ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Produktmodellering V10, LMU242

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-09 - 2010-03-21
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 19%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

8 svarande

Högst 15 timmar»3 37%
Cirka 20 timmar»1 12%
Cirka 25 timmar»3 37%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 12%

Genomsnitt: 2.37

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

8 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 37%
100%»5 62%

Genomsnitt: 4.62


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

8 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 37%
Målen är svåra att förstå»1 12%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 25%

Genomsnitt: 2.37

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

4 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»4 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

8 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 37%
Ja, i hög grad»2 25%
Vet ej/har inte examinerats än»3 37%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»2 25%
Ganska liten»1 12%
Ganska stor»4 50%
Mycket stor»1 12%

Genomsnitt: 2.5

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»2 25%
Ganska liten»2 25%
Ganska stor»1 12%
Mycket stor»3 37%

Genomsnitt: 2.62

- Artikelkompendium som är 10 år gammalt säger inte särskilt mycket idag. Dessutom är det olika typer av engelska, tyskt-engelskt, svengelska.. Litteraturen var kass.» (Mycket liten)
- Materialet känns inaktuellt, då det beskriver vissa delar som outforskat, medan det på föreläsningar talas om dessa...» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 37%
Ganska bra»4 50%
Mycket bra»1 12%

Genomsnitt: 2.75

- Sven skötte sig exemplariskt. Men, hur Länge ska man behöva vänta på att Caj ska ladda upp material på hemsidan?» (Ganska dåligt)
- Det tar tid innan föreläsningsmaterial läggs ut på kurshemsidan. Man måste ständigt påminna om detta.» (Ganska dåligt)
- Kaj va seg med att lägga upp vissa saker» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

8 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 62%
Mycket bra»2 25%
Har ej sökt hjälp»1 12%

Genomsnitt: 3.5

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 12%
Mycket bra»6 75%
Har ej sökt samarbete»1 12%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 28%
Lagom»5 71%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.71

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 25%
Lagom»4 50%
Hög»2 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 12%
Godkänt»4 50%
Gott»3 37%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- väldigt "luddig" kurs där det ändrades tider hit och dit och vissa lektioner stäldes in. Sammantaget på kursen kändes det oseriöst. Dock fungerade delen med CATIA bra.» (Dåligt)
- CAD-delen var riktigt bra, resten av kursen var väl förvisso intressant, men känns inte som att det behövs en kurs i det för att förbereda sig för arbetslivet.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- CAD-delen, nyttigt inför yrket som INGENJÖR!»
- Catia delen»
- CATIA-delen»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Caj måste ta ansvar för sitt arbete, att han bor långt ifrån skolan är ingen ursäkt. Har han för mycket att göra får han göra något åt det.»
- Litteraturen»
- Vore nästan bättre med en svårare examination i catia och sen fler obligatoriska semenarier för teoridelen där man kanske redan från första tillfället har en grupp man jobbar med hela perioden»
- Planeringen från lärarnas sida!»
- införa dugga istället för tentamen, och införa fler CATIA moment som exempelvis simulerings moment som DELMIA.»
- Uppdatera artikelkompendiet»

16. Övriga kommentarer

- Någon form av bättre läshänvisningar till artiklarna skulle inte vara fel. Så man fokuserat på rätt saker. Seminariena frågorna hjälpte dock.»
- Att ställa in en föreläsning på morgonen för att sedan lägga in en ny "spontant" på eftermiddagen som dessutom är obligatorisk, där man tar upp ämnen som redan gåtts igenom på tidigare föreläsning. Känns oprofessionellt!!»


Kursutvärderingssystem från