ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Teoretisk kemi, KBT061, Lp1-2 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-10 - 2013-01-27
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 81%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik med fysik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

26 svarande

Högst 15 timmar»11 42%
Cirka 20 timmar»6 23%
Cirka 25 timmar»3 11%
Cirka 30 timmar»4 15%
Minst 35 timmar»2 7%

Genomsnitt: 2.23

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

26 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»0 0%
75%»5 19%
100%»20 76%

Genomsnitt: 4.69


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

26 svarande

Jag har inte sett/läst målen»16 61%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 19%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 15%

Genomsnitt: 1.88

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 31%
Ja, i hög grad»11 68%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.68


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»3 11%
Ganska liten»4 15%
Ganska stor»14 53%
Mycket stor»5 19%

Genomsnitt: 2.8

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»3 11%
Ganska stor»12 46%
Mycket stor»10 38%

Genomsnitt: 3.19

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

26 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»17 65%
Mycket bra»7 26%

Genomsnitt: 3.15


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 7%
Mycket bra»24 92%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.92

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 3%
Mycket bra»25 96%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.96

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 7%
Lagom»24 92%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.92

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 7%
Lagom»19 73%
Hög»5 19%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.11


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»12 46%
Gott»9 34%
Mycket gott»5 19%

Genomsnitt: 3.73

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Mycket bra hjälp på matlabövningarna. Duktiga övningsledare, bra att de var 3 stycken, de vill verkligen hjälpa till.»
- Det känns som ett bra upplägg för den här typen av kurs att göra ett projekt med rapport.»
- Per är engagerad (om än inte väldigt strukturerad) föreläsare och den manliga assistenten (är dålig på namn :( )»
- Projekt delen»
- De kunniga och engagerade övningsledarna. Bra datorövningar.»
- Programskrivandet! bra övning!»
- projekt med skriftlig rapport.»
- Projektet var mycket lärorikt om man tog sig tiden att försöka förstå alla koncept. »
- Examinationsformen.»
- Martin»
- Övningarna med duktiga övningsledare, det har varit lärorikt och lätt att få hjälp.»
- Kursboken var bra. »
- Individuella rapporter i projektet, jag lärde mig mycket och man tvingas att försöka få förståelse för kursen genom att med egna ord skriva rapport som behandlar teorin i kursen.»
- Pers och handledarnas engagemang och vilja att lära ut! Examinationsformen.»
- Uppdelningen på två läsperioder med en separat dugga!»
- Bra med separat examination på statisktisk termodynamik innan projektet börjar. »
- Det var bra att ha en dugga på det som behandlades i läsperiod 1, dock tycker jag att det borde vara en lite mer omfattande examination av den delen (större dugga eller en tenta).»
- duggan! dock borde den ha viss inverkan i slutbetyget. De kompetenta matlabledarna.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Väldigt svårt att förstå teorin, främst pga röriga föreläsningar. Föreläsaren borde försöka fokusera lite mer på att förklara vad vi gör, varför vi gör det, vad formlerna står för osv istället för härledningar och specifika värden.»
- Jag hade velat komma igå¨,ng med själva projektet lite tidigare. »
- Ta bort tjejen som övningsledare! Hon verkade aldrig förbered och gav dåliga svar. »
- Föreläsningarna »
- Kanske tydligare struktur på föreläsningarna och om möjligt mindre fokus på att rabbla upp en miljon siffror och bokstäver och mer fokus på vad de betyder.»
- Strukturen på föreläsningarna kan fortfarande förbättras! »
- mer kommentarer till föreläsningarna. kunde ibland vara svårt att följa med i anteckningarna efter lektionen, tex. vad vi gjort och varför.»
- Starta projektet tidigare, delar upp kursens poäng. »
- Röriga föreläsnignar, svårt att få ett sammanhang i vad som gås igenom.»
- Föreläsningarna har varit inriktade på härledningar vilket känns konstigt då rapporten ska innehålla ganska mycket teori.»
- Det var väldigt otydligt när vi började med projektet och när vi skulle börja med projektet. Det hade varit bra om det tydligt framgick att de första studioövningarna i lp 2 var förberedande inför projektet och att sen själva projektet skulle bestå av liknande tutorials samt rapport som påbörjas lv. 5 eller när det nu var vi började.»
- Det hade varit bra om det tydligare framgick vad som ingår i projektet och när det började. Annars gott betyg till matlab-studiona!»
- Per kanske skulle kunna förbättra sig ytterligare genom att vara lite strukturerad i sina föreläsningar.»
- Fler föreläsningar och mer uttömmande genomgång kring metoden som används i projektet. Idag består föreläsningarna av att Per skriver upp lite formler på tavlan utan något tydligt sammanhang. Jag önskar tydligare besärivning av vad det är som egentligen händer, det var väldigt svårt att hänga med på vad det var vi egentligen gjorde. Det borde göras tydligare att allt som gjordes på övningarna redan från start har anknytning till projektet och att vi började med uppgifter som senare skulle användas i prjektet redan från start i läsperiod två.»
- Jag skulle personligen uppskatta om det kunde läggas in lite fler kommentarer (läs "ren Svenska") under föreläsningarna. Just nu så inleds föreläsningen med några korta punkter vad som skall behandlas sedan så följde två timmar grekiska. Små stödord och förklarande texter skulle kunna göra det hela mycket mer tydligt.»
- Det skulle kunna förtydligas vilket fokus som önskas på teoridelen i inlämningen»
- Föreläsningarna borde fokuseras på mer teori och mindre härledningar så att man får större förståelse för det man skriver kod på innan man börjar skriva teorin.»

