ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


HT12 lp1 TIELL Algebra, LMA212

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-24 - 2012-11-11
Antal svar: 51
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Zorica Geelnlard»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

51 svarande

Högst 15 timmar»16 31%
Cirka 20 timmar»8 15%
Cirka 25 timmar»10 19%
Cirka 30 timmar»11 21%
Minst 35 timmar»6 11%

Genomsnitt: 2.66

- Jag hade lagt mer tid om rekommenderade uppgifter hade tilldelats.» (Högst 15 timmar)
- Det mesta av timmarna var för undervisningen.» (Minst 35 timmar)
- Minst en 50-60 timmar» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

50 svarande

0%»1 2%
25%»1 2%
50%»2 4%
75%»19 38%
100%»27 54%

Genomsnitt: 4.4

- Tråkig. Lär mig bättre av att läsa själv.» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

50 svarande

Jag har inte sett/läst målen»13 26%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»20 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 32%

Genomsnitt: 2.78

- Begripliga nu i efterhand. Någorlunda tydliga.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

45 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»41 91%
Nej, målen är för högt ställda»4 8%

Genomsnitt: 2.08

- Lite väl hög belastning men skyller mestadels på introduktionskursen.» (Ja, målen verkar rimliga)
- 7,5p hade varit lagom för kursen istället för 6.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

49 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»13 26%
Ja, i hög grad»30 61%
Vet ej/har inte examinerats än»6 12%

Genomsnitt: 2.85

- Önskar det fanns ett svar mellan "i viss utsträckning" och "ja, i hög grad". Räknas duggorna med? Testade ju det mesta men inte allt.» (I viss utsträckning)
- Gjorde inte tentan» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

51 svarande

Mycket liten»8 15%
Ganska liten»9 17%
Ganska stor»25 49%
Mycket stor»9 17%

Genomsnitt: 2.68

- Upplevde föreläsningarna som ostrukturerade och föreläsaren som otydlig i sina förklaringar.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

51 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»11 21%
Ganska stor»19 37%
Mycket stor»20 39%

Genomsnitt: 3.13

- Det känns som att kursboken hade kunna må bra av att på ett tydligare sätt markera vad som är exempel och vad som är löpande text. Om man bläddrar i boken är det väldigt lätt att missa det man söker. » (Ganska stor)
- Mestadels lärt mig från kursboken.» (Mycket stor)
- Med tanke på kvalitén på föreläsningarna har största delen av informationen inhämtats från kursboken.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

50 svarande

Mycket dåligt»4 8%
Ganska dåligt»19 38%
Ganska bra»17 34%
Mycket bra»10 20%

Genomsnitt: 2.66

- Websida kunde va lite tydligare. bra struktur men blev lätt svårt och finna den nya informationen som lagts upp eller vad som inte var kopia från tidigare år.» (?)
- Felaktiga/trasiga länkar osv.» (Mycket dåligt)
- mängd av ej fungerande länkar» (Ganska dåligt)
- Hemsidan måste organiseras om ordentligt.» (Ganska dåligt)
- Det saknas länk till kursens aktuella läsår, man får ändra adressen manuellt. Väl där finns det några brutna länkar som hänvisar till gamla tentor.» (Ganska dåligt)
- länken på studentportalen var till fel adress i början så vi fick leta upp hemsidan själva» (Ganska dåligt)
- Hyperlänken till kurshemsidan fungerade inte. Kom till förra årets hemsida. » (Ganska dåligt)
- Kan tyvärr inte ge särskilt bra kritik av den hemsidan. Fel titel (förra året), rörig, trasiga länkar. Däremot bör det påpekas att listorna med kunskapskrav inför duggorna var utmärkta.» (Ganska dåligt)
- Många brutna länkar, gammal information, smalt utbud av äldre tentamina » (Ganska dåligt)
- Knappt några uppdateringar. Det las inte ut material från undervisningen i någon större grad. Dåligt upplägg på kurshemsidan, svårt att hitta osv» (Ganska dåligt)
- Svårt att hitta webbsidan, studentportalen länkade till gammal sida. Brutna länkar på webbsidan.» (Ganska dåligt)
- Duggorna och tentorna ligger över hela sidan och är inte samlad på ett ställe.» (Ganska bra)
- inget sådant har förekomit» (Ganska bra)
- Kurshemsidan har konsekvent varit trasig under hela kursen. Länken till detta läsår har pekat på den förra och inte alla länkar till tidigare tentor/duggor har fungerat. Layouten på sidan är dessutom skum, en del saker ligger huller om buller.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

51 svarande

Mycket dåliga»2 3%
Ganska dåliga»4 7%
Ganska bra»19 37%
Mycket bra»11 21%
Har ej sökt hjälp»15 29%

Genomsnitt: 3.64

- Reimond har gjort en bra insats när han svarat på frågor men SI-ledarna var uppenbarligen bara där för att dryga ut studiemedlen. Det syntes att vi var obekväma om vi ställde frågor och det var sällan vi fick svar annat än "gör så här så klarar ni tentan". Varför "så här" fungerade fick vi däremot ingen förklaring till.» (Ganska bra)
- Under lektionerna var det svårt då Reimond räknade tal utan paus eller bjöd in till frågor.» (Ganska bra)
- Excersises var mycket bra :)» (Mycket bra)
- Upplevde föreläsaren som svår att fråga under föreläsningarna, men väldigt pedagogisk under de lektioner där vi hade tid att räkna och fråga läraren om hjälp (exercise) » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

