ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Anläggningsteknik grund del E - Systemhandhavande, SJO0600505

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-15 - 2009-05-27
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Sami Syrjänen»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»6 27%
Cirka 20 timmar»5 22%
Cirka 25 timmar»5 22%
Cirka 30 timmar»2 9%
Minst 35 timmar»4 18%

Genomsnitt: 2.68

- fast väldigt mycket mer under senare delen av perioden» (Högst 15 timmar)
- Sammanlagd simulator tid uppskattas till ca 40 h.» (Högst 15 timmar)
- Det behövs instruktioner när man arbetar med övningarna, kanske en instruktionspärm till lab 2 0ch 3 så man vet hur man ska göra för att göra övningarna.» (Cirka 20 timmar)
- Det är svårt att uppskatta då studietiden har varit mycket varierande under läsperioden. Bl.a. pga väldigt varierad tillgång till simulatorn. Men det har defenitivt varite en av de mer tidskrävande kurserna denna perioden. Det beror väl till stor del av att jag tycker det är intressant att lösa de problem som uppkommer under övningarna ingående och passa på att lära mig systemen bättre.» (Cirka 20 timmar)
- Svårt att bedömma, men myckna timmar i förhållande till antal hp!» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»1 4%
25%»0 0%
50%»1 4%
75%»1 4%
100%»19 86%

Genomsnitt: 4.68

- Vilken undervisning!!» (0%)
- MEN LÄRAREN VAR EJ NÄRVARANDE UNDER 50 %, VILKET JAG ANSER ÄR VÄLDIGT DÅLIGT.» (100%)
- minst.» (100%)
- Har deltagit i 100% av undervisningen vilket är mer än vad läraren/lärarna i fråga har gjort, tycker att detta är respektlöst mot eleverna.» (100%)
- Vilken undervisning ?» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 4%
Målen är svåra att förstå»6 27%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 45%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 22%

Genomsnitt: 2.86

- Tydliga instruktioner behövs för varje uppgift» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- FÖR FÅ SCHEMALAGDA LEKTIONER!!!! » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 65%
Nej, målen är för högt ställda»7 35%

Genomsnitt: 2.35

- Ja. Men uppgiften tar mycket tid om man vill göra ett gott resultat. Kanske en eller två uppgifter för mycket. » (Ja, målen verkar rimliga)
- FÖR FÅ SCHEMALAGDA LEKTIONER!!!!» (Nej, målen är för högt ställda)
- i förhållande till antal poäng, och tillgängligheten av simulatorn» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 18%
Ja, i hög grad»5 22%
Vet ej/har inte examinerats än»13 59%

Genomsnitt: 3.4

- Jag kan tänka mig att det kan vara lite svårt att analysera elevens kunskapsförmåga i fråga om systemhandhavande bara utifrån rapporterna. Men jag tycker att det är ett bra sätt att examinera, trots att det blir ett tidskrävande arbete.» (I viss utsträckning)
- FÖR FÅ SCHEMALAGDA LEKTIONER!!!!» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»11 50%
Ganska liten»5 22%
Ganska stor»5 22%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 1.81

- FÖR FÅ SCHEMALAGDA LEKTIONER!!!!» (Mycket liten)
- Skitdålig undervisning....» (Mycket liten)
- det var inte mycket undervisning i den här kursen, alldeles för lite lektioner i tecksim.» (Ganska liten)
- Undervisning har ju varit en relativt liten del i kursen. Men mina egna "studier" i form av simulatorkörning har givit mycket.» (Ganska liten)
- Intressant och bra! » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»12 54%
Ganska liten»6 27%
Ganska stor»1 4%
Mycket stor»3 13%

Genomsnitt: 1.77

- bra och givande övningar» (Mycket liten)
- "Mycket liten" om inte sjävla simulatorn ej räknas som kursmaterial.» (Mycket liten)
- INgen kurslitt.» (Mycket liten)
- svårt att tyda uppgifterna vi fick» (Mycket liten)
- FÖR FÅ SCHEMALAGDA LEKTIONER!!!!» (Ganska liten)
- Labbarna kan göras tydligare, man ska inte behöva gissa vad man ska göra i vissa skeden.» (Ganska liten)
- jag har lärt mig mycket av att sitta i tecksim och göra övningarna.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»4 19%
Ganska dåligt»3 14%
Ganska bra»9 42%
Mycket bra»5 23%

