ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Hands-on teknik, LLY070, Lärarlyftet, 2011-12, LLY070

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-31 - 2012-08-20
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 88%
Kontaktperson: Sheila Galt»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka i snitt har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela kursperioden.

8 svarande

Högst 5 timmar»0 0%
Cirka 10 timmar»3 37%
Cirka 15 timmar»5 62%
Cirka 20 timmar»0 0%
Minst 25 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.62

- Jag har försökt begränsa arbetet till denna tid, men ofta har det krävts mer tid. Däremot har jag försökt kompensera det med att lägga mindre tid i vissa perioder.» (Cirka 10 timmar)
- överlag mindre än 10 h, men mer än 5 h» (Cirka 10 timmar)
- 10-15 timmar per vecka» (Cirka 15 timmar)
- Vi hade många inlämningsuppgifter som tog mycket tid. Inför sluttentan pluggade jag ca 20 timmar/vecka. Fick repetera mycket utöver övningstentorna och för att förstå övningstentorna och inte bara lära in allt utantill.» (Cirka 15 timmar)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

8 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 12%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 62%

Genomsnitt: 3.37

- Osäker på om jag läst målen. Kursen började i september så jag har förmodligen tagit del av dem, mitt mål att få behörighet att undervisa i teknik har dock varit tydligt hela tiden. Uppgifterna har varit tydliga samtidigt som Sheila haft en fantastisk förmåga att lyssna in oss utan att för den sakens skull lägga ribban för lågt. » (Jag har inte sett/läst målen)
- Titeln på kursen var lite missvisande. Jag trodde att vi skulle göra mycket experiment tillsammans under Sheilas ledning. Nu var det vi själva som fick presentera olika experiment för varandra.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 71%
Nej, målen är för högt ställda»2 28%

Genomsnitt: 2.28

- Kursen borde kräva förkunskaper i NO.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det borde ha krävs förkunskapaer i fysik alt skulle man fått fysikpoäng i kursen» (Nej, målen är för högt ställda)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

Med examinationen menas alla obligatoriska moment, inte bara skriftliga tentamen.

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 28%
Ja, i hög grad»5 71%

Genomsnitt: 2.71

- Den skriftliga tentamen var i stort sett en fysiktenta och inte riktigt relevant för kursen. Det var däremot vår hemtenta.» (I viss utsträckning)
- vi har , förutom att vi läst särskolans teknikdel i deras kursplan, inte diskuterat mycket om olika behov hos olika elevgrupper. lite genus förstås. hade varit bra att Sheila tagit fram lite relevant forskningsstudier också, vi kan ha missat en del viktiga tror jag.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 25%
Ganska stor»3 37%
Mycket stor»3 37%

Genomsnitt: 3.12

- Undervisningen var på för hög nivå om man inte har förkunskaper i NO. Det var för mycket matematiska härledningar som många av oss inte hängde med i.» (Ganska liten)
- bra med de korta fysikpassen S hade varje gång, med relevanta formeler och matematik. annars var det mycket jag redan kunde och hade sett innan.» (Ganska liten)
- Mycket tid på våra träffar har gått åt till att redovisa vad vi själva tagit reda på till våra lektionsplaneringar, recensioner mm. Genomgångarna spände över ett stort område och då blir ibland djupet lidande. Vi skulle t.ex. behövt träna mer på att t.ex. räkna med formlerna vi fick lära oss. Dessutom saknade åtminstone jag kursledarens kommentarer i de diskussioner vi hade runt kursplanen och det andra vi läst. Vi kunde fått lite handledning i hur vi ska tänka för att se saker ur en tekniklärares perspektiv.» (Ganska stor)
- roliga och givande diskussioner med de andra deltagarna i kursen.» (Ganska stor)
- Sheila har haft mycket inspirerande lektioner med hög teoretisk kunskap. De andra kursdeltagarnas micro teaching har också varit lärorika och inspirerande. Det är toppenbra att ha tillgång till alla lektioner vi gjort.» (Mycket stor)
- Jag ahde inte klarat mig om jag inte hade fått undervisning» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

T.ex. avses här artiklar vi recenserat samt bokkapitel vi läst.

8 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 25%
Ganska stor»6 75%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.75

- Jag saknade kurslitteratur i ämnet t.ex läromedel i fysik åk 7-9, för att få en djupare kunskap i ämnet.Det hade varit bra att läsa samtidigt som vi gick igenom våra teman.» (Ganska liten)
- Det finns ju en vits med att vi själva hittar bra litteratur, länkar m.m. När tentam närmade sig kände vi nog att vi ville haft någon typ av kurslitteratur där vi kunde fånga upp sådant som vi inte riktigt fått kläm på.» (Ganska stor)
- Jag hade gärna sett mer kurslitteratur för att få en mer gedigen grund att stå på samt något att ha kvar och gå tillbaks till senare när tiden gör att man glömmer.» (Ganska stor)
- fantastiskt bra med våra styrdokument, att få fördjupa sig i ett litet ämne som Tk så mycket och diskutera det. vi borde ha kört det en vända till i slutet och diskuterat i gruppen igen. Bjurulfs bok var ok, men lite skummande på ytan.» (Ganska stor)
- Jag hade önska t att vi hade haft en teknikbok alt fysikbok som kurslitteratur.» (Ganska stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 75%
Mycket bra»2 25%

