ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kemiteknik, miljö, samhälle, KSK055, Lp4 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-16 - 2011-09-04
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

34 svarande

Högst 15 timmar»14 41%
Cirka 20 timmar»8 23%
Cirka 25 timmar»3 8%
Cirka 30 timmar»7 20%
Minst 35 timmar»2 5%

Genomsnitt: 2.26

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

34 svarande

0%»0 0%
25%»2 5%
50%»6 17%
75%»10 29%
100%»16 47%

Genomsnitt: 4.17


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

34 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 26%
Målen är svåra att förstå»6 17%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 17%

Genomsnitt: 2.47

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

27 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»25 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

31 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»10 32%
Ja, i hög grad»6 19%
Vet ej/har inte examinerats än»15 48%

Genomsnitt: 3.16


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»11 32%
Ganska liten»12 35%
Ganska stor»10 29%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 2.02

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»10 29%
Ganska liten»9 26%
Ganska stor»14 41%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 2.17

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

34 svarande

Mycket dåligt»8 23%
Ganska dåligt»13 38%
Ganska bra»7 20%
Mycket bra»6 17%

Genomsnitt: 2.32


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

34 svarande

Mycket dåliga»9 26%
Ganska dåliga»8 23%
Ganska bra»9 26%
Mycket bra»7 20%
Har ej sökt hjälp»1 2%

Genomsnitt: 2.5

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»13 38%
Mycket bra»17 50%
Har ej sökt samarbete»3 8%

Genomsnitt: 3.61

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 11%
Lagom»26 76%
Hög»4 11%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 5%
Lagom»26 76%
Hög»4 11%
För hög»2 5%

Genomsnitt: 3.17


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

34 svarande

Mycket dåligt»9 26%
Dåligt»11 32%
Godkänt»10 29%
Gott»3 8%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 2.29

