ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Förbränningsmotor/gasväxling, LMU310

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-13 - 2008-01-27
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 60%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»4 33%
Cirka 20 timmar»1 8%
Cirka 25 timmar»2 16%
Cirka 30 timmar»2 16%
Minst 35 timmar»3 25%

Genomsnitt: 2.91

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»1 8%
50%»0 0%
75%»2 16%
100%»9 75%

Genomsnitt: 4.58

- Sjuk en föreläsning.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 66%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 33%

Genomsnitt: 3.33

- Det är tydligt precis vad man skall kunna vid kursens slut. Det är väldigt skönt.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 8%
Ja, målen verkar rimliga»10 83%
Nej, målen är för högt ställda»1 8%

Genomsnitt: 2

- Vissa uppgifter var för svåra för våra förkunskaper» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 50%
Ja, i hög grad»6 50%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.5


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»1 8%
Ganska liten»3 25%
Ganska stor»3 25%
Mycket stor»5 41%

Genomsnitt: 3

- Det fanns inget facit till boken, vilket gjorde att man va tvungen att vara på föreläsningarna» (Mycket stor)
- Nu har man fått betyligt mer förståelse för hur motorer fungerar i de mindre aspekterna. Alltså vad som påverkar vad i olika situtationer. Och det är väldigt bra att ha det i framtiden.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 33%
Ganska stor»5 41%
Mycket stor»3 25%

Genomsnitt: 2.91

- För svår för vår nivå, bättre med något mer grundläggande, med lösningar och facit. Utan föreläsningar hade kursen varit omöjlig att klara!» (Ganska liten)
- boken ger ingen ledning om hur tal skall lösas, bara mängder med formler. Svårt eller omöjligt att lära sig utan föreläsningar» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»2 16%
Ganska dåligt»3 25%
Ganska bra»6 50%
Mycket bra»1 8%

Genomsnitt: 2.5

- Inte varit med på föreläsningar = Inga lösningar. Kurshemsidan användes inte» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 16%
Ganska bra»5 41%
Mycket bra»5 41%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- Vijay är lätt att prata med men ganska upptagen. Men han fösöker alltid hjälpa» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 16%
Mycket bra»10 83%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.83

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 8%
Lagom»7 58%
Hög»3 25%
För hög»1 8%

Genomsnitt: 3.33

- Det är mycket nytt att sätta sig in i.» (Hög)
- För svår vissa gånger.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 33%
Hög»7 58%
För hög»1 8%

Genomsnitt: 3.75


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»1 8%
Dåligt»1 8%
Godkänt»4 33%
Gott»3 25%
Mycket gott»3 25%

Genomsnitt: 3.5

- Rörig och för lite övergripande, men i grunden intressant» (Godkänt)
- Rolig kurs för oss motorintresserade.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Läraren, hans förmåga att förklara och diskutera.»
- Studiebesök är välldigt kul, främst för att vi inte träffar företag genom skolan annars.»
- Studiebesök.»
- studiebesöken är bra och bör behållas»
- Studiebesöken»
- Kurslitteraturen var bra.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Att kursen i värmeöverföring görs möjlig att välja i läsperiod tre, pga. att dessa två kurser hör ihop. »
- Projektarbetet. Helt onödigt när vi inte fick kontakt med företag. För mycket prat om exjobb, vilket vi inte såg röken av. Falsk marknadsföring.»
- Projektarbetet som skall utföras med hjälp av företag funkar inte alls, mest pga. att företagen inte kontaktats i förväg. Det gör att det är nästan omöjligt att få det att fungera tidsmässigt för företagen. »
- Ett studiebesök till samt gärna lite praktik. T.ex. att man har en motor och tittar på och skruvar lite.»
- mer plannering från lärarens sida inför lektionerna, dvs läraren bör vara mer förberedd inför lektionen.»
- Lärarens praktiska kunskaper. Han kan ej besvara de flesta frågor eftersom han är en ren teoretiker i ett ämne med många "händiga" motorintreserade.»
- Läraren bör förklara mer och vara mindre "robot" som bara skriver på tavlan och eleverna försöker tolka det som står där.»

16. Övriga kommentarer

- Företagskontakt är något som nästan inte existerar på chalmers så det vore välkommet med mer sammarbete med företagen innan exjobb»


Kursutvärderingssystem från