ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Programmering i Matlab - M1, TME135

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-10-27 - 2013-11-27
Antal svar: 83
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Anders Johansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

83 svarande

Högst 15 timmar»34 40%
Cirka 20 timmar»33 39%
Cirka 25 timmar»8 9%
Cirka 30 timmar»4 4%
Minst 35 timmar»4 4%

Genomsnitt: 1.92

- Max 1-3 timmar utöver lektionstid varje vecka lärde mig tillräckligt på övningstillfällena tyckte jag» (Högst 15 timmar)
- Läst programering A och B på gymnasiet i matlab så jag kunde redan det mesta.» (Högst 15 timmar)
- Andra kurser tog för mycket tid. » (Högst 15 timmar)
- Lite mindre än 15 i början förmodligen runt 20 i slutet, men medel 15 tror jag.» (Högst 15 timmar)
- Allt mitt fokus låg på att klara matten. Förra året (Tekniskt Basår) hittade jag i princip direkt ett bra gäng vänner. Vi hade alla samma inställningar och hittade redan de första veckorna ett bra sätt att plugga tillsammans på. De flesta jag träffade under nollningen/mottagningen kom direkt från gymnasiet och tyvärr kom det också med den tuffa attityd som ibland är vinnande där. Folk förlöjligades om de sa nått fel och jag hittade ingen bra stuidegrupp. Men skam den som ger sig, de sista veckorna hittade jag äntligen en grupp som passade mig. Vid det laget valde jag att prioritera matten och "strategiskt kugga matlab". Kännde att jag skulle ha lättare att klara en matlab omtenta än en matte omtenta» (Högst 15 timmar)
- Hade lätt för det här» (Högst 15 timmar)
- Arbetsbördan ökade ju längre kursen gick» (Cirka 20 timmar)
- var på all undervisning och la ytterligare 2-5 timmar utöver detta. vad det nu blir totalt.» (Cirka 20 timmar)
- Har läst programmering a, b och c i c++. Efter lite anpassning var det inga problem med matlab vilket gjorde att jag inte behövde lägga ner speciellt mycket tid.» (Cirka 25 timmar)
- All schemalagd tid samt ytterst lite hemma (vilket väl blir strax över 35 timmar? 4*7+4*1.5+föreläsningar?)» (Minst 35 timmar)
- Satt länge med inlämningsuppgifterna. Inte särskilt mycket med övningar. » (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

83 svarande

0%»0 0%
25%»4 4%
50%»6 7%
75%»25 30%
100%»48 57%

Genomsnitt: 4.4

- Prioriterade Strömningsmekaniken!» (25%)
- Hade lätt för det här» (25%)
- Alla föreläsningar, inga övningspass. » (50%)
- Samtliga övningstillfällen, två föreläsningar (sista, första)» (50%)
- Skippat 2-3 undervisningar av alla. Tyckte att jag kunde sett som gicks igenom och att det gick för långsamt.» (75%)
- Se kommentar på 1.» (75%)
- Missat 2 föreläsningar då Carl hade hand om dem. Han var inte så bra på att plocka upp spåret Anders var i vilket gjorde att föreläsningarna var långsamma och ogivande.» (75%)
- missat några föreläsningar, men det hade ingen större inverkan» (75%)
- Gick dock på alla föreläsningar eftersom jag är sån. Stod över en del övningar däremot.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

Kursens mål fanns uttryckta lite mer detaljerat i den utdelade filen "Målsättningar.pdf".

83 svarande

Jag har inte sett/läst målen»16 19%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»17 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»49 59%

Genomsnitt: 3.19

- Däremot fick man en väldigt tydlig bild med det vi gick igenom på föreläsningen strax innan tentan» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Har aldrig förstått mig på grejen med "mål". Det är väl bra för skolan att ha som trygghet ifall någon skulle bli underkänd och inte tycka sig förtjäna det, men som elev har jag alltid haft uppfattningen att lärare/examinatorn inte står och lär ut saker som inte ska kunnas och jag har aldrig varit med om att bli testad utanför vad som lärts ut under lektioner.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- De var tydliga och enkla att förstå. Bra att även ha inför tenta plugg» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Anders gick igenom kursPm (sammanfattat) så det var perfekt!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Men tyckte att målen var väldigt förenklade om man jämför vad som slutligen kom på provet. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

