ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09lp2åk2: IMA044 Industriell marknadsföring

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-19 - 2010-01-25
Antal svar: 47
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

47 svarande

Högst 15 timmar»12 25%
Cirka 20 timmar»18 38%
Cirka 25 timmar»11 23%
Cirka 30 timmar»5 10%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 2.25

- Svårt att uppskatta exakt hur lång tid allt har tagit, med case osv. kan det möjligtvis tagit längre tid.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

47 svarande

0%»1 2%
25%»0 0%
50%»4 8%
75%»12 25%
100%»30 63%

Genomsnitt: 4.48

- Kan vara svårt att motivera sig att delta i undervisningen när den periodvis endast bestod av att föreläsaren läser högt från PPT-slides.» (50%)
- nånstans mellan 50 och 75. » (75%)
- Mycket bra och välstrukturerad undervisning. Bra med powerpoints som las ut innan föreläsningen. » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

47 svarande

Jag har inte sett/läst målen»24 51%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 27%

Genomsnitt: 2.25

- Målen finns i kurs-PM och det står tydligt angivet vad man ska lära sig och var i litteraturen man hittar informationen. Bra!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»28 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

31 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 29%
Ja, i hög grad»20 64%
Vet ej/har inte examinerats än»2 6%

Genomsnitt: 2.77

- Jag tycker att ni skulle kunna göra några nya frågor istället för att återanvända gamla. Frågorna som kom på tentan var ju nästan kopierade rakt av från gamla tentor» (I viss utsträckning)
- Konkret tenta med relativt bred täckning. Känns som vissa element är återkommande, men det är troligtvis ofrånkomligt då kursen måste täcka vissa moment.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har de ordinarie föreläsningar varit för din inlärning?

47 svarande

Mycket liten»3 6%
Ganska liten»6 12%
Ganska stor»26 55%
Mycket stor»12 25%

Genomsnitt: 3

- Jag läste själv in kursen i förväg.» (Mycket liten)
- Jag har inte varit på så många föreläsningar. Främst för att de var tidigat på morgonen men också för att jag lärde mig lika bra när jag läste slidsen senare på kvällen.» (Ganska liten)
- Kunde lika gärna ha läst pp själv hemma, skulle vara trevligt med lite djupare genomgång på föreläsningarna och mindre läsning direkt från pp.» (Ganska liten)
- Slides bra men att genomgående snacka om BTC och jämföra leveransrisk med att beställa något från blocket känns inte riktigt relevant. Visst det ger en bra uppfattning men vi studerar ju faktiskt på universitetet och ska arbeta med det här i framtiden, då kan det vara intressant med exempel från näringslivet. » (Ganska liten)
- Jag tycker att Kajsa kunde varit bättre på att utnyttja hela föreläsningstiden. Istället för att släppa oss tidigare hade hon kunnat utvecklat det hon gick igenom.» (Ganska stor)
- speciellt gästföreläsningarna där många varit mycket bra» (Ganska stor)
- Intressanta gästföreläsare» (Ganska stor)
- Några av föreläsningarna var som tagna ur boken och gav inte så mycket extra om man hade läst stycket i boken.» (Ganska stor)
- Blev väldigt mycket att bara läsa innantill på slides vilket gjorde att man i slutet valde att läsa hemma istället för att gå på föreläsningarna. » (Ganska stor)
- Föreläsningarna och PowerPoints:en från föreläsningarna var riktigt bra för att lära sig kursen. Bland de mest värda föreläsningarna att gå på hittills på Chalmers.» (Mycket stor)
- Bra powerpoints!» (Mycket stor)
- Inspirerande och roligt! Bra balans mellan teoretiska och praktiska föreläsningar. Den bästa kursen hittills!» (Mycket stor)
- Man fick många verkliga exempel att hänga upp kunskap på under föreläsningarna» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har gästföreläsningarna varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»3 6%
Ganska liten»5 10%
Ganska stor»24 52%
Mycket stor»14 30%

