ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


VT12 lp4 Programmeringsteknik, MVE355

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-25 - 2012-06-15
Antal svar: 45
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Federico Porrez»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

43 svarande

Högst 15 timmar»14 32%
Cirka 20 timmar»9 20%
Cirka 25 timmar»14 32%
Cirka 30 timmar»4 9%
Minst 35 timmar»2 4%

Genomsnitt: 2.32

- Har jobbat med matlab innan och behövde inte mer.» (Högst 15 timmar)
- Har programmerat sedan innan och behövde såldes inte lägga många extratimmar utöver lektionstid.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

44 svarande

0%»1 2%
25%»0 0%
50%»1 2%
75%»11 25%
100%»31 70%

Genomsnitt: 4.61

- Omfattande förkunskaper gjorde att jag bara deltagit vid lab-redovisning.» (0%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

44 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 27%
Målen är svåra att förstå»3 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»17 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 27%

Genomsnitt: 2.65

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

35 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»30 85%
Nej, målen är för högt ställda»5 14%

Genomsnitt: 2.14

- kan ej svara på frågan då jag inte kommer ihåg kursmålen» (?)
- För min del som har programmerat innan men tror det är svårare för de som inte har programmerat innan.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Den kunskapen jag skulle lära mig in var inte tillräcklig för att klara de svåraste talen på tentan!» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

38 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»11 28%
Ja, i hög grad»22 57%
Vet ej/har inte examinerats än»4 10%

Genomsnitt: 2.76

- kan ej svara på frågan då jag inte kommer ihåg kursmålen» (?)
- Det var relativt svårt att veta vad som skulle testas på examinationen. » (I viss utsträckning)
- Som sagt, den kunskapen jag skulle lära mig in var inte tillräcklig för att klara de svåraste talen på tentan!» (I viss utsträckning)
- Programmering på papper känns något avlägset om man jämför med dess riktiga miljö. Kan även uppfatta att matematiken tog stor plats på tenten vilket kanske kan undvikas. (Bra att kursen i övrigt innehåller detta) » (I viss utsträckning)
- Men jag tycker att det är idiotiskt att en kurs som helt och hållet beror av datorprogram ska examineras på papper. Det funkar inte!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

44 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»7 15%
Ganska stor»25 56%
Mycket stor»10 22%

Genomsnitt: 2.97

- Har mest fått testat mig fram på labbarna.» (Ganska liten)
- Blev nästan mest dumförklarad när jag frågade något, i stället för att bli hjälpt. Lektionerna var dock rätt givande.» (Ganska liten)
- Kursens pedagogiska upplägg är inte bra...» (Ganska liten)
- Övningarna har vart till stor hjälp, men kanske mest för att det har blivit att jag faktiskt har gjort övningar...» (Ganska stor)
- Gick fort för mig som programmerat tidigare att åter sätta mig in i det.» (Ganska stor)
- det skulle vara bra med mer lärarledd undervisning. I nuläget tycker jag att det var alltför lite lektioner i ämnet. Det var svårt att ta in all information på egen hand.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

44 svarande

Mycket liten»8 18%
Ganska liten»9 20%
Ganska stor»23 52%
Mycket stor»4 9%

Genomsnitt: 2.52

- Jag har inte använt boken mycket alls.» (Mycket liten)
- boken var inte jätte bra.» (Ganska liten)
- Innebär inte att litteraturen var dålig utan att föreläsningarna var bra och boken blev mer av ett lexikon.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»19 43%
Mycket bra»25 56%

Genomsnitt: 3.56


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

44 svarande

Mycket dåliga»5 11%
Ganska dåliga»21 47%
Ganska bra»9 20%
Mycket bra»8 18%
Har ej sökt hjälp»1 2%