73 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»67 91%
Nej, målen är för högt ställda»5 6%

Genomsnitt: 2.05

- Svårt att ta ställning» (?)
- De var rimliga och gick att uppnå med vilja» (Ja, målen verkar rimliga)
- Ingen tidigare erfarenhet av programmering, men det gick att komma igenom.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Enkel och lättförstådd kurs med mer utmanande moment för den som vill utvecklas mer.» (Ja, målen verkar rimliga)
- vet ej. Jag är ingen målläsare» (Ja, målen verkar rimliga)
- Svaret är ja, men det kändes riktigt svårt att uppnå målen. » (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

82 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»25 30%
Ja, i hög grad»50 60%
Vet ej/har inte examinerats än»6 7%

Genomsnitt: 2.74

- De kom frågor på tentan som hänvisade till funktioner i matlab som vi aldrig läst o.. det fanns inte att hitta i boken och help funktionen gav minimal ledning. Jag tycker det är dåligt att baser en hel fråga på något vi aldrig gjort och därför inte kunna få poängen för den frågan. » (I viss utsträckning)
- Tycker att tentan var lite väl svår i förhållande till det vi gjort tidigare. Skulle vara mer "rättvist" med någon till fråga som vara lite mindre komplicerad.» (I viss utsträckning)
- Men jag tyckte att tentan handlade om mycket jag själv inte utfört under kursens gång. Uppgifterna vi fått (inlämningarna) var väldigt lika varandra och väldigt olik tentan. » (I viss utsträckning)
- Jag kan tycka att tentan testade oss på saker vi inte fått öva/lärt oss tillräckligt under kursens gång. Jag kan tycka att det är tråkigt.» (I viss utsträckning)
- För lite tid för för stora men inte svåra uppgifter. » (I viss utsträckning)
- Tyckte tentamen var mycket svårare än de övningstentor som lämnats ut. Några frågor var även svåra att förstå. Tidsbrist!» (I viss utsträckning)
- examinationen testade snarare ens fördjupade kunskaper inom vissa mål än ens mer övergripande kunskaper. » (I viss utsträckning)
- De flesta mål jag kan komma att tänka på var med i en tenta fråga» (Ja, i hög grad)
- Testade det vi lärt oss, krävde även att vi skulle ta reda på mer och lära oss under tentan. Jättebra att prova på riktig problemlösning. » (Ja, i hög grad)
- Dock så testades lite för mycket. Det var en väldig tidspress och kändes stressat» (Ja, i hög grad)
- Klurig men långt ifrån ohanterlig.» (Ja, i hög grad)
- Det var dock en mycket svår tenta, vilket gör betygssättning orättvis jämfört med andra programs kurser och årgångar» (Ja, i hög grad)
- Inlämningsuppgift 3 var lite väl svår med de förkunskaper vi hade/har. » (Ja, i hög grad)
- Jag antar det, även om man inte kunde allt till 100% var det inget som man aldrig hört om innan vilket tyder på att det borde stämma bra överens.» (Ja, i hög grad)
- Men några frågor var dåligt utformade. Det blev svårt att lösa pga att vi inte har den underliggande kunskapen för matematiken och fysiken. uppgiften med sannolikhet av en lottorad var av denna typen och uppgiften med matrisoperationer blev svårlöst för att det var svårt att skriva upp matrisen. trist. » (Ja, i hög grad)
- Lite väl krångliga uppgifter som man inte stött på tidigare.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

