ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Konstruktion gk, LMU081

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-25 - 2009-06-20
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»2 6%
Cirka 20 timmar»5 16%
Cirka 25 timmar»10 32%
Cirka 30 timmar»9 29%
Minst 35 timmar»5 16%

Genomsnitt: 3.32

- Konstruktionsuppgift + räkna uppgifter tog mycket tid» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»1 3%
25%»0 0%
50%»2 6%
75%»8 25%
100%»20 64%

Genomsnitt: 4.48

- Sjukdom gjorde att jag missade.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

30 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 30%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 36%

Genomsnitt: 2.73

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»14 58%
Nej, målen är för högt ställda»10 41%

Genomsnitt: 2.41

- Sjukt svårt att klara kursen känns det som...» (Nej, målen är för högt ställda)
- det märktes klart och tydligt att design inte hade tillräcklig förkunskap jämfört med maskin. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Målen är något för höga ur min synvinkel. Visserligen har vi i tidigare kurser läst både mekanik och hållfasthetslära som kommer till användning här. Men det blir något mycket olika delar i slutet, istället kanske man skulle fokusera mer på de centrala delarna och öva mer där. Det vore inte så dumt om man kunde lägga in några övningstillfällen i kursen.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

24 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 25%
Ja, i hög grad»10 41%
Vet ej/har inte examinerats än»8 33%

Genomsnitt: 3.08

- Det var för mycket matematiska problem, som var svåra att lösa, även om man helt förstod konstruktionsproblemet.» (I viss utsträckning)
- Men den kanske var något för avancerad med något för komplicerade frågor. Även om kursen till stor del går ut på att lära sig att se hur problem är uppbyggda och efter det finna den bästa lösningsvägen. Så var tiden för examinationen alldeles för kort för att hinna med alla frågor. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»3 9%
Ganska liten»10 32%
Ganska stor»12 38%
Mycket stor»6 19%

Genomsnitt: 2.67

- Det mesta framgår tydligt! » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»5 16%
Ganska stor»14 45%
Mycket stor»11 35%

Genomsnitt: 3.12

- Boken är svår att förstå! Utöka gärna den med några sidor till, genom lättare språk och fler exempel.» (Mycket liten)
- Fick ha med lärobok på tenta. Dock kunde läroboken vara mindre text och fler bilder. var ibland svårt att hitta vad beteckningar stod för» (Ganska stor)
- Väldigt bra kompendium med övningsuppgifter och lösningar, boken var också bra. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

30 svarande

Mycket dåligt»3 10%
Ganska dåligt»7 23%
Ganska bra»14 46%
Mycket bra»6 20%

Genomsnitt: 2.76

- Bara ett fåtal dokument finns tillgängliga på studieportalen.» (Mycket dåligt)
- Hade varit bra med utdelat material på lektionen äen las ut på nätet.» (Mycket dåligt)
- Kurshemsidan användes inte alls. » (Mycket dåligt)
- Inget mer än kursPM o planerat schema är upplagt på studieportalen.» (Ganska dåligt)
- Utdelat material borde läggas ut på studieportalen.» (Ganska dåligt)
- Det var inte så mycket utdelat material.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»3 9%
Ganska bra»11 35%
Mycket bra»16 51%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.35

- Till denna kurs bör det minst finnas en riktigt övningslektion där man bara räknar och får handledning. Alltså utöver det som gavs för uppgiften! » (Ganska dåliga)
- Läraren ställde ofta upp - bra!» (Mycket bra)
- Om det var något man undrade över tog sig Kjell tid och förklarade bra. Ett + i kanten.» (Mycket bra)
- Kjell ställer alltid upp och svarar på frågor när man behöver hjälp.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 32%
Mycket bra»20 64%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.7

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 3%
Hög»15 48%
För hög»15 48%