Genomsnitt: 3.06 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- En del har varit bättre andra sämre. Önskar mer fokus på industriell marknadsföring även om konsument marknadsföring kanske är lättare att prata om.» (Mycket liten)
- Det var i stort sett en som var riktigt bra. Att ägna 2x45 min för att visa bilder från olika reklamkampanjer var ju värdelöst. » (Mycket liten)
- Jag upplevde kvaliteten på gästföreläsningarna som mycket varierande. Vissa var mycket intressanta, andra inte. Jag tyckte dock ofta att det var svårt att se kopplingen mellan det gästerna talade om och kursen. Vid ett tillfälle tvingades ordinarie föreläsare t.o.m. berätta vad kopplingen var direkt efteråt (elof hansson).» (Ganska liten)
- Vissa gästföreläsare var riktigt bra som Teknosell, Zanden och Ambring. De andra var helt OK. Dock tyckte jag Elof Hanssons föreläsning var mindre bra. Den knöt inte an till kursen vidare mycket.» (Ganska stor)
- jättebra med gästföreläsningar! taxiexemplet lever med en.» (Ganska stor)
- Jag tycker att de flesta gästföreläsarna har varit kunnig och intressanta att lyssna på. Frida var något tråkig att lyssna på då hon i princip läste vad som stod på sliden utan att tillföra speciellt mycket. De från Elof Hansson som fick en del kritik tyckte jag var intressanta då man fick exempel från verkligheten. Troligen hade det varit mer givande om vi hade haft Kajsas föreläsning om distribution först och att det tydligare gick fram att det var två olika sätt av distribution som jämfördes. Kanske skulle man även kunnat ha mindre företagsfakta för att minska känslan av lunchföreläsning. Ett plus för att detta verkligen var en föreläsning kopplad till B2B! Det hade även varit lämpligt om Kajsa hjälpte ovana föreläsare att få igång föreläsningen i tid (speciellt efter raster som ofta blev väldigt långa). » (Ganska stor)
- Flertalet gästföreläsare var väldigt bra. Majoritet hade dock väldigt specifika föreläsningar om sina egna företag vilket inte gav någonting för kursen. Föreläsningen om prissättning var otroligt bra! » (Ganska stor)
- Till stor del bra gästföreläsningar, särskilt Rosvall och Falonius.» (Mycket stor)
- Det har gjort det roligare att lära sig!» (Mycket stor)
- Gav ett bredare perspektiv och det var intressant att få lyssna på hur marknadsföringen ser ut i ett mera verkligt sammanhang.» (Mycket stor)
- Att man ser att människor använder denna kunskap i vardagen/på jobbet ger bara det en anledning att vilja lära sig mer» (Mycket stor)

8. Vad tyckte du om arbetet med marknadsplanen?

47 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»7 14%
Bra»22 46%
Mycket bra»18 38%

Genomsnitt: 4.23

- kunde vara lite mer strukturerat, arbetet var lite luddigt beskriver vilket gjorde att det var svårt att tolka vad handledaren ville ha» (Godkänt)
- Kunde varit mer tydliga direktiv» (Godkänt)
- Vi hade Ingrid Hessel som handledare och jag är mycket nöjd. Det är nog den bästa handledning vi fått med något grupparbete på chalmers. Hon gav konstruktiv kritik. Kommenterade det hon tyckte var dåligt men upprepade inte samma sak om och om igen. Förstod också vad hon kunde anse som i princip klart när vi skickade in utkast.» (Bra)
- strukturmässigt var det lite svårt att veta hur arbetet skulle se ut, det var väldigt fritt hur man kunde lägga upp det, vilket rörde till det i skallen i början.» (Bra)
- Ingrid var bra som handledare och det märktes att hon tog sig tid till att läsa igenom rapporten för att kunna ge bra feedback när vi hade möjlighet att lämna in arbetet för feedback. » (Bra)
- Tog ganska mycket tid i jämförelse med poängen som tilldelades» (Bra)
- Bra att man får välja grupp själv!!! Bra att poängen utökats till 30, känns rimligt. Ingrid Hessel gav riktigt tydlig och bra handledning, bästa hittills på Chalmers. Bra att ha med presentation också.» (Mycket bra)
- Roligt och lärorikt arbete.» (Mycket bra)
- Det är dock tidskrävande men eftersom det inte fanns några andra övningar inom kursen så gjorde Arbetet att man fick en ökad förståelse för marknadsföringen. » (Mycket bra)

9. Till hur stor hjälp har arbetet med "Marknadsplanen" varit för din inlärning?

47 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»9 19%
Ganska stor»23 48%
Mycket stor»15 31%

Genomsnitt: 3.12

- Genom marknadsplanen var man sedan tvungen att ta lärdom av litteraturen för att kunna tillämpa det i arbetet» (Ganska stor)
- men mycket stor vad det gäller just de områdena som marknadsplanen innefattar.» (Ganska stor)
- när man åkte på intervjun i början hade man inte så mycket förkunskaper utan fick lära sig mycket på en gång. sedan när man gjorde arbetet så fick man en bra överblick och förstod bättre hur kursens delar hängde ihop.» (Mycket stor)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