Genomsnitt: 2.52

- Har fått bra hjälp, men tyvärr alltför sällan» (Mycket dåliga)
- Det borde inte ta två timmar att få hjälp vid labb.» (Mycket dåliga)
- Det tog alldeles för lång tid annan man fick hjälp. Man fick ibland sitta i två timmar och bara vänta på hjälp. Det behövs fler lärare!» (Mycket dåliga)
- För lite lärare på övningen, för lång väntetid» (Ganska dåliga)
- Bra med övningar, men helt klart underbemannat. Långa väntetider på att få hjälp och ganska stressade lärare när man väll fått hjälp.» (Ganska dåliga)
- få lärare till många studenter under övningstillfällen. satt ett övningspass och väntade på hjälp i 3 timmar.» (Ganska dåliga)
- Mycket stökiga och i viss mån underbemannade övningspass. Lämnade ett flertal pass pga dålig arbetsro. Man bör dela upp dessa i mindre grupper till nästa år!» (Ganska dåliga)
- Det tog ofta lång tid att få hjälp på övningarna. skulle behövas fler lärare då.» (Ganska dåliga)
- Tyvärr är detta det enda minuset med kursen. Många hade frågor under laborationerna och om man skrev upp sig i början på lektionen för att få hjälp fick man inte hjälp förrän sista minuten och satt därför ofta fast. Någon mer lärare under varje laboration hade varit bra. Dock skall tilläggas att alla undervisande lärare/labhandledare i kursen är pedagogiska och man får bra hjälp av dem.» (Ganska dåliga)
- Skaffa mer hjälplärare! Man fick ju aldrig hjälp» (Ganska dåliga)
- För fåtillfällena För få handledare vid labbarna» (Ganska dåliga)
- Blev väldigt långa köer på labbarna..» (Ganska dåliga)
- Det krävdes två lärare på labbarna, ibland var det bara en person där och alldeles för många elever.» (Ganska dåliga)
- Vi satt mycket tid och väntade på att få hjälp med labbarna, kunde funnits en eller ett par fler doktorander eller lärare» (Ganska dåliga)
- för få lärare som hjälper vid övningstillfällena, vilket gjorde att alla som ville ha hjälp inte fick det.» (Ganska dåliga)
- Kanske någon mer handledare på labbarna vore bra.» (Ganska bra)
- Bra handledning från föreläsaren på labbarna men övriga labbhandledare var inte pålästa på uppgifterna och inte så bra på att förklara.» (Ganska bra)
- Långa väntetider ibland på lab!» (Ganska bra)
- I relation till antalet lärare fick man god och professionell hjälp.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 20%
Mycket bra»32 72%
Har ej sökt samarbete»3 6%

Genomsnitt: 3.86

- Största inlärningskällan var att ta hjälp av klasskompisar, och tillsammans lösa problem.» (Mycket bra)
- Funkade bra med min labbpartner.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

45 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»32 71%
Hög»13 28%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.28

- Hög om man börjar utan förkunskaper och ska lära sig och förstå allt.» (Lagom)
- Ganska hög om man inte programmerat tidigare, men rimlig.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

45 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 8%
Lagom»30 66%
Hög»9 20%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.2

- Arbetsbelastningen var låg, men jag tyckte inte den var FÖR låg. Lagom låg var den. » (Låg)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

45 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»3 6%
Godkänt»25 55%
Gott»11 24%
Mycket gott»5 11%