Genomsnitt: 4.45

- Mycket att lära sig, otroligt tidskrävande.» (Hög)
- Värsta kursen hittills...» (För hög)
- Denna kurs hade man haft störst chans att klara av om den låg själv i en läsperiod, för den kräver så mycket arbete. Att kombinera den med en annan kurs som kräver mycket arbete och dessutom ett till ytterligare grupparbete (Kvalitetsstyrning i produktutveckling) är ingen bra idé! Byt plats om det går, till exempel en av dem till läsperiod 3, för då var det mycket lugnare.» (För hög)
- Projektarbete + tenta» (För hög)
- för bred kurs. svårt att få grepp om den. har aldrig pluggat så mycket inför en tenta och det har samtidigt aldrig varit så svårt eller med så mycket tidsbrist.» (För hög)
- Den konstruktionsuppgiften som vi fick var väldigt svår.» (För hög)
- Kursen kändes oproportionerligt stor och tung. Kjell varnade oss för att det var tung kurs, men det kanske går att göra någonting åt saken också.» (För hög)
- Extra uppgift tog för mkt tid, vilket gjorde att man prioriterar upggiften före övriga kursen.» (För hög)
- För omfattande kurs, extrauppgift borde ha skippats för den tog för mkt tid så man han inte med övningar.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 6%
Hög»9 29%
För hög»20 64%

Genomsnitt: 4.58

- Värsta läsperioden hittills.» (För hög)
- 2 tentor och 2 grupparbeten är för mycket. » (För hög)
- Ingen bra idé att ha både Konstruktion och Kvalitetsstyrning i Produktutveckling i samma läsperiod. Det var två mycket tidskrävande kurser, båda med grupparbeten. Förslagsvis, behåll konstruktionen där den är, men lägg Kvaliten i läsperiod 3 och flytta Ytmodelleringen till läsperiod 4.» (För hög)
- Två kurser med stora grupparbete exakt samtidigt var väldigt opassande, med tanke på att konstruktions kursen faktiskt är så svår och kräver massa extra tid utöver lektionstid. » (För hög)
- 2 grupparbeten är för mycket. Svårt att få ihop tiderna.» (För hög)
- 2 grupparbeten samtidigt där båda arbetena är obligatoriska men inte ger G-poäng funkar inte. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