83 svarande

Mycket liten»3 3%
Ganska liten»28 33%
Ganska stor»39 46%
Mycket stor»13 15%

Genomsnitt: 2.74

- Jag tycker undervisningen har varit bra men programmering är ett ämne som är omöjligt att lära sig genom att lyssna på en föreläsning. Det är när man sitter vid datorn som man lär sig.» (Ganska liten)
- La ner gör mycket tid på det som se flesta tyckte var enkelt och väldigt lite tid på det lite mer komplicerade sakerna» (Ganska liten)
- Det mesta av kursen lärde jag mig via övningstillfällena och med hjälp av övningsledarna förstod jag saker.» (Ganska liten)
- Igen, se kommentar på fråga 1.» (Ganska liten)
- Jag är dock en person som lär mig snabbare om jag läser och testar själv. Anders är mycket pedagogisk, har humor och förstående.» (Ganska liten)
- Nivån på inlämningsuppgifterna och tentan var betydligt högre än nivån på uppgifter som gicks igenom på föreläsningarna. Det är väldigt svårt att kunna svåra saker som kom på tentan. Detta eftersom vi varken på föreläsningarna eller på övningstillfällena gick igenom uppgifter ens var i närheten utav vissa uppgifter på tentans svårighetsgrad. Lite svårare uppgifter bör gås igenom på föreläsningarna » (Ganska liten)
- Lärde mig MATLAB genom att programmera, googla och använda help-funktionen. "Learn by doing", så att säga.» (Ganska liten)
- Älskar programmering» (Ganska liten)
- Jag tror jag lärt mig bäst genom att själv försöka lösa inlämningsuppgifterna, men det är viktigt med genomgångar för att få grundläggande kunskaper om hur programspråket fungerar och också för att få en känsla för hur man kan gå tillväga för att lösa olika problem.» (Ganska stor)
- Övningstillfällena mest givande. » (Ganska stor)
- inlämningsuppgifterna i hög grad, men i kanske inte föreläsningarna så mycket, man lär sig av att skriva kod själv.» (Ganska stor)
- svårt att ta in info om programmering på föreläsning. enda bra sättet är at programmera.» (Ganska stor)
- Övningsledarna är ovärderliga. Jag förstår att det är viktigt att kunna läsa help och doc, men för att täcka mycket material på kort tid behöver man kunna få ett koncept förklarat snabbt (utan att behöva slå i boken eller slå upp engelska utryck)» (Mycket stor)
- De handledda övningstillfällena var till väldigt stor hjälp. Föreläsningarna var förvisso informativa men nivån på föreläsningsmaterialet jämfört med inlämningsuppgifterna, i synnerhet nr3, var väldigt stor.» (Mycket stor)

7. Vilken övningssal var du mest i?

83 svarande

MT0-9»24 28%
MT11-13»44 53%
HC105»7 8%
HC110»8 9%

Genomsnitt: 1.98

- M2 studenterna var bra hjälp.» (MT0-9)
- Bra övningsledare, dock mycket svårt att få hjälp. » (MT0-9)
- Var väldigt lite i övningssalar.» (MT0-9)
- Kanske inte är ett problem att ta upp här, men luftkvaliteten MÅSTE förbättras I de salarna!» (MT0-9)
- Väldigt kass luft nere i MT0,MT9.» (MT0-9)
- inte mycket i någon» (MT0-9)
- Övningsledarna får gärna informera i salarna om att det är övningar där. Ibland var det svårt att hitta en dator för det satt andra i datasalarna än de som gick kursen.» (MT11-13)
- Enbart» (MT11-13)
- Men mest hemma. » (MT11-13)
- Inledningsvis HC följt av salarna i M-källaren» (MT11-13)
- Jätteschyssta hjälplärare!» (HC110)

8. Till hur stor hjälp har inlämningsuppgifterna varit för din inlärning?

82 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»7 8%
Ganska stor»33 40%
Mycket stor»42 51%

Genomsnitt: 3.42

- För hög nivå, så blev mest att övningsledarna fick säga vad vi skulle göra eftersom vi inte förstod» (Ganska liten)
- Hon jag gjorde uppgifterna med tog över mycket av arbetet. Jag tycker inlämningarna borde vara självständiga men förstår att det är en orimlig arbetsbörda. Iblad är det så himla sämst att gå på ett stort program.» (Ganska liten)
- Dom va lite för svåra för att greppa. Behövde hjälp med precis varje steg.» (Ganska stor)
- Jag lärde mig en del från inlämningsuppgifterna men det kändes inte som att den kunskapen kom på tentan.» (Ganska stor)
- Den sista uppgiften var väldigt svår och det tog lång tid att förstå hur man skulle göra. Jag är fortfarande lite osäker på hur vi gjorde och varför vi gjorde som vi gjorde.» (Ganska stor)
- Det som gjorde att jag lärde mig var att jag hade klasskompisar som redan var bra på MATLAB, hade aldrig klarat av att lösa inlämningsuppgifterna annars, även med föreläsningarna och boken.» (Ganska stor)
- Förutom inlämningsuppgift 3, där tyckte jag det tog onödigt mycket tid att lösa en uppgift som man kunde spenderat på att lära sig kortare och mer effektiva kommandon. Dessutom instruerade övningsledarna olika...» (Ganska stor)
- Det är de i inlämningarna jag har lärt mig. Skulle väl ha gjort mer övningsuppgifter från boken :/» (Mycket stor)
- Din var bra för vår inlärning, men jag hade som sagt var begränsad nytta av det vi lärt oss från övningarna under tentan.» (Mycket stor)
- Roligt att arbeta med och gav en mening till det man programmera till skillnad från boken!» (Mycket stor)
- Extremt nyttiga!» (Mycket stor)
- VÄldigt meningsfulla! Bästa sättet att lära sig! absolut! fler sådanna! Så täcker man in kursen ännu mer!» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

