ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V11 lp4 Ledarskap och management, SJO336

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-18 - 2011-06-17
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

23 svarande

Högst 15 timmar»4 17%
Cirka 20 timmar»10 43%
Cirka 25 timmar»4 17%
Cirka 30 timmar»1 4%
Minst 35 timmar»4 17%

Genomsnitt: 2.6

- olika beroende på period.. då vi haft mycket annat att göra också» (Cirka 20 timmar)
- Är beroende av period pga. uppgifter samt seminarium. » (Cirka 20 timmar)
- Mycket tid på att skriva deluppgifter, hemtenta samt att förbereda sig på seminarier.» (Cirka 20 timmar)
- Dock beroende från vecka till vecka och när inlämningsdatum var satta. » (Cirka 20 timmar)
- mycket för 7,5 poäng» (Minst 35 timmar)
- Mycket hög arbetsbelastning, framförallt pga deluppgifterna. Även många obligatoriska moment,» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

23 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»11 47%
100%»12 52%

Genomsnitt: 4.52

- finns ingen anledning till att göra föreläsningarna obligatoriska!!?» (75%)
- Missat ett sem, en övn, och 5 föreläsningar!» (75%)
- missat en lektion.» (100%)
- Missade en föreläsning på grund av Handledning som krockade.» (100%)
- dock närmare 95%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 17%
Målen är svåra att förstå»2 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 39%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 34%

Genomsnitt: 2.91

- Har inte läst dem personligen mer än det Anders gick igenom inför varje föreläsningstillfälle.» (Jag har inte sett/läst målen)
- På grund av att informationen har förändras otaliga gånger från första stund.» (Målen är svåra att förstå)
- Svårt att skriva tillräckliga mål på så stor kurs.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Att målen beskrivs tydligt, behöver ju inte betyda att de är begripliga.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 72%
Nej, målen är för högt ställda»6 27%

Genomsnitt: 2.27

- Jag tycker vissa av målen för kursen är för höga, tex att skriva 3000 ord hela tiden. Men också att målen för seminarierna är för lågt ställda.» (Ja, målen verkar rimliga)
- vi har inte gjort något liknande alls som är likt denna kursen. då vi fått väldigt stora arbeten 2 inlämningsuppgifter på mellan 3000-3500 ord var, en tenta på mellan 3000-3500 ord. seminarier vi ska hålla, och att skriva detta på det sätt han vill har vi inte haft någon kurs i hur man gör. så jag tycker att förkunskaperna till denna kursen finns inte alls» (Nej, målen är för högt ställda)
- 7,5 poäng, borde vara 15» (Nej, målen är för högt ställda)
- För mycket att skriva för att vara 7,5 poäng. Mycket som var obligatoriskt, vilket jag förstår, men det ökar pressen ytterligare ( speciellt när vi skrivit exjobb parallellt) » (Nej, målen är för högt ställda)
- Inlämningsuppgift har varit orealistiska i sitt omfång. Att ha denna kurs samtidigt som kandidatarbetet är ej passade då skrivkramp råder på hög nivå. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 22%
Ja, i hög grad»5 22%
Vet ej/har inte examinerats än»12 54%

Genomsnitt: 3.31

- tycker inte att metoden 3000 ord gör att man får ett bra resultat, det fokuserar endast på att man skall få ihop tillräckligt med ord» (I viss utsträckning)
- Inte skrivit hemtenta än» (Ja, i hög grad)
- Kändes genom hela kursen att det viktigaste var att få in inlämningsuppgift och utföra seminarie. Kändes mest som vi sattes på prov utan att egentligen lära oss något mer än teorier. » (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»13 56%
Ganska stor»7 30%
Mycket stor»3 13%

Genomsnitt: 2.56

- Gruppsykologiboken har varit till stor hjälp » (Ganska liten)
- har märkt det mer och mer på seminarietillfällen att det är mycket som sagts på föreläsningar som kommer upp. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»6 26%
Ganska stor»11 47%
Mycket stor»4 17%

Genomsnitt: 2.73

- Dåligt att kurslitteraturen används såpass lite av föreläsare. Blir ändå 1000 spänn på böcker, då vill man att de ska användas..... » (Ganska liten)
- transformationalleadership och ledarskapsboken har inte använts nästan alls.» (Ganska stor)
- Ledarskapsboken & transformational leadership har varit onödiga och ej använts, Gruppsykologi har dock varit en basis för att kunna göra uppgifterna.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»2 8%
Ganska dåligt»6 26%
Ganska bra»9 39%
Mycket bra»6 26%

