ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKITE 1112-2 Maskinorienterad programmering, DAT015

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-12 - 2012-01-15
Antal svar: 38
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

38 svarande

Högst 15 timmar»1 2%
Cirka 20 timmar»14 36%
Cirka 25 timmar»12 31%
Cirka 30 timmar»10 26%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 2.89

- Har svårt att uppskatta detta faktiskt. Men gissar på runt 15-25.» (Cirka 20 timmar)
- Väldigt olika beroende på vilken labb det var» (Cirka 20 timmar)
- Gick på alla föreläsningar samt förberedde för labbar, tog olika tid beroende på labb, men den sista tog uppemot 12h, de andra mindre.» (Cirka 20 timmar)
- Mycket eftersom man behöver förbereda labbar» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

38 svarande

0%»0 0%
25%»2 5%
50%»2 5%
75%»16 42%
100%»18 47%

Genomsnitt: 4.31

- I stort sett inga föreläsningar.» (25%)
- Skippade ett par övningspass.» (75%)
- Egentligen 80-90%. Gått på alla föreläsningar. Hoppat över några "övningsföreläsningar" då jag inte tyckte de var så bra.» (75%)
- Gick på alla föreläsningar och laborationstillfällen (för min grupp), men inte övningar (demo) eller simuleringspass (har dock gått på ett övningstillfälle).» (75%)
- Var på majoriteten av föreläsningarna.» (75%)
- Vissa föreläsningar krockade med de jag hade i en annan kurs.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

37 svarande

Jag har inte sett/läst målen»13 35%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 24%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 37%

Genomsnitt: 2.64

- Det är svårt att veta exakt vad man ska kunna - det dyker alltid upp nya saker som man inte hört talas om. Dessutom täcks inte allt in av kurslitteraturen. » (Jag har inte sett/läst målen)
- Föreläsaren gick även igenom alla kursmål flera gånger med konkreta exempel om vad som menades, det sköttes på ett väldigt bra sätt.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

29 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»29 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Det var lite jobbigt att denna kurs inte låg direkt efter digital- och datorteknikkursen.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

31 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 22%
Ja, i hög grad»22 70%
Vet ej/har inte examinerats än»2 6%

Genomsnitt: 2.83

- Sista uppgiften på tentan efterbliven (och stort poängantal), då den beror alltför mycket på en sista föreläsningen, och det fattades vital information på både kurs- och resurssidan för att kunna kompletera.» (I viss utsträckning)
- På grund av att vissa tentafrågor va komplicerat formulerade kändes det mer som att man behövde vara bra på att tolka än det faktiska ämnet» (I viss utsträckning)
- Målen var tydliga, men examinerades även på material utanför målen. Detta gjorde det svårt att veta om man kan allt man ska kunna.» (I viss utsträckning)
- Den största frågan på tentan utgick från något som gåtts igenom under en föreläsning, men som inte fanns i litteraturen. Om det tas upp saker på föreläsningarna som man examineras på och som inte finns nånstans borde föreläsningarna (eller enskilda föreläsningar) vara obligatoriska.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»8 21%
Ganska stor»18 47%
Mycket stor»11 28%

Genomsnitt: 3.02

- Övningspassen har varit bra, föreläsningarna inte så givande...» (Ganska liten)
- Labbarna var mycket lärorika, samt Asseblerföreläsningarna i början.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna i C hade kunnat varit så mycket bättre om föreläsaren slutade vara så lat och faktiskt tog sig tid att skapa slides som han kan lägga upp på kurshemsidan så att även studenter vars föreläsningar krockar faktiskt har en möjlighet att ta igen föreläsningen i efterhand utan att behöva tvingas läsa i den inte fullt så lättlästa kursboken som man faktiskt äger men ändå inte får ta del av föreläsningsslides för att föreläsaren bygger sina slides på utdrag ur boken och därmed inte får lägga upp dem på kurshemsidan. Jag gillar inte när slides inte ligger på kurshemsidan.» (Ganska liten)
- Labbarna är väldig lärorika! Det känna som om de täcker större delen av kursinnehållet. Lättare att plugga genom att göra labbförberedelser än att bara göra "vanliga" uppgifter från en bok.» (Ganska stor)
- Hade dock behövt mycket mer undervisning om avbrott» (Ganska stor)
- Föreläsningarna var väldigt bra, det enda minuset var att det ibland var svårt att se vad som stod i powerpointen (eller vad som användes) eftersom text och bilder ibland var lite för små, men man fick ut mycket av föreläsningarna.» (Ganska stor)
- Labbarna var till väldigt stor hjälp. Trial and error. » (Ganska stor)
- Laborationerna har gjort mer än föreläsningarna.» (Ganska stor)
- Vissa föreläsningar gav inte alls så mycket som övningsföreläsningarna. » (Ganska stor)
- Hände att föreläsarna svävade ut på annat.» (Ganska stor)
- speciellt labbarna» (Mycket stor)
- Bra föreläsare, både Roger och Jan (gästföreläsningarna var också bra för den delen).» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»5 13%
Ganska liten»10 26%
Ganska stor»14 36%
Mycket stor»9 23%