Genomsnitt: 2.71

- FÖR FÅ SCHEMALAGDA LEKTIONER!!!!» (Ganska bra)
- Övningshandboken i form av pdf har varit lätt tillgänglig.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»9 40%
Ganska dåliga»4 18%
Ganska bra»7 31%
Mycket bra»2 9%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.09

- utan lärarledda lektioner i simulatorn är det svårt för många att kunna göra övningarna» (Mycket dåliga)
- Väldigt få övningar med läraren. När det väl var övningar med läraren så tog det ytterst lång tid att få hjälp pga en full sal med många studenter med behov av hjälp.» (Mycket dåliga)
- FLER SIMULATORPASS!!!» (Mycket dåliga)
- FÖR FÅ SCHEMALAGDA LEKTIONER!!!!» (Mycket dåliga)
- Inga övningstillfällen med kursansvarig.» (Mycket dåliga)
- Sami du verkar inte bry dig!!» (Mycket dåliga)
- det brukar nästan alltid finnas någon student att fråga i tecksim men det verkar inte finnas någon som förstår hur man startar huvudmotorn på mc90 V...» (Ganska bra)
- Det kunde varit mer tid med tillgång till lärare i simulatorn under kursen.» (Ganska bra)
- God kompetent assistans vid behov!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»5 22%
Mycket bra»16 72%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.68

- Många gånger har simulatorn varit stängd pga. andra studiegrupper "bokat" simulatorn hela veckor i sträck. » (Ganska dåligt)
- FÖR FÅ SCHEMALAGDA LEKTIONER!!!!» (Ganska bra)
- I stort sätt all hjälp har kommit från andra studenter.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 22%
Hög»11 50%
För hög»6 27%

Genomsnitt: 4.04

- svårt att veta» (Lagom)
- Det är myckiet material på kort tid» (Hög)
- Hög..på gränsen till för hög..» (Hög)
- rätt så tung kurs, krångligt att redovisa med hjälp av skärmdummpar. skulle vart jättebra om det fanns något bättre sätt att redovisa arbetet än att ta en massa skärmdummpar och kommentera dom» (Hög)
- FÖR FÅ SCHEMALAGDA LEKTIONER!!!!» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 31%
Hög»13 59%
För hög»2 9%

Genomsnitt: 3.77

- FÖR FÅ SCHEMALAGDA LEKTIONER!!!!» (Lagom)
- tung kurs men lärorik det var dåligt att inte ha några schemalagda lektioner förän i slutet av läsperioden.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»4 18%
Dåligt»6 27%
Godkänt»9 40%
Gott»1 4%
Mycket gott»2 9%