Genomsnitt: 2.82

- Skall man hålla en kurs där det är så många uppgifter så måste man också tillsatta de resurser som det kräver för att rätta alla inlämnade uppgifter i tid. » (Mycket dåligt)
- Scemaändringar titt som tätt resulterade till svårigheter att planera skolgången» (Mycket dåligt)
- Ändringar, rörigt, oklara regler på ersättningsuppgifter för missade seminarier» (Ganska dåligt)
- Mycket otydliga schema ändringar.» (Ganska dåligt)
- Mycket ändringar fram och tillbaka.» (Ganska dåligt)
- Många otydliga besked via schema, mail, och på föreläsningar . Starttider på föreläsningar ändrades ofta och olika information angavs ppå hemsida, mail och muntligt. Kunde få 5 mail samma vecka med ändringar på starttid av föreläsning. Blev rörigt då exjobbet tar mycket tid och kräver massiv planering. » (Ganska dåligt)
- Mycket velande. Tider har inte stämt överens, osynkade lärare och gästföreläsare som ledde till en rad mail om uppstyrning kring detta. Så många olika moment (övningar, seminarier, föreläsningar, inlämningsdatumar osv) kräver en tydlig ordning och struktur. Har aldrig fått så många mail från en och samma kurs om ändringar.» (Ganska dåligt)
- Snabba svar i mejl och bra dokumentation via pingpong.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 13%
Ganska bra»7 30%
Mycket bra»10 43%
Har ej sökt hjälp»3 13%

Genomsnitt: 3.56

- Svårt att få kontakt med ansvarig, tagit lång tid av besvaring av frågorna.» (Ganska dåliga)
- Brödje och de andra lärarna är jättebra.» (Mycket bra)
- Det märks att Anders brinner för ämnet» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»9 40%
Mycket bra»11 50%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.54

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 17%
Hög»11 47%
För hög»8 34%

Genomsnitt: 4.17

- Lagom, gränsen till hög. Jag upplever att det är för mycket obligatoriska grejer, det gick ju iofs bra ändå, men det har kostat på annat.» (Hög)
- Lite för mycket att skriva, samtidigt som ex-jobbet. Lite tungt med ett helt nytt ämne som vi inte hade några förkunskaper om.» (Hög)
- För att ligga som sista kurs samtidigt som kandidatarbetet har det känts alldeles för hög. Detta pågrund av flertalet obl. moment och deluppgifter, där vi heller inte fått någon respons på hinnan vi skall börja tentan(extremt dåligt!).» (Hög)
- att lämna in 2 inlämningsuppgifter på mellan 3000-3500 ord var och en tenta på samma, seminarer man ska vara med på obligatoriska lektioner gruppövningar. om man bara räknar in orden i alla inlämningsuppgifter så blir det ca 11000 ord det är nästan ett exarbete. och vi har bara 7 poäng och alla andra saker vi ska göra. ingen annan kurs är som denna.» (För hög)
- att lägga den här kursen.. med tvång på att skriva totalt 6000 ord i arbeten plus att man har obligatoriska tillfällen, samtidigt som examensarbetet är ganska så hål i huvudet!» (För hög)
- För mkt för 7,5 hp när den läses samtidigt som xjobb. Mycket krav på oss elever. Närvaro hit och närvaro dit.... Även straff om man missar seminarium, bedöms icke aktiv osv. MGMT by fear? Kanske e bra, men då för lärarna också TA SITT ANSVAR. 1/5 seminarium blev inställt pga brist på lärare, eller ngt? 2 sem. blev dåliga pga att det bara fanns två lärare, vilket bidrog till att grupperna blev för stora och kvaliteten blev låg. Med alla dessa krav och direktiv måste kvaliten vara bättre!!! Inlämningsuppgifterna tog alldeles för lång tid att rätt( deluppg 1 lämnades in 8 april, fick tillbaka den 20 maj - samma dag som vi fick hemtentan) Trodde chalmers hade rättningspolicy på 21 dagar (3veckor) , men de kanske bara gäller tentor ? De tog oavsett policy FÖR lång tid vilket påverkar motivationen negativt. Då kan man ju undra hur lång tid hemtentan kommer ta att rätta ? Får vi vår examen innan jul ? Det borde vara skolans ansvar att fördela resurser så att rättning sker i skälig tid ? » (För hög)
- Arbetsbelastningen är för hög med tanke på att vi samtidigt är i sluttampen på ex-arbetet» (För hög)
- Som sagt, inlämningsuppgifterna har varit orealistiska och som student har man blivit tvungen att skriva bara för att och anser att det inte har givit mig något. Sidantalet har väl varit det som mest påverkat negativt. Anser att en inlämningsuppgift på 3000 ord hade varit bättre och hållt högre standard. » (För hög)
- Med tanke på att vi skulle lämna in mycket skrivet material vid sidan av kandidatarbetet så var belastningen för hög.» (För hög)
- Kursen ligger i helt fel period. den är för krävande för att ligga under samma läsperiod som C-uppsatsen.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»3 13%
Hög»8 34%
För hög»11 47%