Genomsnitt: 2.71

- Kunde redan C från början så behövde ingen C-bok.» (Mycket liten)
- Som tidigare nämnt så var Vägen till C inte så lätt att lära sig av, dels för att boken är på svenska och all tidigare refenres vi har från programmering är på engelska, så först måste man förstå vad de olika begreppen betyder. I andra hand är den långrandig och svår att slå upp specifika saker i. Säg att jag vill slå upp syntaxen för att skapa en minnesallokering, så går det knappt. Vidare är labb-pmet väldigt dåligt formulerat och har lett till att man spenderat timmar på att göra fel sak bara för att det är definitionsfel. Så som att det i del 5 hänvisas till dataelementet på två rader efter varandra, men att det har olika betydelser på dessa rader. Det behöver ses över.» (Mycket liten)
- Arbetsboken innehöll tex felaktiga uppgifter» (Ganska liten)
- C boken var bra i början för grunden men i och med mycket Java kände man till det mesta» (Ganska liten)
- Labb boken. Kanske borde tipsa om att köpa en mer avancerad litteratur bok. "Vägen till C" är kanske lite för grundlig för IT studenter. Något som går igenom C specifikt och inte allmän programmering kanske hade varit bättre.» (Ganska stor)
- Jag gillar arbetsboken men den saknar ibland djup i dom områden som berörs» (Ganska stor)
- C boken och övningshäftet var bra, dock använde jag de inte så mycket.» (Ganska stor)
- Mycket bra böcker och övningsuppgifter. Extramaterialet som fanns var också väldigt bra.» (Mycket stor)
- Ett par delar av arbetsboken var lite röriga och några gick igenom många detaljer som inte verkade bli relevanta sen, men generellt är materialet väldigt bra eftersom det går igenom det som är relevant för kursen utan att bli för långdraget.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

38 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»4 10%
Ganska bra»25 65%
Mycket bra»8 21%

Genomsnitt: 3.05

- Riktigt dålig webbsida. » (Mycket dåligt)
- Kurssidan är förvirrande» (Ganska dåligt)
- Många olika salar för föreläsningarna. Dålig kurshemsida. Svårt att hitta och dessutom delad med Dig o Dat.» (Ganska dåligt)
- Vill ha bättre labPM med jämnare nivå!» (Ganska bra)
- Skulle vara bra ifall Jans slides finns på hemsidan. Alternativt en liten sammanfattning och läsangivelser till boken.» (Ganska bra)
- Jobbigt att behöva hoppa runt och klicka på massa olika länkar» (Ganska bra)
- Kunde väl vara trevligt med en länk till resurssidan från kursens sida, så man sluppe söka upp Dig- o dat-sidan för att hitta resurssidan...» (Ganska bra)
- Krångligt att ta sig till de olika sidorna tills man kom på att det gick att Googla på resurssidan!» (Ganska bra)
- Om man bortser från tidigare nämnda problem med labb-pm så har det fungerat bra.» (Ganska bra)
- Till sista labben var flera detaljer dock otydliga och gick inte att hitta på hemsidan.» (Ganska bra)
- Har inte varit med om någon kurs som hanterar studentportalen så bra so m denna! Liten nackdel att man inte kan hitta kurshemsidan från Google dock. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

38 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 5%
Ganska bra»15 39%
Mycket bra»19 50%
Har ej sökt hjälp»2 5%

