ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


08lp1åk3: IOE011 Ekonomisk analys 3

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-23 - 2008-11-15
Antal svar: 62
Procent av deltagarna som svarat: 55%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

62 svarande

Högst 15 timmar»7 11%
Cirka 20 timmar»22 35%
Cirka 25 timmar»20 32%
Cirka 30 timmar»8 12%
Minst 35 timmar»5 8%

Genomsnitt: 2.7

- la ner mycket tid på att läsa boken och ställa frågor. speciellt i början av kursen.» (Cirka 20 timmar)
- Lite i början men desto mer de sista tre veckorna.» (Cirka 20 timmar)
- Denna kurs krävde stor arbetsinsats» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

62 svarande

0%»2 3%
25%»2 3%
50%»3 4%
75%»15 24%
100%»40 64%

Genomsnitt: 4.43

- Jag kände det inte gav så mycket att gå på föreläsningarna. Det gick precis lika bra att läsa in kursen på egen hand. » (0%)
- Föreläsningarna var väldigt intresseanta, dock hann inte allt kursmaterial täckas under föreläsningstillfällena» (75%)
- Har varit bortrest» (75%)
- alla föreläsningar» (100%)
- Föreläsningarna har varit jätte bra och jätte intressanta!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

61 svarande

Jag har inte sett/läst målen»26 42%
Målen är svåra att förstå»5 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»23 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 11%

Genomsnitt: 2.18

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

41 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 4%
Ja, målen verkar rimliga»36 87%
Nej, målen är för högt ställda»3 7%

Genomsnitt: 2.02

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

49 svarande

Nej, inte alls»2 4%
I viss utsträckning»15 30%
Ja, i hög grad»27 55%
Vet ej/har inte examinerats än»5 10%

Genomsnitt: 2.71

- Examination handlade mer om att vara "klurig" än att faktiskt ha läst innehållet. Man försöker göra ämnet svårt för att ge det status - men egentligen är det lätt. » (Nej, inte alls)
- Tentan var, liksom kursen i övrigt, relativt lätt i sig men de matematiska inslagen verkade kontradiktivt för inlärningen och gjorde det svårare att förstå begrepp och samband. Bättre strukturerade föreläsningar och kurslitteratur hade kunnat avhjälpa detta.» (I viss utsträckning)
- Tyckte att det var en bra tenta, dock var den alltför omfattande, jag och många andra med mig hann inte besvara alla frågor, antingen mer tid eller färre frågor, nivån kändes dock mycket bra.» (I viss utsträckning)
- Var alltför hög tidspress! Resulterade i att jag inte hann göra 2 frågor, vilket helt förstör chanserna för högre betyg. Även om man skulle hålla sig kort är det svårt att dra gränsen för hur lite man klarar sig med på varje fråga för att få poäng, och hinna med alla frågor. Bättre att ta bort en fråga och istället kunna hinna med allt. I så fall är det bättre att ta bort nån fråga men att göra de återstående lite svårare. För provet var inte svårt, men man hann helt enkelt inte visa vad man faktiskt kunde!» (I viss utsträckning)
- fördelningen av betyg gjorde det mycket svårt att få femma men på det stora hela testade tentan om man nått målen» (I viss utsträckning)
- Bra uppgifter där man fick chans att visa vad man kunde. Dock var tentan kanske lite väl omfattande.» (Ja, i hög grad)
- En av de bästa tentorna som jag fått under Chalmers-tiden, väldigt heltäckande (kanske till och med lite väl omfattande eller för kort skrivtid)» (Ja, i hög grad)
- Antagligen den bäst formulerade tes hittills på Chalömers, men den tog för lång tid» (Ja, i hög grad)
- Tentan var mycket bra upplagd. Den var väldigt täckande och frågorna var gjorda så att man verkligen var tvungen att kunna kursen. Det var dock för många frågor. Jag, och många kompisar, hann inte skriva allt de ville och ska verkligen man falla på att man är långsam? Det borde väl vara kunskapsbrist som är den avgörande faktorn?» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

