ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Design och produktutveckling för uthållig utveckling V11, PPU030

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-18 - 2011-03-30
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»2 16%
Cirka 20 timmar»4 33%
Cirka 25 timmar»3 25%
Cirka 30 timmar»3 25%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.58

- Skulle säga ca 15 (istället för högst)» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 8%
75%»2 16%
100%»9 75%

Genomsnitt: 4.66

- har missat någon lektion men inom ramen för närvaroplikten på kursen som är 80%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 50%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 16%

Genomsnitt: 2.16

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»7 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 44%
Ja, i hög grad»4 44%
Vet ej/har inte examinerats än»1 11%

Genomsnitt: 2.66

- Kände att examinationsfrågorna var dåligt formulerade. Vi gjorde även ett projekt. Nu har vi ännu inte fått veta resultatet på den men vissa grupper kände sig tvingade att följa en modell som läraren hade lagt fram fastän den inte passade deras projekt (projekten är inte valda med utgångspunkt från kursen då de är studenternas ex-jobb, inte ens de som kom genom Miljöbron verkade helt kunna följa "modellen")» (I viss utsträckning)
- Jag tycker att eximinationen i förhållande till kursenes storlek var allt för omfattande. Det kunde varit tillräckligt med en hemtenta i stället för tre och endast ett projekt.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»2 16%
Ganska liten»2 16%
Ganska stor»7 58%
Mycket stor»1 8%

Genomsnitt: 2.58

- Lärarens föreläsningar hade inte den bästa strukturen och även om läraren var mottaglig för frågor så gav det inte så mycket då han har svårt att svara på dem. Inte att han inte har kunskapen, det märker man att han har. Problemet är att han antingen inte lyssnar ordentligt på frågan eller så svarar han bara väldigt förvirrat. Resultatet blir hur som att man inte riktigt får svar på de frågor man ställer.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»5 41%
Mycket stor»7 58%

Genomsnitt: 3.58

- tycker dock att den ena boken är lite "felriktad" eller kanske generell med tanke på att detta är en kurs på designprogrammet (den pratar om hållbar utveckling i det stora perspektivet) och författaren till den andra boken verkar mest bara arg och bitter.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»1 8%
Ganska dåligt»5 41%
Ganska bra»6 50%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.41

- Det var allmänt rörigt på kurshemsidan där utdelat material och föreläsningsanteckningar var blandat hej vilt och ologiskt mappade i varandra. Det tog jättelång tid att hitta det man letade efter.» (Ganska dåligt)
- Materialet på kurshemsidan var bra men det var svårt att hitta i mapparna och man fick leta länge för att hitta rätt. » (Ganska dåligt)
- Ibland kom saker inte upp på hemsidan när de skulle, ibland las fel saker upp, osv... Och det där med utdelat material. Jag är en sådan som inte tycker om att läsa längre texter på en datorskärm så jag skriver ut en hel del men vår lärare skriver ut flera onödiga saker (som inte ens jag som "tycker om" att skriva ut skulle printa) vilket kändes väldigt underligt med tanke på att det är en miljökurs.» (Ganska dåligt)
- Dock rörigt upplagt, Vilket gjorde det mycket svårt att hitta specifika artiklar.» (Ganska bra)
- Rörigt bland alla mappar o filer o föreläsningar o tentor...Aaah, svårt o hitta vad man letade efter...» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 8%
Ganska bra»5 41%
Mycket bra»4 33%
Har ej sökt hjälp»2 16%

Genomsnitt: 3.58

- Ignorerar mejl med frågor. » (Ganska dåliga)
- Vid lektioner var läraren öppen för frågor men utanför lektionerna kunde läraren vara svår att få tag i. (och då läraren dessutom ofta kan ha svårt för att ge "rätt"/raka svar på frågor så blir det jobbigt om man behöver flera mail för att komma fram till "rätt" svar på frågan om läraren är seg på att svara)» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 25%
Mycket bra»9 75%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.75

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 8%
Hög»5 41%
För hög»6 50%

Genomsnitt: 4.41

- Tyckte det var lite för många deluppgifter. Att både ha 3 hemtentor, rätt så omfattande rapportarbete och en redovisning samt förändringsuppgift med kort redovisning.» (Hög)
- tre längre hemtentor, ett projekt och en individuell uppgift är en lite högre arbetsbelastning än nödvändigt.» (Hög)
- Som jag skrev tidigare var det något för många hemtentor i proportion till kursens storlek. Ett alternativ kunde vara att antingen ha en stor hemtenta eller tre mindre.» (För hög)
- Det var för många delar som skulle vara med. Miljörapporten tog mycket tid och det gjorde att det fanns väldigt lite tid kvar till examensarbetet. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 16%
Hög»9 75%
För hög»1 8%

Genomsnitt: 3.91

- Jag hade bara en kurs. Hade jag haft två kurser hade det blivit allt för mycket.» (Lagom)
- Det är lätt att exjobbet hamnar på kant för att man lägger mycket energi på kursen och exjobbet inte har några fasta tider eller annat som kallar på uppmärksamhet på samma sätt. Detta är inte bra i längden för ex-jobbet som då det kan innebära mycket att "ta igen" i slutet på våren.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 41%
Gott»6 50%
Mycket gott»1 8%

Genomsnitt: 3.66

- Tycker ämnet är intressant men känner inte att den är så kopplad till vårt yrke som jag hade velat se.» (Godkänt)
- Intressant kurs.» (Gott)
- Många tankar om hållbarhet har väckts och används nu både i privatliv och examensarbete» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det mesta, Thomas är kunnig och brinner för ämnet!»
- Plan B boken, för den var jättebra.»
- Kurlitteraturen (PlanB).»
- Plan B, mycket bra skriven och relevant litteratur.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Två hemtentor istället för tre.»
- "Design för hållbar utveckling" boken kändes aningen överflödig, och jag hade hellre sett att det blir två hemtentor istället för tre.»
- Antalet hemtentor och projekt. Som det var nu hade det varit mycket bättre med endast en salstenta.»
- Se över omfattningen av hemtentorna, skall de motsvara en salstenta? Det tog ordentligt med tid att skriva dessa tre, satt ju tre dar per tenta. HAde vart bra med lite feedback på dem under kursens gång.»
- Skär ner på antalet arbetsuppgifter.»
- Mindre omfattande hemtentor.»
- 3 hemtentor, stort miljöarbete samt egen uppgift upplevdes som onödigt många element. Antingen borde hemtentornas antal minska eller arbetets omfattning minska. Denna kurs arbetsbelastning upplevdes som två "normalbelastade kurser kurser"»
- Det var väldigt många olika delar i kursen och varje del tog mycket tid att göra. Om alla delar ska vara med till nästa år skulle det vara bättre med färre hemtentor eller färre frågor i varje hemtenta. »
- Möjligtvis att försöka ändra övrig litteratur, främst Ann Thorpes "Design för hållbar utveckling". Bör finnas andra böcker inom ämnet som ger mer handfast fakta och information. Kanske någon bok som inte går helt i linje med Plan B, och där man istället får jämföra och dra egna slutsatser mellan dessa.»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från