Genomsnitt: 3.55

- För få övningshandledare» (Ganska dåliga)
- Lång väntan på labbar ibland. Handledare tenderade att fastna hos någon grupp vilket gjorde att resten fick sitta och vänta. Det kanske är bättre att handledare vid sådana tillfällen går iväg och hjälper några andra grupper och sedan kommer tillbaks och ser om gruppen fortfarande har problem. » (Ganska bra)
- Labbar bra.» (Ganska bra)
- Har inte sökt hjälp, men det verkar ha fungerat mycket bra enligt vad jag hört från andra.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 27%
Mycket bra»27 72%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.72

- Min labpartner hoppade av kursen halvvägs» (Ganska bra)
- Under laborationerna fungerade det väldigt bra, och inför tentamen jobbade vi i grupp.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

38 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»21 55%
Hög»13 34%
För hög»3 7%

Genomsnitt: 3.47

- Jag hade väldigt mycket annat att göra den läsperioden så jobbade inte alls så mycket borde.» (Lagom)
- Men bra» (Hög)
- Väldigt mycket att förbereda inför labbarna.» (Hög)
- Det är för mycket arbete med labbarna. Speciellt eftersom halva tiden går åt till att felsöka buggar i simulator/labbsystem.» (För hög)
- I relation till labbarna ligger allt det svåra i förberedelsestadiet, vilket betyder att man inte kan få speciellt mycket hjälp när labhäftet är jätteotydligt och förvirrande.» (För hög)
- Riktigt dålig upplägg på labbarna, alldelles för svåra förberedelser och när man väl var på labben och hade möjlighet att få hjälp av handledare var det i princip bara att visa upp det man gjort på egen hand.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

38 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»13 34%
Hög»20 52%
För hög»5 13%

Genomsnitt: 3.78

- Samma som ovan, det hade vart lugnt om jag bara fokuserade på skolarbete.» (Lagom)
- Matematisk statistik va tuff för mig så det blev lite för stressigt ibland» (Hög)
- Ensam. » (Hög)
- Den här kursen tog oproportionerligt mycket tid, de andra kursen blev lidande.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 7%
Godkänt»6 15%
Gott»15 39%
Mycket gott»14 36%