61 svarande

Mycket liten»6 9%
Ganska liten»18 29%
Ganska stor»27 44%
Mycket stor»10 16%

Genomsnitt: 2.67

- Ingen röd tråd eller övergripande resonemang på föreläsningarna. Svårt att veta vad som skulle gås igenom vilket gjorde det meningslöst att försöka läsa rätt sak till rätt föreläsning. Tycker kurslitteraturen gicks igenom dåligt, mycket utsvävande om annat som iofs är intressant men det gjorde att man gjorde sig stressad.» (Mycket liten)
- Intressanta föreläsningar, ibland lite väl irrelevanta anekdoter och Ove har hoppat lite för mycket mellan olika kapitel i kurslitteraturen.» (Ganska liten)
- Han svävade väldigt lätt ut och hann ofta inte med så mycket på föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Inspirerande föreläsningar men Ove svävar ut från ämnet och det är svårt att få en röd tråd. Detta blev bättre mot slutet av kursen. » (Ganska liten)
- Föreläsningarna var väldigt intressanta men gav inte mycket inför tentan. Det var den sista föreläsningen som gav väldigt mycket, men då var det för sent.» (Ganska liten)
- Intetsägande föreläsningar med en massa formelrabblande» (Ganska liten)
- Ove är bra föreläsare. Även om han spårar ut länge och ofta så är han intressant och har många givanade diskussioner. » (Ganska liten)
- Bra och intressanta föreläsare» (Ganska stor)
- boken var bedrövlig. massor med konstigheter och den del direkt fel/felskrivningar/utelämnanden av konstanter/... därför var man tvungen att fråga och söka svar på föreläsningar» (Ganska stor)
- Inspirerande och intressanta föreläsningar, men något dålig tidsplanering.» (Ganska stor)
- Tom Ewing var mycket bra. Ove Granstrands föreläsningar var intressanta men kunde vara mer fokuserade på vad man faktiskt skall kunna vid examination.» (Ganska stor)
- Ove har varit en kunnig och engagerad föreläsare.» (Ganska stor)
- Tom Ewing var en mycket inspirerande föreläsare i commercial law. Var intressant att lära sig om de frågorna. Genomgående hög klass på föreläsningarna.» (Ganska stor)
- Både Ove och Tom har varit mycket pedagogiska och duktiga föreläsare, båda har knutit an till samtida händelser vilket bidragit till att skapa intresse!» (Mycket stor)
- Ewing rocks! ,)» (Mycket stor)
- Bra föreläsningar. bra att några räkneövningar lades in på slutet» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

62 svarande

Mycket liten»3 4%
Ganska liten»6 9%
Ganska stor»29 46%
Mycket stor»24 38%

Genomsnitt: 3.19

- Dåliga uppgifter med mycket fel. Matematiska icke fullständiga bevis. Felaktiga defenitioner, konstiga härledningar, fövirrande.» (Mycket liten)
- Främst p g a att kursboken hade mycket fel, undermåligt facit till dess att Marcus Holgersson skrev om facit och skickade ut en tydligare lösning på Coase Theorem. Boken kändes inte särskilt genomarbetad.» (Ganska liten)
- Det var lite för lite teori bakom vissa räkneuppgifter som fanns i boken och på gamla tentor.» (Ganska stor)
- läser trots det alltid litteraturen och det är alltid till stor hjälp för inlärning. stort plus är alla frågor på varje kapitel. bra repitition och fördjupning av det man precis har läst. mycket bra sätt att lära sig på! tycker att det borde utnyttjas mer i andra kurser (t.ex. produktionsledning där det fanns bra frågor...) » (Ganska stor)
- ...i förhållande till undervisningen. Dock saknas stringens och röd tråd i kurslitteraturen och formlerna är ännu svårare att fårstå eftersom ungefär var tredje har en förklaring.» (Ganska stor)
- Kursboken behöver korrekturläsas mer.» (Ganska stor)
- Vissa delar av kurslitteraturen var bra men det var många formler som kändes onödiga, det hade varit mer pedagogisk att förklara vissa saker med ord istället för massa formler, gör att det ser onödigt krångligt ut. Vissa delar var svårt att förstå, vissa formler var inte härledda bland annat det med monetär och kvalitativ tillväxt, när man inte förstår hur man kommer fram till något är det svårare att förstå och att komma ihåg. Första kapitlet var svårare engelska än resten av boken, kändes onödigt.» (Ganska stor)
- Dock gillade jag aldrig boken, den var alldeles för opedagogisk samt mycket svårläst (svår engelska). Också mycket svår att hitta i.» (Ganska stor)
- Frågorna i kompendiet var ett mycket bra sätt att lära sig vad kursen handlar om. Dock är många frågor dubletter av tidigare frågor.» (Mycket stor)
- Fast jag tyckte ändå att kurslitteraturen kan förbättras, kändes inte helt genomarbetad.» (Mycket stor)
- Tentan baserades helt på boken och därför var det avgörande att läsa den. » (Mycket stor)
- bra kompendium som iof har vissa brister men den är ju inte redigerad på samma sätt som något som kommer från ett förlag.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

