ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Molekylärbiologisk metodik, KMG041, Lp4 2013

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-15
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Bioteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

8 svarande

Högst 15 timmar»1 12%
Cirka 20 timmar»2 25%
Cirka 25 timmar»3 37%
Cirka 30 timmar»2 25%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.75

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

8 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 12%
75%»1 12%
100%»6 75%

Genomsnitt: 4.62


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

8 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 37%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 12%

Genomsnitt: 2.37

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

5 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

6 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 33%
Ja, i hög grad»3 50%
Vet ej/har inte examinerats än»1 16%

Genomsnitt: 2.83


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 12%
Ganska stor»3 37%
Mycket stor»4 50%

Genomsnitt: 3.37

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»3 37%
Ganska liten»2 25%
Ganska stor»3 37%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 62%
Mycket bra»3 37%

Genomsnitt: 3.37


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

8 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 37%
Ganska bra»2 25%
Mycket bra»2 25%
Har ej sökt hjälp»1 12%

Genomsnitt: 3.12

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 12%
Mycket bra»6 75%
Har ej sökt samarbete»1 12%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 62%
Hög»3 37%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.37

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 25%
Hög»4 50%
För hög»2 25%

Genomsnitt: 4


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 12%
Godkänt»2 25%
Gott»3 37%
Mycket gott»2 25%

Genomsnitt: 3.75

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- De 4 individuella labrapporterna. Det är jättebra att man måste lämna in de individuell för man lär sig mycket när man skriver de själv.»
-
- Laborationerna, som var olika och mycket lärorika. Att man har 2 veckor på sig att skriva respektive rapport förenklar studieplaneringen, med tanke på att man parallellt med kursen skriver kandidatrapport.»
- The labs! I learnt a lot, especially during the fly lab and the transfection lab. Anne Uv was an amazing lecturer, so hopefully she"ll hang around until next year. The lab assistants were also really kind and helpful. I really liked the mandatory moments, the student presentation and the Groupwork. It"s great that we students get more practice in the art of presenting scientific subjects and discussing ethical aspects in this field of science. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Grupparbetet var helt meningslöst och även "group work" (när vi diskuterade frågor i grupper). Dessa län helt tas bort. Vore även uppskattat med kurslitteratur »
- Kurslitteratur bör finnas med i kursen»
- De olika föreläsarna och framförallt labbhandledarna bör informeras om vilket program och årskurs de undervisar för. De hade ingen koll på vad vi kunde och inte, och frågor som "har ni använt en pipett förut?" förekom. Laborationerna var över lag för "lätta" och vi behandlades som vi gick på lågstadiet snarare än högskolan. De ansågs mest som slöseri av tid då de ej var speciellt lärorika. Labbhandledarna och föreläsarna var även svåra att få kontakt med, då de arbetar på GU och svarade mycket långsamt eller inte alls på mail. Dessutom fanns ingen kurslitteratur vilket gjorde det svårt att plugga till tentan. Detta kan möjligen ses över till kommande år. »
- Det stod mycket på bilderna från jäst-föreläsningarna. Trots detta var det mycket information som inte stod där, utan som man bara fick genom att vara på föreläsningen. Se över dessa bilder så att relevant information står med. Bilderna från mammaliecell-föreläsningarna var inte särskilt informativa. Det stod vad det pratades om, men inga detaljer. Detta gör det väldigt svårt vid repetition. Ta med detaljer på bilderna!»
- Everyone I spoke to addressed that Julie´,s slides could contain much more information. They were of practically no help for the studies prior to the exam. Marc Pilon should keep his anti-religious thoughts to himself. I think it"s really disrespectful of him to bash on Christianity. He also managed to bash on Systems Biology. I understand that he tries to be funny, but it only made him look like close-minded. Otherwise I think he was a great lecturer and I learnt a lot from his lectures. Peter Carlsson had harsh attitude towards us. Everyone felt afraid of asking him questions since he looked and acted like he didn"t want to be there. He could have explained methods a little better, since his part of the course was what we found the most difficult to understand as we studied before the exam. »

16. Övriga kommentarer

- Se över laborationerna. Kurslitteratur önskas.»
- Att ha informativa och tydliga föreläsningsbilder är extra tydligt då det inte finns någon kurslitteratur. Det var väldigt varierande omfattning på labrapporterna vi skrev. I övrigt var dessa mycket informativa och lärorika. Gällande jäst-labben var det många som inte visste vad "checkpoints" innebar, då vi inte har studerat detta i tidigare kurser. Tydligare genomgång kring detta krävs.»
- It has been my favorite course so far, but it would have been even better with a different lecturer in the mouse model system part of the course. The Phd students and JPA were fantastic and made us feel like we were important and gave us a great deal of helpful advices. I would like to see my exam, so I would very much appreciate if we got a mail on how we can retrieve the exams. Is it possible for us Chalmers students to take courses at GU as Master courses? In that case I would appreciate if that information reached us all.»


Kursutvärderingssystem från