83 svarande

Mycket liten»7 8%
Ganska liten»29 34%
Ganska stor»30 36%
Mycket stor»17 20%

Genomsnitt: 2.68

- Här inte användt boken under kursensgång då jag använde help och doc. Men boken kom till nytta vid tentan.» (Mycket liten)
- google är betydligt effektivare än boken. även matlabs inbyggda helpfunktion är bättre än boken» (Mycket liten)
- Har i princip bara använt internet och MATLABs inbyggda information under kursen.» (Ganska liten)
- Boken har jag ej använt, men föreläsningar osv har vaeit till hjälp när de legat på kurs hemsidan.» (Ganska liten)
- nästan inget för priset. jag glömde boken på tentan men beheövde den inte ens.» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen var bra att ha på tentan för att hitta kommandon man inte hade i huvudet. Utöver det var help och doc funktionen samt google det som hjälpte mest.» (Ganska liten)
- Ganska dålig bok.» (Ganska stor)
- Bra att man fick ha med kurslitteratur på tentan, det gjorde mig mer motiverad till att läsa boken. » (Ganska stor)
- Har inte "läst" igenom boken på något sätt. Men den var ett bra uppslagsverk under kursen. Ångrar INTE att jag köpte den.» (Ganska stor)
- Mycket bra bok! » (Mycket stor)
- Bra för att kolla det man inte förstår.» (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

82 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»38 46%
Mycket bra»42 51%

Genomsnitt: 3.47

- Har bara laddat ner inlämningsuppgifterna. Tycker samtliga var bra formulerade. Man fick rota lite men all infor fanns att tillgå» (?)
- Lite krångligt med inlämning och skapa grupper och se feedback etc.» (Ganska bra)
- En del föreläsningar saknades på kurssidan. » (Ganska bra)
- Ing. Anmärkning» (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

83 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»7 8%
Ganska bra»38 45%
Mycket bra»32 38%
Har ej sökt hjälp»5 6%

Genomsnitt: 3.39

- Jättesvårt att få hjälp på övningarna, i alla fall i mt9 där jag satt mestadels. » (Ganska dåliga)
- Möjligheten att ställa frågor var bra, hjälpen var väldigt begränsad. Det kändes som om dem som hjälpte till vid övningar och inlämningsuppgifter var jätte rädda för att säga för mycket när man ställde en fråga. Vilket slutade med att man inte fick den infon man behövde för att kunna fortsätta» (Ganska dåliga)
- Hade behövts fler övningsledare» (Ganska bra)
- Beroende på vilken övningssal en satt i!» (Ganska bra)
- Kölista i övningssalarna hade varit bra. Ibland var det oklart hur man skulle gå tillväga för att få hjälp då olika övningsledare hade olika system» (Ganska bra)
- Alla behövde hjälp på en gång, men ser inte hur man kan förbättra för fanns redan många hjälplärare» (Ganska bra)
- Det var bra, men det skulle ha behövts fler övningsledare!» (Ganska bra)
- Under slutfasen av kursen så fanns ej lärare på plats under övningstillfällena i MT0,MT9. Ibland stack de efter nån halvtimme.» (Ganska bra)
- Hjälpen från de svenskspråkiga var överlag mycket mer givande, men några av de engelsksrpåkiga var duktiga de med. Problemet var att man ofta fick vänta länge.» (Ganska bra)
- Man fick lite olika hjälp från de olika handlederna, eb så en grej, en annan sa något annat.» (Ganska bra)
- Som sagt m2 studenterna var till stor hjälp» (Mycket bra)
- Anders är lätt att nå och fråga!» (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