62 svarande

Mycket dåligt»3 4%
Ganska dåligt»4 6%
Ganska bra»36 58%
Mycket bra»19 30%

Genomsnitt: 3.14

- Mycket av informationen kom upp bara dagar före tentan» (Ganska dåligt)
- Att lägga ut handskrivna anteckningar i sista sekund kändes bristfälligt. Om vi förväntas lägga ner mycket tid på att läsa och försöka förstå så borde vi få en ärlig chans med ordentligt material. De anteckningarna vi fick ut var knappt läsbara. Plus dock för Coase thm som kom ut, väldigt bra!» (Ganska dåligt)
- Hade varit bra med fler föreläsningsanteckningar på webben. Utdelat material på Tom Erwings föreläsningar borde ha lagts ut mycket tidigare.» (Ganska dåligt)
- Websidan fungerar ej dagen innan tentan som vanligt» (Ganska bra)
- Det som var mindre bra var att mycket material blev utdelat sista dagarna innan tentan» (Ganska bra)
- Det var bra att facit till uppgifterna kom ut, men det kunde kommit tidigare och vissa material var svårlästa då de var handskrivna.» (Ganska bra)
- Bör finnas mer facit till de övningsuppgifter man gör. Svårt att veta om man gör rätt annars.» (Ganska bra)
- MAN KAN FÖR FAN INTE LÄGGA UT EN PDF MED 270 SLIDES NÅGRA DAGAR INNAN TENTAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!» (Ganska bra)
- Ibland kom saker väldigt sent.» (Ganska bra)
- markus var toppen» (Mycket bra)
- Mycket bra kursassistent!» (Mycket bra)
- Marus Holgersson var en mycket bra kurssekreterare och lämnade ut lösningar, tentor m.m. snabbt. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

62 svarande

Mycket dåliga»2 3%
Ganska dåliga»5 8%
Ganska bra»31 50%
Mycket bra»13 20%
Har ej sökt hjälp»11 17%

Genomsnitt: 3.41

- Ove ger obegripliga svar och Marcus kunde inte allt.» (Ganska dåliga)
- Bra med räkneövningar.» (Ganska bra)
- Tack vare Holgersson.» (Ganska bra)
- räkneövningarna var ett mycket positivt inslag i kursen och väl värda att gå på. » (Ganska bra)
- Bra räkneövningar.» (Ganska bra)
- Lite begränsat med räkneövningar, framförallt facit till räkneövningar» (Ganska bra)
- et var lätt att få svar genom mejl till Mattias.» (Ganska bra)
- Räkneövningarna var bra men samtidigt blev jag besviken när jag mailade dagen innan tentan om en ganska enkel fråga och fick svaret att pga tidsbrist så hann ni inte kollade på det och gav mig istället ett wikipediacitat som jag redan hade läst. Man försöker ju trots allt förstå och leta svar innan man frågar.» (Ganska bra)
- markus svarade på i stort sett alla mina frågor. de var rätt många. ove svarade också en del på föreläsningarna men aldrig på mail. skulle kunna hat något mer pass med ove för att ställa frågor. blev aldrig riktigt så.» (Mycket bra)
- Marcus gjorde ett jättebra jobb!! Svarade alltid snabbt på mail och liknande.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

62 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»18 29%
Mycket bra»36 58%
Har ej sökt samarbete»7 11%

Genomsnitt: 3.77

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

62 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»31 50%
Hög»28 45%
För hög»3 4%

Genomsnitt: 3.54

- Lite för tajt mot slutet dock då vi hade mycket kvar att gå igenom.» (Lagom)
- Om man som jag hade målet att fatta i princip allt i boken var man tvungen att lägga ner mycket tid.» (Hög)
- Det är så här ekonomikurser ska vara! Både inledande ekonomin, EA1 och EA2 är skämt i jämförelse. Jag tycker vi måste kunna utnyttja våra tekniska/matematiska kunskaper i större utsträckning än vad vi gör i de tre nämnda kurserna. I EA3 var det en helt annat intellektuelt djup, så borde det vara i andra kurser också! Första föreläsningen sa ove att I-are i allmänhet tycker att ekonomikurser är mycket lättare i jämföreslse med andra kurser och detta håller jag med om att man tycker eftersom det har varit så, fram tills denna. Han sa att denna krävde en mycket större arbetsinsats än vanliga ekonomikurser och han tyckte att våra matematiska kunskaper ska användas, detta håller jag helt med om! Rådfråga honom när ni gör om de övriga kurserna, han är en man med otrolig stor kunskap i alla I-relaterade ämnen!» (Hög)
- Eftersom föreläsningarna inte gav så mycket så kände man sig stressad, även kursboken var svår att förstå vilket skapar onödig stress och gör att kursen känns jobbig. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

62 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 6%
Lagom»30 48%
Hög»22 35%
För hög»6 9%

Genomsnitt: 3.48

- Det var en mycket arbetsam period med många räkneuppgifter och mycket att läsa(ganska svårt att förstå) samtidigt som den andra kursen krävde väldigt mycket tid. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

62 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»6 9%
Godkänt»20 32%
Gott»24 38%
Mycket gott»11 17%