Genomsnitt: 3.25

- Från början upplevde jag Ping-pong som rörig. Mycket tid gick i början åt till att hitta där.» (Ganska bra)
- Sheila var nog lite ambitiös i tanken med alla våra uppgifter och feedbacken på lektionerna, det visade sig under andra terminen då feed-backen från henne ej kom tillbaka på utsatt datum.» (Ganska bra)
- Ping pong var lite svår till att börja med.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

8 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»8 100%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 4

- Sheila försökte alltid förklara om vi undrade något.» (Mycket bra)
- Sheila har försökt att hjälpa oss, och vara flexibel» (Mycket bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»7 87%
Har ej sökt samarbete»1 12%

Genomsnitt: 4.12

- Jättehärligt gäng utan prestige. Alla hjälpte alla och delade med sig av erfarenheter och kunskaper.» (Mycket bra)
- fungerat bra på träffarna, men har inte haft kontakt med någon emellan, inget behov av vet.» (Har ej sökt samarbete)

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 12%
Hög»5 62%
För hög»2 25%

Genomsnitt: 4.12

- Framför allt var det ojämn då vissa arbetsdagar är långa men jag behövde ändå genomföra vissa moment den dagen.» (Hög)
- Ibland för hög. » (Hög)
- Många inlämningar+hemtenta+skriftlig tenta» (Hög)
- När man inte har tillräckliga förkunskaper.» (För hög)

11. Hur var totala arbetsbelastningen under läsåret?

Här avses kursen och ordinarie lärarjobbet ihop, och eventuella andra professionella åtaganden, verklig tid, inte bara planerad tid.

8 svarande

Under 70%»0 0%
70-90%»0 0%
90 - 110%»2 25%
110 - 130%»6 75%
Över 130%»0 0%

Genomsnitt: 3.75

- Jag hade gått ner 10% i tjänst, utöver de 25% jag fick i nedsättning för kursen, och det var jag glad för. Annars hade jag inte hunnit med.» (90 - 110%)
- Detta berodde inte på kursen utan på arbetsbelastningen i lärarjobbet.» (110 - 130%)


Kursspecifika frågor

12. Har "microteaching" lektionerna i smågrupper varit till hjälp för ditt lärande?

8 svarande

Inte alls»0 0%
Något»1 12%
Ganska mycket»2 25%
Väldigt mycket»5 62%

Genomsnitt: 3.5

- Jag hade velat se och höra allas lektioner, men gick ju inte. Jag förstår inte heller varför vi skulle ha så bråttom med att välja ämne, ibland vet jag inte om det blev så genomtänkt från min sida. Hade det gjort något om vi valde samma ämne, alla elevgrupper är olika.» (Ganska mycket)
- Jätteroligt och lärande.» (Väldigt mycket)

13. Har teori genomgångarna i samband med varje tema varit till hjälp för ditt lärande?

8 svarande

Inte alls»0 0%
Något»2 25%
Ganska mycket»2 25%
Väldigt mycket»4 50%

Genomsnitt: 3.25

- Ofta på för hög nivå.» (Något)
- En del av genomgångarna var på alldeles för hög nivå. » (Något)
- Det hade nog varit bra att ha en stund i början på nästa tillfälle för att fråga om/prata om det man gjorde gången innan. Om varje lektion byggts upp på frågorna som vi övade på i slutet med Sheilas förklaringar till så hade det nog hjälpt mig i förståelsen. Teoridelen till tentan kändes ett tag övermäktig. Det hade nog varit bra att dela upp den, kanske en tenta per termin. Där frågorna och svaren varit tydligare vid själva lektionstillfället.» (Ganska mycket)
- Det var bra när vi hade dem i början av passet.» (Väldigt mycket)

14. Har skrivprocessen med strukturerade lektionsplaneringar varit till hjälp för ditt lärande?

8 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska mycket»5 62%
Väldigt mycket»3 37%

Genomsnitt: 3.37

- Vi har fått en ny läroplan med nya kursplaner som inte har landat riktigt än,då tänker jag främst på bedömning. Men det känns som jag har fått ett verktyg som hjälper mig att strukturera min planering.» (Ganska mycket)
- Jag känner att jag har lyft mitt pedagogiska tänk även i andra ämnen.» (Väldigt mycket)
- Alldeles för omfattande dock för att fungera i skolvardagen. Då hinns inte så omfattande planeringar med.» (Väldigt mycket)

15. Har hemtentan med planering av industribesök varit till hjälp för ditt lärande?

8 svarande

Inte alls»0 0%
Något»1 12%
Ganska mycket»3 37%
Väldigt mycket»4 50%

Genomsnitt: 3.37

- Roligt men väldigt tidskrävande.» (Väldigt mycket)