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- introduktion till kemiska processer i verkligheten i form av studiebesök.»
- Kristoffer Lund <3»
- Eftersom vikten på kursen läggs på materialbalansberäkning är det mycket märkligt att vikten i undervisningen ligger på allt annat. »
- Jag gillade fallstudie projektet tillsammans med studiebesöket. Det gav ett djup i undervisningen.»
- Kemiteknikdelen och projektet var bra. PDF-dokumentet om kemiteknik var bra att läsa.»
- Studiebesöken. Väldigt bra att få större insyn i vad vi ska syssla med i framtiden samtidigt som man ser sin process ur ett hållbarhetsperspektiv.»
- Materialbalanserna är viktiga och ska läggas lika mycket vikt på som det gjorde i årets kurs. Kemiteknikdelen är asbra!»
- Kemiteknikdelen av kursen var bra och intressant och även materialbalanserna var bra och att det var mer av det i år, det bör bevaras bevaras till nästa år. Studiebesöket var också ett bra inslag.»
- Studiebesöket»
- Bra med såpass mycket fokus på materialbalanser.»
- projektet»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kurslitteraturen. Boken ger inget och det känns hemskt att vi behöver köpa den. Den är dyr och känns onödig.»
- projektet måste ge bonuspoäng eller nåt så man känner att det är värt att lägga ner tid.»
- Styr upp kursen, mer kursmaterial om materialbalanser osv (inte uppgifter utan förklaringar och lösningsförslag)»
- Det bör vara mer tydligt vad vi faktiskt ska lära oss. Själva miljötänks delen av kursen känns på gränsen till otroligt flummig. Visserligen är det bra att gamla tentor och räkneuppgifter finns tillgängliga, utan ett någorlunda genomgående facit gör dem dock inte så mycket nytta.»
- "Åsiktsbaserad" utbildning borde inte förekomma. Magdalena borde hålla sina personliga ämnesrelaterade åsikter för sig själv. Mycket dåligt att hennes egen bok används och att hon marknadsför den under varje föreläsning, inte ger några alternativ även om man frågar, och att den ändå är så innehållsfattig att den inte kan användas för att "läsa in" kursen på egen hand. Den är dessutom svindyr.»
- Mer tillfälle att ställa frågor om materialbalanser och tillgängliga lösningsförslag till de uppgifter på detta som ges ut.»
- lägg mer vikt på materialbalanser. Har inte fått tillräckligt med hjälp för att kunna förstå hur man ska göra.»
- Utlärandet av materialbalanser. Facit till det uppgifter vi fick var ofullständigt och fullt av fel. För få övningstillfällen. Skulle kunna ha en lösningsmanual till uppgifterna så att man lättare förstår lösningsmetodiken.»
- Miljö- och samhällsdelen.»
- Bättre facit i materialbalanshäftet (rätt från början). Gärna en del lösningsförslag. Mindre plugg i form av fakta-nötning, mer plugg av typen där man kan nyttja de termer man lär sig under kursen för problemlösning och liknande (projektrapporten är ett bra exempel på det sistnämnda). Tentafrågor snarare i stil med: "hur bör man utforma de här processerna med hållbar produktion som främsta mål"»
- Materialbalanserna! Vi lär oss ingenting om materialbalanser och förväntas ändå kunna räkna på det. Finns inga lösningsförslag alls, det är fel i facit, uppgifterna stämmer inte. KMS^2-häftet är dessutom inte alls bra. Ordfel, stavfel, syftningsfel osv in absurdum. Funderar starkt på att rätta hela häftet och skicka in, går knappt att läsa. Dessutom, om man nu vill anvädna sig av LaTeX och skriva i, lär er programmet! Alla bilder ligger flera sidor fel, det är ganska jobbigt då. Det som är jobbigt med miljödelen är att vi uppmanas till eget tänkande, men så fort någon säger något som inte överensstämmer med lärarens åsikt så är det fel. Det är inte en kurs om miljö, det är en kurs i att lära sig precis vad föreläsaren tycker och sedan hoppas på att man kan skriva det på rätt sätt på tentan. Jättefånigt att ställa frågor på årtal på tentan, sen när är det relevant? Jättedumt att ha frågor som kan ge minuspoäng på tentan!!! Då vågar man inte ens försöka, det alternativ som passar bäst in på svaret? Då blir det någon slags bedömning i hur läraren tänker och sen svara, de poängen kan vara det som avgör helt vad man får för betyg på kursen! Det var dessutom en betydande del på tentan som var minuspoängfrågor. Känns inte som att lärarna vill att man ska bli godkänd på kursen även om man kan det, utan att det går ut på att sätta dit folk som inte har lärt sig kursen ordagrant utantill, vilket är ett jättefånigt förhållningssätt. Man bör få någon slags bonus för projektet/fallstudien. Som det är nu är det bara något man vill bli godkänd på med minsta möjliga marginal, lägga så lite tid på som möjligt och sen slippa tänka på. Sammanfattningarna var inte jättebra heller, och sen kommer det frågor på tentan där inte faktan står med i sammanfattningen utan man har varit tvungen att kolla upp själv. »
- Kurslitteraturen är för lättläst, känns som en gymnasiebok, samt att en av lärarna skrivit boken gör att den är svår att ta till sig. Priset är för högt ingen är villig att betala det eftersom det man får inte stämmer överens med priset. Fixa till KMS2häftet fel i facit samt i vissa övningar. Tentan ska se till att ha rätt siffror i uppgiften så att den går att lösa. Projektet ska ge bonuspoäng eftersom det ska ta så mycket tid. Att det inte ger något gör en omotiverad till att göra projektet. »
- Här är det mycket som behöver förändras. Kurskompendiumet måste kolla igenom dålig svenska och står fel överallt t.ex NaCO3. Fel i facit på materialbalans uppgifterna och inga som helst ledtrådar eller lösningsförslag hur t.ex återflöden ska hanteras. Maria Sedin svarade inte på mailen som skickades tycker jag man borde göra som kursansvarig ett kort svar räcker. Bonuspoöäng till tenta från arbeten skulle föredras. Tentan stod det för mycket fel i och ingen korrigering skedde 3 a då negativ massa var det man fick. Tycker att det var för mkt högstadiefrågor på hållbara delen, inget tänka själva bara rena faktafrågor. Fler räknestugor. »
- Kursboken kändes som om det var mest svammel och onödig fakta även om det fanns relevant fakta dock fick man leta för att kunna hitta den. Dessutom är den för dyr för att det skall kännas värt att köpa den. Kurshäftet (KMS2^2) var bra men det finns en del fel i facit och texten är ibland inkonsekvet skriven (ex. står det "ämne A i ström i..." och lite senare i texten står det "ämne i"). Projektet var bra men om det ska utgöra en så stor del av kursen den bör ge bonuspoäng till tentan samt att det vore bra om lärarna kompletterade sammanfattningarna om det var något relevant som saknades. Det vore också bra om alla uppgifter på tentan har lösning... »
- Största problemet är delen med materialbalanser. Det är mycket dåligt att det inte finns lösningsfarslag till häftet, och inte nog med det står det ofta fel i facit när uppgifterna ändå är svåra och man förstår inte om man gjort rätt i många fall. Dessutom räcker det liksom inte alls med 2 eller 3 räkneövningar på en hel läsperiod. Fastnar man på uppgifter finns oftast ingen att fråga, därför behövs tydliga lösningsförslag men kanske inte till varenda uppgift. »
- Det borde vara mer tid till undervisning av materialbalanser. Föreläsarna säger att det är viktigt att läsa sig dem, men någon större ansträngning att lära ut dem tycker jag inte har gjorts. Kurslitteraturen borde slopas, den är både för dyr och ger inte mer än det utdelade materialet. Det borde bli mer tydligt vad som ska inkluderas i projektet, vi fick varken information i det utdelade materialet eller av vår handledare om att projektet skulle innefatta hela företaget och inte bara en specifik process.»
- Föreläsningarna måste bli bättre! Personligen tycker jag att man inte lär sig så mycket av att bara se en massa OH-bilder och prata om dem. Istället skulle jag vilja se att lärarna skriver på tavlan och verkligen poängterar vad som är viktigt. Särskilt i miljödelen var det svårt att veta var som var relevant, då examinationen tar upp allt ifrån årtal och platser för historiskt viktiga "miljömöten" till större miljöresonemang. Kemitekniksdelen var överlag bättre än mijödelen, tyckte jag. Det kändes som att man lärde sig mer relevanta saker på dessa föreläsningar. Räkneövningarna var dock inte så bra: när man ska gå igenom en uppgift på tavlan räcker det inte bara att skriva upp ett lösningsförslag. Man måste argumentera och visa vad man gör. Ett lösningsförslag kan man lika gärna hämta på internet (i andra kurser i alla fall. I denna kurs saknades lösningsförslag på många uppgifter, vilket jag och många andra fann väldigt besvärande...)»
- BYT LÄRARE! maria vet inte vad hon lär ut. hände upprepade gånger att hon inte kunde förklara vart siffror kom ifrån eller vad olika tecken betydde. dessutom hade man bara 2 tillfällen att fråga men då skulle ju alla fråga så man fick ju ingen hjälp ändå. man måste gå igenom delen materialbalanser mycket mer noggrant och lägga mer tid på det för man fattar inte ens vad det är efter kursen. »
- Man borde få bonuspoäng till tentan för projektet»
- Sluta, flumma, gå igenom lätta saker som alla redan kan flera gånger per lektion»
- Snabbare rättning av tentamen, mycket av det miljömässiga kan forkortas/förbättras»
- Pdf:er måste finnas tillgängliga några dagar innan man ska ha läst dem.»