Genomsnitt: 3.61

- bra kursinnehåll i sig men man fick inte stöd, material eller möjlighet att kunna lära sig något » (Dåligt)
- För höga krav med tanke på våra förkunskaper, svårt att ta igen då det var dålig pedagogik på föreläsningar samt en svårläst kursbok.» (Dåligt)
- ostrukturerade föreläsningar» (Dåligt)
- Det är intressant att faktiskt få lite substans i ekonomin, men det kändes inte genomarbetat (dvs. kursmaterialet / innehållet i kursen)» (Godkänt)
- Om det ska vara räkneuppgifter på tentan är det bra om det tas upp på lektionstiden, mer än en gång.» (Godkänt)
- Föreläsningarna var något utdragna och ineffektiva och jag kände att jag fick inte ut så mycket av att gå på dom. Ove är kunnig i sitt område men saknar tyvärr den pedagogiska kvalitet som behövs för att lära ut. Dessvärre var även kurslitteraturen genomsyrad av mindre pedagogisk kunskap och det var oerhört svårt att ta till sig vad som stod. Formler hit och dit utan någon egentlig härledning eller syfte och språket var något avancerat för teknologer.» (Godkänt)
- en bra kurs med tillämpningar av teorin i form av räkningar. uppskattas. trött på bara punktlistor och teori. vi går en teknisk utbildning, därför tycker jag att det är väldigt viktigt/nödvändigt att få räkna och praktisera kunskaper. ej nöjd med kurser där detta ignoreras! negativt var dock kursboken. dåligt gjort.» (Godkänt)
- lite abstrakt, flummig» (Godkänt)
- Jag hade gärna sett mer genomgång av boken på föreläsningarna, den var svår att läsa själv.» (Gott)
- Intressant! ...stressig examination» (Gott)
- Intressant och viktigt.» (Gott)
- En bra kurs, Dock svävar den ibland ut över områden som känns mindre relevanta. Med förbättrad kurslitteratur kan den bli bättre och tydligare, men som helhet en bra kurs.» (Gott)
- Väldigt intressant kurs med bra föreläsare. » (Mycket gott)
- Väldigt intressant ämne, duktiga föreläsare samt en flitig och duktig kurssekreterare» (Mycket gott)
- Verkligen en kurs där jag lärde mig för livet.» (Mycket gott)
- Förutom den för stora tentan var allt annat jättebra!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Man bör bevara innehållet i sak»
- Uppdelning och föreläsarna.»
-
- Föreläsare och räkneövningar»
- Tentan, trots en lite vinglande färd mot tentan så var i alla fall tentan välgjord och motsvarade till stor del det kursen haft tyngdpunkt på.»
- Ove, kompendiet.»
- Affärsjuridik-inslaget samt större delen av kursinnehållet»
- ove var bra. likaså markus»
- Intressanta föreläsningar»
- Räkneövningarna.»
- Tom Ewing and the Grand stand ,)»
- Commercial law, intressant!»
- Affärsjuridiken.»
- Pedagogiken under föreläsningarna var mycket bra.»
- Mycket spännande ämne, bevara stor del av innehåll.»
- Räkneövningar, räknexempel. Tom Ewings del av kursen.»
- Att commercial law examineras separat, långt innan tentan.»
- Ove Granstrand»
- Balansen commercial law/innovationsekonomi»
- Ove var en bra föreläsare i avseendet att han är passionerad kring ämnet, vilket är bra. Tycker även Marcus ska behållas han var en stor hjälp!»
- Ove som föreläsare»
- Ove var bra»
- Ove Granstrand!»
- Tentan var bättre än övningstentan»
- Commercial law- delen intakt.»
-
- Upplägget var bra. Först affärsjuridiken sen det andra. »
- Uppgifter i boken»
-
- Föreläsningarna var lärorika och intressanta.»
- Räkneövningarna»
- Granstrands föreläsningar. Räkneövningarna. IP-dagen!»
- Att commercial law var en separat del.»
- ove är en väldigt intressant föreläsare»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursboken behöver revideras - matematiken behöver ses över.»
- Föreläsnigarnas tidschema, att de som skall hinnas med hinns med. Riktade åt Granstrands håll. Även punktilghet, lite respektlöst att komma för sent till samtliga utav föreläsningarna»
- Lägga in mer övningar, uppgifter, seminarier etc»
- Lite bättre planering så att det inte blir så mycket att ta in sista veckan innan tentan!»
- Utöka räkneexempel med facit i kompendiet.»
- Föreläsningarna och litteraturen.»
- Tentamen var mycket bra, men lite för lång. Bort med ett par frågor så att man hinner med. »
- Solow growth model :)»
- boken bör utvecklas. detta får inte ignoreras!!! den var inte tillräckligt bra. det får inte finnas så mycket fel i en lärobok. det går inte.»
- Fler övningsuppgifter med mindre diffusa frågor (räkneuppg syftar jag på, det var ofta svårt att förstå vad som söktes)»
- Boken. Mycket av informationen som efterfrågades på tentan var inte inkluderat eller ordentligt utrett i boken.»
- Kursen har varit bra, men tentan hade en annan svårighetsgrad än föreläsningarna. Antingen tycker jag att undervisningen borde ligga på en svårare nivå, eller så borde tentan på ett bättre sätt spegla kursen. Ett annat förbättringsförslag är att ta fram svar på alla frågor i början av kursen, så att man inte får dem sista dagarna innan tentan.»
- Om man skall ha räkneuppgifter bör det vara mer undervisning på den delen också.»
- Mer övningsfrågor att träna på.»
- Det var väl många uppgifter på tentan, mycket svårt att hinna skriva alla.»
- Granstrand måste lära sig att fokusera på vad han skall säga under en föreläsning.»
- Mer struktur på föreläsningarna (Oves). »
- Mer genomgång av boken på föreläsningarna.»
- Mer konkret vad kursen handlar om, vad som krävs. Att föreläsaren håller sig till ämnet samt det som ska gås igenom för dagen»
- jag tycker att ove borde gå igenom mer räkneuppgifter på tavlan under föreläsningar.»
- Mer kunskapsfokus i innovationsekonomin och mer struktur för kringdiskussioner (t.ex. finanskrisen)»
- Kompendiet kan förbättras till nästa år»
- Mer pedagogiska föreläsningar, fortsätt utveckla kursboken. Bättre struktur och ordning på föreläsningarna. En tydligare röd tråd.»
- Tentan i affärsjuridiken måste göras svårare, alla klarade denna tentan! Även de som inte pluggat något! Vad säger detta om tentan? den krävdes inte mycket plugg för att klara den..»
- Boken bör bli mer pedagogisk»
- Tentamens upplägg. Det var för många frågor på för kort tid.»
- Kompendiet borde förbättras, svårt att läsa, svårt att förstå. Man borde få svar på uppgifterna i boken tidigare. Fler övningstillfällen»
- Tentan, inte typen av frågor utan antingen mer tid eller färre frågor.»
-
- Facit till uppgifterna i boken skulle varit bra. Ett register på ord kanske också (dock fanns en ordlista som bra) hade inte skadat.»
- Rasttider, att man tar rast varje 45 minuter»
-
- Det fanns en del fel i kurslitteraturen, främst i uppgifterna. Det skulle vart bra om man kunnat få facit till övningsuppgifterna tidigare.»
- Ingenting»
- Mer strukturerade föreläsningar, de var alldeles för röriga och det var svårt att förstå. Föreläsaren svävade ofta ut och talade om annat.»
- Fler föreläsningar om finanskraschen!»
- Att man får längre tid på sig att skriva tentan eller färre frågor. Det var på grund av tidsbrist nästan omöjligt att få en femma i kursen.»
- Gör om juridikdelen så att den tentas av när vi gjorde duggan»
- En röd tråd mellan föreläsningarna»

