ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSLOG 1213-2 Logistikens grunder, SJO180

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-01-27
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

25 svarande

Högst 15 timmar»3 12%
Cirka 20 timmar»6 24%
Cirka 25 timmar»3 12%
Cirka 30 timmar»6 24%
Minst 35 timmar»7 28%

Genomsnitt: 3.32

- hade fyra timmar föreläsning varje vecka och arbetade ca 8 timmar varje vecka med grupparbetena. plus att jag la ner en massa timmar på det enskilda arbetet som blev ca 18 a4 sidor. » (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»0 0%
25%»3 12%
50%»1 4%
75%»11 44%
100%»10 40%

Genomsnitt: 4.12

- Själva föreläsningarna gav mig ingenting, allt som Farid sa stod i boken. Han hoppade över att förklara grunderna och gick rakt in på helt obegripliga begrepp som man först förstod efter att ha läst i boken. Därmed var det enklare att sluta gå på föreläsningarna och istället koncentrera sig på att läsa i boken så att man förstod direkt utan att bli förvirrad.» (25%)
- Drygt.» (75%)
- många inlämningsuppgifter har gjort så att prioriteringen har flyttats från föreläsningarna till inlämningsuppgifter» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 8%
Målen är svåra att förstå»8 32%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 44%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 16%

Genomsnitt: 2.68

- Lämnade utrymmer för tolkningar.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 69%
Nej, målen är för högt ställda»7 30%

Genomsnitt: 2.3

- det känns som om jag har lagt ner mer tid än vad som bör krävas av en 7.5 poängs kurs. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen känns höga, mycket på grund av att de är svåra att förstå» (Nej, målen är för högt ställda)
- För att vara helt ovetande om ämnet var det svåra men inte omöjliga mål » (Nej, målen är för högt ställda)
- Det var svårt att förstå uppgifterna då det inte fanns någon genomgång» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

24 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 25%
Ja, i hög grad»15 62%
Vet ej/har inte examinerats än»3 12%

Genomsnitt: 2.87

- Svårt att veta då svar på inlämningsuppgifterna inte har kommit än.» (I viss utsträckning)
- Vi hade ingen examination, hemtenta» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Vi hade hemtenta där olika frågor skulle besvaras och 2 gruppinlämningar ger en viss procent om det är välgjort så det har inte skrivit någon tenta. » (Vet ej/har inte examinerats än)
- hade inte tenta utan inlämningsuppgift.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»3 12%
Ganska liten»12 48%
Ganska stor»9 36%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 2.32

- Den gjorde mig som sagt bara förvirrad eftersom allt Farid sa inte hade något sammanhang.» (Mycket liten)
- Oengagerad lärare. Mycket kunnig och smart men sämre pedagogiska kunskaper.» (Mycket liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Den har varit abstrakt , men man har med tiden förstått att små detaljer har hängt med. Att tydligare tala om vilka föreläsningar som hänger ihop med vilka kaptitel i boken. Påtalades då och då...» (Ganska liten)
- Det var inte alltid informationen behandlade just den diskussionsfrågan jag blivit tilldelad. Sen hade det underlättat att få mer information om hur man skulle gå tillväga med Essör AB för att komma igång. Utöver det gick det mesta att lösa tillsammans med klasskamrater.» (Ganska liten)
- Informationen som har lärts ut har varit användbar när man insåg till vilka uppgifter och situationer det gick att applicera informationen » (Ganska stor)
- Men lektionerna kunde från gått kurslitteraturen mer hade känts mer givande.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»9 36%
Mycket stor»15 60%

Genomsnitt: 3.56

- Något träigt språk i boken, dock.» (Ganska stor)
- Ibland kan jag tycka att boken med diskussionsfrågorna var svårläst och lite tråkig. Hade velat ha mer exempel på föreläsningarna för varje kaptiel som inte var tagna direkt ur boken.» (Ganska stor)
- jag lärde mig ALLT i boken.» (Mycket stor)
- har inprincip bara utgått från boken. » (Mycket stor)
- Om man missade en lektion kunde man lätt läsa in de kapitlerna.» (Mycket stor)
- eftersom att inlämningsuppgiften utgick efter bokens frågor.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»2 8%
Ganska dåligt»9 36%
Ganska bra»11 44%
Mycket bra»3 12%

Genomsnitt: 2.6

- Studentportalen användes istället för ping-pong, vilket gjorde handhavandet krångligare» (Ganska dåligt)
- Varför använder han inte PINGPONG?» (Ganska dåligt)
- Informationen kom fram men hade uppskattat användandet av "PING PONG" då de andra kurserna använder sig av "ping Pong" för att ge ut material » (Ganska bra)
- Hade vart lättare med pingpong.» (Ganska bra)
- Informationen om inlämnningar osv vi fick i början av kursen ändrade sig precis i slutet av kursen. Vill ha rätt info från början. Annars bra.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»1 4%
Ganska dåliga»3 12%
Ganska bra»10 40%
Mycket bra»10 40%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3.28

