ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


10lp2åk1: MVE016 Matematisk analys i en variabel

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-13 - 2011-01-20
Antal svar: 36
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

36 svarande

Högst 15 timmar»1 2%
Cirka 20 timmar»6 16%
Cirka 25 timmar»11 30%
Cirka 30 timmar»15 41%
Minst 35 timmar»3 8%

Genomsnitt: 3.36

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

36 svarande

0%»2 5%
25%»3 8%
50%»5 13%
75%»11 30%
100%»15 41%

Genomsnitt: 3.94

- Hade lite svårt att första Jan p.g.a. brytningen, sedan kunde man få lite väl utvecklade svar när man frågade någonting simpelt så jag tyckte det var tidseffektivare att plugga hemifrån. » (0%)
- Detta var ett eget val då jag ansåg att jag kanske lär mig bättre genom att studera själv.» (0%)
- Jag gick på de första föreläsningarna, men de var förvirrande och hade ett dåligt upplägg.» (25%)
- jag går på alla föreläsningar men inga räkneövningar» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

36 svarande

Jag har inte sett/läst målen»14 38%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 33%

Genomsnitt: 2.52

- Vi fick delmålen varje vecka av läraren vilket var bra. Dock brukar det inte vara till så stor hjälp att läsa målen utan istället göra gamla tentor.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Mycket bra med Stevens vecko-pm. Fortsätt så.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Varje läsvecka fick vi planering för vilka tal vi ska göra och även vad vi ska kunna efter veckan. Väldigt bra! =)» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

29 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»28 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2.03

- Har ej läst målen så kan ej besvara frågan!» (?)
- Råkade bocka i... Går inte att bocka ur» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 25%
Ja, i hög grad»20 71%
Vet ej/har inte examinerats än»1 3%

Genomsnitt: 2.78

- Samma sak här!» (?)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»8 22%
Ganska liten»16 45%
Ganska stor»10 28%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 2.11

- Föreläsningarna var röriga och var dåligt upplagda.» (Mycket liten)
- Stevens genomgångar gav inget då jag ansåg att de saknade struktur och han var svår förstådd» (Mycket liten)
- Har varit på två lektioner.» (Mycket liten)
- Tog anteckningar på en lektion men ansåg att de inte hade en röd tråd, vilket gjorde dem obrukbara.» (Mycket liten)
- Stevens bör jobba på sin pedagogik, mycket under föreläsningarna gjordes svårt och ofta förstod man mycket lite av innehållet. Långa sidospår som inte gav föreläsningen något var ofta förekommande. » (Ganska liten)
- Föreläsare har haft svårt att förklara.» (Ganska liten)
- Jan är extremt rörig, han skjuter runt talvlorna på ett väldigt ineffektivt sätt. Om man ställer en fråga så förstår han inte vad det är som man inte förstår utan förklarar något annat. Han skriver väldigt litet på tavlan ibland. Han går igenom irrelevanta uppgifter och skriver inte upp eller säger vilken uppgift det är han går igenom utan går ofta rakt på lösningen. Mycket av det han går igenom var dessutom irrelevant för kursen. Han är allmånt virrig helt enkelt.» (Ganska liten)
- Eftersom matematiken bygger på att man förstår till skillnad från ekonomin som bara är att lära sig, måste matte mogna. Då är det ovärdeligt att ha föreläsningar, sen kommer kunskapen någon vecka senare. » (Ganska stor)
- Jag anser att föreläsningarna har varit av väldigt olika kvalitet. Vissa har varit väldigt givande medan andra har varit mest förvirrande. Anledningen till det är att förläsaren ibland har snurrat in sig när han ska förklara något och att det ibland har varit svårt att veta vad man ska använda en viss del av föreläsningen till då detta inte förklarats av förläsaren. Jag tror att föreläsaren eventuellt behöver förbereda sig ännu bättre inför förläsningarna och gå igenom så att strukturen på dem fungerar. » (Ganska stor)
- Jag gillar att läraren verkligen verkar tycka att det han håller på med är kul och verkligen brinner för att lära ut. Däremot hade genomgångarna kunnat vara lite tydligare och mer strukturerade då det ibland blev lite rörigt.» (Ganska stor)
- Föresälningarna har avrit av väldigt skiftande nivå. Vissa har varit väldigt pedagogiska och strukturerade, medan vissa avrit katasrofala och alla suttit som frågetecken.» (Ganska stor)
- Föreläsningarna hängde jag med på om jag läst igenom materialet innan och räknat lite. Många kommer bara dit oförberedda och klagar på att föreläsaren är urkass, tycker inte det är rättvist.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»2 5%
Ganska stor»16 45%
Mycket stor»15 42%