16. Övriga kommentarer

- jag tycker att man måste få ut svar till alla uppgifter mycket tidigare för att ha en chans att inte behöva göra allt på slutet.»
- Ewing rocks!»
- Dålig planering av Ove när han skall gå igenom de sista 5 kapitlen (en tredjedel!) av kurslitteraturen på sista föreläsningen. Konstigt med så mycket räkneuppgifter i boken när den nästa bara behandlar teori.»
- väldigt bra kurs! »
- En kurs där det var svårt att veta vad som kommer på tentan men som gav väldigt mycket om man struntade i tentan och bara tog in de mycket intressant föreläsningarna.»
- Den roligaste kursen hittils»
-
- Inga»
- Kul med en föreläsare med ett brinnande intresse för sitt ämne!»
- En av de bästa kurserna hittills på chalmers. Kändes mer som ett lärande för livet än för tentan.»


Specific questions for this course

17. How would you assess Tom Ewing"s qualities as a lecturer?

59 svarande

Very poor»0 0%
Poor»0 0%
Average»1 1%
Good»17 30%
Very Good»38 67%
No opinion»3

Genomsnitt: 4.66

- Väldigt många oh-bilder på kort tid. Kanske bör dra ner lite på innehållet så man har tid att gå in djupare på de viktigare delarna.» (Average)
- Very good» (Very Good)
- mycket duktig och intressant!» (Very Good)
- Ewing rocks! Never had a better lecturer what I can recall.» (Very Good)
- He made the lectures and the exam interesting.» (Very Good)
- Well prepared and with good examples. Easy to understand» (Very Good)
- He was enthusiastic and he seemed to like teaching. It was both interesting and also pretty fun to attend his lectures. » (Very Good)

18. How would you assess Ove Granstrand"s qualities as a lecturer?

59 svarande

Very poor»1 1%
Poor»7 12%
Average»11 19%
Good»19 33%
Very Good»19 33%
No opinion»2

