ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V1 Byggande i samhället ht09, VBF051

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-11-20 - 2009-12-15
Antal svar: 62
Procent av deltagarna som svarat: 56%
Kontaktperson: Lovisa Aijmer»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål 1

Efter avslutad kurs ska studenten ha en helhetsbild av byggande i samhället. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

62 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»27 43%
Mycket bra»34 54%

Genomsnitt: 3.53

- Bra mix med studiebesök och föreläsningar.» (Mycket bra)

2. Lärandemål 2

Efter avslutad kurs ska studenten ha en helhetsbild av V-utbildningen. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

61 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 8%
Ganska bra»38 62%
Mycket bra»18 29%

Genomsnitt: 3.21

- Får i största allmänhet vetskap om vad vi kan tänkas arbeta med efter utbildningen. Dock inget som helst anknytning till vilken master man ska välja för att hitta de olika typer av jobb som finns.» (Ganska dåligt)
- Bilden man fått av V-utbildningen genom kursen skiljer sig totalt från bilden man får av programmet i programkatalogen. Texten i programkatalogen verkar mer beskriva KTH"s Samhällsbyggnad vilket absolut inte går att jämföra med V.» (Ganska bra)
- Föreläsningarna har gett en tydlig bild om vilka inriktningar som finns på V.» (Mycket bra)

3. Lärandemål 3

Efter avslutad kurs ska studenten ha kännedom om V-ingenjörens arbetssätt och metoder. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

61 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»5 8%
Ganska bra»39 63%
Mycket bra»16 26%

Genomsnitt: 3.14

- varken bra eller dåligt skulle säga att det ligger mellan Ganska dåligt och ganska bra» (?)
- föreläsningen om problemlösning var överlägset den bästa föreläsningen och mest intressanta. Också den mest lärorika. » (Ganska dåligt)
- Vi har träffat en del v-ingenjörer och fått en liten inblick i deras arbete. Mkt bra att få träffa dem i mindre grupper som under stuidebesök» (Ganska bra)
- Det har framgått att v-ingenjören kan ha många olika arbetssätt och metoder.» (Ganska bra)

4. Lärandemål 4

Efter avslutad kurs ska studenten ha förståelse för byggandets tekniska problemområden. Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

61 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 6%
Ganska bra»43 70%
Mycket bra»14 22%

Genomsnitt: 3.16

- Jag har fått en hyfsad förståelse.» (Ganska bra)
- Vi har blivit uppmärksammade på de områden som projektet tagit upp vilka problem som kan uppkomma.» (Ganska bra)
- i stora drag förståelse uppnåtts» (Ganska bra)
- Tror att det man har fått med sig från kursen mycket beror på vilket projekt man hade till uppgift att följa. i mitt fall så var det en renovering som var aktuellt vilket kanske inte gjorde att man fick fullt grepp om hur det går till och dylikt. Tilläggas bör att detta svar inte enbart gäller för denna fråga utan passar in på enkäten över lag.» (Ganska bra)
- Visades tydligt i arbetet med projektet och under studiebesöken.» (Mycket bra)

5. Lärandemål 5

Efter avslutad kurs ska studenten behärska grunderna för skriftlig och muntlig kommunikation. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

61 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»4 6%
Ganska bra»29 47%
Mycket bra»27 44%

Genomsnitt: 3.34

- De grunderna är ju inte på något vis denna kurs förtjänst att jag behärskar! Möjligtvis har jag utvecklat mina färdigheter i och med kursen, men ni kan inte påstå att den ger eleverna grunden i skriftlig och muntlig kommunikation!» (?)
- Undervisningen på detta område har varit mycket rörig och man har ofta fått dubbla budskap från lärarna på området. Det faktum att kommunikationen mellan kursansvariga och studenter varit extremt ostrukturerad har inte heller förbättrat saken.» (Dåligt)
- Vi har fått bra språklektioner, men jag tycker att man framförallt lär sig genom att träna och reflektera över sitt arbete, precis som kursen har tvingat oss att göra i och med rapport och presentationer.» (Ganska bra)
- Mycket av det som togs upp på föreläsningarna om muntlig och skriftlig kommunikation var självklara saker eller saker som redan sagt tidigare.» (Ganska bra)
- Fick inga direkta svar på vad som var rätt och fel och grunderna för skriftlig och muntlig kommunikation har man väl behärskat sedan grundskolan.» (Ganska bra)
- svårt att ta till sig sådan information via föreläsningar men bra med små grupper vid sånt. kunde dock varit mer om skrivande biten då den är viktig och enligt mig svår. » (Ganska bra)
- Det hade jag redan kunskap om innan!» (Ganska bra)
- Bra. Vi har jobbat under tidspress och lärt oss prestera.» (Mycket bra)

6. Lärandemål 6

Efter avslutad kurs ska studenten vara medveten om gruppdynamiska processer. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

62 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 1%
Ganska bra»29 46%
Mycket bra»32 51%

Genomsnitt: 3.5

- Även här kunskap som jag redan besatt» (Ganska bra)
- Jag tycker att man trycker på att man skall kunna arbeta i grupp och vikten av att det fungerar för projektets resultat.» (Mycket bra)
- Det budskapet har verkligen gått fram» (Mycket bra)

7. Lärandemål 7

Finns något ytterligare mål, utöver ovan nämnda du uppnått? Om ja, vad?