47 svarande

Mycket liten»8 17%
Ganska liten»18 38%
Ganska stor»15 31%
Mycket stor»6 12%

Genomsnitt: 2.4

- kompendiet var det jag läste. Har nästan inte öppnat boken.» (Mycket liten)
- Använde mig av äldre studenters anteckningar och så.» (Mycket liten)
- » (Ganska liten)
- Powerpointbilderna mycket, kompendiet och boken väldigt lite.» (Ganska liten)
- Powerpointsen och egna anteckningar från föreläsningar var bra med boken behövdes inte.» (Ganska liten)
- Boken var överhuvudtaget inte nödvändig att köpa, sett i efterhand och med tentamen som jämförelse. Den var mycket lång och krångligt skriven. Kompendiet var däremot väldigt bra, och relevant för kursen!» (Ganska liten)
- Boken vi blev rekommenderade att köpa var svårläslig och alldeles för invecklad, man kunde utan problem uppnå högsta betyg utan att ens läst igenom boken.» (Ganska liten)
- Kompendiet tyckte jag var väldigt bra! Boken var okej.» (Ganska stor)
- Kompendiumet var bra men boken var inte så bra» (Ganska stor)
- Väldigt bra bok dock var det en del stycken som inte var relevanta för oss då de behandlade USA men det framgick ganska tydligt.» (Mycket stor)

11. Vad tyckte du om kompendiet?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»19 41%
Bra»16 34%
Mycket bra»10 21%

Genomsnitt: 3.76

- läste ej» (?)
- Bra urval.» (Godkänt)
- Det är ett bra kompendium men det gör att man lätt trasslar ihop sig i teorier eftersom kompendiet innehåller alternativa synsätt till det som tas upp i boken.» (Bra)
- vissa delar var bra.även lättare att förstå det som är på svenska» (Bra)

12. Vad tyckte du om kursboken?

42 svarande

Mycket dålig»11 26%
Ganska dålig»17 40%
Godkänd»9 21%
Ganska bra»3 7%
Mycket bra»2 4%

Genomsnitt: 2.23

- Har inte läst boken.» (?)
- Inte ens öppnat den....» (?)
- läste ej» (?)
- Använde ej kursboken.» (?)
- Boken är inte bra. Den är svåratt orientera sig i osv.» (Mycket dålig)
- Det borde finnas en ruta med "Inte/knappt öppnat boken." Den skulle jag fyllt i.» (Mycket dålig)
- Har inte läst den, men anser att de inte behövdes» (Mycket dålig)
- Köpte den inte ens och fick ändå bra med kött på benen eller så att säga» (Mycket dålig)
- Enbart upprepningar av företagsnamn, någonstans där kan man hitta vettiga begrepp då och då.» (Ganska dålig)
- Har bara läst lite i den, men verkade inte något vidare rolig.» (Ganska dålig)
- väldigt lite som används i den.» (Ganska dålig)
- Överflödig....» (Ganska dålig)
- vet inte, men jag har inte använt den» (Ganska dålig)
- Inte så rolig att läsa. FöreläsningsPowerPoints:en hänvisade jättebra till olika delar i boken, så boken funkade bra för att läsa mer om specifika saker.» (Godkänd)
- jag var förvånad över hur mycket som fick plats i boken, ett bra litet uppslagsverk som jag kommer behålla.» (Mycket bra)

