- Fysiken var svårare.» (Hög)
- Se fråga 11.» (Hög)
- Tog ett tag att komma in i studierna, vilket kan ha lett till att jag upplever en för hög arbetsbelastning» (För hög)
- Men, som sagt, jag var inte förberedd.» (För hög)
- Upplevde att tempot var högt och det fanns en förväntan att vi skulle ha förkunskaper som inte krävs för att antas till kursen. Många i gruppen har tidigare läst mycket matte och även för dem har delar varit oerhört svåra men för mig som endast löst matte a och b blev kraven på vad jag skulle lära mig oerhört höga. Föreläsningarna var också väldigt övergripande och tanken bakom eller en djupare förklaring till olika sätt att tänka för att lösa olika typer av problem presenterades inte utan hänvisades till "som ni kan se blir det såhär", istället för att fortsätta med en förklaring (därför att...).» (För hög)
- jag har inte mått under den här perioden p.g.a. hög belastning» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

64 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 4%
Godkänt»11 17%
Gott»28 43%
Mycket gott»22 34%

Genomsnitt: 4.07 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag tycker att basåret känns som ett kval inför garantiplasterna snarare än utbildning för de som inte gick tekniska utbildningar tidigare och behöver detta år för att få behörighet.» (Dåligt)
- Sverkers verkar inte ha koll på kurs-upplägget, utan drog hej vilt i olika håll på sina föreläsningar. Ena veckan låg vi efter en vecka, i slutet så var vi klara med kursen en vecka i förtid. Det gjorde att vissa kapitel gick han igenom väldigt lite och otydligt på, för att nästa lektion begrava sig i något som låg utanför kursen. Han fick också problem ibland när han skulle hitta på exempel framme vid tavlan, eller lösa avancerade tal från boken, vilket gjorde att han slösade halvtimmar åt gången utan att komma någonstant.» (Dåligt)
- Jonny har varit en väldigt bra föreläsare!» (Gott)
- Hög kvalitet på kursen överlag. Bra lärare. Om än panikartat.» (Gott)
- Svårt att ligga i fas med föreläsningarna om man inte har högre förkunskaper än Matte C. Särskilt om man, som jag, behövde lägga mycket tid BÅDE på fysiken och på matten.» (Gott)
- Jonny lindström gjorde kursen» (Gott)
- En av de mest lärorika kurser jag läst i hela mitt liv som dessutom var väldigt underhållande under lektionstillfällena. Detta i stora delar tack vare en utmärkt föreläsare.» (Mycket gott)
- Jag hade Sverker Matsson på föreläsningarna. Jonny Lindström hade jag i början men bytte grupp för han var för långsam och utdragen för mig. Har gått till MaE förut.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsarna.»
- Föreläsarna»
- Kombinationen av föreläsningar, övningtillfällen och SI»
- SI lektionerna»
- Exercise tillfällerna och SIn »
- Si-mötena har varit väldigt givande. Mycket tråkigt att det bara är i första läsperioden som man har det.»
- Mer schemalagd övningstid»
- Plus till Sverker att vi var klara tidigt med allt som skulle gås igenom vilket gav mer tid åt repetition.»
- Johny!!!»
- Bra som det är. Särskilt de två introveckorna. De var guld värda och gjorde att man blev lite varm i kläderna. »
- Jonnys sätt att pedagogiskt förklara långsamt så att man förstår. Si och duktiga övningsledare.»
- Jonny»
- Samma utmärkta kvalitet på föreläsarna!»
- Johnny!»
- SI och räknetillfällen.»
- SI matten»
- SI-mötena»
- Exercise-tillfällena var förhållandevis bra, samt "räknestuga". »
- Si ledarna och exercise läraren!»
- Jonny! Han är exceptionellt duktig på att beskriva krångliga saker på ett enkelt sätt, samt att känna av klassen och se vad folk inte förstått. Stort plus!»
- SI-tillfällen.»
- Si och exercis tillfällena!»
- Kurslitteratur»
- Sverker Matsson. Tycker att det var bra med de olika lärarna (Sverker och Jonny) för de är så olika och passar olika personer beroende på hur mycket matte de läst tidigare.»
- Lektionstillfällena där man i mindre grupp kunde få hjälp med matten.»
- Lärarna, de gjorde hela kursen/läsperioden till en väldigt bra undervisning.»
- Johnny som lärare! han var bra på alla sätt.»
- Lärarna »
- SI undervisningen»
- Jonny. Vilken pärla!»
- De två introveckorna gav mycket till mig som inte har läst avancerad matte på gymnasiet.»
- Jonny, han var jätteduktig och pedagogisk. Hade Sverker till en början men förstod honom väldigt dåligt och Jonny hade mycket större tålamod och förståelse för vad vi förstod och inte förstod.»
- Gamla tentor var tills tor hjälp för att förbereda sig inför vår tenta så fortsatt tillgång till dem känns viktigt. SI-timmarna var fantastiska och en av anledningarna att jag inte gav upp mina studier.»