Genomsnitt: 4.05

- Mycket med assemblerdelen på kursen känns onödigt. C-biten är mycket mer användbar. På många sätt är det här en kurs i att använda de Eterm MC12/XCC12/labbutrustning, vilket inte känns som speciellt relevant kunskap för något annat än just den här kursen... » (Dåligt)
- De olika delarna av kursen var dåligt sammanbundna. Förvirrande. » (Dåligt)
- Intressant att lära sig kopplingarna mellan c och assembler.» (Godkänt)
- Jag tycker det var väldigt svårt med C och jag har sannolikt inte klarat tentan» (Godkänt)
- Tyvärr var labhäftet väldigt utdaterat, till exempel så hittades uppenbara fel som att "kalla ditt workspace lab5" trots att det var lab6 som behandlades. Ett litet fel, men ack så dåligt intryk det ger... Det större felet var dock att uppgifterna var väldigt vagt beskrivna i häftet. Ibland krävdes att viss kod skrevs i assembler och viss kod i C, men det stod inte uttryckligen i labhäftet, vilket resulterade i att man fick översätta sin kod till det andra språket. Handledaren på onsdagsförmiddagarna som höll i övningarna var oftast väldigt oförberedd, vilket var synd eftersom man skulle fått ut mer av tiden annars. Förutom dessa missöden har kursen dock varit väldigt bra.» (Gott)
- Rolig kurs men klara nackdelar under labbarna (se vad som bör förändras)» (Gott)
- Lite svårt att ta till sig all den fakta som kom i början för att det va så mycket teori på samma gång, men jag ser varför det är upplagt så» (Gott)
- Lärde mig mer allmänt om programmering och fick bättre förståelse för programmering efter assemble och c-programmmeringen» (Gott)
- Det var intressant fast det inte är något ämne jag tycker är så kul.» (Gott)
- Gilla alla labbar. » (Mycket gott)
- Väldigt kul kurs som samtidigt känns vettig. Det känns som att den bryggar samman digital och datortekniken med de övriga programmeringskurserna. Tror att det är bra för att ge en djupare förståelse för programmering.» (Mycket gott)
- Mycket bra upplägg av kursen. Positiv attityd på föreläsningarna vilket är stort stort plus. Det gör kursen helt klart roligare med så skön stämning. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- labbar»
- Labrationerna.»
- C-programmeringen. De bra och hjälpsamma handledarna/föreläsarna.»
- Simpass och labar! För min del tycker jag att det är det som gör att man lär sig mest på hela kursen, eftersom det är lättare att faktiskt ta till sig det då än på föreläsningar. Föreläsningar behövs såklart också, men jag tycker att labarna gör att man förstår det som sägs på föreläsningar bättre än vad man kanske gjorde första gången.»
- Allt utom det som skall förändras»
- Tycker det stora fokuset på labbarna är jättebra. Fortsätt satsa på det. Man märker verkligen att man lär sig. Att labbarna har en deadline gör att det även blir svårare att hamna "ur fas".»
- Labbarna»
- Labbarna är bra»
- Jättebra att man själv får välja labbpartner och labbtid. Pelle, man lär sig mycket från honom! »
- labbarna»
- Labbarna!»
- Labben»
- Det mesta»
- Föreläsningarna, övningsuppgifterna och laborationsuppgifterna (som var mycket givande), litteraturen, övningar + simulering (den övningen jag var på tog upp mycket bra uppgifter, om övriga också gjorde det var de säkerligen mycket bra). Gästföreläsningarna var också väldigt intressanta. Laborationsschemat (det var skönt att labbarna startade tidigt). Genomgångarna om kursmålen (inklusive sammanfattningsföreläsningen) var också väldigt bra och bör bevaras.»
- Labbarna!»
- Laborationerna, och möjligheten att fånga upp missade labbar på slutet.»
- Labbarna»
- Övningstillfällen och labbar»
- Upplägget med labbarna! Jag lärde mig nästan allt där, och föreläsningarna fungerade mer som en fördjupning vilket var väldigt bra.»
- Roger och Jan som föreläsare - båda gör saker tydligt och begripligt. Uppskattar dessutom verkligen att man genomgående i kursen riktar sig till människor och exempelvis förtydligar att komplicerad assemblykodning inte ska göras som självändamål utan främst användas när ett högre språk som C blir för långsamt eller begränsat. Det relativt höga tempot med laborationer är positivt eftersom man hela tiden är i fas med kursen.»
- Jan Skansholms mycket positiva och roliga föreläsningar. Riktigt trevlig bekantskap. Filmen om UNIVAC»
- Bra och lärorika labbar, om man inte räknar med alla förberedelser.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kan inte komma på något speciellt. »
- Mindre omfattande labbar, med labbhäften UTAN FEL och med tydliga instruktioner för hur man ska använda simulator och hårdvara. Eller helst ingen hårdvara alls... Det räcker med DigoDat för oss som läser IT. Mer C-programmering!»
- Labhäftet behöver helt klart en rejäl uppdatering!»