- Lära sig att planera och på ett mer effektivt sätt jobba i en grupp»
- Nej!»
- Har fått stifta bekantskap med staden. Studiebesöken hos "folk som kan sin sak" har varit väldigt inspirerande och fungerat som konkreta exempel på vad utbildningen i stort kan leda till.»
- Plugga på eget initiativ»

8. Hur begripliga är kursens mål?

62 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 8%
Målen är svåra att förstå»4 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»31 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»22 35%

Genomsnitt: 3.12

- Kändes något otydliga i början men det klarnade under kursens gång» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Svårt att sätta fingret på vad målet exakt är, eftersom det hela är så stort och brett.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Som jag har förstått det har fokus legat på skrivprocessen och en överblick i teknikområdet, speciellt då detta var den enda respons som gavs efter delinlämningen. Överlag tycker jag informationen kunde ha varit mycket bättre, speciellt i samband med redovisningar och inlämningar.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen är väl beskrivna i text men jag tycker att man skall ta det muntligt sammanhängande till respektive uppgift (studiebesök/rapport/presentation)» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

9. Testade examinationen om du uppnått målen?

61 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»24 39%
Ja, i hög grad»33 54%
Vet ej/har inte examinerats än»4 6%

Genomsnitt: 2.67

- Eftersom jag inte läst målen så kan jag inte svara på denna fråga.» (?)
- Jag tycker det var bra eximationsmoment, nackdelen är dock att vissa som inte har arbetat särskillt mycket = inte uppnått målen "kommer undan" eftersom de räddas av de andra i gruppen» (I viss utsträckning)
- Vissa delar är svårare att visa vad man lärt sig t.ex. muntliga presentationen jmf med rapporten.» (I viss utsträckning)
- Men med fokus på att skriva en teknisk rapport med avseende på språk och upplägg, så har iallafall jag uppfattat det. Trott att kursens huvudsyften är 1) att få inblick i v-ingengörens arbete. 2) att lära sig hur man på ett korrekt sätt skriver en teknisk rapport, vilket jag tycker är lämpliga huvudsyften. Har ibland känts som att det krävs för högt tekniskt kunnande, det är väl inte det tekniska som står i fokus i denna kurs? Det känns ibland som att vi förväntas kunna mer än vad vi kan, särskilt av handledare. Det är ju trots allt den första kursen vi läser, och det är inte tekniska detaljer som jag är mest intresserad av i detta stadium av min utbildning. Det har varit mer intressant att få en inblick i vad man faktiskt kan arbeta med när man om fem år är klar.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

10. Till hur stor hjälp har studiebesöken varit för din inlärning?

62 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 3%
Ganska stor»7 11%
Mycket stor»53 85%

Genomsnitt: 3.82

- Jag hade redan kunskap om byggprocessen innan jag började här på V. Studiebesöken var inte så informativa, men däremot fick vi se vad som händer på arbetsplats. Jag hade gärna sett att framtida elever får vara på studiebesök i samband med att de gjuter en platta eller någonting liknande. Sådana saker är lärorika.» (Ganska liten)
- De hade kunnat var till större hjälp om de man besökte varit bättre informerade om varför vi besökte dem.» (Ganska stor)
- Jag tycker att studiebesöken har gett mycket då man får träffa folk verksamma inom branschen och man får chans att få en inblick i deras vardag och arbete.» (Ganska stor)
- Jättebra och intressant! MEN besöket hos geoteknikern gav ingenting eftersom han bara undersökt marken och inte visste hur pålslagning mm lösts, hade räckt med att vi fått PM geoteknik av honom som vi fick och istället få träffa ventilationsinstallatören då det skulle vara mer intressant för detta projekt Stapelbädden.» (Mycket stor)
- De har fått mig att förstå vart utbildningen kan ta mig och att det antagligen inte är något för mig» (Mycket stor)
- Kursen baseras i princip på studiebesök enligt min mening.» (Mycket stor)
- Det är här jag lärt mig något!» (Mycket stor)
- De bästa momenten i kursen» (Mycket stor)

11. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

62 svarande

Mycket liten»10 16%
Ganska liten»30 48%
Ganska stor»19 30%
Mycket stor»3 4%

Genomsnitt: 2.24

- Ingen röd tråd. Dåligt kopplade till just byggande i samhället, mer allmänbildande. Det märks väl att ingen har huvudansvaret för kursen...» (Mycket liten)
- Har saknat anknytning mellan de olika föreläsningarna och därför inte kunnat koppla ihop den fakta vi fått. Har varit mycket varierande kvalité på föreläsarna också.» (Mycket liten)
- Det har varit väldigt varierande kvalité på föreläsningarna. En del har varit riktigt bra men en övervägande del har faktiskt varit rent ut sagt VÄRDELÖSA! Till följd av det har det blivit allt glesare och glesare på åhörare.» (Ganska liten)
- Det har ofta varit svårt att se föreläsningens relevans i förhållande till examinationen.» (Ganska liten)
- Intressant att få inclik i vad som kommer i framtiden, men svårt att ta till isg då det är avlägset. Kanske skulle vara bättre med 45-minuters föreläsnigar i varje ämne. Saknade föreläsning om hur man läser ritningar, hade vart till stor hjälp till rapporten och även CAD kursen.» (Ganska liten)
- Vissa termer och begrepp har varit till hjälp» (Ganska liten)
- Det har varit stor variation på kvalitén på föreläsningarna » (Ganska liten)
- känns som de bara "skrapade på ytan" man fick lite information om många delar.» (Ganska liten)
- Mycket varierande kvalité vissa har varit bra medans vissa har kännts helt orelevanta » (Ganska liten)
- Ett fåtal har varit riktigt bra» (Ganska liten)
- Jag saknade en röd tråd under de olika föreläsningarna. Det kändes mest som att föreläsaren kom dit, gjorde sin grej och sedan inte brydde sig ifall detta ledde till en djupare förståelse för kursen i helhet.» (Ganska liten)
- Mycket trams och PR för de olika masterprogrammen. Kunde fokuserat bättre på byggbranschen!» (Ganska liten)
- Bra variation av innehåll.» (Ganska stor)
- Föreläsningarna i början var till stor hjälp men sedan kändes den mindre och mindre viktiga (bortsett från de språkliga föreläsningarna som var jättebra!) » (Ganska stor)
- Vissa föreläsningar har känts som tagna ur luften. Verkat som om inte ens föreläsaren vet varför han är där. Föreläsarna hade kunnat vara mer insatta i vad kursen handlar om och vad vi gör. En väldigt bra föreläsning vi hade (eller om det var två) var de om arkitektur i början av terminen.» (Ganska stor)
- Många småsaker och termer kommer med, något som hjälper på tex. studiebesök.» (Ganska stor)
- Väldigt olika mellan föreläsningarna.» (Ganska stor)

12. Hur relevant innehåll tycker du föreläsningarna har haft generellt?

62 svarande

Sällan eller aldrig relevant»2 3%
Ganska sällan relevant»28 45%
Ganska ofta relevant»27 43%
Mycket ofta eller alltid relevant»5 8%

Genomsnitt: 2.56

- Många föreläsare har haft svårt att anpassa sitt innehåll till målgruppen. Ibland har det varit för avancerat och ibland bara helt irrelevant» (Ganska sällan relevant)
- Ofta känns större delen av föreläsningen irrelveant medan små delar känns relevanta.» (Ganska sällan relevant)
- Det har berott på vad man velat få ut av föreläsning, om man velat ha stoff till rapporten var de inge vidare men om man velat ha en inblick i just det ämnet som föreläsaren pratat om var de bättre, dock fortfarande inte särskilt bra.» (Ganska sällan relevant)
- Säkert relevant men saknat anknytning till varandra som tidigare sagt.» (Ganska ofta relevant)
- Det var väldigt olika hur föreläsarna lagt upp sina föredrag, vissa var mycket bra, vissa var sämre.» (Ganska ofta relevant)
- Kanske inte alltid för kursen i sig, men för att förstå vad en ingenjör gör och vad man kan välja i framtiden.» (Ganska ofta relevant)

13. Till hur stor hjälp har delen om gruppdynamik varit för ditt sätt att arbeta med andra?

60 svarande

Mycket liten»9 15%
Ganska liten»30 50%
Ganska stor»15 25%
Mycket stor»6 10%

Genomsnitt: 2.3

- Mycket av det vi fått höra under gruppdynamiksövningar är sådan som många hört redan innan. Dessutom anser jag att de modeller som lärs ut sällan stämmer överens med verkligheten. Det är inte helt onödiga övningar, men jag anser att man skulle kunna lägga energin på att lära sig andra saker.» (Mycket liten)
- Intressant att lära sig om teorierna även om vi aldrig upplevde majoriteten av faserna.» (Mycket liten)
- Jag har möjligtvis tänkt på det under arbetets gång, men inte gjort några medvetna val utifrån det jag lärt mig om gruppdynamik.» (Mycket liten)
- I just denna kurs så tillämpade jag inte kunskaperna om gruppdynamik. Däremot är det ett bra sätt att få förståelse och jag kommer tänka på det i fortsatta kurser.» (Ganska liten)
- Man börjar jobba med gruppdynamik redan i högstadiet så det var inte direkt något nytt. Lite lätt repetition bara» (Ganska liten)
- För mig personligen ganska liten, kan bero på att jag är van vid att arbeta i grupp i arbetslivet sedan tidigare.» (Ganska liten)
- Jag var redan innan kursen mycket påläst om gruppdynamik. Det är ändå bra att delen finns med i kursen, då det alltid är nyttigt att diskutera kring problem och möjligheter som uppstår grupper.» (Ganska liten)
- Att vara medveten om vad som händer i gruppen gör en lite mer tolerant, även om det inte alltid förebygger samarbetsproblemen som uppstår.» (Ganska stor)
- Den har mest varit intressant, men tror inte att det hade gjort så stor skillnad för grupprocessen om den inte hade ingått i kursen.» (Ganska stor)
- Var spännande att se att gruppen faktiskt gick igenom de olika stegen i grupputvecklingen.» (Mycket stor)