Genomsnitt: 3.35 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För få lärare och för få föreläsningar. Jag känner inte att jag har haft möjligheten att förstå programemringen pga för lite handledning.» (Mycket dåligt)
- Borde varit mer föreläsningar och mer teori.» (Godkänt)
- Det har inte riktigt varit en röd tråd genom labbarna och det har varit lite för högt tempo, med väldigt många moment som skall göras. Detta har medfört att man inte riktigt haft tid att fundera över vad man egentligen gjort, utan fokus har varit att bara få uppgiften godkänd. Och lite mer grundläggande undervisning om hur programmering är uppbyggt med strukturer osv hade varit bra då huvuddelen aldrig tidigare programmerat. » (Godkänt)
- Pedagogiskt finns det nog mycket man skulle kunna se över. Väldig stora steg mellan de olika delarna. » (Godkänt)
- Själva kursen är godkänd, men jag ser inte riktigt vad jag ska ha matlab till i framtiden..» (Godkänt)
- Har läst kursen innan, då med C++. Detta kursupplägget är mycket bättre och passar utbildningen mycket bra då det finns inslag från andra kurser och kursen berör de saker man behöver.» (Mycket gott)
- Att förbättra är upplägget på tentan så att ren programmering står i centrum och man har en god möjlighet att visa sina färdigheter. Har även diskuterats på lektion och tror examinatorn har god insikt i detta. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labarna var mycket bra.»
- Labbarna.»
- Laborationerna.»
- Föreläsning i mindre grupper.»
- Att vi hade uppdelat i mindre föreläsningar och inte större massföreläsningar.»
- Föreläsningarna var givande. »
- Skogsbrandslaborationen, mycket rolig och lärorik uppgift.»
- 2 övningsledare per tillfälle. Ibland fick man vänta en timma tills man fick hjälp när det bara var en i början av kursen.»
- lärarledda lektionerna»
- Labbarna.»
- Mycket fokus på övning, det är det enda sättet att lära sig det här.»
- Fokuseringen på enbart matlab.»
- MINST lika mycket undervisning, gärna mer!»
- Undervisningstillfällena med föreläsaren samt de datorbundna arbetstillfällena.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- mer hjälp övning»
- Tydligare beskrivning av vad man måste kunna»
- Mer lärare på övningar, eller mindre grupper på övningarna.»
- De stökiga övningspassen.»
- Fler övningstillfällen i hållfasthetsläran.»
- Boken var ganska stor och innehöll mer än man behövde. Var svårt att hitta i den.»
- Mer teori.»
- Fler lärare till laborationerna så man kunde få mer möjlighet till hjälp, och inte behöva vänta en halvtimme varje gång på kö-listan. Tentan var bra, men det var svårt att veta vad som förväntades av en inför den. Mer info om vad tentan omfattar vore trevligt.»
- Om möjligt bör tentan utföras på dator oj ej på papper då hela övriga kursen genomförs framför en dator.»
- äldra tentamensfrågor, tydliga punkter inför tentan,fler labb lärare och helst mindre grupper inför labbtid.»
- Examination vid dator. Fler övningsassistenter. Det var nästan omöjligt att få hjälp på övningar eftersom det oftast bara var en person som kunde hjälpa till och vi var ganska många. Så antingen fler assistenter eller mindre grupper. »
- Någon mer lärare skulle behövas på laborationerna. »
- Fler hjälplärare behövs»
- Fler handledare under labben.»
- Belys hur mycket vikt som ligger på typisk programmering och hur mycket som ligger på nummerisk analys samt vad skillnaderna är redan i en tidigt stadium.»
- Ha föreläsning med alla klasser för att på så sätt få ett extra föreläsningstillfälle där man går igenom svåra uppgifter från laborationerna.»
- Fler lärare med på labbarna.»
- Dela ut kurspm! Mer övningstentor.»
- fler lärare under laborationerna. riktiga lärare.»
- Fler lärare på labbarna och fler teoretiska lektioner med genomgång på tavlan.»
- Mindre grupper på labarna!»
- Det pedagogiska upplägget. »
- Ett tydligare tänk om hur man ska använda kursboken, kanske borde den kompletteras med något kompendium. Det var inte mycket vi använde den»
- Tentan»
- Fler handledare till labbarna»
- Fler lärare som kan hjälpa vid övningstillfällena»
- Fler lärare och mer hjälp. »
- Ta bort det skrivna tentamen och ha en hemtenta eller inlämning uppgifter i stället.»
- Krav på att jobba två och två då läraren tycker att det är bäst för utvecklingen. Ett krav skulle underlätta för elever utifrån. »

16. Övriga kommentarer

- Kan säga att jag har läst den gamla kursen tidigare och att det nya upplägget är betydligt bättre. De vi gick igenom på de tre senaste labbarna hur man använder matlab mer matematiskt kommer man ha jätte mkt nytta av! Att inte hela kursen var baserad på en tenta utan också på labbarna var också bra.»
- bra lärare. Intresserad och hjälpsam. Svarade alltid på frågor, tog sin tid. Svarade alltid på sin mail. »
- Skulle se att man höll sig till mer grundläggande begrepp inom matlab och inte sväva iväg med uppgifter som elev ändå bara kopiera av varandra när den ena blivit godkänd. Fler uppgifter som man förstå och få upp självkänslan för programmet och med det höja motivationen hos studenterna.»
- Bra kurs, duktig lärare/ examinator.»
- Mycket bra lärare !! »
- Byt ut tentan till projekt då det ger mera. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.35

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.35
Beräknat jämförelseindex: 0.58


Kursutvärderingssystem från