Genomsnitt: 2.59

- FÖR FÅ SCHEMALAGDA LEKTIONER!!!!» (Mycket dåligt)
- knappt några arbetstillfällen med lärare... de arbetstillfällen som låg schemalagda var i slutet av läsperioden vilket är för sent!» (Mycket dåligt)
- Väldigt luddiga kurs!» (Mycket dåligt)
- Tydliga instruktioner om vad och hur man ska göra övningarna behövs för att det ska vara lättare att genomföra kursen/simulatorövningarna» (Dåligt)
- Jag tycker att det måste finnas mer vägledning. Framför allt av lärare men också tex bra manualer/beskrivningar så att inte allt lärande sker vi "trail and error"-metoden.» (Dåligt)
- (jag skall bli bättre på att skriva utvärderingar...!)» (Godkänt)
- har lärt mig mycket om tecksim.» (Gott)
- Mycket givande och lärorik. Kunde ev ha mer genomgångar och föreläsningar utöver eget experimenterande..» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- När det uppdateras måste det bevaras det sättet att starta upp MC90 III som innan uppdateringen»
- Att man i princip alltid kan gå till tecsim när lediga platser finns»
- Det mesta!»
- alltid kul med simulator »
- inget»
- Uppgiften i sig är bra. Så den kan behållas.»
- Jag tycker att grundupplägget med att utföra vissa uppgifter är bra då man tvingas lära sig de olika systemen bra.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tillgång till bra handledare i simulatorn»
- Mer lektionsövningar, vägledning och kursmaterial.»
- Fler simulatorpass, fler fina och pedagogiska förklaringar av Sami och återigen fler simulatorpass»
- FÖR FÅ SCHEMALAGDA LEKTIONER!!!!»
- det är för många delar och för mycket att göra i förhållande till hur mycket hjälp man har möjligheten att få och alldeles för mycket i förhållande till antal poäng kursen är.»
- hela konceptet!»
- Fler övningstillfällen med kursansvarig närvarande. Mer genomgång t.ex. med projektor i simulatorn där man kan lära sig grunderna. Kan vara viktigt för de som inte har särskilt mycket maskinerfarenhet tidigare.»
- hade varit mycket bättre med fler schemalagda tillfällen där man kan få hjälp av sin handledare»
- förbättra övningarna. lite instruktioner till vissa saker, det är onödigt tidskrävande att behöva gissa sig fram till vars man ändrar på vissa saker t.ex. mooring condition»
- Formuleringarna på frågorna måste göras om. Det var svårt att förstå vad man skulle göra och hur det skulle göras. Simulatorns nya båt 90V har många buggar som måste åtgärdas om man ska klara av majoriteten av uppgifterna. Exempel på detta är att man ibland inte kan byta till Fixed Speed från Fixed Pitch. Många andra buggar finns också och de förstör arbetsmoral, tar tid att gå runt och försvårar uppgiften till en sådan grad att många till slut ville strunta i den helt och hållet. Fler lärarledda timmar i simulatorn skulle också uppskattas.»
- Att inte boka in externa kurser samtidigt som flera Si-klasser har simulatorkörning på schemat.»
- Dra ner på arbetsbelastningen det var förstora och för många uppgifter»
- kursmaterial, föreläsningar/övningstillfällen med lärare, tydligare kurs pm»
- Bättre struktur och bättre undervisning kanske inte 1 lektion 2 veckor innan rapporten skall vara inne.»
- Fler timmar med tillgång till handledare som kan simulatorn. Mindre bokningar av utomstående grupper i simulatorn under pågående kurser som denna. Tydligare genomgång av uppgifterna och introduktionslektioner tidigt i läsperioden.»

16. Övriga kommentarer

- ...fler simulatorpass ,)»
- FÖR FÅ SCHEMALAGDA LEKTIONER!!!!»
- alla gillar sami men kursen är kass»
- jag har lärt mig mycket om hur jag ska göra för att få i gång saker i simulatorn men jag förstår ingenting om hur inställningarna påverkar vissa apparaterna t.ex. separatorerna. »
- Många timmar i tec-sim blir det... och det kom inte som någon chock. Och visst fan lär man sig mycket när man sitter där nere och får försöka att klura ut alla problem själva. Jag antar att det är så ni vill att kursen ska funka. Men jag har svårt att förstå hur betygsättningen skall ske för dom som inte har så bra tålamod, och faktiskt behöver hjälp av lärare! För mig har kursen varit givande och jag har lärt mig väldigt mycket. Men jag kan tänka mig att vissa kommer att få problem, i och med att det är minimalt med lektioner.»
- Jag tycker att kursen har varit bra på så sätt att man fått lära känna båtarna och dess olika system i tecsim bättre. Man får även en fördjupad kunskap om hur specifika system som t.ex. pannsystemen och evorna mm. fungerar. Då man under uppgifternas gång har fått tillfälle att sätta sig in i dessa ordentligt för att få ett tillfredställande resultat av övningen. Jag börjar mer och mer inse nyttan med simulatorn som läromedel.»


Kursutvärderingssystem från