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

62 svarande

Mycket liten»24 38%
Ganska liten»30 48%
Ganska stor»6 9%
Mycket stor»2 3%

Genomsnitt: 1.77

- Jag har knappt använt kurslitteraturen.» (Mycket liten)
- Har inte haft någon direkt kurslitteratur. Kompendiet använde jag inte.» (Mycket liten)
- USELT! Boken var till mer skada än nytta.» (Mycket liten)
- Här förutsätter jag att studiebesöken och föreläsningarna inte räknas in.» (Mycket liten)
- Den information jag har behövt har jag skaffat mig själv via internet, studiebesök, böcker osv.» (Ganska liten)
- Det enda material jag använt var "Fackspråklig kommunikation"s kompendiet. Det använde jag däremot väldigt mycket.» (Ganska liten)
- Vissa saker har varit bra, dock har andra saker inte stämt överens med vad lärare/handledare sagt.» (Ganska liten)
- Kompendium om skrift o talspråk är bra. Saknar dock mer detaljerat om hur man referar till muntliga källor i texten. Stor förvirring inom klassen om hur detta skall vara då de två språklärarna har sagt olika till de två grupperna.» (Ganska stor)
- Fackspråklig kommunikation var bra. Även kurs PM har varit till stor hjälp.» (Mycket stor)

15. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

62 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»16 25%
Ganska bra»30 48%
Mycket bra»14 22%

Genomsnitt: 2.9

- kursadministrationen har varigt väldigt rörig. Bara det att det finns tre olika scheman och två pm man måste leta i gör att det blir jobbigt att hitta relevant information. Överhuvud taget har information om VAD det är vi ska göra och NÄR kommit ut sent och förvirringen har varit stor.» (Mycket dåligt)
- Skulle önskat klarare riktlinjer b.la till oppositionen och tydligare information, som ör lätttilgänglig så att man inte behöver leta efter den. » (Mycket dåligt)
- Delvis bra» (Ganska dåligt)
- Bristande information, ibland meddelades viktiga saker i senaste laget. Till stor del handlar det om att vi elever måste lära oss att ha koll på studieportalen men allt går inte att skylla på oss, det har många gånger känts rörigt och oorganiserat, föreläsningar osm tydligen varit inställda (vilket vi förstått när hela klassen suttit i VR och väntat), ett studiebesök saknade helt information om var det skulle vara.» (Ganska dåligt)
- Mot slutet kom det fram saker som ingen visste skulle göras, t.ex. skriftlig opposition och reflektions uppgift, när föreläsaren står och säger att detta inte är någon överraskning för oss (trots att ingen visste det) kanske det borde framgå lite tydligare någonstans..» (Ganska dåligt)
- I vissa fall bristande eller felaktig information, bland annat gällande när postern skulle vara uppsatt (onsdag klockan 12 sades vid senaste föreläsningen, ändrades till tisdag klockan 13, vilket de flesta fick reda på från andra studenter), samt gällande den skriftliga oppositionen, som inte nämns alls i PMet för projektarbetet.» (Ganska dåligt)
- Ny information kunde dyka upp lite över allt på kurshemsidan. Om vissa delar, ex. muntlig opposition, tror jag att information helt saknades. » (Ganska dåligt)
- Utdelat material osv har fungerat mycket bra. Däremot har information om tider, inlämningsuppgifter och annat fungerat mycket dåligt. Inte minst nu under den senaste veckan där information om posetrsesionen och självreflektionen har fungerat mycket dåligt. Att säga en inlämningstid ör postern och sedan ändra denna utan att säga detta till klassen, antingen under en föreläsnng eller på studieportalen, är mycket dåligt... » (Ganska dåligt)
- Många var frågande till hur vissa saker skulle lämnas in och när. Korta meddelanden på kurshemsidan räcker inte. Kom ned till föreläsningarna med jämna mellanrum och dra det muntligt så vi studenter kätt kan ställa frågor. » (Ganska dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Dåligt med information om reflektionsuppgiften och opponeringen.» (Ganska bra)
- lite fördröjning på filer till utdelat material dessutom var filerna ganska röriga, likaså mapparna » (Ganska bra)
- En del information saknades i Kurs-PMet, t.ex. vilken dag postersessionen var och när reflexionstexten skulle lämnas in» (Ganska bra)
- Informationen fungerade mycket bra, undantaget är reflektionsuppgiften som ingen verkade känna till. Att det var postersession onsdag den 9e verkade inte heller ha framgått så värst tydligt.» (Ganska bra)
- Har fungerat bra till och med opponeringen. Väldigt otydligt om det skriftliga opponeringen och för lite info i pm om den muntliga. Känns som om många inte uppfattade vad det gick ut på.» (Ganska bra)
- Se kommentar på fråga 8.» (Ganska bra)
- Mycket på hemsidan. Men uppgifter bör meddelas på lektioner också.» (Ganska bra)
- Vore riktigt bra om det fanns uppspaltat i ETT dokument för alla inlämningar, slut datum och redovisningar. och inte som nu att det finns i 5 olika. » (Ganska bra)
- Information kunde varit tydligare, i vissa fall svårt att få reda på information.» (Ganska bra)
- Segt att få tag på material från de som vi varit på studiebesök hos, ritningar m.m. » (Ganska bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

