ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp2 10/11 Brobyggnad, LBT502

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-17 - 2011-01-18
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 17%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
1) Dimensionera och redovisa enkla brokonstruktioner
2) Beskriva brokonstruktioners grundläggning
3) Beskriva hur brokonstruktioner ansluts till väg- respektive banöverbyggnaden
4) Beskriva olika broproduktionsmetoder samt underhållsaspekter


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 8%
Målen är svåra att förstå»2 16%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 41%

Genomsnitt: 3.08

- dock kollar jag väl tyvär inte jättemycket på målen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 9%
Ja, målen verkar rimliga»10 90%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.9

- Beror lite på vad man menar med dimensionera enkla brokonstruktioner men det vi gjort i kursen är klart rimligt.» (Ja, målen verkar rimliga)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 75%
Ja, i hög grad»3 25%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.25

- Tentan svarade bara mot ca 40% av kursinnehållet. Mycket utelämnades helt. » (I viss utsträckning)
- Trodde tentan skulle vara mer räknefrågor. Men tycker det var bra med detta sätt också men vissa teorifrågor kanske gav för mycket poäng (har ju dock inte sett mitt resultat än haha). Men hade kanske testat mig mer med lite fler frågor. Kändes helt enkelt lite för lätt.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 8%
Ganska stor»6 50%
Mycket stor»5 41%

Genomsnitt: 3.33

- Det hade dock varit önskvärt med tydligare instuktioner om vad som examineras på tentamen. På föreläsningarna gick vi nästan bara igenom beräkningar, men det var en förhållandevis liten del på tentamen som handlade om just det.» (Ganska stor)
- Det blir lite speciellt när föreläsningar är det ENDA material som tentamen bygger på. Missade man en föreläsning, fast det inte många sätt att ta igen det på. » (Ganska stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»3 25%
Ganska liten»7 58%
Ganska stor»2 16%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.91

- Vi hade ingen kurslitteratur, vilket jag tyckte saknades. Hade gärna haft en kompendie med framför allt teori att använda både vid rapportskrivning samt inför tentamen.» (Mycket liten)
- Fanns ingen kurslitteratur. Föreläsningarna som lades ut på kurshemsidan var inte mycket till hjälp om man missat en föreläsning. Mycket kändes som ett ihop-klipp därför att Rasmus inte hade tid att göra eget material. » (Mycket liten)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 33%
Mycket bra»8 66%

Genomsnitt: 3.66

- använde pingpong betydligt mer under stål och trä. tror det blev så därför att det kändes som att fler var aktiva på forumet då.» (Ganska bra)
- Mycket information på PingPong, samt snabb återkoppling från Rasmus vid frågor.» (Mycket bra)
- Rasmus kan konsten att få ut information. » (Mycket bra)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»2 16%
Låg»1 8%
Lagom»9 75%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.58

- Var detta ens en kurs? Jag tyckte det mest kändes som ett skämt. Vi skrev någon liten rapport, gav lite kritik och fick någon typ tenta... Visserligen otroligt bra eftersom läsperioden som sådan var överbelastad. » (För låg)
- Arbetsbelastningen motsvarade knappt 3hp, verkligen inte 7,5hp» (För låg)
- Men tanke på den övriga arbetsbelastningen under LP2 hade det varit tungt om det varit högre.» (Lagom)
- Perfekt!» (Lagom)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 8%
Mycket bra»10 83%
Har ej sökt hjälp»1 8%

Genomsnitt: 4

- Fick snabba svar via Ping Pong och mail, om än något flummiga och svårtydda ibland. Lite svårare att få hjälp på telefon och på kontoret.» (Ganska bra)
- Rasmus är toppen som alltid ställer upp när man kommer och frågar. » (Mycket bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 16%
Mycket bra»10 83%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.83

- I specialistgruppen har det gått bra, att jobba två och två funkar bra. Mötena med övriga grupper har varit sådär. Inte jättegivande och inte solklart vad de ska resultera i.» (Mycket bra)

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 16%
Hög»4 33%
För hög»6 50%

Genomsnitt: 4.33

- Då det i de två andra kurser som löpte över båda läsperioderna inte producerades speciellt mycket i LP1, var arbetsbelastningen hög i LP2.» (Hög)
- Mycket hög» (Hög)
- DE som planerar vilka kurser som ska ges vid vilket tillfälle borde ta sitt jobb på större allvar....» (För hög)
- Det gick helt enkelt inte att få ihop det. Brobyggnaden var den första kursen som fick stryka på fötterna, därför att övriga kurser tog för stor plats. » (För hög)
- Industri och VR-kursen hade våda mycket hög arbetsbelastning. » (För hög)
- Här menar jag alltså alla kurser tillsammans. Har dock läst 7,5 hp extra under denna termin så det kanske ska ligga på lite för hög belastning hehe.» (För hög)


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Systemet med rapport och sedan opponering var mycket lärorikt och någonting man borde göra mycket tidigre i utbildningen.»
- studiebesöket var mycket bra »
- Rasmus»
- Rasmus»
- Rapporterna var mycket bra, lärde sig mycket av dom.»
- Kursinnehållet var bra. »
- Mycket teorifrågor på tentan, men gärna lite fler. Var bra med ett hyfsat fritt arbete om olika områden för broar där man kunde fördjupa sig.»
- Rasmus som lärare»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det var ganska oklart vad som skulle examineras på tentamen. Efter sista genomgången blev det något klarare, men jag hade nog velat att det trycktes mer på teorin under föreläsningar eftersom det främt var det som examinerades på tentamen. Man fick känslan av att det skulle vara mest beräkningar, om än enkla, då det var stort fokus på dem på föreläsningar.a»
- Studentcentrum»
- Gör en riktig kurs av ämnet! »
- Tydligare lärandemål och vad ska lära sig under kursen, var otydligt vad vi skulle kunna till tentan. Övningstillfällen hade uppskattats.»
- Tentamen var för enkel och samtliga frågor besvarades med tidigare kunskaper, inte de nya vi fått av kursen brobyggnad»
- Kanske nån mer räknefråga på tentan. »
- Lite rakare upplägg»


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- Rolig kurs med bra balans mellan beräkningar och teori samt olika examinationsmoment! Mycket bra att se hur kursens mål kopplar till målen för högskoleingenjörer, jag hade dock gärna sett det i början av kursen istället för i slutet.»
- När jag sökte kursen var det för att studievägledarna hänvisade till den som en konstruktionskurs. Rasmus säger å sin sida att: "dimensionering av broar är mycket komplext och jag som lärare har inte kunnat identifiera en yrkesroll för byggingenjörer där dimensionering ingår. Det innebär inte att man som bygingenjör inte är delaktig i kontruktionsprocessen men då som specialist inom annat område. Därför är det viktigt att förstå konsturktionsprocessen och hur den påverkas av övriga faser." Vad exakt är byggingenjörens roll i brobyggnad? Varför finns den här kursen överhuvudtaget? »
- Intressant kurs. Skulle gärna jobba med broar i framtiden.»


Kursutvärderingssystem från