Genomsnitt: 3.84

- svävar ut onödigt och håller ej tiden, missar dessutom kapitel som kommer på tentan.» (Poor)
- Svävar ut mycket. Inte särskilt pedagogisk, ostrukturerad. Intressant när han håller sig till ämnet.» (Poor)
- Mycket intressant att lyssna på men det är i slutändan tenta-poängen som räknas. Mer genomgång av boken på föreläsningarna.» (Average)
- Mostly good although he sometimes gets into areas which are not relevant, he sometimes showed a poor understanding for what level of knowledge we had, and wasn"t always keen on listening to our opinions.» (Average)
- Very interesting to listen to, however not particularly organized lectures.» (Good)
- Sett till kunskaper och agerande på föreläsningar "very good", måste dock planera bättre så att det inte blir för mycket sista veckan!» (Good)
- Could be a little bit more structure on the lectures and sometimes he came too late.» (Good)
- helt okej. men, tänk på tre saker, struktur struktur och struktur. Alltså det är inte okej att diskutera finanskrisen större delen av lektionerna och sedan inte komma igenom hela kursmaterialet. det är absolut inte okej!! men, det som väl sades tycker jag var mycket bra. ove engagerar till skillnad från föreläsare som inte går utanför sina punkter på sina powerpoints. Obs, man skulle kunna säga att det är en tradeoff mellan spårbundenhet till PP och ingen struktur. jag menar att det borde gå att skaffa struktur utan PP?» (Good)
- Intressant att lyssna på och kunnig, svävar ibland iväg lite väl mycket!» (Good)
- Mycket snack om saker som jag inte hade tillräckliga förkunskaper för att förstå dock. Hade hellre sett att han pratat mer om det som vi skulle lära oss och det som stod i kompendiet.» (Good)
- svävar ut lite mkt ibland, kan lägga 30 min på helt andra saker, håll dig lite mer till kursmaterialet, intressant iof med det han pratar om men det blir lite mkt ibland» (Good)
- Han svävar ibland iväg för mycket när han föreläser.» (Good)
- However, try to stay focused on the course, i.e. try get go through one/a few chapters at a good pace.» (Very Good)
- Bra att inte använda powerpoint utan vara så självsäker på vad som är viktigt att han kan skriva endast det viktigaste på griffeltavlan. » (Very Good)
- Förutom att hans sidospår är många och långa» (Very Good)

19. How would you assess the IP Strategy Day?

58 svarande

Very poor»0 0%
Poor»1 6%
Average»1 6%
Good»7 43%
Very good»7 43%
No opinion»42

Genomsnitt: 4.25

- It was the same day as the 25 years celebration of Industriell Ekonomi.» (Poor)
- Been at a pretty similair event/lecture earlier in the education but it is always good to get the perspective of the real world, what the course is really all about.» (Good)
- Could be improved, the guests were interesting to listen to, but it was a lot about the companies and their IP-strategy was not the main topic. More focus on IP-strategies and real life challenges.» (Good)
- Very good initiative» (Very good)
- fantastiskt att mitt i kursen få ett verklighetsbaserat perspektiv på samma frågor.» (Very good)
- Sadly the same day as another happening, but would have iked to have seen it.» (No opinion)
- ej där» (No opinion)
- Unfortunately ill.» (No opinion)
- Den krockade tyvärr med I 25-dagen.» (No opinion)
- Var på jubileumsdagen istället» (No opinion)

20. How would you assess the form of examination, with a Commercial law exam (pass/fail) and a final exam (graded)?

59 svarande

Very poor»0 0%
Poor»1 1%
Average»8 13%
Good»19 32%
Very good»31 52%
No opinion»0

Genomsnitt: 4.35

- commercial law kan ni lika gärna ta bort som det är nu... alla får G, enkla frågor.. vad är poängen???» (?)
- Eftersom commercial law utgör i princip halva föreläsningsserien känns det som att duggan skall betygsättas och ha större påverkan på betyget. Med detta dock ej sagt att det skall ingå i tentan utan det är ett bra upplägg med duggan.» (Poor)
- It"s an ok system, but I would prefer it if the law exam would give bonus points.» (Average)
- Kändes konstigt att 2 veckors jobb inte värderades mer än godkänt/icke godkänt.» (Average)
- Frågorna på commercial law delen var riktigt löjligt skrivna och kändes som att de förlöjligade hela delen, sen att ALLA klarade delen utan resultat gör att man tveker på att det ens har rättat duggan» (Average)
- affärsjuridiktentan var för lätt, tentan i slutet var för stor men i övrigt jättebra.» (Average)
- Hade varit kul att se betygssättningen» (Good)
- The law exam could give extra points to the final exam.» (Good)
- Since com. law was not the main area of the course it felt fair to have a pass/fail on that part, it was also good to "get rid off" that area fairly early in the course so that you could focus more on economics of innovation.» (Very good)
- Good to get he first thing "over with" before continuing with the rest» (Very good)

21. How would you assess the final exam"s relevance in relation to the general course content as presented during the course?