16. Övriga kommentarer

- Maria är väldigt dålig på att skriva på tavlan. Hon skriver för litet och oläsligt. Magdalenas föreläsningar är väldigt flummiga, men man måste ändå tycka som henne när det är tid för reflektion. »
- Space Docking»
- Känns fel att tvinga elever köpa en bok man själv skrivit. Det är dessutom svårt att sålla ur det viktiga ur denna då den verkar vara baserad på principen kvantitet före kvalitet. Det ryktas även att vid rättning utav tentan måste värderingsfrågor följa examinatorns värderingar för att få poäng, har inte upplevt detta själv men det ryktas så.»
- Maria Sedin är lite ostrukturerad och lite långsam när hon går igenom räkneuppgifter på tavlan, men principen är ändå bra. Halvtidspausen borde ligga efter 45 minuter som man förväntar sig, många blir irriterade och koncentrationen försvinner när man väntar på sin rast.»
- Tycker att kursansvariga lärare bör kolla över deras undervisningmetoder i materialbalans. Undervisningen i hållbar utveckling har fungerat bra. Bra diskussioner och bra material.»
- Vissa lärare var väldigt opedagogiska och gick i viss mån igenom orelevanta saker. Föreläsningarna har inte hjälpt särskilt mycket för inlärningens skull.»
- Har varit dålig struktur på kursen och har haft svårt att förstå vad man ska göra. Vissa lärare får gärna förbereda sig lite mer inför föreläsningar, det är lite tråkigt att ställa en fråga på vad läraren skrivit och får svaret: jag vet inte men det står så i mina papper. Får gärna bli lite bättre kommunikation mellan lärare också. i början av kursen berättades det att materialbalanser var en viktig del av kursen men det lades inte speciellt mycket tid på det. Jag känner att jag inte fått tillräckligt med information och hjälp för att förstå. »
- De kursansvariga var dåliga på att svara på mail när man undrade något»
- Att miljöföreläsaren är så uppenbart partisk i en kontroversiell fråga gör att jag (och många andra verkar det som) tycker att miljödelen bör förändras. Bland annat hämtar föreläsaren data från intressegrupper inom miljö och presenterar det som rena fakta. Utöver det så gör hon varje föreläsning reklam för sin egen bok och menar att alla borde köpa den. Inga alternativ ges för den som hellre läser en bok med mer innehåll och mindre svammel. »
- Lärarna borde kolla igenom sammanfattningarna och lägga till om det fattas något. »
- Det har varit för mycket små fel överallt i materialbalansen som gjort att man helt har tappat lusten att räkna dem. Ni säger att ni vill öka andelen materialbalans poöäng då får ni även lära ut det korrekt!»
- Att säga att man ska lägga halva kurstiden på ett projektarbete och sen inte ge någon "cred" för om man gör det bra är ganska dåligt. Det slutar med att man bara krafsar ihop något utan att tänka på om det är bra eller inte.»

