ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


VT12 lp4 Styrteknik, LET085

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-21 - 2012-06-10
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Federico Porrez»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»2 15%
Cirka 20 timmar»3 23%
Cirka 25 timmar»6 46%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»2 15%

Genomsnitt: 2.76

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 7%
100%»12 92%

Genomsnitt: 4.92

- Närmre 100 än 75.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 15%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 61%

Genomsnitt: 3.3

- Man förstår vad som skall göras, men vad man verkligen skall kunna kunde vara tydligare.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Det är väldigt mycket att lära sig om man inte har förkunskap, men lägger man ner tid på det är det inga större problem.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 33%
Ja, i hög grad»5 41%
Vet ej/har inte examinerats än»3 25%

Genomsnitt: 2.91


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 30%
Ganska stor»6 46%
Mycket stor»3 23%

Genomsnitt: 2.92

- Hade varit mycket bättre om föreläsningarna var utspridda under hela kursen och inte bara i början. Det var mycket svårt att ta till sig det som sades på dessa, då vi inte hade börjat med laborationerna orrdentligt då.» (Ganska liten)
- Uppgiften som skulle utföras var svår att förstå från start, men blev tyidligare ju mer tid som vi arbetade med det.» (Ganska liten)
- ganska liten eftersom, vi i elektro hade läst c-programmering, och föreläsningarna var mest i assemblering och det var inte lika väsentligt för oss i elektro som för mekatronik.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna minns jag inte mycket av då de bara förekom i början av kursen. Laborationerna gav dock väldigt mycket, bra stöd från laborationsledaren.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»7 53%
Mycket stor»5 38%

Genomsnitt: 3.3

- Programmen som användes att programmera i saknade mycket i form av hjälp, men kurlitteraturen innehöll det meste men kunde inte täcka det som programmen saknade.» (Ganska stor)
- Utan kompendiet skulle det varit väldigt svårt att få något att fungera.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 69%
Mycket bra»4 30%

Genomsnitt: 3.3


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 7%
Mycket bra»12 92%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.92

- Hade varit bra att ha någon gammal elev med under labbarna, då läraren hade svårt att hinna med och hjälpa folk hela tiden.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»1 8%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 16%
Mycket bra»9 75%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.58

- Vi var 4 grupper med samma projekt, men stundtals kändes det som en stor grupp.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 76%
Hög»3 23%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.23

- den var lagom i början men i slutet när man märkte hur mycket man hade kvar så blev den ganska så hög, men generellt så var den lagom. » (Lagom)
- Denna kursen tar mycket tid i labb.salen, så de tillfällen man har tillgång till den gäller det att arbeta på.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 69%
Hög»4 30%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.3

- Matematisk analys PUNKT» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»4 30%
Mycket gott»9 69%

Genomsnitt: 4.69 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Roligaste kursen hittills. Bra blandning av praktik och teori.» (Mycket gott)
- Bästa kursen första året. » (Mycket gott)
- Rolig och lärorik kurs! Bra med praktiskt arbete på labbarna.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Laborationerna.»
- Labrationer»
- Projektformatet är bra och nödvändig speciellt i denna kursen för att man ska ta till sig så mkt kunskap som möjligt»
- Allt»
- laborationerna var väldigt bra.»
- föreläsningarna, duggan och laborationerna. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Sprid ut föreläsningarna över perioden.»
- Undervisning i takt med labrationer»
- Programmens uppdatering tillgänglighet bör ses över och förbättras något. Samt bör föreläsningarna fungera ännu mer för att ge eleverna en bra start i kursen.»
- Inget»
- kurslitteraturen skulle behöva redigeras och eventuellt förnyas lite. Det hade även varit kul om man kunde få ett "riktigt" betyg på kursen.»
- föreläsningarna hade lite för mycket fokus för dem i mekatronik, medan de i elektro fick uppleva otroligt mycket repetition. I vissa delar var det bra, men det kunde bli lite för mycket upprepning ibland. »

16. Övriga kommentarer

- Kul och nyttig kurs. Nu skall det bli skönt med sommar. :)»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.69

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.69
Beräknat jämförelseindex: 0.92


Kursutvärderingssystem från