ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tillämpad matematik, TMA225, Lp4 2013

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-15
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik med fysik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»7 33%
Cirka 20 timmar»6 28%
Cirka 25 timmar»5 23%
Cirka 30 timmar»1 4%
Minst 35 timmar»2 9%

Genomsnitt: 2.28

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»0 0%
75%»7 33%
100%»13 61%

Genomsnitt: 4.52


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 52%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 9%

Genomsnitt: 2

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 85%
Nej, målen är för högt ställda»2 14%

Genomsnitt: 2.14

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 40%
Ja, i hög grad»8 53%
Vet ej/har inte examinerats än»1 6%

Genomsnitt: 2.66


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»2 9%
Ganska stor»8 38%
Mycket stor»10 47%

Genomsnitt: 3.28

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»9 42%
Ganska stor»5 23%
Mycket stor»6 28%

Genomsnitt: 2.76

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»6 28%
Ganska bra»9 42%
Mycket bra»5 23%

Genomsnitt: 2.85


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»2 9%
Ganska dåliga»3 14%
Ganska bra»10 47%
Mycket bra»6 28%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.95

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 33%
Mycket bra»14 66%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.66

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 60%
Hög»3 15%
För hög»5 25%

Genomsnitt: 3.65

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 14%
Hög»8 38%
För hög»10 47%

Genomsnitt: 4.33


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 14%
Godkänt»6 28%
Gott»8 38%
Mycket gott»4 19%

Genomsnitt: 3.61

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Gregori! Han är en jättebra föreläsare. Jättebra att Fredrik gjorde sig så tillgänglig då vi gjorde projektet. »
- Projektet i matlab»
- Grigori såklart. fantastisk föreläsare»
- Examinera serier i inlämningsuppgifter istället för på tentan.»
- Kurslitteraturen»
- Projektet»
- Föreläsningarna. Gregori är fantastisk som föreläsare i denna kurs. »
- Gregori var en bra föreläsare och jag lärde mig mest under föreläsningarna under denna kursen.»
- Vi hade en bra föreläsare som var intressant att lyssna på, och som verkade vilja att vi förstod.»
- Matlab tillfällena.»
- Kursens innehåll var bra och intressant. Bra att serier var ett separat moment. »
- Konsultationen till projektet med fredrik»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Delen med serier kunde med fördel flyttas till början av kursen istället för slutet. Den bygger inte alls på någon annan del i kursen och på slutet den här läsperioden var det många andra projekt som pågick och dessutom 3 tentor att studera till. Och av alla de moment som sammanföll olyckligt i tid så är serierna den del som verkligen hade kunnat göras tidigare. Matlab-övningarna kändes ganska ostrukturerade och syftet med dem var oklart ganska många veckor in på kursen. Det finns anledning att se över de uppgifter som fanns till matlab varje vecka. En ide vore också att kanske lägga in några övningstillfällen med övningsledare, t.ex. Studenter i en årskurs över, inte för matlab alltså. »
- Målen och vad vi skulle kunna jämfört med vad som krävts andra år var lite oklart och vissa uppgifter på hemsidan var inte riktade till just våra föreläsningar så och vad vi pratat om så dom kan ses över. Mitt största klagomål är om upplägget på dataövningarna. Fredrik och Christoffer var väldigt tillgängliga för frågor och det var jätteuppskattat. Jag tycker dock att halva dataövningarnas tid gick till extra föreläsningar. Och ibland fick vi samma föreläsnig två gånger. Det blev lite tid över till prat om dataimplementering vilket jag anser är syftet med datalab. Det och det faktum att ingen av övningsledarna visste hur koden borde sett ut gjorde att vi slösade 3 tillfällen på att felsöka och göra ändringar som var onödiga och fel. Och även om vi försökte ligga i fashamnade vi efter och kunde inte börja med projektet tidigt och fick därför stressa ganska mycket om det. »
- Fler hjälpledare under datalektionerna, speciellt mot slutet av läsperioden»
- inte så relevant fråga då kursen inte kommer finnas kvar. men momentet serier hamnade helt fel. dels var det förkunskaper till statistiken vi hade parallellt, men detta togs upp sist i kursen, inte bra! sen hade vi så mycket annat i slutet att inlämnningsuppgiften kring serier( som va stor! ) gjordes slarvigt för hinna klart med det, inte bra för lärandet. hade det legat först i kursen hade mycket underlättat för oss.»
- Fler labhandledare under datorlabben, man brukade hinna få hjälp en gång på 2 timmar.»
- En undervisare som inte undervisar en 4,5-kurs som en 7,5-kurs, bonusuppgifter där man förstår frågeställningen.»
- Mer tid för projektet»
- Tentamen. Den var i år som fyra tentor i en. Jag kunde allt men hann endast svara fullständigt på cirka hälften. Trots att jag skrev 25 A4. »
- Det var lite rörigt i och med att kursen halvt förändardes från Tillämpad Matematik till Matematisk fördjupning (eller det var det jag uppfattade i alla fall). Men om det bara struktureras upp till nästa år och ändras helt till Matematisk fördjupning så tror jag det blir bra.»
- Avsnittet om serier (som vi fick föreläsningar om ca i lv 6/7) borde läggas i typ första läsveckan och inlämningen (om serier) i kanske lv 4 eller lv 5 istället för som i år i tentaveckan, eftersom de inte har någonting att göra med resten av kursinnehållet. Projektuppgiften med inlämning i tentaveckan borde även den tidigareläggas så att sista inlämningsdag borde vara senast i lv 8. Under datorövningarna borde mer tid av genomgångarna läggas på kodning i Matlab och mindre tid på att repetera veckans föreläsningar (vilket i och för sig var bra de första två läsveckorna). Det känns inte helt genomtänkt att av 2 timmars övningatid ägnas 1 timma åt att repetera föreläsningarna. Den tiden skulle jag hellre ha möjlighet att ställa frågor till handledarna istället. Om det är möjligt skulle kanske genomgångarna "tryckas ihop" så de är avklarade tidigare i kursen och att den återstående föreläsningstiden ägnas åt frågestunder/räknestugor/consultation time. »
- Ha projektet tidigare än sista veckan»
- Det var väldigt svårt att förstå vad som skulle vara kursens fokus. Det var ganska abstrakta föreläsningar och sen en massa matlab och ibland var det inte helt lätt att förstå hur det skulle hänga ihop. Kursens upplägg var också lite rörigt och stressigt. Det var besvärligt att ha ett matlabprojekt som skulle göras i slutet av läsperioden, samtidigt som vi också hade två andra kurser som skulle tentas av samma läsperiod. I sista sekund (verkade det som för mig och de flesta andra elever jag pratat med) fick vi veta att vi förutom tentan och matlabprojektet även skulle lämna in en uppgift om serier, som var ett obligatoriskt moment, i tentaveckan. När vi fattade det här var det redan läsvecka 7 och det var lite av en obehaglig överraskning, särskilt som det tog väldigt lång tid att göra, och egentligen inte hade någon tydlig koppling till något annat vi hållit på med i kursen, utan snarare verkade vara ett fristående moment. Det hade varit bättre att ha den inlämningen tidigt i kursen, och inte i tentaveckan. Det hade också varit bättre att från början veta hur stor del av kursen som utgörs av de här tre olika delarna, serieuppgiften, matlabprojektet och tentan. Jag har fortfarande ingen aning om hur det ska bli ett enda resultat, och jag vet inte vad som händer om man inte blir godkänd på matlab- eller seriedelen.»
- Matlab och föreläsningar bör ligga bättre i synk och matlabprojektet bör flyttas fram så det inte krockar allt för mycket med tentan!»
- Man måste komma igång med Matlabprojektet tidigare, man har inte tid att lägga så mycket tid på det i tentaveckan. Serierna skulle också kunna göras tidigare. Nu blev det väldigt mycket att göra sista veckan.»
- Administrationen, informationen kring serier kom inte ut ordentligt. Det var även en del oklarheter kring dataövningarna och man visste inte vad som skulle redovisas.»