82 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»18 21%
Mycket bra»60 73%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.69

- Gjorde inlämningsuppgifterna i princip själv då min kompanjon visade bristande engagemang. » (Ganska dåligt)
- Kunnat få hjälp av andra studenter och samarbetat med vissa uppgifter. Kan vara till nackdel att när man jobbar i grupp och inte får skriva lika mycket kod som man hade gjort själv så blir det mindre inlärning.» (Mycket bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

83 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 4%
Lagom»60 72%
Hög»17 20%
För hög»2 2%

Genomsnitt: 3.2

- Den var hög, men på en lagom nivå!» (Lagom)
- Lagom/hög.» (Lagom)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

82 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»41 50%
Hög»33 40%
För hög»7 8%

Genomsnitt: 3.56

- Förstår ej frågan...» (?)
- Väldigt varierande» (Lagom)
- Funkade mycket bra om man håller takten från dag ett. Gillar inte ändringarna som ska göras till nästa läsår. Tror inte det kommer gynna studenterna eller öka deras betyg.» (Lagom)
- Det var stegrande arbetsbelastning, på gränsen till för mycket i slutet. Kan ju självklart ha att göra med att jag lättare förstod de kommandon och upplägg man behövde använda i inlämningsuppgift 1 och 2, men svårare med den sista.» (Lagom)
- Belastningen har varit hög. men det är bra som förstaperiod» (Lagom)
- Fruktansvärt mycket att göra i andra kurser vilket resulterade i att matlab alltid kom i sista hand, vilket är synd då det är väldigt spännande och intressant. » (För hög)

15. Saknades något i denna kurs som behövdes till kursen inledande matematik?

69 svarande

Inget saknades»69 100%

Genomsnitt: 1

- Verkade som man lärde sig helt ny matte i matlab. Funkade inte så bra.» (?)
- Inte lika mkt att något saknades som att vi förväntades kunna saker i matte-matlaben innan vi lärt oss dom i matlab-matlabben.» (?)
- Jag upplevde det som att man i inledande matematiken förväntades kunna mer matlab från början än i själva matlab-kursen» (?)
- Kommer inte ihåg. Har redan glömt ,)» (Inget saknades)
- Däremot kom det upp saker i matlab som jag inte lärt mig i matten. ..» (Inget saknades)

16. Hur tycker du M-programmet lever upp till dina förväntningar av civilingenjörsstudierna?

81 svarande

Lever inte alls upp»1 1%
Lever nästan upp»11 13%
Över förväntan»47 58%
Mycket över förväntan»2 2%
Hade inga förväntningar»20 24%

Genomsnitt: 3.35

- Vet ej» (?)
- Svårt att välja något här, jag tycker att programmet är mycket svårare än jag trodde det skulle vara. » (?)
- Har inte insett förens nu hur tur jag hade med mina förra kurskamrater. » (Lever inte alls upp)
- Matte och programmering - check. Ingenjörsämne och förståelse - mycket ostrukturerad och oinspirerade, synd..» (Lever nästan upp)
- Programmering och matematik har varit hur bra som helst men Ingenjörsmetodik desto sämre. Drar ner det lite. » (Lever nästan upp)
- Ingenjörsmetodiken är en mycket stor besvikelse. » (Över förväntan)
- Hade inga klara förväntningar.» (Hade inga förväntningar)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

82 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 1%
Godkänt»17 20%
Gott»42 51%
Mycket gott»22 26%