13. Hur uppfattade du miljö-momentet i kursen?

47 svarande

Mycket dåligt»4 8%
Dåligt»2 4%
Godkänt»17 36%
Bra»18 38%
Mycket bra»6 12%

Genomsnitt: 3.42

- Var mycket bra under lektionerna, och tanken att involvera det i olika områden var bra och inte endast ha en stor miljödel. Dock blev detta i slutändan oklart, det var svårt att förstå hur man skulle lägga upp miljömomentet i arbetet och ingen informerade om det korrekta sättet förrän efter betygsättning.» (Mycket dåligt)
- Tråkigt att man ska lägga in onödiga moment i så roliga kurser som marknadsföring» (Dåligt)
- Bra upplägg med att integrera miljö istället för att ha separata miljöfrågor på arbeten osv. Första kursen sedan jag började I-linjen som miljömomentet känts seriöst och relevant.» (Godkänt)
- Jag tyckte att det var lagom omfattande och att det på ett lämplgt sätt var möjligt att ta med hållbarhetsaspekten i marknadsplanen.» (Bra)
- enda kursen som har lyckats integrera miljön på ett bra sätt. Dock tycker jag att det var dåligt att de som fick tillbaks sina rapporter för att de inte hade tillräcklig miljödel inte fick avdrag på poängen. En del av arbetet involverade att göra en mijlöanalys och ska inte det bedömmas borde det tas bort. Nu fick de istället extra tid att kompletera» (Bra)
- Lyckades med att integrera det och göra det till en vettig frågeställning!» (Bra)
- Niklas Zandéns föreläsning var riktigt bra. Tycker miljömomentet tog upp miljö på ett sätt som faktiskt är relevant för oss. » (Mycket bra)
- det första miljömomentet som varken känts krystat eller som ett bihang, BRA integrerat på föreläsningarna genom att ta miljöexempel. också bra att ha som en egen del i arbetet, lite svårare att integrera där dock, men det klarade sig genom att man hade det som ett eget avsnitt med empiri/teori/analys.» (Mycket bra)
- Det var bra invävt i kursen och medförde inte extra arbete och kändes dessutom relevant i kursen.» (Mycket bra)
- Vår handledare förmedlade en tydlig bild av vad som förväntades och det blev en naturlig del av vår inlärning.» (Mycket bra)

14. Hur uppfattade du integrationen av miljö-momentet i kursen

47 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Dåligt»2 4%
Godkänt»8 17%
Bra»21 44%
Mycket bra»14 29%

Genomsnitt: 3.91

- Fungerade bra i vårt fall, i vår marknadsplan, men många branscher är inte inriktade på miljö och därmed kan vara svårt att fylla 1 sida. Borde anpassas efter varje företag.» (Godkänt)
- Det var bra att vi slapp ett helt separat moment då det känns som helt onödigt svammel.» (Bra)
- Ett av det bäst integrerade miljö-moment vi har haft!» (Bra)
- Jag tycker det kom in som en naturlig del av kursen.bra fråga på tentan också» (Bra)
- Första gången jag tycker att ett miljömoment integrerats perfekt.» (Mycket bra)
- se ovan» (Mycket bra)
- Trots att jag personligen ej tycker om att man lägger in externa moment, så blev integrationen i stor utsträckning ej så betydande. Alltså det märktes ej att det fanns ett extern moment i kursen, vilket alltid är positivt!» (Mycket bra)
- se kommentar 13» (Mycket bra)
- Gjorde en marknadsplan för ett företag som hade en uppenbar anknytning till miljö.» (Mycket bra)

15. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

47 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Godkänt»7 14%
Ganska bra»15 31%
Mycket bra»25 53%

Genomsnitt: 4.38

- har inte utnyttjat så mycket, kan väl nämnas att folk haft problem med utskrifter och artikeln som länk var lite klurig då den inte kunde nås hemifrån.» (Ganska bra)
- Kom alltid upp fort! Dessutom mycket heltäckande information som lades ut, trots mycket info var det strukturerat och överskådligt.» (Mycket bra)
- Använde det inte så mycket förutom till tentaplugg och då verkade allt fungera bra.» (Mycket bra)
- inga problem» (Mycket bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.06


Arbetsklimat

16. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor under kursen?

46 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Dåliga»0 0%
Godkänt»9 19%
Bra»22 47%
Mycket bra»15 32%

Genomsnitt: 4.13

- hade inga frågor» (?)
- Vi hade ju handledare som man kunde fråga och dessutom kajsa» (Godkänt)
- Handledarna kan vara mer konkreta när man ber om råd och hjälp. Vid många tillfällen fick man ett svar som inte sa någonting och därmed inte blev någon hjälp i arbetet. » (Godkänt)
- Har aldrig behövt det men det har känts som att jag skulle ha kunnat om jag ville.» (Bra)
- Kanske man kunde haft mer handledning i projektet.» (Bra)
- Tråkigt att det inte fanns frågestunder man fick ta sina frågor i rasten men det var inget jätteproblem.» (Bra)
- tycker det har varit bra på föreläsningarna med hyfsat mycket engagemang från studenter. LITE värre med handledning då det ofta är svårt att komma igång såpass snabbt att man har något värt att visa upp vid första handledningen, och när man har den andra är det den enda gången man har möjlighet att få sin text granskad och bedömd, vilket egentligen är det mest intressanta.» (Mycket bra)
- Väldigt öppen disskussion i klassrummet, ibland nästan för öppen där det vissa gånger var mer eleverna som pratade än läraren.» (Mycket bra)