Genomsnitt: 4.26

- ex-jobb slutspurt» (Hög)
- Se ovan!» (Hög)
- för mycket att göra, då man gör examensarbete samtidigt. det blir väldigt stressigt. » (För hög)
- Se nästa fråga» (För hög)
- Pga ovanstående» (För hög)
- Kandidatarbete samtidigt som denna kurs är inte lämpligt pågrund av inlämningsuppgifter och seminariers omfattning. » (För hög)
- Detta var en rolig kurs, men tillsammans med examensarbetet den tyngsta vi haft enligt mig så jag tycker det var synd att dessa båda låg samtidigt.» (För hög)
- Examensarbete + denna kurs är ingen bra kombination, alldeles för högt tryck studenterna» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

23 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»6 26%
Godkänt»6 26%
Gott»8 34%
Mycket gott»2 8%

Genomsnitt: 3.17

- En kurs i ledarskap borde inte präglas av dåligt ledarskap. skall såpass höga krav ställas på studenterna så borde kvaliten från skolans sida vara bättre. 1. rättning tar för lång tid 2. Vi blir lovade att få tillbaka uppgifter en viss tid men får det inte - Hur kan man då kräva att vi lämnar in kl 2400 en viss dag? 3. Seminarier målas på förhand upp som jättebra och seriösa, men blir det inte pga lärarbrist ( för stora grupper)» (Dåligt)
- Helt idiotiskt att lägga in denna kurs vid sidan av kandidatarbetet. TA BORT KOMPLETTERINGSUPPGIFTER, visste inte att man på chalmers uppmanad lärande genom bestraffning. Att bla. Ett missat seminarium leder till 2 st PM på mellan 6000-7000 ord motsvarande ca 12-14 sidor...» (Dåligt)
- bra kurs, mycket dåligt att det ligger i samma period som examensarbetet!! Kursen har krävt mycket arbete vilket även exarbeterna! Denna kurs har helt klar lidit av att jag inte kunnat fokusera 100% på kursen, då jag hellre ha prioriterat exjobbet. Tråkigt, skulle väldigt gärna ha ägnat mer tid åt denna kurs» (Godkänt)
- Dåligt att inlämningsupppgifterna inte rättats innan tentan. Hade räckt med två inlämningsuppgifter, övningar och seminarier, behövs ngen tenta.» (Godkänt)
- Kursen i sig var intressant och ämnet känns viktigt för utbildningen. Dock tycker jag att upplägget har lämnat mer att önska. Motsvarar kursens abetsbelsatningen 7.5hp? Personligen tycker jag att kvanitet har gått före kvalité.» (Godkänt)
- kursen har potential men borde ges i en tidigare årskurs. Andra kurser borde se på upplägget och ta efter.» (Gott)
- Mycket bra, men mer Severin och Lars Green, det kan aldrig bli för mycket Green & Severin.» (Gott)
- Jag tycker att det är en riktigt bra kurs. Arbetsbelastningen är mycket högre än i tidigare kursen, vilket jag tycker är mindre bra. Nu i slutändan tycker jag att trots en hög arbetsbelastning så är det ändå en mycket bra kurs.» (Mycket gott)
- Men fel placerad, kan ligga egentligen när som helst men inte sista terminen. Är det inte mer intressant att ha denna kurs innan man känner sina klasskamrater.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lars Green»
- Bra på seminarier och intressanta lektioner och intressanta gästföreläsare»
- Övningar, seminarier, »
- gruppövningarna»
- Gruppövningarna samt seminarietillfällena.»
- Mycket duktiga föreläsare, träffat mest Anders iofs och han var också jättebra. kurslitteraturen. övningarna och seminarierna (stoppa in fler om det går och minska på föreläsningarna. det är på övningar och seminarier vi övar på ledarskap)»
- Upplägget med seminarier, gruppövningar och föreläsningar.»
- Övningarna, arbetsrättsdelen. »
- Övningar, seminarier.»
- Seminarium och hemtenta»
- Upplägget fungerade bra.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- jag tycker att kursen inte ska kräva så stora arbeten som den har krävt. varje inlämning har varit för stor.»