17. Till hur stor hjälp har övningarna om flowsheeting och materialbalanser varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»5 14%
Ganska liten»8 23%
Ganska stor»18 52%
Mycket stor»3 8%

Genomsnitt: 2.55

- Var inte på någon av dem» (Mycket liten)
- Flowsheetingen är totalt obegriplig, nu stoppar vi in lite siffror och så ser vi vad som händer, skriver av det och låtsas att vi har förstått vad vi håller på med. Materialbalansövningarna har inte heller varit så bra, övningsledarna har inte kunnat svara på frågor om uppgifterna. Ganska jobbigt när inte lärarna på kursen kan integrera så lätta saker som ett genom roten ur x, inte vet vad uppgifterna gå ut på, inte kan tänka själva utan bara läser innantill på en förberedd lösningsgång och inte kan tänka sig något annat sätt än just den lösningsvägen. » (Mycket liten)
- Föreläsningarna i materialbalanser tog inte upp tillräckligt. Övningarna var bra.» (Ganska liten)
- Föreläsningar och demoövningar har inte gett mycket för min inlärning men räkneövningarna har varit bra. Där har man fått lite hjälp. Hade gärna haft fler räkneövningar.» (Ganska liten)
- Problemet med lektionerna har varit att de allför mycket fokuserat på beräkningarna i sig. Det hade varit bättre med större tyngd på metodik och hur man ska börja "angripa" ett problem» (Ganska liten)
- Se tidigare kommentar...» (Ganska liten)
- Övinngrana ligger för utspritt för att ge djupare kunskap» (Ganska stor)
- Mer fokus borde ligga på beräkningsdelarna inom kursen.» (Ganska stor)
- Inte varit på så många men materialbalansövningarna har ändå varit bra. Flowsheetingtillfällena höll lite för låg nivå, programmet är logiskt och inte särskilt svårt. Flera stycken var färdiga med övningen innan genomgången börjat.» (Ganska stor)
- Som sagt är jag inte nöjd med bristen på lösningsförslag.» (Ganska stor)
- Denna del var en bra intro för senare år.» (Ganska stor)
- Finns ingen chans att man kan lära sig detta utan dessa övningar!» (Mycket stor)

18. Till hur stor hjälp har projektet varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»5 14%
Ganska liten»7 20%
Ganska stor»18 52%
Mycket stor»4 11%

Genomsnitt: 2.61

- Projektet gav ingen direkt insikt utan kändes mest som utfyllnad. Studiebesöket (Ineos) höll däremot god kvalitet och feedbacken på rapporten fungerade bra.» (Mycket liten)
- Otydligt projekt. Vår handlerade Susanna var hemsk. Hon skällde på oss när hon inte tycke om rapporten, utan att ge konsturktiv kritik. Han var väldigt nedlåtande och sårade oss väldigt.» (Ganska liten)
- Man lärde ju sig om sin egen process, vilket ändå var en fjärdedel av processfrågan på tentan och alltså två poäng - fantastiskt. » (Ganska liten)
- Den gav mycket hjälp vid inlärningen av den egna processen dock inte så lika mycket hjälp när det kom till övriga moment.» (Ganska liten)
- kul att se hur det faktiskt fungerar i verkligheten.» (Ganska stor)
- Endast inför tentafrågor på området samt inför kommande kurser.» (Ganska stor)
- Studiebesöket fungerade bra, och handledarna gjorde det de skulle på ett bra sätt.» (Ganska stor)
- Roligt projekt med ett bra studiebesök.» (Ganska stor)
- Ett bra sätt att få inblick i kemitekniska processer» (Ganska stor)
- Det var väldigt roligt i alla fall» (Ganska stor)
- Projektet var mycket lärorikt.» (Mycket stor)
- Gav ett djup i kunskaperna om hur kemiindustri fungerar och hur en typisk kemiindustriell process kan fungera.» (Mycket stor)Kursutvärderingssystem från