60 svarande

Very poor»1 1%
Poor»4 7%
Average»9 16%
Good»28 50%
Very good»14 25%
No opinion»4

Genomsnitt: 3.89

- As stated before, many exercises tested general knowledge and mathematic speed rather than innovation economy.» (Poor)
- Det var kanske lite för många uppg så det blev stressigt och man gjorde inte sitt bästa pga tidsbrist» (Average)

22. How would you assess the difficulty of the exam?

60 svarande

Too easy»0 0%
Adequate»44 77%
Too hard»13 22%
No opinion»3

Genomsnitt: 2.22

- Not received results yet, sort of depends on how hard the grading is. » (Adequate)
- bra tenta. men det var mycket frågor. lååång! har aldrig suttit eller behövts sitta längre än två timmar på en ekonomi-tenta (och det har gått bra iaf), nu satt jag 3,5! Men det är inte fel egentligen. tycker att en tenta ska kräva ett gediget arbete. i alla fall om det är den enda examinationsformen.» (Adequate)
- Mycket frågor på kort tid dock, svårt att hinna med.» (Adequate)
- Svårt att säga, klarade man sig utan formlerna? Jag skrev inte så många och tror mig ha svarat ungefär lika mycket på varje fråga som de som skrev sidvis med formler. Dock hann de inte skriva svar på alla frågor vilket är en aning underligt.» (Adequate)
- Although there was not enough time to answer all the questions. So either more time or less questions, but the level was adequate.» (Adequate)
- Det var främst en uppgift som var väldigt svår» (Adequate)
- Men det var lite för svårt att få högsta betyg jämfört med de krav alla andra kurser ställer på Chalmers.» (Adequate)
- Den var bra men jag hann inte med alla uppgifter, tidspressad tenta.» (Too hard)
- There"s wasn"t enough time to really show what you knew.» (Too hard)
- Too many questions, I didn"t have time to answer on all questions» (Too hard)
- too short time» (Too hard)
- The exam was not hard at all, however, i could have passed much of it w/o reading the course material thourougly.» (No opinion)

23. How would you assess the course book?

60 svarande

Very poor»2 3%
Poor»10 16%
Average»18 30%
Good»27 45%
Very good»2 3%
No opinion»1

Genomsnitt: 3.28

- cons: - dålig struktur - för många fel pros: - intressant material - bra med uppföljningsfrågor. » (Very poor)
- Many mathematical errors, logical mistakes, unstructured. » (Poor)
- It does not contain enough information.» (Poor)
- Mycket fel i boken.» (Poor)
- Saknar: röd tråd, hänvisningar om vilket kapitel man befinner sig i, förklaring av figurer och formler, sammanfattning av varje kapitel samt svar på författarens inledande frågor till vissa kapitel. » (Poor)
- Illustreande exempel är bra» (Average)
- Behöver korrekturläsas mer» (Average)
- A good book but would need some review, many typos, and it should have a correct answer section to all questions, I also think that the solution to coase theorem that marcus holgersson published on the course homepage was easier to understand so that could be written into the book.» (Average)
- tungläst ibland. ibland hade det varit skönt med mera berättande text. Vissa saker som var viktigt stod väldigt kortfattat vilket är lätt att missa» (Average)
- Jag gissar att det inte finns någon bok som är bättre än kompendiet. Men det märks ju att det inte redigerats på samma sätt som en riktigt bra kursbok» (Average)
- Could be some more exercises and answers in the book. More theory about how to solve the exercises.» (Good)
- Frågor i bok var mycket bra för förståelsen» (Good)
- Lite väl avancerad» (Good)
- Inför ett register och rätta till alla skrivfel » (Good)
- A bit to many faults and also some parts with could use some rewriting since they"re hard to understand.» (Good)
- Dubblera inte uppgifterna bara och lägg mer krut på kap. 5 på föreläsningarna, det är ett svårt kapitel» (Good)

24. Did you attend any of the calculation exercises?*

62 svarande

Yes»34 54%
No»28 45%

Genomsnitt: 1.45

- But only one :P» (Yes)
- En av dem, blev lite skrämd av att det var anmälning.» (Yes)
- Borde finnas möjlighet att även få hjälp» (Yes)

25. How would you assess Marcus Holgersson"s capabilities in explaining how to solve the calculation exercises?

Only answer if you did attend any of the calculation exercises or if you got help at the office etc.

54 svarande

Very poor»0 0%
Poor»1 2%
Average»3 6%
Good»20 44%
Very good»21 46%
Vet ej»9

Genomsnitt: 4.35

- Frågade man på en uppgift som inte var med på övningen var det sällan han kunde ge svar.» (Poor)
- Much better than course literature. Not that it was exceptional - he did just write out every step in the solution.» (Good)
- markus var duktig.» (Good)
- Han hade inte svar på alla uppgifter utan sa bara att han inte visste. ge honom ett facit och lösningsförslag så han får möjlighet att svara!!» (Good)
- Nice guy =)» (Very good)
- Vi kunde kanske haft något mer tillfälle för räkneövning» (Very good)
- Han verkar vara väldigt engagerad, jättebra!» (Vet ej)