- Lägg den i en annan period!!»
- delproven bör vara färre ord än slutarbetet.»
- För mycket skrivuppgifter som institutioneninte ens klarade av att hantera!! Tydligare infor om närvaro, och inlämn uppgifter»
- 3000 ord... x2 plus hemtenta.. minska mängden?»
- Minskning av mängden obligatoriska ord i deluppgifterna.»
- kursen borde läggas i någon annan period. föreslår sista logistikkursen här istället.»
- Lägg kursen i åk 1 istället. Pga att det är många övningar + seminarium som man lär känna andra studenter, samt så att det inte blir en sådan här stor arbetsbelastning samtidigt som kandidatarbetet.»
- Lägg ribban lägre, 5 seminarier * 3 frågor per seminarie = 15 olika uppgifter att sätta sig in i. Bättre att satsa på färre seminarier med kvalité istället. 2 deluppifter + hemntena á 3000 - 3500 ord = 30 sidor. Lägg till obligatoriska föreläsningar så har man än rätt svullstig kurs. Låt inte seminarienas kvalite hänga på att 3 lärare är fri 5 ggr under en läspeiod, inte ok att slå ihop grupperna som vi gjorde flera gånger. »
- Se ovan»
- Mer Severin föreläsningar, mer rättslig information.»
- Kravet för missat seminarium. Det är orimligt att om man missar ett tillfälle så behöver man skriva 6000 - 7000 ord, när det sitter personer på seminarierna som inte säger något alls och "kommer undan" med det.»
- omfattningen av inlämingsuppgifter»
- Snabbare återkoppling på inlämnat material. Att i princip påbörja hemtentan samma dag som första deluppgiften kommer tillbaka, då vi som studenter har krav på oss att lämna in dessa i tid, flera veckor innan, känns knappast rättvist eller ok. Och det man man lärde sig under de två delfrågorna hade man kunnat lära sig på andra sätt, 3000 ord känns inte som det bästa alternativet. Gruppövningarna ställer jag mig tveksam till, har ännu inte fått helt klart för mig vad vi skulle ha lärt oss under dessa?»
- Denna kurs hade varit bra att ha i början av utbildningen då man lärde känna varandra bra och det vi lärde oss hade varit bra att tänka på även under andra kurser.»
- Det ovannämnda! Inte ha obligatorisk närvaro på alla semnarier, de ger inte så mycket som läraren verkar tro.»
- Jag är ingen fan av "skriv så här många ord". Jag tycker att kraven att prestera under seminarierna ska vara högre, iaf om man ska skriva 3000 ord gånger två om man missar ett. Att bara vara där ska inte räknas.»
- Den här kursen måste flyttas. Tidsmässigt ligger den katastrofalt till när man alla har fullt upp med exjobbet. Att då samtidigt skriva 9000ord inom ledarskap är fel. Första året bör man intoduceras till en sådan här kurs istället, inte sista månaden!»

16. Övriga kommentarer

- kursen i sig är bra, men tycker det inte är relevant med allt man måste göra. nästan 100% närvaro och alla andra inlämningsuppgifter seminarier man gör, till antal poäng kursen ger.»
- I övrigt en väldigt intressant kurs.»
- Ganska hårt krav med 3000 ord om man missar något obligatoriskt. Dumt att man inte fått ut en uppgift innan en annan ska lämnas in.»
- Ambitionen med kursen är bra men detta var inte ok. Kunde ha lärt mig så mycket mer än vad jag gjort. »
- Mer Severin, Mer Green. Dessa personer är Chalmers nuvarande gurur.»
- Generellt tycker jag att det är en riktigt bra kurs, de personer som undervisat har varit riktigt bra, dock behöver ni se över alla rutiner samt lägga kursen tidigare och inte i sista läsperioden, tredje året.»
- Ändrar man som lärare schemat hela tiden kan man ha överseende med kompletteringsuppgifterna och eventuellt dra ned på deras omfattning.»


Kursutvärderingssystem från