Genomsnitt: 3.25

- Då föreläsningarna var undermåliga fick jag basera all inlärning på kurslitteraturen.» (Mycket stor)
- Tack vare den som jag kunnat läsa in det jag behövt.» (Mycket stor)
- Eftersom det är Calculus som har lärt mig hela denna kurs.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

34 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»13 38%
Mycket bra»20 58%

Genomsnitt: 3.52

- Hemsidan strejkar av och till.» (Ganska bra)
- Bra att det fanns många tentor upplagda!» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

34 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»2 5%
Ganska bra»20 58%
Mycket bra»8 23%
Har ej sökt hjälp»3 8%

Genomsnitt: 3.29

- På föreläsningar sådär bra, men på övningarna var det bra.» (Ganska bra)
- Tycker att man borde få veta var föreläsaren sitter och kunna gå dit och fråga om det är något man undrar. SOm inte kan behandlas på mail.» (Ganska bra)
- Vi hade endast ett övningstillfälle per vecka oftast, vilket är lite för lite. » (Ganska bra)
- Det finns för mycket uppgifter på planeringen, många av dem är dessutom inte relevanta för kursen. Detta är dock ett genomgående fel som lärare på Chalmers gör - att ge oss för mycket uppgifter att räkna. Jag ser verkligen ingen anledning till att massproducera uppgifter, förståelse borde värderas högre!» (Ganska bra)
- Det var bra att vi hade Johan som övningsledare. » (Ganska bra)
- Väldigt tillmötesgående föreläsare. Startar om när inte kursdeltagare förstår. Fixar extra timmar för frågestunder. Bra» (Mycket bra)
- Jag tycker det var väldigt snällt av johan att ställa upp som hjälp dagarna innan tentan! » (Mycket bra)
- Blev väldigt glad över att vi i denna kurs fick en lärare som verkade tycka det var kul att hjälpa till och som hade humor. Bra!» (Mycket bra)
- Vid övningstillfällen har Johan varit kanon som haft "mini"genomgångar om det som inte framgått under föreläsningarna.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 14%
Mycket bra»30 85%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.85

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

35 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»17 48%
Hög»16 45%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.48

- Veckofördelningen av uppgifter var väldigt varierande, ena vecka var det inte speciellt mycket att göra och andra var det bra mycket mer.» (Lagom)
- kan underlättas om man slänger in lite pedagogik i föreläsningarna» (Hög)
- Egentligen lagom men eftersom att föreläsningarna varit komplicerade så fick man lära sig allting på egen hand genom olika hemsidor på nätet. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

35 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»19 54%
Hög»13 37%
För hög»2 5%

Genomsnitt: 3.45

- Den svåra matematiken kompenseras bra av enkel grundekonomi. » (Lagom)
- Ekonomin var stod till svars för detta. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

35 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»8 22%
Godkänt»19 54%
Gott»6 17%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 2.94