16. Har de tre teoretiska övningstentorna varit till hjälp för ditt lärande?

8 svarande

Inte alls»0 0%
Något»1 12%
Ganska mycket»2 25%
Väldigt mycket»5 62%

Genomsnitt: 3.5

- Det blev för mycket plugga utantill ingen djupare förståelse.» (Något)
- De var en förutsättning för att klara tentan.» (Väldigt mycket)

17. Känner du att du nu har de kunskaper, färdigheter och förmågor som krävs för att vara en bra tekniklärare?

8 svarande

Nej, jag har mycket kvar»0 0%
Nej, jag här en del kvar»0 0%
Ja, nätt och jämnt»2 25%
Ja, rätt bra»2 25%
Ja, definitivt»4 50%

Genomsnitt: 4.25

- Känner att jag har lite kunskaper inom många teknikområden.» (Ja, nätt och jämnt)
- Det finns vissa kunskaper som jag saknar som t.ex. vilka program till datorer finns som man kan använda i skolan för att rita skisser i.» (Ja, nätt och jämnt)
- Mycket av det vi fokuserat på handlar ju om fysik. Jag ser ju nyttan med att ha med det även i teknikämnet och kopplingen mellan ämnena men det kanske skulle vara tydligare om ev. förkunskaper vid kursintagningen.» (Ja, rätt bra)
- jag hoppas jag hade det sedan innan, men har fått nytt, tänkt mera Tk än jag skulle gjort annars under året. skulle nog inte haft lika bra koll på min tk undervisning och de nya styrdokumenten detta läsår om jag inte gått kursen.» (Ja, definitivt)


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 12%
Gott»2 25%
Mycket gott»5 62%

Genomsnitt: 4.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det hade krävts förkunskaper i fysik. » (Godkänt)
- Det har alltid varit roligt att gå till kurslektionerna!» (Gott)
- Tillsammans utformade vi kursen så att den blev på en bra nivå i slutänden. Kursledaren var mycket lyhörd för våra förslag till förändringar inom de ramar som gavs i kursbeskrivningen.» (Mycket gott)

19. Vad bör främst bevaras om kursen ges igen?

- Lyhördheten för deltagarnas önskemål, teorigenomgångarna, microteaching och fikat.»
- Microteachingtillfällena både våra egna och Sheilas. »
- Hands on-momentet. Att aktiviteterna ligger till grund för det teoretiska lärandet.»
- Roligt upplägg med microteaching-lektionerna.»
- hemtentan, att arbeta i ett större sammanhang. kanske hade man kunnat göra ett liknande om ett teknikprojekt utifrån ett centralt innehåll och presentera för varandra (olika C innehåll)»
- Sheilas genomgångar»
- Lektionsplaneringarna och redovisningarna.»
- Microtechingen som ger deltagarna en bra ideébank efter kurs slut.»

20. Vad bör främst förändras om kursen ges igen?

- Att själva leta fram vad som ska läsas och recenseras. Jag förstår tanken bakom men det gav väldigt lite enligt mig. Kanske att det byttes mot att plugga in lite i taget av det vi fick på tentan. På liknande sätt som vi läste på med övningstentorna.»
- Upplägget av tentan se tidigare kommentar om ev två tentor. Fler frågor som visar på förståelsen och förklaringsmodellerna.»
- Jag skulle vilja ha haft kurslitteratur som ger en mer gedigen kunskap för mig själv att stå på och kunna bläddra i i efterhand för att minnas. Kanske mer fokus på diskussioner runt didaktiken också.»
- Om kursen ska ges på liknande nivå så måste man ha ett förkunskapskrav på NO-området. Om man inte ska ha förkunskapskrav så måste sluttentan tas bort. Den är inte relevant till målgruppen lärare åk 4-6.»
- ingen vill "mata" oss lärare längre, men vi behöver input. mer ideer om tk praktiskt vad vi kan göra på skolorna. Tk är ofta projektbaserade, microlektionerna blev ofta mer fysiklab än Tk.samtidigt var det bra med microlektionerna.»
- Bättre kurslitteratur»
- Kurslitteratur både i ämnet och didaktik från dag 1. Anpassa kursen efter förkunskaper och alla deltagare i kursen.»
- Att ha antingen hemtenta eller skriftlig tenta. Det blev lite mycket med skriftlig inlämning varje gång och hemtenta och skriftlig tenta»

21. Övriga kommentarer

- Det har varit fantastiskt roligt varje gång vi träffades. »
- Tack för en fantastisk kurs, det har varit mycket lärorikt och inspirerande.»
- Kursen har varit krävande men lärorik. Alltför "allvarlig" för målgruppen. Sluttentan har hängt som ett svart moln över hela vårterminen. Jag skulle inte rekommendera någon att gå kursen om inte upplägget ändras (anpassas efter målgruppen) eller att förkunskapskrav införs.»
- S har varit väldigt lyhörd för alla våra idéer, krav och funderingar på kursinnehållet utan att gett avkall på hennes mål och innehåll. det var bra. det har varit en fantastisk trevlig stämning på kursen. bra att det var OK att vara sen med inlämningar ibland mitt bland Utvecklinggsamtalstoppar o dyl.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.5

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.5
Beräknat jämförelseindex: 0.87


Kursutvärderingssystem från