- Övningstillfällena.»
- Fler lärare av typen jonny lindström»
- Vet ej»
- Alla bra lärare, samt möjligheten till extra övningstillfällen. Faddrarna bidrog också till att man kände sig välkommen, de gjorde ett bra jobb.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ingenting. Det ni har nu är bra»
- Tycker det blir bra»
- Mindre grupper. Framförallt på övningstillfällena (exercise). Det var svårt att få hjälp på lektionen. Man kunde få hjälp max 1 gång/tillfälle. »
- Tempot»
- ingenting.»
- Bättre pedagogik »
- Inget»
- Vet inte »
- Fler undervisningar i mindre grupper»
- Det var väldigt stora skillnader på klasstorlek. Den klass som bestod av grupp 8-10 var mycket färre till antal än den klass som innehöll grupp 1-7. (Har för mig att gruppfördelningen var på detta sätt, men är inte helt hundra på vilka grupper som var i vilken klass.) Detta kunde uppfattas som orättvist. I en klass med färre antal elever ökar den potentiella tiden som läraren kan lägga ner på varje enskild elev.»
- Studieteknik-föreläsningen bör läggas in andra veckan redan så man har bättre förutsättningar för att inte halka efter»
- Bättre böcker.»
- Mer organiserade föreläsningar där Sverker är förberedd och vet vad han ska gå igenom, och vilka exempel han ska ta upp.»
- lite lugnare inlednig»
- Sverkers föreläsingstempo. Det var mycket bra om man förstod, men gjorde man inte så fick man svårt att hänga med.»
- Det är svårt att säga, jag hade svårt med studietempot. Att gå igenom flera kapitel i veckan. Men å andra sidan är det ju mycket som ska hinnas med under året, så jag förstår tempot och får väl skylla mig själv som var dåligt förberedd. Men kanske mindre grupper vid övningstillfällena så inte bara den lilla gruppen som gapar högst får hjälp.»
- Sverkers snabbhet»
- Ingenting. Hela upplägget kändes genomtänkt och har passat mig väldigt bra.»
- Jag anser att det borde finnas mer information om vad föreläsningarna skulle innehålla i förväg så man på ett bra sätt kunde förbereda sig.»
- Jonny låg ibland efter i planeringen. Sverker gick ibland lite före. Dock på ett bra sätt för att vi hann med mer tid till repetition och för oss elever att säga uppgifter som han då gjorde på tavlan. Alltså kan planeringen skötas lite bättre tidsmässigt.»
- omväxling av lektionssal/föreläsningssal kan vara väldigt skjönt, men det är klart scheman och såvidare kan inte vara så flexibla.»
- kanske att läraren ger en lite mer konkret vad man ska fokusera på inför tentan och tips om hur det bästa sättet att skriva den osv. »
- Antalet böcker till försäljning»
- Möjligtvis exercise delar för jag tyckte att har man inte många polare så blir det svårt. Därav att jag skulle vilja ha fler exercise tillfällen.»
- Inga förslag utom möjligen mer riktade övningsgrupper. »
- Sverker höll sig ofta inte till det vi skulle lära oss utan kunde sväva ut och förklara saker vi inte alls behövde kunna och det försvårade det hela.Han använde förkortningar och uttryck som var svåra att förstå och förhålla sig till. Om han till en början hade hållt det på lite lägre nivå hade han succesivt kunnat höja nivån och DÅ hade man kanske förstått. Istället gick han hårt på med en gång och då blev man helt förfärad och man gav fort upp.»
- Upplever att nivån på kursen anpassas efter de som läst mer matte än vad som krävs, detta ska ju vara en förberedande kurs, inte en kurs för att "repetera" gamla kunskaper. Mer ödmjuk framtoning på föreläsare, uppmuntra till frågor och en vilja att försöka få oss att förstå inte prata ner oss som kanske inte förstår och hänger med på allt, Johnny har dock varit den bättre av de föreläsare som jag stött på under denna läsperiod.»
- Svårt att hänga med på lektionerna då Sverker Mattsson går så fort fram och är väldigt ostrukturerad.»
- Tydligare genomgångar som tar upp det berörda ämnet!»
- Ibland är Sverker ganska oförstående för elevers problem och tycker att mycket är "självklart" vilket det inte är för många som läser TB. »
- Ha kvar jonny lindström»
- Se till att folk håller sig till sin grupps exercis-tillfällen. »
- Vet ej»
- Mer tid och energi behöver läggas på att informera om fortsatta studier och utbildningsmöjligheter efter avslutat basår. Jag valde tekniskt basår för att få en bred bas inom naturvetenskap och teknik, samt bli väl förberedd inför framtida ingenjörsstudier. Men vilken typ av ingenjör jag vill bli är ännu oklart och det finns säkert fler som också ännu ej bestämt sig. Kanske man kunde anordna frivilliga möten med arbetande ingenjörer inom olika tekniska områden?»

