ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Basic Design 1, MPP120

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-12 - 2008-12-22
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 56%
Kontaktperson: Mikael Lindén»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»8 36%
Cirka 20 timmar»6 27%
Cirka 25 timmar»4 18%
Cirka 30 timmar»2 9%
Minst 35 timmar»2 9%

Genomsnitt: 2.27

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

22 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»8 36%
100%»14 63%

Genomsnitt: 4.63


Mål och måluppfullelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål som ges i kurs-PM?*

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 50%
Målen är svåra att förstå»2 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 22%

Genomsnitt: 2.13

- Ha ett som man läser? Dela ut? Obegripligt vad kursen egentligen går ut på.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Tror det är det tydligaste PM:et som vi fått hittills under första terminen på Chalmers. Mycket bra Morgan!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 14%
Ja, målen verkar rimliga»12 85%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.85

- Iochmed att det är en godkänd/icke-godkänd kurs så anser jag att målen är rätt så låga. Men samtidigt bra att alla har stor chans att bli godkända. » (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»1 6%
I viss utsträckning»4 25%
Ja, i hög grad»5 31%
Vet ej/har inte examinerats än»6 37%

Genomsnitt: 3

- Examinationen bestod ju av olika delmoment så på sätt och vis har vi väl uppnått delmål under hela kursen men ingen direkt examination i uppnådda mål. » (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?*

22 svarande

Mycket liten»2 9%
Ganska liten»5 22%
Ganska stor»12 54%
Mycket stor»3 13%

Genomsnitt: 2.72

- Vi fick lyssna mycket på när läraren pratade. Jag tror det skulle vara bra om man även fick se några bilder eller videoklipp samt att man något oftare aktivt fick göra något på lektionerna. » (Ganska liten)
- I och med att vi inte hade någon kurslitteratur var undervisningen det kursmaterial vi fick. Sedan tycker jag inte direkt att basic design är en kurs som handlar så mycket om inlärning..» (Ganska stor)
- Morgan har haft bra föreläsningar med intressanta synvinklar. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?*

22 svarande

Mycket liten»13 59%
Ganska liten»7 31%
Ganska stor»2 9%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.5

- Har vi haft kurslitteratur?» (Mycket liten)
- Ingen kurslitteratur eller liknande har använts, men tycker det vore kul att ha någon bok i formlära eller något sånt. » (Mycket liten)
- vi har typ inte haft ngn kurslitteratur» (Ganska liten)
- Vi hade ingen litteratur.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?*

22 svarande

Mycket dåligt»2 9%
Ganska dåligt»5 22%
Ganska bra»10 45%
Mycket bra»5 22%

Genomsnitt: 2.81

- fanns inte direkt något matrial att studera.» (Ganska dåligt)
- Ofta lite oklart om vad som gällde med läxor och inlämningar eftersom det var vagt formulerat och ibland tillkom tillägg. Skulle vara bättre om man kunde hitta uppgifterna nedskrivna på kurshemsidan» (Ganska dåligt)
- Vi hade inget sådant heller.» (Ganska bra)
- har ej fått materail utdelat» (Ganska bra)
- Inte använt det i denna kurs.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?*

22 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 9%
Ganska bra»9 40%
Mycket bra»9 40%
Har ej sökt hjälp»2 9%

Genomsnitt: 3.5

- Den hjälpen man fick tyckte jag var lysande - bara det att Morgan inte hade tid att prata med alla. Man kanske skulle kunna ha haft några pass i halvklass så man kunde göra något annat under tiden istället för att försöka arbeta i ett klassrum som ofta kan liknas vid en hönsgård.» (Ganska dåliga)
- Dela upp det så man hade halvdagar tis/tors än heldagar på måndagar» (Ganska dåliga)
- Var bra. Dock skulle de båda lärarna, Torbjörn och Morgan vara där samtidigt, då de ofta hade konflikterande åsikter om ens projekt.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga gruppmedlemmar fungerat?*

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 22%
Mycket bra»16 72%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.81

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?*

22 svarande

För låg»1 4%
Låg»3 13%
Lagom»15 68%
Hög»3 13%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.9

- Jag skulle nog säga att den var lite ojämn. Men det här cykelprojektet var lite konstigt, det var svårt att veta hur mycket tid man skulle lägga, och hur man skulle lägga upp sin tid.» (Låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?*

22 svarande

För låg»2 9%
Låg»1 4%
Lagom»13 59%
Hög»5 22%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.09


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

22 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»1 4%
Godkänt»8 36%
Gott»7 31%
Mycket gott»5 22%

Genomsnitt: 3.63

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Jag tycker att de små övningarna var bäst, kurvorna t.ex.»
- ett lite större projekt som spänner över hela kurstiden, cykelprojektet i vårt fall.»
- Design av cykel.»
- Mindre workshops, vilket var stimulerande och roligt.»
- Idén med ett stort slutprojekt. »
- Kul med ett större avslutande projekt.»
- morgan ferm»
- Designprojektet, arbetsupplägget med att ha föreläsningar och övningar på måndagen och sedan ha resten av veckan till att fritt lägga upp sitt arbete.»
- det fria kreativa arbetet»
- Cykelprojektet.»
- Designen kopplad till en specifik produkt i vårt fall en cykel var mycket lärorikt och kul.»
- roligt med workshops»
- Cykeln var väldigt rolig och intressant att arbeta med. Morgan var en otroligt bra "lärare".»
- Att ha ett stort projekt som man har genom hela kursens gång. Den här gången fick vi designa cyklar, nästa år kanske studenterna får designa något annat. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- lite mer strukturerade föreläsningar.»
- Fler alternativ än att designa en cykel.»
- Skaffa klart ställda mål, ha någon slags kurslitteratur, ha en planering.»
- enformiga genomgångar av uppgifterna»
- Mer hjälp vid kursens start så alla kommer igång tidigt.»
- Arbetsuppgifter har varit vagt uttryckta.»
- Nu var det så att vi fick uppgifter som vi löste utan att vi lärde oss något. Vi fick ingen teori eller bakrundsinformation eller någonting vilekt resulterade i att alla helt enkelt bara gjorde uppgifterna utan att lära sig något. Skulle jag göra om uppgiften så skulle det inte bli bättre och detta skulle man lika gärna ha kunnat göra helt på egen hand.»
- ha en tydligare koppling till design i läxorna kanske. Mer instruktioner hur man skulle jobba med cykeln i arbetslivet och hur Morgan hade tänkt/arbetat själv med cykeln. Cykeluppgiften var kul, men det kändes som för stor del lades vid skapandet av modellen istället för formgivningen.»

16. Övriga kommentarer

- Rolig och kreativ kurs. Fantastiskt enkla högskolepoäng.»
- Morgan Ferm är en duktig lärare och han tar sin tid för att hjälpa varje enskild student. Han anpassar sig mycket till eleverna och därför blir det roligt att läsa kursen.»
- det har gått åt väldigt mycket material...»
- Totalt meningslös kurs verkar det som. Tycker att man borde lära sig något istället»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från