16. Övriga kommentarer

- Den främsta kritiken gäller alla tre kurser den här läsperioden egentligen. De var alla på en lugn nivå väldigt länge för att ALLA bli intensiva på slutet. Det fanns inte mycket tid att "tentaplugga" och det har säkert påverkat resultaten för många. »
- Man borde ha informerat om serieuppgifterna tidigare och kanske lagt upp en pdf med lite satser så att det blivit lättare att göra. Och hade man informerats om dem tidigare hade man kunnat göra dem tidigt i läsperioden istället för i de sista veckorna då vi hade väldigt många uppgifter, projekt, datalabbar, inlämningsuppgifter och presentationer utöver tentaplugget. »
- Det var en väldigt jobbig tenta, med jobbig menar jag att det var väldigt mycket att skriva. Fler teori-frågor skulle göra den bättre. Betona vad en "norm" är för något, känns inte som om det kom upp så mycket.»
- Vet att kursen kommer att ändras. Projektet var lärorikt, men det kom i en väldigt olämplig tidpunkt. Vi hade extremt mycket att göra från alla kurser då. Visserligen hade det varit svårt att ha projektet tidigare än Lv 8, då vi inte hade lärt oss tillräckligt mycket innan.»
- Bra kurs, men kursinnehållet måste vara tydligare!!»
- Både 14 och 15 är svåra att svara på eftersom att kursen kommer förändras. Det jag tycker var mindre bra med kursen är att det var så oklart vad som skulle komma på tentan. Man kunde inte plugga på gamla tentor för att vår inte skulle se likadan ut och samtidigt fanns inte facit till uppgifter i boken. Det man kunde plugga på var rekommenderade uppgifter och de liknade de uppgifterna som kom på tentan men de på tentan innehöll alldeles för svåra ekvationer. »
- Roligaste kursen på hela året! Fantastiska föreläsningar, roliga dataövningar men väldigt mycket oklarheter kring vad som gällde.»


Kursutvärderingssystem från