62 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»35 56%
Hög»24 38%
För hög»3 4%

Genomsnitt: 3.48

- Men något hög i slutet, med många redovisningsformer. » (Lagom)
- Eventuellt skulle kursens tidslinje ha varit lite kortare» (Lagom)
- Visst var det en del att göra, men inte på något sätt för mycket. Det som ibland upplevdes som största belastningen var att det gick åt mycket energi att leta dator eller lediga grupprum. Det var gick dock att lösa genom att jobba på annan plats eller att ta med egen dator. » (Lagom)
- Märks inte att det är en kurs på halvfart då den tar upp väldigt mycket självverksamhet, känns mer som en helfartkurs. Har gått ut över Matten då det varit svårt att hinna med alla tre kurser smatidigt.» (Hög)
- behöver inte vara något negativt» (Hög)
- i jämförelse med antal högskolepoäng.» (Hög)
- En mycket tidskrävande kurs, snudd på för mycket. » (Hög)
- Postern kunde kvittat. speciellt när det inte var särskiklt bra ordnat med inga besökare knappt.. » (Hög)
- För hög i förhållande till nyttan man har av den.» (För hög)


Arbetsklimat

17. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

62 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 8%
Ganska bra»35 56%
Mycket bra»18 29%
Har ej sökt hjälp»4 6%

Genomsnitt: 3.33

- Som sagt såg man sällan de som höll i kursen och enda kommunikationen var mail eller att förgävels leta upp dem bland korridorrerna i forskarhuset. » (Ganska dåliga)
- Jag har fått intrycket att detta varierat stort beroende på vem man haft som handledare, men för oss har det fungerat väldigt bra.» (Ganska bra)
- Svar på frågor var oftast luddiga, typ "Ja, det kan man väl göra" och liknande. Svårt att få konkreta svar på frågor om rapporten.» (Ganska bra)
- Handledaren har tyvärr inte varit till någon större hjälp. Han har varit oinsatt i vårt arbete och ganska ointresserad av vårt arbete. Tyvärr. » (Ganska bra)
- Men svaren de olika grupperna fick skiljdes åt markant. Dålig kommunikation!» (Ganska bra)
- Bra att lärare ställer upp och tar dialoger på mail eller snabbt inbokade handledarmöten. Jag råkade ur för att, på mail, få olika svar från olika lärare, trots samma fråga. Det upplevde jag och min grupp som ett ganska stort problem.» (Ganska bra)
- Handledningen var ett mycket bra verktyg» (Mycket bra)
- Bara man försöker få hjälp så finns det otroliga möjligheter hos bland annat forskarna.» (Mycket bra)
- Ifall man undrade något var det bara att maila frågan eller boka ett möte med sin handledare. Det fungerade utmärkt.» (Mycket bra)

18. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

62 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»14 22%
Mycket bra»46 74%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.7

- Inte nöjd med min grupp. Tycker det är riktigtdåligt/tråkigt när man inte får påverka valet av sina gppmedlemmar. Själv ville jag satsa på en femma medan de andra nöjde sig med trea. och inte sker det någon individuell bedömnig för det. Det ges individuella betyg till oss men ni vet inte vem som har skrvit vad. kanske borde ha det som GU med Godkänt eller underkänt.. » (Ganska dåligt)
- Väldigt bra vad gäller tre i gruppen. Den fjärde har under vissa perioder varit mer eller mindre helt frånvarande, vilket ju i och för sig har underlättat arbetet. Mot slutet av kursen reddes dock det hela ut och fungerade väldigt mycket bättre än innan.» (Ganska bra)
- svårt när man satsar på olika betyg» (Ganska bra)
- Är supernöjd med min grupp» (Mycket bra)
- Har inte bara fått ett fungerande arbete utan man har lärt känna personerna i fråga bättre och gjort att man umgås med en bredare krets.» (Mycket bra)

19. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

62 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»29 46%
Hög»30 48%
För hög»2 3%