- Se tidigare svar.» (Ganska dåliga)
- Bra med schemalagda "hjälp" lektioner» (Ganska bra)
- Väldigt bra med en lektion att kunna ställa frågor, dock var det ibland att det inte fanns tid att ställa frågor via "bokningssytemet" » (Ganska bra)
- kunde boka tid för frågor» (Ganska bra)
- Farid var snabb på att ge svar på frågor man ställde via mail osv.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 25%
Mycket bra»18 75%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.75

- Roligt med gruppuppgift, ger väldigt intressanta diskusioner under uppgifterna» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 36%
Hög»11 44%
För hög»5 20%

Genomsnitt: 3.84

- Det var högt tempo, ibland väldigt överväldigande men inte omöjligt. » (Hög)
- Blev mycket i slutet.» (Hög)
- Tre mycket gedigna arbeten tar tid. Gäller att sätta igång direkt efter första föreläsningen.» (Hög)
- Kunde eliminerat Essrör AB Då många av stegen täckts i enskilda frågorna. Antingen den eller tå man uppg.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 36%
Hög»15 60%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.68

- Eftersom vi fick reda på vad som skulle göras direkt vid kursstart gav detta en chans att planera studierna så man hann med att göra arbetet» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 8%
Godkänt»10 40%
Gott»12 48%
Mycket gott»1 4%

Genomsnitt: 3.48 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Intrycket faller då kursmålen är svåra att förstå, och man inte riktigt visste vad man skulle lära sig.» (Dåligt)
- Ändra föreläsningarna så att man förstår vad han pratar om och lägger det på rätt nivå. Börja på en grundnivå och sen bygg på med svårare moment.» (Dåligt)
- Kunde fått högre om läraren var engagerad, pigg och tyckte det var kul att lära ut.» (Godkänt)
- tyckte att den var en bra kurs överlag.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kursboken.»
- Essrör arbetet bra»
- Diskussionsfrågorna, tyckte att även om en del av dem var konstiga och svåra så lärde jag mig mest av dem. »
- Upplägget med individuellt arbete samt grupparbete»
- Upplägget av kursen, välplanerad»
- Redosvisningarna då man lärde sig mycket av att lyssna på dina klasskamrater»
- Examinationsutförandet»
- Kurslitteraturen»
- Jag tycker att det har varit ett bra upplägg med bra uppgifter »
- Grupparbetena »
- Rapporterna»
- inlämning I & II kunde göra om uppgift III om essrör förtydliga.»
- Diskussionsuppggifterna fast med mer föreläsningsunderlag. »
- Att få arbeta med egna arbeten istället för att ha tenta.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Använd pingpong ist för kurshemsidan. Mer tydlighet om vad vi går igenom på lektionerna.»
- Tycker inte att inlämningen om logistiska begrepp som man jobbade två och två i. Har hellre fler föreläsningar som hjälper till att ge svar till hemtentan. Blev för mycket med den tredje inlämningen. »
- Bättre och tydligare instruktioner,tydligare mål»
- Föreläsningarna, då det här är första gången som många av oss läste logistik för allra första gången och över huvud taget gick djupare in i ämnet så borde föreläsningarna vart mer givande och förstående. »
- Den lärarledda undervisningen, mer utanför boken.»
- Föreläsningarna»
- Lektionen som avvarades för att få hjälp till var först och främst riktad till arbetet Essrör, men de andra uppgifterna behövdes också hjälp med då det inte alltid var tydligt vad man skulle vara. Vad som skulle ha varit bättre var att ha en "öppen" lektion där man kunde ställa frågor högt och alla som var osäkra kunde gå dit för att få svar på sina frågor och även ta en del av de andra elevernas frågor. »
- Ha en bättre genomgång»
- Förtydliga uppgift III essrör ab»
- Alla schemalagda föreläsingar var ju inte undervsning, de hade plockats bort för att man kunde gå dit och ställa frågor osv. när jag tycker att de hade behövts till föreläsning om boken vi använde.»
- bättre föreläsningar genom att föreläsningarna inte bara utgår från boken kapitel efter kapitel utan mer förklaringar och exempel beroende på ämnet för föreläsningen»
- Läraren är otroligt smart och kunnig i ämnet men det hjälper tyvärr inte så mycket om han inte kan lära ut sin kunskap.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

16. Övriga kommentarer

- Mer diskussioner med klassen under föreläsningarna hade hjälpt mycket. »
- Det borde vart bättre undervisningar, för nu va det bara exempel från boken och hela föreläsningen va baserad på boken och den läste alla i varje dag pga att man skrev till sin hemtenta. Då hade det behövs andra exempel som hade gjort kursen lättare att förstå och få ett grepp om den.»
- Kursen har varit bra och intressant, det märks tydligt att Farid är en föreläsare med stor kunskap inom ämnet »
- Försök att finna samma struktur som i materialadministration kändes som två helt olika lärare mycket roligare och strukturerad kurs.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.48

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.48
Beräknat jämförelseindex: 0.62


Kursutvärderingssystem från