26. Do you think that a case should be added in the course?*

62 svarande

Yes»17 33%
No»34 66%
Vet ej»11

Genomsnitt: 1.66

- Perhaps, to give a more practical view on the subject and to get the knowledge to reality.» (Yes)
- Förutsatt att de drar ner lite på övrigt innehåll» (Yes)
- a small one, to open up for duiscussions about the subjects between students» (Yes)
- Hade varit bra för att får en mer förståelse för kursen tidigare» (Yes)
- Det brukar ge mycket. Nu fanns det inget case i någon av kurserna» (Yes)
- Absolutely not.» (No)
- Det är tillräckligt eftersom kursen är tvådelad och man har räkneövningar.» (No)
- Det är lagom mycket att göra (om man räknar och gör övningar) och jag tror inte att ett case skulle tillföra mer inlärning utan bara skulle bli en belastning» (No)
- Det var redan väldigt hög belastning på perioden som det var.» (No)
- Det hade varit intressant men arbetsbelastningen blir för hård då tror jag» (No)
- Det vore kul med ett case eftersom innovationsekonomi är ett såpass nytt och intressant ämne. Dock tror jag att arbetsbelastningen hade blivit för hög med ett case i kursen.» (Vet ej)
- Not as an addition to the workload, but might be a good substitute for the "dugga".» (Vet ej)
- It would be interesting with a case, but at the same time it is an area that we have fairly little knowledge in and it migth be better to have all the time focused on learning the basics, my worry is that there is not enough time.» (Vet ej)

27. How do you think that the Commercial law-part of the course fits in the context of the rest of the course?*

62 svarande

Very poor»0 0%
Poor»7 11%
Average»11 17%
Good»32 51%
Very good»12 19%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.79

- ingen riktig koppling...» (Poor)
- Very interesting and a very good basic knowledge in law.» (Good)
- Intressant, gav förståelse för patent och IP.» (Good)
- It is an area in which it is good for us to have some basic understanding an knowledge, and I cannot think of a more appropriate course of the ones I have read so far to fit it into.» (Good)
- Det var mycket intressant men inte direkt nödvändigt för förståelsen av resten av kursen» (Good)
- Jag tycker att vi borde ha en hel kurs med affärsjuridik på I, 2 veckor är alldeles för lite!!!» (Very good)
- I was very sceptical on beforehand to the Law-part (Law is in my eyes often something boring) even though I know it is important. It did though, really focus on the essential parts of the law in both depth and width which made it really great!» (Very good)
- Känns som det är relevant.» (Very good)

28. How would you assess the value of the subject in this course in general?

60 svarande

Very low»0 0%
Low»0 0%
Average»18 30%
High»27 45%
Very high»14 23%
No opinion»1

Genomsnitt: 3.93

- Well, it depends. The models are interesting, but too little emperic stated facts or methods to actually _use_ the models makes it too much of a course in abstract financial theory. And if that is the goal, please make it a lot more filled with that content. For being a theoretical course, it was way to little material.» (Average)
- Allmänbildande.» (Average)
- Bra att få en inblick i vad ämnet handlar om då en av masterprogrammen är baserade på detta.» (High)
- I think that the importance of innovation, IP and strategies will increase in the future so it is of high value» (High)
- mycket mycket mycket bättre än de senaste ekonomikurserna vi har läst. i alla fall i hur intressant kursen är och hur mycket man måste anstränga sig. sen är frågan om arbetslivet kräver kunskapen från kursen? mitt svar är nog ja» (Very high)
- What else could be more of a typical Idnustriell economics course?» (Very high)

29. Is there a need for a course in strategy and finance within the I program at Chalmers?

59 svarande

Yes»39 95%
No»2 4%
No opinion»18

Genomsnitt: 1.04

- JA verkligen! måste komma NU! vi har INGA kurser i finans på I. hur ska vi kunna avgöra om en investering går att genomföra om vi inte vet hur vi kan finansiera denna?? visst vi kan räkna ut ett litet ROI eller NPV.. men vad är poängen??? vi vet inget om finansieringsmöjligheter osv. tur att man har tid att läsa på handels också...» (?)
- If strategy and finance means a course like the one we had.» (Yes)
- alltså det finns ett behov för bättre kurser!!! högre kvalitet. kommer det av en ny kurs så varför inte.» (Yes)
- Perhaps, it is always a question in prioritizing and so far it all makes sense (despite many doubts along the way). The question is not if there could be useful with such a course, but it is more important than anything else?» (Yes)
- Kanske.. vet inte om jag kan avgöra det» (Yes)
- Kanske ej som obligatorisk kurs dock.» (Yes)
- Mer sådana här kurser, det var en utav de absolut bästa hittils!» (Yes)
- Would be very interesting anyways!» (Yes)
- Hade varit en mycket intressant kurs. Gör den valbar åtminstone!» (Yes)
- Men det finns många andra bra kurser. Det är inte lätt att se vilken man i så fall ska ta bort.» (Yes)


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från