16. Övriga kommentarer

- Man borde sätta alla som gått teknisk utbildning på gymnasiet i en grupp och alla som inte läst mycket matte innan i en annan grupp. Det är omöjligt för någon som bara läst matte A/B att konkurrera med någon som tidigare läst matte E! Samma gäller fysik!»
- Si- möte hela året!»
- Kursen var okej, varken mer eller mindre. Man fick ägna rätt mycket tid åt att lära sig själv men det kan vara bra det med. »
- Mycket nöjd. Bra nivå. Bra, högt tempo. Gick på Sverkers föreläsningar först men hade väldigt svårt att hänga med så bytte till Jonny vilket var mycket bättre. Han är en fenomenal föreläsare, pedagogiskt och inte för allvarligt. Han har mycket bra kontakt med studenterna och åhörarna. Si:n var också bra.»
- bra och rolig lärare»
- Min SI-ledare, Rigon, var verkligen jättebra! Vill använda denna ruta till att berömma honom då han var väl förberedd till varje tillfälle, var bra på att svara på frågor och gick igenom det som eleverna ville/hade svårare för mycket pedagogiskt på tavlan. Lärde mig oerhört mycket tack vare de tillfällena och inte minst pga av honom.»
- Håll kvar två olika(!) lärare, som jag nämnt tidigare.»
- För att Matematik B ska vara det enda behörighetskravet från gymnasiet så är den här första mattekursen alldeles för avancerad för att någon som inte läst mycket matte tidigare ska kunna ha en chans att hänga med. »
- Jonny är pedagogisk genom sin lugna och metodiska undervisningsteknik, han är mån om att vi som studenter ska förstå det som han föreläser om och engagerar oss under kurstimmarna»
- I övrigt är jag som studerande nöjd med kursen så långt. Lärarna är engagerade och övningstillfällena givande.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.07

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.07
Beräknat jämförelseindex: 0.76


Kursutvärderingssystem från