Genomsnitt: 4.03

- Var mysigt att programmera på eftermiddagen varje onsdag. » (Gott)
- För lite övningstillfällen. Hade gärna sett färre föreläsningar och fler övningar. Man lär sig genom att programmera själv. » (Gott)
- Tyckte examinationen var märkbart svårare denna gång jämfört med föregående tentor. » (Gott)
- Ett stort plus till Anders som är en kunnig, trevlig och underhållande föreläsare som alltid kom med ett gott humör och glimten i ögat!» (Mycket gott)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inlämningsuppgifter »
- Teoretiska föreläsningar»
- Anders T. Johansson»
- Alla som hjälpte till under datorövningarna. Alla jag kom i kontakt med var duktiga och till stor hjälp under arbetet.»
- Inlämningsuppg, dessa kanske kan ge bonuspoäng till tentan?»
- Anders skägg! Skämt åsido, så tycker jag att allting har fungerat bra och kan bevaras så som det är. »
- Övningsledarna»
- Studenter från M år2-5 som kan hjälpa till.»
- Olika inlämning, de första ska vara väldigt ledande gällande vad man ska göra, så uppgiften ska vara att få matlab att göra som man vill. »
- Tycker upplägget av kursen verkade bra! »
- ---»
- De olika övningarna var bra.»
- Bra föreläsare»
- Inlämningsuppgifternas struktur och upplägg»
- Kursföreläsare Anders! Mycket duktig på att lära ut, trevlig och lätt att komma i kontakt med. »
- Inlämningsuppgifterna»
- Inlämningsuppgifter, roliga 100kr-tävlingar, din humor, när alla är trötta börja sjunga»
- Tyckte det mesta va bra»
- Upplägget med inlämningsuppgifterna var bra för då fick man gå in mer på djupet än vad uppgifterna i boken gjorde, så de tycker jag ni ska spara!»
- Anders!»
- Boken»
- Anders goa attityd!»
- Inlämmningsuppgifter»
- Anders!»
- Inlämningsuppgifterna»
- Anders attityd och skägg! »
- Inlämningsuppgifterna»
- Anders»
- Upplägget med större inlämningsuppgifter.»
- Duktiga övningsledare. Övningstillfällena mest givande. »
- roliga tentauppgifter :)»
- Hjälplärarna i MT9»
- Anders T Johansson»
- Anders T. Johansson! Svår att ersätta!»
- Användningen av matlab som ett numerisktverktyg»
- Anders!»
- Svåra inlämningsuppgifter och enklare tenta»
- Lättsamheten på föreläsningarna. Måndag morgon är inte en favorit för någon skulle jag tro men med mycket skämt och självdistans så blev det helt ok med en kopp kaffe.»
- Anders»
- Anders T Johansson»
- Tyckte kursens upplägg var jättebra. »
- inlämningsuppgifterna var där jag lärde mig mest och det är dom man ska bevara. och kanske göra dom längre och mer invecklade eller lägga till fler. »
- Den goa stämningen, den bra hjälpen vid övningstillfällena»
- Läraren»
- Anders»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer avancerade grejer »
- Inget»
- Inget särskilt.»
- Tentamen. Inte på alls samma nivå som tidigare år. Känns konstigt när två av uppgifterna är projektarbeten för de i årskurs tre...»
- tyckte vissa frågor på tentan var konstiga och svåra att förstå. Det var kul att du försökte få in roliga "teman" på uppgifterna så som fotboll, lotto, game of life men försök att se till att det inte bara förvirrar än. Fokusera på uppgiften man ska lösa och lägg inte till för mycket som kan få än att missuppfatta frågan. Helst ville jag att alla frågor var som 1a-e. Koncisa och enkla att förstå.»
- Låt de som kommer i övningarna vara samma sak som kommer på tentan! »
- Inlämningsuppgifterna var rätt svåra med tanke på att vi aldrig använt Matlab förut, de skulle kunna göras lite enklare och med lite mer ledning.»
- Att föreläsningarna innehåller mer om hur man ska tänka och göra för att få ihop strukturen vid programmering och mindre på små "detaljkommandon" som lätt går att hitta i kurslitteraturen.»
- Är texthantering i matlab verkligen något vi behöver ödsla tid på att lära oss? Det är något jag aldrig någonsin kommer använda så det verkar väldigt dumt att man ska slösa tid på att lära sig det, utöver faktiskt lära sig programmera och lösa problem istället.»
- Tentan borde anpassas efter det vi övat på under övningarna, istället för att ta upp det vi susat förbi under ett par föreläsningar. Är det så att tentan testade oss på "övriga moment" så kanske de momenten borde ha vävts in i de andra övningarna från början också?»
- Håll samma nivå på föreläsningarna som på inlämningsuppgifterna.»
- Snabbare rättning av inlämningsuppgift 1 och 2»
- Mer avancerad kodning på föreläsningar»
- Det vore mycket bättre om det som tog upp på föreläsningarna var mer förankrade till det man behövde kunna för att lösa inlämningsuppgifterna. Jag lärde mig en del saker på föreläsningarna men aldrig det jag var ute efter för att lösa uppgifterna, t.ex eventuella funktioner som man ska använda för en specifik uppgift. Det är svårt att komma på att jag ska används en speciell funktion om jag inte ens vet att den existerar»
- Lektioner där alla programmerar gemensamt en uppgift i en datorsal»
- Fler personer som kan hjälpa än vid inlämningsuppgifterna.»
- Gör inlämningsuppgifterna mer lättförståeliga, för stora och komplexa för att kunna komma fram till allt på egen han nu.»
- Föreläsningarna»
- För svår tenta och tredje inlämning»
- fler övningsledare och bestämdad datasalar»
- mindre uppgifterpå tentan så man får mer tid på sig»
- Inget.»
- Göras tidliga anteckningar med exempel! »
- Lite "snabbare" föreläsning, med fler exemple på mindre avsnitt»
- Ha övningar där man som student kan sitta med datorn och göra övningar tillsammans med en övningsledare.»
- lite konkretare uppgifter hade inte varit helt fel om tanken är att man ska använda specifika metoder.»
- Att göra inlämningsproblem mer öppna. Om en viss metod "krävs" av läraren så ska det anges tydligt.»
- Kommer inte på något som var dåligt på rak arm. Tyckte det var bra. »
- kan inte komma på nåt.. »
- Det var väldigt stor skillnad i svårighetsgrad mellan det som gicks igenom på föreläsningarna och inlämningsuppgifterna. Föreläsningarna var väldigt grundläggande och exemplen var överlag väldigt enkla. Inlämningsuppgifterna kändes däremot väldigt svåra. En bättre balans däremellan vore bra. »
- Svensktalande övningsledare»
- Tentan mer lik inlämlingsuppgifterna»
- Användandet av strängar och tabeller med text upplevs irrelevanta»
- Samköra bättre med Inledande matematik»
- Jämnare svårighetsgrad på inlämningsuppgifterna, personligen gillade jag uppgift 2 väldigt mycket, då det var tillräckligt svårt för att man var tvungen att tänka efter ordentligt och testa hit och dit. Men inte så svårt så man inte visste i vilken ända man skulle börja.»
- Tentan. inte testa saker som vi inte har underliggande kunskap för. Och gärna ha en inlämningsuppgift på fgetl eller liknande om man planerar att ha den på tentan.»
- kanske lägga ut lite uppgifter som kan ge bonuspoäng till tentamen.»
- Samarbete med Inledande matematik tidigare»
- Cykelolyckor»
- Sista inlämningsuppgiften. »