51 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»24 47%
Mycket bra»15 29%
Har ej sökt samarbete»11 21%

Genomsnitt: 3.7

- I denna kurs upplevde jag att mycket information var jag tvungen att inhämta själv för att få en förståelse för informationen, där av att ett samarbete med andra studenter inte hjälpte, utan då blev det snarare svårare att räkna och förstå själv.» (Ganska bra)
- Att plugga med kamrater hjälpte mest» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

51 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 3%
Lagom»17 33%
Hög»24 47%
För hög»8 15%

Genomsnitt: 3.74

- Läraren låg en vecka efter i planerningen. Mindre belastning vid första duggan. Mer vid andra.» (Hög)
- Eller lagom, jag vet inte.» (Hög)
- Introtenta + Problemtenta + 2x(Dugga) = gjorde att man halkade efter i andra kursen» (För hög)
- iom bristande föreläsningar blev det väldigt hög belastning för att läsain och räkna själv. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

51 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»19 37%
Hög»24 47%
För hög»7 13%

Genomsnitt: 3.72

- Själva belastningen egentligen inte så hög, men jag har personligen svårt att fokusera på fler än två kurser samtidigt.» (Hög)
- Själv var man ovan med det höga studietempot, samtidigt som man hade två kurser till att tänka på.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

51 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»9 17%
Godkänt»25 49%
Gott»13 25%
Mycket gott»4 7%

Genomsnitt: 3.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- vår lärare Reimond var väldigt dålig på att undervisa i min mening. Tror inte alla tycker det men jag tycker. Då han går igenom saker så förklarar han inte allt utan han förutsätter att man förstår allting» (Dåligt)
- Min personliga uppfattning var att läraren inte var särskilt pedagogisk under undervisningstimmarna, svar på frågor kunde vara, "så är det bara".» (Dåligt)
- Bättre kontakt mellan lärare och elever. För högt tempo på föreläsningarna. Om du skulle anteckna hann du inte med att följa uträckningarna och v.v.» (Godkänt)
- Det enda som egentligen saknas är fler förklaringar till vad man använder olika saker till. Till exempel, vilken nytta har man av att räkna ut ett plan.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- vet ej»
- Reimonds cykelexempel med ramar och hjul i matriser, det värmde gott i mitt cykelhjärta.»
- Föreläsaren.»
- kurslitteratur»
- Reimond Emanuelsson, bästa läraren eu.»
- Jag har inget att tillägga om vad som bör bevaras.»
- Hemsidan gav bra med föregående tentor. »
- Innehållet i kursen.»
- SI-grupperna var säkert bra men jag gick aldrig dit. Duggorna var bra.»
- Reimond»
- Vet ej»
- Kursboken»
- kursmatrial»
- Duggan som gav +poäng till tentan.»
- SI-möten»
- läraren reimond»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre lärare som ger råd vad man ska plugga inför nästa lektion och efter varje lektion. så som håkan gör»
- ta bort dugga kraven.»
- Efterfrågar en bättre pedagogik(mer föreläsn och tid) och introducering till avsnittet om vektorer(Kap 5).»
- Kanske 2 övningar i veckan?»
- Göm OH-apparaten. Bättre engagerade studenter till SI.»
- kurswebbsida»
- Boken tyckte jag var ganska dålig. Den förklarade dåligt och hade väldigt stora hopp mellan nivåerna.»
- Kurshemsidan. Det blev lite förvirrande att hitta de gamla tentorna och lösningarna till dom. Vissa tentor hade lösningarna under sig (som länk), medan andra hade inte. Skulle vilja att hemsidan var mer organiserat, att man hittar lättare efter det man letar efter. T.ex. skulle tentorna kunna befinna sig under rubriken "Gamla tentor" och alla lösningar under rubriken "Lösningar till gamla tentor" .»
- Långsamare tempo på lektioner. Förklara när folk frågar och inte skämta bort det.»
- Att läraren håller inte ligger efter i planeringen.»
- Fler tillfällen för att slippa stressa igenom allt.»
- Reimond bör tar det lite långsammare»
- Har mer med föreläsaren (Reimond) att göra snarare än kursen: försök upprepa viktig information och/eller skriv ned den på tavlan. Då exempeluppgifter användes ibland gamla beräkningar (från tidigare föreläsningar). Dessa skrevs ibland inte ut på tavlan, utan nämndes muntligt en enda gång. Otroligt lätt att tappa bort sig om man missade detta. »
- Tiden»
- Hemsidan»
- inget»
- Bättre organiserade föreläsningar, färre föreläsningar och fler pass att räkna tillsammans med lärare (exercise)»
- Läraren borde förklara på en enklare nivå. Det kändes som att läraren ofta förklarade lite väl avancerat, jämfört med boken.»
- eleverna :P»
- Byt ut reimond eller skicka honom på pedagogik kurs. Han kan sina grejen för all del, kan svara på alla matterelaterade frågor, men hans föreläsningar är väldigt svåra att hänga med i. Han hoppar över steg som må vara självklara för honom men vi som inte riktigt hänger med blir ännu mer förvirrande. Grejen är att om man inte hänger med så förstår man inte att han hoppar över några steg, men om man väl gör det förstår man hur mycket han tar för givit att man ska förstå.»
- mer arbetstillfällen , och att läraren ska gå igenom lite långsammare så att alla hänger med»

16. Övriga kommentarer

- inga»
- inga!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.23

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.23
Beräknat jämförelseindex: 0.55


Kursutvärderingssystem från