31 svarande

Mycket dåligt»4 12%
Dåligt»9 29%
Godkänt»10 32%
Gott»7 22%
Mycket gott»1 3%

Genomsnitt: 2.74

- Känns inte som något en designingenjör kommer att ha särskilt mycket att göra med. Jag tycker det hade räckt med mekanik och hållfasthet, och kanske göra hållfasthet lite mindre teoretisk och lite mer praktisk för att knyta den kursen till verkligheten. Det var det första Kjell sa när vi började, glöm i princip det ni lärt er, i praktiken funkar det inte så, man prövar sig fram och uppskattar många värden etc.» (Mycket dåligt)
- För krävande, svåra övningsuppgifter, tentan innehöll "kluriga" uppgifter som man inte sett tidigare.» (Mycket dåligt)
- Trist ämne, med trista föreläsningar. Svårt att se kopplingen till arbetslivet.» (Dåligt)
- Svårt att förstå och högt tempo - men det beror också mycket på att man hade en annan mycket krävande kurs samtidigt. Men bättre bok och mer tid till att plugga behövs!» (Dåligt)
- Känns inte som en grundkurs, är för mycket ingående teori. Man lär sig räkna på formler, men jag vet inte hur jag konstruerar figurer efter bästa möjliga lösning.» (Dåligt)
- Svår!» (Dåligt)
- Mer genomgång av övningar. Lättare övningstal. Svårt att sätta sig in i något som är svårt från början.» (Dåligt)
- Mycket svår kurs.» (Godkänt)
- Bra lärare men lite väl mkt att ta in, bättre att ta mindre och se till att alla verkligen förstår det. Nu känns det som att det är mycket info på kort tid och man känner sig mest stressad och har svårt att förstå.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Den långa tid vi fick till att plugga till tentan. Den behövs...»
- Lager- och axeldimensioneringsuppgiften var svår men nyttig. Behåll gärna den, men då måste något annat moment bort! T.ex. att kursen ligger ensam i en läsperiod.»
- arbetet som ger en bra inblick i ett av områdena. synd bara att inte tentan lade mer vikt på detta område.»
- Inlämningsuppgiften var bra! »
- Konstruktionsuppgiften var jätte bra. Ett minus är att den var väldigt svår och tog mycket tid. Fördelen är att man lärde sig väldigt mycket och blev insatt i ämnet.»
- Gillar upplägget med kontruktionsuppgiften. Man lärde sig mycket»
- kjell melkersson»
- Läraren men kanske ta lite mer innehåll och istället fokusera på att alla förstår det som är.»
- Att föreläsaren visar fysiska exempel, så man förstår hur tex ett lager ser ut.»
- Att man fick räkna en stor uppgift i grupp var något som var väldigt givande och som man bör ha kvar. Att läraren visar med tydlighet vad för olika fjädrar, muttrar, skurvar mm som man räknar på och de olika förevisnigarna av ex utmattning bör vara kvar.»
- konstruktionsuppgiften»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- I början av kursen sas det att övningsuppgifterna börjar med en lite lättare grad och blir sedan svårare ju längre man räknar. Tyvärr är nivån på "lite lättare" på tok för hög, vilket gör att det är fruktansvärt svårt att komma igång och sätta sig in i ämnet. Hade uppgifterna börjat på en väldigt grundläggande nivå så hade man lättare vant sig vid tankegångarna och hur man ska angripa problemen. Nu kunde det på de första uppgifterna ta flera timmar att lösa ett tal utan att man egentligen förstått vad som riktigt hänt. Alltså, ännu enklare problemuppgifter i början så att man kan känna sig motiverad att jobba vidare då man kan känna att man faktiskt kan lösa uppgifterna, och sedan stegra.»
- Ta bort kursen från designingenjörsprogrammet. Varför ska vi specialisera oss på just lagerdimensionering och fjädrar, det finns väl andra saker som är nyttigare för en designstudent att lära sig?»
- Mindre konstruktionsuppgift»
- Boken och tempot. Boken behöver förbättras, den är svår att förstå. Det blir ett högt tempo för att man inte hinner plugga själv så att man ligger i takt med föreläsningarna.»
- Bonuspoäng ska ges till godkänt betyg. Tale på tentan ska ökas till 10 p/uppgift. 5 poäng är för lite och gör att de som ligger på godkänt nivå väldigt lätt blir underkända»
- ett smalare fokus och en tenta som speglar arbetet bättre.»
- Räkna gärna andra exempel än de i kompendiet»
- Lättare tenta, med mindre komplexa matematiska problem, med mer fokus på själva konstruktionen.»
- Konstruktionsuppgiften.»
- Lägg ut material på studieportalen i mycket högre utsträckning. »
- lite lättare tenta. har pluggat så mycke som det går och ändå känns det som man behöver plugga mer men anannars väldigt bra kurs»
- Om grupparbetet skall vara kvar så bör grupperna till grupparbetet lottas ut, det finns de elever som läser kursen men som inte känner någon annan. Lottas gruppen ut så blir det bra spridning, i verkliga livet får man aldrig välja grupp. »
- Svårighetsgraden. Det ska vara en grundkurs, nivån har varit för hög.»
- Projektet borde ligga som en separat del av kursen då det var ett stort och tidskrävande projekt.»
- Några lättare uppgifter i övningsboken, Mindre omfattande extrauppgift som ger G-poäng vilket ger mer motivation. Talen på tentan var för stora, man han inte med.»
- Övningslösningarna känns inte logiskt genomförda. Extrauppgift borde skippas eller ge G-poäng. För lite tid på tentan, man han inte med.»
- Det skulle kanske vara bra om det är möjligt att lägga in ett antal övningstillfällen där man kan få lite mer specifik hjälp vid räknandet. Detta eftersom de olika talen skiljer så sig mycket från varandra i och med att de söker väldigt olika saker. Det skulle nog också vara bra om det finns tillgång till lite enklare tal att öva på i början av varje kapitel.»
- Förmågan att få hjälp med uppgifterna»

16. Övriga kommentarer

- Katastrofalt mycket högre svårighetsnivå än tidigare kurser. Vet om tredjeårselever som kuggat 3 gånger även då de lagt ner sig och pluggat ordentligt.. Ska det verkligen vara så..»
- Kursen kräver att man har mycket goda matematikkunskaper. Vissa matematiska uträkningar tycker jag att Kjell borde ha förklarat bättre. Han tog för givet att alla skulle hänga med och förstå vad han gjorde. »
- Kursen är svår»
- 2 grupparbeten är för mkt på en termin»
- Mest krävande kursen hittills»


Kursutvärderingssystem från