Genomsnitt: 3.53

- Det beror mycket på hur man själv lägger upp planeringen, blir lätt att man samlar allt till ett tillfälle och då blir självklart arbetsbelastningen väldigt hög just då.» (Lagom)
- Hög, men lagom. » (Lagom)
- Det är dålig planering att ha inlämning i både BIS och CAD samtidigt. De flesta prioriterade dock BIS framför CAD vilket syns ganska tydligt på CAD-resultatet.» (Hög)
- Svårt att hinna med tre olika kurser samtidigt som alla tre kräver väldigt mycket arbete utanför lektionstid. Eftersom det var mycket inlämningar blev matten bortproriterad, känns inte som att de andra två kurserna var på halvfart eftersom det krävdes så mycket av fritiden för att kunna få höga betyg (som jag ändå inte fick). kommer hem från skolan kl 9 varje kväll och har ändå inte hunnit räkna matte....» (Hög)

20. Vad tycker du om att handledningen var obligatorisk i Lp1 men inte i Lp2

62 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»10 16%
Ganska bra»32 51%
Mycket bra»20 32%

Genomsnitt: 3.16

- Det var lite synd att det inte fanns några handledningstider på schemat. Det tog ganska lång tid innan vi förstod att man skulle boka dem själv, ytterligare ett exempel på bristande kommunikation.» (Ganska dåligt)
- Handledningen borde inte ha varit obligatorisk i Lp1 heller då den inte gav så mycket.» (Ganska dåligt)
- Personligen tycker jag att min grupp var mogen nog att själva bestämma över våra handledningstider, redan i Lp1» (Ganska dåligt)
- Trodde inte att man kunde få någon handledning alls i Lp2.» (Ganska dåligt)
- Den behövde inte varit obligatorisk i Lp1. Det första kunde varit obligatoriskt men inte resten. » (Ganska dåligt)
- Kunde varit bra med handledning även i LP2» (Ganska dåligt)
- Visste jag inte om.» (Ganska bra)
- En handledare borde ha hand om 2 objekt i stället för 8 olika. Detta skulle göra det lättare för denne att sätta sig in mer.» (Ganska bra)
- Hade gärna haft någon mer obligatorisk - lättare att verkligen utnyttja hjälpen då» (Ganska bra)
- Den hjälpte till med att komma igång ordentligt.» (Ganska bra)
- Men för ofta.» (Ganska bra)
- De behövs bara i Lp1. I Lp2 finslipade vi bara på arbetet.» (Mycket bra)
- Det var bra för att komma igång i Lp1, och i Lp2 bra att man får ta ansvar för sitt eget arbete. Gick ju bra att träffa Ingemar om man vile ändå.» (Mycket bra)
- Bra att man själv kan ta kontakt och boka handledning när man behöver det.» (Mycket bra)
- Man fick svar på det man behövde samt hjälp med uppstart i början vilket gjorde att man blev mer frigående» (Mycket bra)
- Då var man tvungen att skärpa till sig och snacka ihop sig i gruppen. Det var även bra att den inte var obligatorisk i Lp 2, då kunde man själv avgöra när man behövde handledning.» (Mycket bra)
- Efter Lp1 tycker jag det är bra att ansvaret för handledning läggs på oss elever.» (Mycket bra)

21. Vad tycker du om delredovisningen i slutet på Lp1

62 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»15 24%
Mycket bra»46 74%

Genomsnitt: 3.72

- Bra att få kritik och möjlighet att rätta till - det är så jag lär mig. Jag hade velat ha mera uttömmande kritik, för så bra som det sades var nog inte vår första redovisning.» (Ganska bra)
- Bra att man tvingades sätta igång på riktigt, men lite segt när det kändes som man började om på nytt efter det. » (Ganska bra)
- Det hjälpte väldigt mycket att få öva sig innan slutredovisningen och det märktes också tydligt på slutredovisningen att en förbättring skett.» (Mycket bra)
- Man lärde sig väldigt mycket av den.» (Mycket bra)
- Jättebra för att få en bild av vad det är för resultat som väntas av än, svårt att veta annars eftersom man inte har gjort en sådan rapport innan.» (Mycket bra)
- Bra att få testredovisa!» (Mycket bra)
- Jättebra då man får en inblick i hur det ska vara och att man sedan får kritik på det så att man kan förbättra sig.» (Mycket bra)
- Det är bra med en extra deadline på vägen vilket piskar på en och bidrar till att man arbetat lite snabber» (Mycket bra)
- Den bidrog till uppstramning och tillskärpning och gav möjligheten att prova på det hela på ett avslappnat sätt.» (Mycket bra)
- Skönt att få respons på redovisning och rapport.» (Mycket bra)
- Det är bra att få prova på att redovisa och sedan få feedback på både den muntliga och skriftliga presentationen.» (Mycket bra)
- Jag lärde mig verkligen mycket på delredovisningen. Lärde mig hur det skulle gå till och vad som kunde göras bättre. Konstruktiv är alltid bra, speciellt när det är första gången man gör något.» (Mycket bra)