16. Övriga kommentarer

- Det har funnits väldigt bra möjligheter att fråga och få hjälp. Per känns väldigt engagerad och är väldigt hjälpsam. Även doktoranderna har varit jättebra och hjälpt till så mycket de kan. Jag hade däremot gärna sett att föreläsningarna varit lite mer strukturerade. Det är redan svårt nog att ta till sig av den här typen av kunskap så därför känns det som att det är väldigt viktigt att föreläsningarna är tydliga, uppstyrda och strukturerade. »
- Bra kurs, bra med dugga och skönt att slippa skriva tenta!»
- Föreläsningarna var svåra att hänga med på. »
- Rolig kurs! Först fattade man ingenting, men en dag kom man på sig själv med att kunna en massa! Roligt med annan form av examination än tenta, bra för arbetsbelastningen också. »
- Väldigt rolig och kunskapsbildande kurs!»
- Det är önskvärt att ha ett aktuellt och korrekt schema upplagt på kurshemsidan så att det inte blir några missförstånd kring om det är lektion eller inte. »
- Förklara vad vad projektet innebär från början. »
- Mycket intressant kurs, men den är ganska svår. Många begrepp som man inte riktigt förstår.»
- Per behöver öva lite på tavelteknik»
- Jag tycker att detta var en väldigt rolig och intressant kurs men jag upplevde att den var lite ostrukturerad. Det var svårt att hänga med på föreläsningarna. Ett gött tips hade vart att inte börja sudda ut och fortsätta mitt på tavlan utan alltid börjar om längst till vänster när tavlan är full. Dessutom så var det svårt att förstå vad allt vi gick igenom betydde osv. Mer förklarande text på tavlan!»
- Känns som en typisk Kf-kurs och innehållet känns väldigt relevant för utbildningen. Duktiga övningsledare som verkligen kan sin sak kompenserar för den bristfälliga informationen från Per.»
- Många föreläsningar var ostrukturerade och osammanhängande. Genom att skriva rubriker och underrubriker på svarta tavlan, förklara vad som ska gås igenom, ha en tydlig struktur på tavlan och skriva upp dom förklarande meningar som sägs på tavlan skulle föreläsningarna bli mycket bättre. »


Kursutvärderingssystem från