20. Övriga kommentarer

- Tack för en bra kurs!»
- Tentan var för svår. Helt orimligt.»
- tentan hade svår förstådda uppgifter. Kursupplägg och annat var bra.»
- Dålig tenta. Det ska vara enkelt att förstå uppgifterna. Man ska inte fastna för att man inte förstår frågan. .. sen kan det vara bra om man får göra övningar på allt som kommer på tentan. .. ni skulle ha tryckt mer på hur viktigt det var att göra alla övningar i boken...»
- Bra föreläsare som troligen gjorde föreläsningarna intressantare och roligare att lyssna på jämfört med många andra föreläsare...»
- Jag hade dock gärna haft lite friare händer gällande inlämningar. Gärna formuletat på sättet "Här är ett problem, lös det" istället för "Här är ett problem som går att lösa på det här sättet, så gör det". Främjar verkligen inte vår förmåga att programmera, då det som jag personligen skulle säga är det svåra är att lista ut hur man ska gå tillväga för att lösa problemet i fråga. Vet man bara det så kan man söka sig fram till all annan info.»
- Mycket nöjd i allmänhet»
- Fler specifika övningar som ni vet är bra»
- Annars mycket snälla lärare och mycket trevliga assistenter bland de Majid Khorsand, Gaël Le Gigan och vill inte glömma Senad Razanica. Jag har aldrig träffat på trevligare assistenter än de! Så du Ander borde vara stolt över din personal! »
- En bra kurs! Anders var en duktig föreläsare.»
- Väl utförd kurs av anders, stort tack!»
- gubben med skägg är skön»
- Bra jobb»


Kursutvärderingssystem från