22. Vad tycker du om examinationsformen?

62 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»1 1%
Ganska bra»25 40%
Mycket bra»36 58%

Genomsnitt: 3.56

- Väck med postern och reflektionen» (Ganska bra)
- Planschsessionen fick för lite upmärksamhet.» (Ganska bra)
- Poster redovisningen kändes inte så nödvändig. Det kändes bara som det var utseendet som räknades ändå. Det varv för trångt för att någon skulle ta sig tid att stanna och lyssna.» (Ganska bra)
- Bra, man får testa olika grejer, Skriva, muntlig presentation, poster.... Kul och nyttigt att få testa olika» (Mycket bra)
- Det enda negativa är väl det faktum att det är ett grupparbete och att betygen kanske inte blir helt rättvisa när man ser till vem/vilka som gjort vad i arbetet.» (Mycket bra)
- Kanon med flera olika examinationsmetoder. » (Mycket bra)
- Dock är skriftlig opposition och egen reflektion helt ovidkommande i fråga om kursmålen. Endast ett moment för att kontrollera att vi har förstått.» (Mycket bra)
- Jag tycker det vore svårt att göra på något annat sätt. Alla grupper har inte lärt sig samma saker på studiebesöken.» (Mycket bra)


Önskade åtgärder

23. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Studiebesöken»
- Handledning och delredovisning.»
- Helhetsupplägget. Rapport, poster, muntlig presentation är grundläggande kunskaper för en ingenjör.»
- Studiebesöken»
- »
- Studiebesöken!»
- Konferensen. Den var rolig och givande.»
- Handledning, inspirationsföreläsningarna.»
- studiebesöken»
- Allt, speciellt redovisningarna med oppositioner, det var väldigt lärorikt och spännande att skapa åtminstone ett försök till en diskussion.»
- Föreläsningarna om Arkitektarbete, Bärande konstruktioner och Geoteknik var väldigt intressanta och föreläsarna var väldigt pedagogiska.»
- handledning samt studiebesök»
- redovisningsform, studiebesök»
- Studiebesök och gruppdynamiska övningar.»
- Redovisningsformen»
- allt.»
- Examinationsformen, med delredovisning och studiebesöken»
- Studiebesöken»
- Studiebesöken»
- delredovisningar»
- Upplägget med studiebesök och företagskontakt osv.»
- studiebesöken »
- mängden studiebesök»
- De utmärkta studiebesöken och planeringen.»
- Upplägget och innehållet»
- delredovisning»
- Allt»
- Delredovisningarna och handledningen.»
- examinations sättet. »
- Studiebesöken»
- Studiebesöken»
- Studiebesöken och examinationsformen.»
- variationen»

24. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre föreläsningar.»
- Mer uppföljning av gruppsamarbetet och eventuellt hjälp att reda ut problem som inte kan lösas av gruppen själva.»
- När vi är på studiebesök vill jag kunna se på intressanta arbetsmoment, t.ex. gjutning av platta.»
- Se över kvaliteten på "gästföreläsningarna" Utvärdera om antalet inlämningar och uppgifter som ska göras verkligen höjer kvaliteten.»
- Strukturen. En mer välorganiserad kurshemsida och ett tydligare kurs pm där det står exakt vad som ska göras och till när. Om man kunde sammanställa de olika schemana till ett enda vore det också bra.»
- Föreläsning i hur man läser en ritning och kanske färre eller kortare föreläsningar som är allmäna och kan kännas ganska orelevanta.»
- Mer muntlig information, till exempel i samband med föreläsningar.»
- Ickerelevanta föreläsningar bör tas bort.»
- Föreläsningarna.»
- föreläsningarna skulle gärna kunna vara lite mer områdes specifika»
- föreläsningarna»
- posterns inriktning - inte enbart en designuppgift som en del arbeten kändes som bättre kurspm med tydligare mål om vad som ska göras - dvs att alla uppgifter finns listade»
- Förläsningarna»
- Förläsningarna, hitta en struktur och en röd tråd så vi studenter kan dra nytta ev det föreläsarna har att komma med.»
- inget. Jo, bättre information och tydligare instruktioner, tex vad gäller hur opponeringen skullegå till och vad den skulle innehålla. Det blev ju i och för sig väldigt bra i slutändan men det var väldigt svårt att veta vad det var som förväntades av opponenterna.»
- Jag vill gärna ha lite tydligare ramar vad gäller rapporten och att viktig information delas ut på ett bättre sätt.»
- Jag tycker att man bör gå igenom vilka föreläsningar som är bra och ha och vilka som är mindre nödvändiga att ha, kanske lägga mer tid vid vissa områden och mindre eller helt ta bort vissa områden.»
- Föreläsningarna»
- Skippa reflektionsuppgiften och skär ned på onödiga föreläsningar.»
- handledarna måste komma överens om vad som gäller. vad som är rätt och fel, alltså. t.ex. så fick olika grupper olika direktiv om hur en rapport ska skrivas.»
- Bättre info.»
- Påverkan i valet av gruppmedlemmar»
- Tydligare regler gällande rapport. »
- Bättre information och mera samordnat bland de som leder kursen, så att alla vet vilken information som gått ut. Det minskar risken för att information faller bort och att viss information motsäger annan.»
- Sammanställa projektgrupper beroende på deras mål i kursen, (betygsmål).I min grupp hade alla samma höga mål vilket har förenklat arbetet. Det är pga klagomål från andra jag anser det kan vara en bra idé. »
- Inget, faktiskt»
- Mer relevanta föreläsningar. Mindre handledning i början och gärna någon i slutet. Även en oposition i mitten av LP 2 och inte på slutliga arbetet då man inte kan göra nånting åt sina fel vid de tillfället.»
- Tydligheten om kursens syfte i början»
- Jag hade tycket att det hade varit bra om alla med samma projekt hade haft samma handledare och att det hade varit samma som var med ute på studiebesöken. Många av de frågor man hade rörde just det tekniska vilket jag och min grupp inte tyckte att vi fick svar på under handledarträffarna. Jag har läst kurs PM och kan inte någonstans hitta att det står att man ska lämna in en skriftlig opposition. Jag tycker också att reflektionsuppgiften kunde varit tydligare beskriven i kursPM. »
- Jag tycker att kusren skulle tjäna på att ha en tydligare struktur. Under slutet på kursen upplevde jag att det kändes som att ingen riktigt hade en övergripande koll på vad som hände och vas som skulle ske.»
- Föreläsningarna. Vissa föreläsare gick in alltför djupt på sina ämnen så att man inte hängde med. Det känns som att det hade räckt om varje föreläsare hade gått igenom lite grundläggande om sitt ämne för att få en bild av vad det handlar om.»
- En tydligare information bland annat i kurs-pm. Ibland har det också känts som att de olika personerna som är inblandade i kursen, som föreläsare och handledare inte alltid sitter på samma information och därför tror jag att det stundtals känts som att en fråga generar i flera olika svar och det är då svårt att veta vad som gäller. »
- reflektions uppgiftens inlämningsdatum som ligger en dag efter att man haft redovisning. borde vara i alla fall några dagar till. »
- Fokusera mer på att titta framåt, istället för att fokusera på hur man skriver och pratar. Det är något som vi redan lärt oss på gymnasiet. »
- Lite bättre struktur kring upplägget av de olika föreläsningarna. Kändes inte som att man fick någon röd tråd mellan de olika områdena.»
- Föreläsningarna, de hängde inte ihop med kursens innehåll.»
- Skulle korta ner kursen något, kanske till 1,5 läsperiod.»
- Tydligare information om vad som gäller och bättre riktlinjer för handledare (vissa säger olika saker vad som gäller).»
-


Övriga kommentarer

25. Övriga kommentarer

- Det var mycket dåligt att Venus och Backa Röd opponera på varandra. Kändes väldigt konstigt då det sagts att inga grupper skulle behöva opponera varandra tycker jag detta skulle följts.»
- Bra kurs. Högt tempo men lärorikt.»
- Man har lärt sig enormt mycket, men vi hade kunnat lära oss mycket mer med lite bättre föreläsningar!»
- Skitrolig kurs»
- en kurs som är jättebra att ha första terminen för att få en inblick i v-ingenjörens arbete»
- För övrigt an bra och lärorik kurs.»
- Hände att föreläsare inte dök upp när det var schemalagt föreläsningstid. Mycket irriterande!!! Fanns inte ett meddelande om det på kurshemsida eller någon annan stans. Kom heler inget i efterhand? Hur ska vi studenter kuna planera våra studier om inte schemaläggare och kursansvariga kan ge oss rätt tider och uppgifter? Illa!!!»
- Jag hoppas verkligen att man kan lita på att de olika examinatorerna bedömer lika så att det blir rättvist grupperna emellan. När man talat med andra grupper har det visat sig att de olika handledarnas - just det - handledning har skilt sig betydligt från varandra så då undrar man hur samstämt bedömningar och betygssättning sker.»
- Jag tycker att kursen har varit bra:)»
- Jag tycker att denna kurs är väldigt bra. Den är lärorik inom många olika områden. Att få möjligheten att knyta den information som ges på föreläsningarna till verkligheten genom studiebesöken har tillsammans med att det var ett grupparbete varit det absolut bästa i kursen.»
- Rapportens och oppositionens utformning var alldeles för dåligt beskriven. »
- Man får bilden av att Chalmers tror att vi är helt novis på hur det är att studera och skriva arbeten/opponera. Detta gör att kursen får ett oseriöst intryck och man känner sig misstrodd som student. Fokusera mer på det vi inte kan, typ Byggprocessen och organisationen bakom byggbranschen.»
- Bättre information kring hur rapporten ska skrivas rent språkmässigt. Det var mycket otydlighter kring den biten. Annars väldigt bra introduktionskurs!»
-


Kursutvärderingssystem från