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Ganska bra»11 23%
Mycket bra»34 73%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 4.78

- vissa konflikter som uppstår då man jobbar med kompisar. testade på att utvärdera gruppen efter att vi skrivit klart ā la Dan Paulin, vilket var en bra upplevelse och redde ut mycket som kanske borde diskuterats tidigare. tycker det ska rekommenderas att alla gör något sånt.» (Ganska bra)
- Bra att man fick välja grupp själv för marknadsplanen!!!» (Mycket bra)

18. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

47 svarande

För låg»1 2%
Låg»7 14%
Lagom»33 70%
Hög»6 12%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.93

- En lättare dugga ganska tidigt i kursen skulle vara en fördel inför projektet. Duggor brukar höja arbetsmoralen. Till exempel kryssfrågor eller sant/falskt-frågor om kompendiet, då är det lätt att rätta.» (För låg)
- Överlag var den bra, men jag tycker alltid att det är bättre att ha en dugga i läsvecka fem och sen helt och hållet få koncentrera sig på arbetet, vilket ger en mycket bättre kunskap när man skriver.» (Lagom)
- jag tror att många lade ner för mycket tid på arbetet än vad som krävdes för att få bra betyg, bör väl kanske påpekas lite att det trots allt är 30p på arbetet och 70p på tentan. BRA med 30p istället för 20p.» (Hög)

19. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

47 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»20 42%
Hög»24 51%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.51

- Mekaniken tog väldigt mycket tid och många gånger prioriteras marknadsföringen bort.» (Hög)


Sammanfattande frågor

20. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

47 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»9 19%
Gott»20 42%
Mycket gott»18 38%

Genomsnitt: 4.19

- På gränsen till "dåligt" med tanke på gästföreläsningarna och kurslitteraturen. Marknadsplanen väger upp min åsikt om kursen.» (Godkänt)
- en intressant och rolig kurs, bra med gästföreläsare!» (Gott)
- Mycket positivt att Kajsa har tagit sig tid att lyssna på gästföreläsnarna så att hon vet vad som har gåtts igenom! » (Gott)
- rolig kurs men dock var den lite luddigt upplagd då det under kursens gång var lite svårt att greppa var i företaget vi befann oss just den föreläsningen. Tycker också att det var lite för mycket inriktning på B2C» (Gott)
- Bra innehåll» (Gott)
- Riktigt bra genomförd kurs. Tydligt kurs-PM, gästföreläsningar som knyter an till var vi är i kursen, bra grupparbete.» (Mycket gott)
- Väldigt rolig och intressant kurs! Känns väldigt användbar och den gav nya perspektiv.» (Mycket gott)
- Roligt och intressant, den absolut bästa ekonomikursen hittills!» (Mycket gott)
- Det var en rolig och intressant kurs med bra föreläsare.» (Mycket gott)
- Industriell marknadsföring var en av två kurser som jag gladeligen kommer att ta med mig i arbetslivet» (Mycket gott)
- Jag blev så pass intresserad av marknadsföring att jag kan tänka mig att arbeta inom området.» (Mycket gott)

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kajsa Hultén, Ingrid Hessel, grupparbetet, Teknosell, Niklas Zandén, Carl-Axel Ambring, miljömomentet.»
- Gästföreläsningarna!»
- Gästföreläsningarna. Dessutom den bra och ordnade strukturen på föreläsningarna, inga upprepningar och väl förberedda gästförl.»
- gästföreläsarna! falonius och taxikillarna var bra, men även många andra. skogsindustriföreläsningen var visserligen intressant fast det krävdes att man ansträngde sig för att orka sovra ut "rätt" information.»
- Marknadsplansuppgiften»
- Kajsa gjorde ett jättebra jobb och gästföreläsarna var mycket intressanta! Jag tycker att storleken på arbetet var lagom och exinamationen i kombination med arbetet var bra.»
- kompendiumet samt integreringen av miljömomentet, dock borde det även bedömmas som ett "riktigt" moment i arbetet»
- att grupparbete ger max 30 p och inte 20 p för man la ner mycket tid på arbetet.»
- Svårt att säga om något specifikt moment skall ändras egentligen, alla momenten som gås igenom är relevanta.»
- Gästföreläsningarna, det var oerhört givande och roliga»
- Kajsa och mannen myten legenden (Tommy Falonius)»
- Powerpointsen och de verkligetsbaserade frågor som togs upp.»
- de bra gästföreläsningarna upplägget av kursen»
- Ett arbete, eventuellt i samma form som i vår kurs. Bra administration, att allt läggs upp i god tid på studieportalen (så har det inte varit i tidigare ekonomikurser).»
- Arbetet med marknadsplanen.»
- Kombinationen av gäst respektive vanliga föreläsningar»
- Praktikfallet, De vettiga gästföreläsarna. De kommer hit för att lära något inte ge gratis reklam om sitt företag?»
- Intergrationen av miljö-momentet»
- Strukturen på kursen och integrering av miljömomentet.»
- Slidesen, de var mycket bra sammanfattning och det var kanon att plugga på dem innan tentan. »
- gästföreläsningarna. mycket bra och givande!»
- Gästföreläsare,arbete med marknadsplan»
- Gästföreläsningarna. Borde dock satsa mer på de informativa och lärande föreläsningarna än de som bara pratar om sitt företag. »
- kursansvarig, kompendiet»
- Tentans struktur»

