ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


GU: Maskinorienterad programmering, DIT151 Vt12, DIT151

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-07 - 2012-03-19
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: 55%
Kontaktperson: Åsa Samdell»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

5 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»3 60%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»1 20%
Minst 35 timmar»1 20%

Genomsnitt: 3

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

5 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 60%
100%»2 40%

Genomsnitt: 4.4

- Tycker lektionerna kunde gått framåt snabbare. » (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

5 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 20%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 80%

Genomsnitt: 3.4

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

4 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»4 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

4 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 25%
Ja, i hög grad»3 75%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.75

- Vissa delar såsom vissa frågor kring realtidssystem och seriell respektive parallell kommunikation (och deras skillnader) togs inte upp på tentan eller under laboration i tillräcklig utsträckning. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 40%
Ganska stor»3 60%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.6

- Laborationspassen har varit viktiga, och till viss del föreläsningarna för att "knyta ihop säcken". Jag avsaknade alternativ till windowsapplikationer såsom dev-c++. Ett alternativ att föreslå skulle ju kunna vara codeLite som finns för alla plattformar!» (Ganska liten)
- Tyckte det gick snabbare att läsa själv ganska ofta..» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»1 20%
Ganska liten»1 20%
Ganska stor»1 20%
Mycket stor»2 40%

Genomsnitt: 2.8

- Öppnade aldrig kursboken, förutom när jag skulle läsa om pekare.» (Mycket liten)
- Vägen till c krävdes inte, men mest för att jag redan har programmerat i c och andra språk innan.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 20%
Ganska bra»2 40%
Mycket bra»2 40%

Genomsnitt: 3.2

- För hela delen med med c-programmering fanns inga föreläsningspresentationer upplagda att kika igenom. För de som antingen inte har kursboken eller vill ha en referens till sina egna anteckningar så bör föreläsningpresentationerna finnas tillgängliga på veckoplaneringssidan.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

5 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 20%
Mycket bra»3 60%
Har ej sökt hjälp»1 20%

Genomsnitt: 4

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 60%
Mycket bra»1 20%
Har ej sökt samarbete»1 20%

Genomsnitt: 3.6

- Har ej varit på övningar eller simuleringspass, men labbpassen gick bra.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

5 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 20%
Lagom»3 60%
Hög»1 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

5 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 80%
Hög»1 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.2


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 40%
Gott»3 60%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kul att man fick lära sig pekare i C. Jag är inte intresserad av maskinorienterad programmering i övrigt och vet nu att jag inte vill fortsätta läsa hårdvarukurser.» (Godkänt)
- Relevant och förklarande kurs. En bra bottom-up inledning från assemblerprogrammering till högnivåspråk!» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det mesta.»
- Labbarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ta bort Lisa Ryrholm som labbhandledare. Hon var otrevlig, sarkastisk och gav ett allmänt lojt intryck.»
- - Mer om seriell/parallell kommunikation i antingen laborationen eller tentamen. - Ha gärna med någonting om parallell exekvering skrivet i c i laborationen (tänk presentationen om realtidskärnan) och i tentamen (det har funnits i tidigare dock). - Presentera gärna mjukvara som fungerar på flera plattformar när det är möjligt (t.ex.codeLite istället för dev-c++) - Se till att xcc-kompilatorn klarar av bitindexerade strukter av formen (type name :# bitar). »
- Återinför den länkade listan labben, så man får ännu mer klarhet i pekare.»
- Lektionerna - var inte rädda att öka hastigheten lite, många elever i år gav intryck av att de skulle uppskattat det»

16. Övriga kommentarer

- I övrigt mycket lärorik kurs! Även om det blev en hel del arbete utöver det förväntade med labbarna så var de riktigt roliga att göra ändå. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.6

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.6
Beräknat jämförelseindex: 0.65


Kursutvärderingssystem från