- LabbPM - LabbPM är inte bara i många fall förvirrande skrivet, den är också motsägelsefull. Följer man labbPM fullt ut får man INTE fungerande kod vilket leder en till att ta PMet halvt seriöst. Inte bara känns PMet lite oseriöst, det finns inte heller några tydliga specifikationer av vad som krävs för att klara en uppgift under labbpasset. Det hjälper inte heller att vissa labbhandledare säger emot vad andra har givit som information till oss personligen. När handledarna inte kan vara eniga om hur en godkänd labb ser ut, hur skall man då, som student, veta hur man skall göra för att klara labben? Ännu mer förvirrande är när man skriver kod på ett sätt som visats under föreläsning(!) så kommer en handledare och i stort sett klagar på just den koden. Har valt att inte nämna namn men Pelle är awesome! <3 Sammanfattat så behöver labbpm få sig en rejäl korrekturläsning. Främst behövs TYDLIGA specifikationer för hur labbresultatet skall bete sig för att få en godkänd labb. En labb som följer den specen skall ge godkänt oavsett vad en handledares åsikter är. Kanske skall någon försöka göra labben själv genom att följa PMet fullt ut för att se var bristerna är? Dessutom behövs en enhetlighet mellan ansvariga som i alla fall ger en godkänd labb när man följer handledare och kursföreläsare.»
- Fler möjligheter till hjälp. Ett tvåtimmarspass med 1-2 personer som kan hjälpa en är alldeles för lite. Vettigare kurslitteratur för assembler-delen. Facit eller lösningsförslag till arbetsboken. Vissa av labbarna känns meningslösa om man bara ska gå dit och visa upp dem. Man kan gott och väl klippa ner det till fyra labbar. »
- Tydlighet av undantagsfunktioner. Även om man inte har möjlighet att gå på en specifik föreläsning. (Semaforer speciellt)»
- Viss del av det som togs upp på tentamen (realtidskärna, semaphores) gick inte att återfinna på ett bra sätt i kurslitteraturen. Gör alla föreläsningsslides tillgängliga?»
- Mer labbar?»
- Skansholms powerpoints borde läggas på nätet, och bör då vara mer beskrivande så att man kan förstå det i efterhand.»
- LabPM. »
- utöka en labb med realtidskärna samt fler simuleringspass.»
- Gärna fler föreläsningar av Snedsböl, han är härlig.»
- Hade varit väldigt lärorikt med ett pass efter varje labb där man pratar om vad man gjort i labbet och hur labbuppgiften va uppbyggd mer i detalj (speciellt labben om avbrott)»
- Enklare förberedelser inför labbarna och mer att göra på själva labben. Fler handledare.»
- Tåligare arbetsböcker! De ramlade isär efter första kursen och det är dåligt när man har köpt böckerna nya från DC. Ola som övningsledare funkade inte riktigt.. Han var väldigt förvirrande med sina "lösningar" och gav ett ganska osäkert uttryck framför tavlan.»
- Vet ej.»
- Det hade varit intressant att klämma in semaforer på nå"t sätt i sista labben, men å andra sidan skulle den bli _väldigt_ stor i så fall.. Överlag var det ändå en väldigt bra kurs som kändes genomtänkt och genomarbetad.»
- Ett par av föreläsningarna gick igenom saker som inte krävdes för laborationer och inte testades på tentan. Då hade det istället varit bättre att ha fler tillfällen då man är mer "hands-on", då lär man sig ämnet bäst.»
- Lite större fördjupning i C-programmering»
- Att inte alla föreläsningar kommer på en gång, utan man har mer lika mycket under hela läsperioden. Kände att jag glömde det mesta från första två veckorna när jag var ett par veckor in på kursen.»
- Utöver interrupts var det inte så mycket nytt vad gäller assembly, så jag skulle inte ha något emot ett ytterligare moment i det ämnet. Tydligare skriftliga instruktioner om vissa saker som interruptvektorer och bibliotekskod, främst till sista labben. Mer kod med bitfält istället för AND/OR, fast fortfarande med en förklaring av hur man faktiskt kan implementera sånt med hjälp av AND/OR om man inte har bitfält.»
- Jag kan inte se att något behöver ändras. »
- Det hade varit skönt om kursen kunde hållas lite mer strikt så man visste vad som krävdes. Fick även intrycket av vissa handledare på labbarna att man var "dum i huvet" för att man bad om hjälp.»

16. Övriga kommentarer

- Tror jag sagt mitt.»
- Inget illa om Roger, men mer Snedsböl åt folket!»
- Mycket bra kurs. Välplanerad, strukturerad, intressant och rolig.»
- Utöver en bättre kurs bok rekommendation (Lite tidigare så man köper en mer avancerad bok om man ändå är bra på programmering)»
- Bra kurs men svårt att hänga med i svängarna från Assemblerdelen till C-delen, även om ni föreläsare varnade för det. Svårt att lära sig c på egen hand. Jag hade velat ha lite lättare introduktion till C i labbarna för att verkligen lära mig.»
- Det var mycket frustrerande när labhandledarna inte kunde arbeta i simulatorn och ibland inte heller i labsystemet. Vi fick ett fel, och labledaren svarade med att rycka på axlarna och säga att han inte visste. Vi satt med felet i säkert 1,5 h, och när vi frågade en annan student så behövde man bara trycka på en knapp i simulatorn. Oerhört frustrerande att sådant inte stod i tex labhäftet eller arbetsboken.»
- Eloge till Ola!»


Kursutvärderingssystem från