- Bra kursinnehåll, dålig utlärning.» (Dåligt)
- dåliga, komplicerade föreläsningar, -kursen verkar mycket svårare än vad den är» (Dåligt)
- på genomgångarna har föreläsaren krånglat till det mycket för sig. » (Dåligt)
- Lite mer struktur och tydligare tal kan få genomgångarna att bli lättare att ta till sig.» (Dåligt)
- Tyvärr blir kursen sämre utav att föreläsaren inte talar svenska helt flytande. Det försvårar inlärning och förståelse när språket är ett hinder. » (Dåligt)
- kursen var nog egentligen rätt bra, men läraren saknade pedagogisk kunskap.» (Godkänt)
- Kursen i sig är väl bra, men föreläsningarna har inte varit helt optimala. » (Godkänt)
- Kurslitteraturen och egen inlärning var det som räddade kursen.» (Godkänt)
- Tycker det var en rolig kurs!» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Engagemanget hos Jan var mkt bra! »
- Kursinnehållet.»
- upplägget»
- hmm..»
- Upplägget och tempot.»
- duggor och utdelning av veckouppgifter med beskrivning av vad man ska ha lärt sig vecka för vecka.»
- Innehållet i kursen.»
- De sista sammanfattande färeläsningarna var mycket bra.»
- Kurshemsidan har fungerat bra.»
- övningstillfällen, gärna några till»
- Bra och jämn belastning under hela perioden, men duggor som hjälpt, åtminstonde mig, att hela tiden ligga i fas och repetera med jämna mellan rum!»
- Bra med genomgång av bevis på lektionerna. Bra förklringar av dessa. »
- Kursen (:»
- Många lektionsmöjligheter bör finnas kvar då man behövde mycket hjälp under denna kurs.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- svårt att hänga med på föreläsningarna ibland. När det var något svårt fick man en känsla att föreläsaren bara snabbade på allt för att få det överstökat. Kanske föreläsa på engelska istället för svenska? Då kanske det kan bli tydligare.»
- Föreläsaren. Han är trevlig och sympatisk, men man lär sig inget.»
- läraren»
- byt lärare, skippa matlab»
- Föreläsare.»
- Matlab delen. Om den ska vara kvar, vilket jag tycker måste mer fokus läggas på undervisning i själva utnyttjandet av programmet. »
- Bättre förberedda föreläsingar.»
- Föreläsningarna måste bli bättre. Föreläsaren måste hitta ett bättre sätt att förmedla sina tankar och bli bättre på att strukturera sig på tavlan, exempelvis inte hoppa från tavla till tavla mitt i ett tal. Sidospår kan vara bra ibland, men förklara det behöv inte gå in i detaljer som inte tillför något.»
- Undervisning måste bli mer organiserad om samma lärare kvarstår. Taveltekniken måste verkligen förbättras!»
- föreläsare!»
- Jan skulle kunna skriva större så att man ser bra. Använd tavlorna i rätt ordning på föreläsningarna så blir det lättare att hänga med!»
- Mera strukturerade genomgångar och gärna en kort förklaring till vad man har vissa saker till.»
- Vissa saker kan förbättras som kanske fördelningen av uppgifter över de olika veckorna, ibland var det sjukt mycket och ibland väldigt lite.»
- Bättre föreläsningar, ibland kom matlabuppgifterna lite för tidigt. Vi hade inte hunnit gå igenom det som skulle genomföras i matlab, t.ex. diffekv.»
- Föreläsaren behöver ibland ta det lite lugnare vid genomgångarna. »
- Ny lärare»
- Föreläsningarna måste bli mer strukturerade. I början av föreläsningen skriver Jan upp vad som ska gås igenom. Problemet är att man inte vet vart i listan man är och att man ibland glider iväg på sidospår. Språket har även setts som ett problem. »
- Jag tycker nog faktiskt att Jan Stephens bör försöka ha mycket tydligare anteckningar och tydligare förklaringar under lektionstid!»

16. Övriga kommentarer

- Gillar engagemanget men det kompenserar inte riktigt den bristfälliga tydligheten och förklarandet.»
- Hur bra föreläsaren än är som person så tycker jag tyvärr att det överlag var väldigt rörigt och svårt att förstå vissa föreläsningar. Pedagogiken var väl inte alltid vad jag hade hoppats, det vart väldigt ostrukturerat och framstressat ibland. Så mitt tips blir väl att dra ner på tempot och förklara lite mer vid vissa svåra partier. »
- Jag tror inte detta är rätt forum för Stevens. Det märks att han försöker, och gör så gott han kan på sitt sätt, men det är tyvärr han som är anledningen till att många inte gått på så många föreläsningar. Det är svårt att lära sig något med hans struktur, svenska och undervisningsstil.»
- Sedan förra året fanns en allämnt utbredd åsikt om att Jan inte var allt för bra. Detta tycker jag var väldigt överdrivet och det har påverkat många att tycka illa om kursen även i år, men nu utan större andledning. Just saying.»
- Alla kanske inte håller med mig men jag tycker läraren var bra, särskilt på övningstimmarna då man kunde fråga. Demonstrationsföreläsningarna kändes lite onödiga eftersom uppgifterna gicks igenom så fort att man ändå inte fattade. Lärare tog till sig kritiken om att vara mer strukturerad på tavlan vilket var bra.»
- Jag tycker Jan Stevens fått hårdare kritik än han förtjänar. Många av dem som tyckt hans föreläsningar varit dålig har inte varit på så många och därför inte heller sett de bra. Dock håller jag med om att vissa föreläsningar, famförallt demosrationsuppgifterna på fredag förmiddag, varit katastrofala och när studenter påpekat att ingen hänger med har tempot ökat ännu mer. »
- Man ser att Jan är mycket kunnig och vill väldigt mycket. Men föreläsningarna är mycket snurriga då han vill förmedla så mycket till oss studenter. Detta för att det blir känsla av lite här lite där vilket gör att man inte får någon röd tråd genom föreläsningen. Att det dessutom förekommer språkproblem gör att onödiga missförstånd uppstår. Det var väldigt tråkigt däremot att äldre elever spridit förra årets händelser vilket gjorde att de flesta hade en riktigt negativ attityd till föreläsaren redan innan vi börjat. Detta var onödigt för att i vissa fall var faktiskt Jan en väldigt kunnig och bra föreläsare. »


Kursutvärderingssystem från