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- En ny gästföreläsare inom distribution»
- 4-timmarspassen på måndagarna, tröttsamma. Mindre blandat svenska/engelska i pp.»
- schemat kan tänkas, dubbla pass på måndagen och sedan ett morgonpass på fredag är inte så najs.»
- Kajsa skulle kunna anstränga sig lite mer för att översätta engelska begrepp, eller iaf vara konsekvent (antingen alltid använda ett begrepp översatt eller alltid på engelska). Dessutom hade det gett ett mer genomarbetat intryck om Kajsa inte hade blandat ”,vanliga”, engelska ord (cost, from osv.) i sina slipdes. Det hade även uppskatta om slutversionen av slidsen hade varit tillgängliga innan föreläsningen. »
- Avskaffan av dyr onödig bok!»
- kursboken och mer inriktining mot B2B»
- Schemat, en 8-10 lektion på en fredag är dömd att få väldigt lite besökare.»
- Upplägget på kursen, kanske gå mer i steg med litteraturen»
- Införa en bok som ger någonting för studenterna. Försöka genomlysa samtliga gästföreläsningar med en tydlig koppling till kursen, inte bara vissa av dem.»
- Fler exempel på föreläsningarna. Det är lättare att lära sig något om man får något konkret att se på.»
- Vore bra om framtida studenter får en bättre insikt i hur rapporten ska struktureras och vad man ska koncentrera sig på»
- Mer BTB med verkliga fall från näringslivet. Bjud dit någon från ett stort företag som faktiskt har koll på alla delar och inte enbart vill göra reklam. Betalar de för att komma hit? Sådana fall kanske man kan betala för att få någon som kan istället?»
- Miljömomentet är som alltid mycket krystat.»
- Kursboken, miljömomentet.»
- ännu tydligare knyta gästföreläsningarna till ett specifikt område. vissa gjorde det väldigt bra, andra var intressanta att lyssna på men kanske inte bidrog med så mycket till själva kursen»
- den obligatoriska lektionen med grupper och handledare i vecka 4 eller något sånt. Helt meningslös.gav inget som man inte kunde fått ut av bara sina egna gruppmedlemmar. Kurssammanfattningen var lite rörig. Tycker att man istället kunde tagit sig tid till att ordentligt gå igenom några få frågor och besvarat dem fullständigt så man hade fått en uppfattning om hur mycket som krävdes för full poäng på tentan.»
- boken»
- Bättre handledning vid första tillfället, kändes inte som att handledaren hade lagt ner nån tid på vårat utkast.»

23. Övriga kommentarer

- Om sista inför-tenta-förel: Jag tror att de flesta förstår att tentafrågornas svar finns i kurslitt. Det är bättre om några få tentafrågor svaras på ordentligt istället för att hänvisa allt till litteraturen.»
- Jag upplevde att det i stor utsträckning handlade om att lära sig "glosor" och kunna dessa på tentan. Jag är inte den enda som försökte lära sig bokstavskombinationer för att kunna rapa upp dessa när tentan väl kom. Arbetet med marknadsplanen visar däremot att man har en verklig förståelse för kursinnehållet. Känns lite tråkigt när jag upplever att jag har full förståelse för vad kursen handlar om men ändå vet jag att tentan inte gått särskilt bra eftersom jag inte lärt mej dessa "glosor".»
- Kajsa var väldigt duktig. Bra jobbat!»
- Gästföreläsningen om värdebaserad prissättning var jättebra!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.06
Beräknat jämförelseindex: 0.68


Kursutvärderingssystem från