ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12 lp4, Företagsförlagt projektarbete, LNC261

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-23 - 2012-06-15
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 15%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

7 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»7 100%

Genomsnitt: 5

- 8 Tim 5 dagar i veckan » (Minst 35 timmar)
- 8 veckor, heltid» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

6 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»6 100%

Genomsnitt: 5

- ej varit nån undervisning till denna kurs» (?)
- ....?» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

7 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 28%
Målen är svåra att förstå»2 28%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 28%

Genomsnitt: 2.42

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 33%
Ja, målen verkar rimliga»3 50%
Nej, målen är för högt ställda»1 16%

Genomsnitt: 1.83

- För att genomföra praktiken behövdes inte mina tidigare kunskaper » (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

6 svarande

Nej, inte alls»2 33%
I viss utsträckning»2 33%
Ja, i hög grad»0 0%
Vet ej/har inte examinerats än»2 33%

Genomsnitt: 2.33

- Rapporten vi skulle lämna in kändes helt orelevant till det vi gjorde på företagen. Hade gett mer att få göra en analys av vad vi gjorde, inte på själva företagen. Alt ta bort analysen helt då det kändes som att det inte gav någonting alls överhuvudtagte, det var bara något man gjorde för att skolan ville ha in något. Dessutom att h avetenskapliga källor på den här rapporten kändes bara krystat, dessutom var mina källor mest muntliga och hur vetenskapligt blir det då?» (Nej, inte alls)
- ingen examination, och syftet med praktikrapporten var oklart och uppgiften kändes mest onödig, inte givande på något sätt» (Nej, inte alls)
- Jag tycker rapporten vi skriver är bra» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»3 50%
Ganska liten»1 16%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»2 33%

Genomsnitt: 2.16

- Informationen inför praktiken har varit..sparsam» (Mycket liten)
- Den endaste lilla föreläsning om rapporten var alldeles för lite och gav mer frågor än svaar...» (Mycket liten)
- Dålig information om allt» (Mycket liten)
- Bristfällig information från Chalmers. Praltikplatsens handledare gav mycket bra stöd!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»4 66%
Ganska liten»2 33%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.33

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

7 svarande

Mycket dåligt»1 14%
Ganska dåligt»1 14%
Ganska bra»4 57%
Mycket bra»1 14%

Genomsnitt: 2.71

- Kurshemsida, utdelat material ect. fungerade bra. Dock fungerade inte responsarbetet alls. Flera av medlemmarna i responsgruppen svarade aldrig trots flera mail och meddelanden på projektgruppens sida på kursportalen. Kanske behövs mer kontroll av lärare och någon form av inlämning i samband med responsarbetet inför kommande kurser? » (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

7 svarande

Mycket dåliga»2 28%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»2 28%
Har ej sökt hjälp»3 42%

Genomsnitt: 3.57

- det har varit jätteförvirrande vem som egentligenska svara på frågor och när man frågat saker har svaret inte varit bra och nästan gett ännu mer frågor... Mitt företag tyckte också informationen från skolan var dålig när de säökte praktikanter.» (Mycket dåliga)
- Fick bra hjälp av min handledare på skolan, tack! :-)» (Mycket bra)
- Men jag tror de har varit bra» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

7 svarande

Mycket dåligt»1 14%
Ganska dåligt»3 42%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»3 42%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 2.71

- Som tidigare nämnt..mycket låg aktivitet i responsarbetet och knappt svar/inga svar alls från vissa gruppdeltagare.» (Mycket dåligt)
- Det var inte alla i gruppen som svarade på vår diskutionsgrupp vi hade på ping pong. Själv tycker jag att det är deras eget ansvar sen när vi äntligen kom överens om ett datum tyckte Virpi det var för nära eftersom hon inte tänkte börja med rapporten innan vi hade en deadline, vilket jag inte alls förstod vitsen med. Tillsut ledsnade jag och la upp min rapport på pingpong, men jag fick ingen respons på den. Jag såg heller ingen annans rapport på ping pong. Sista veckan sa en till mig att han kunde maila sin rapport, men jag var bortrest och hade inte tillgång till internet föräns ett par dagar innan inlämning och då kändes det lite sent att lämna respons. Tycker inte att de andra i gruppen har tagit sitt ansvar att få respons eftersom ingen verkar ha laddat upp sina förutom jag. och ingen tog sitt ansvar och gjorde någon respons på min heller och då laddade jag upp den ganska tidigt.» (Ganska dåligt)
- Jätte bra responsgrupp» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

7 svarande

För låg»1 14%
Låg»0 0%
Lagom»3 42%
Hög»0 0%
För hög»3 42%

Genomsnitt: 3.57

- Denna kurs har inge givit mig någonting, slöseri med tid» (För låg)
- SUPERKUL!» (Lagom)
- Det var väldigt jobbigt att skriva en stor uppsats med vetenskapliga källor och analyser samtidigt som man ska praktisera i en ny miljö 40 timmar i veckan. » (För hög)
- Fick inte alls ut det jag velat av kursen. Fick inga utmanande, lärorika arbetsuppgifter på arbetsplatsen trots att jag flera gånger sade till att jag ville ha fler och svårare arbetsuppgifter för att få lära mig så mycket som möjligt. Inte förän min handledare ringde företaget blev det lite bättre. De hade inte tid med mig och höll inte alls vad de lovade. Jag fick jobba 40 h i veckan och till största del utföra mycket triviala arbetsuppgifter som kopiering, dokumentation samt ankomstregistrering av fakturor. Inte så roligt att jobba med sådant man inte lär sig något på, dessutom helt oavlönat och under 8 veckor! Det krävs mycket större kontroll från skolans sida av de företag som hör av sig och vill ha praktikanter. Det bör kontrolleras att de verkligen har tid för att lära upp en praktikant, vågar släppa på ansvar, litar på praktikantens förmåga och har relevanta, lärorika arbetsuppgifter att dela med sig av. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

7 svarande

För låg»1 14%
Låg»1 14%
Lagom»2 28%
Hög»0 0%
För hög»3 42%

Genomsnitt: 3.42

- Väldigt slappt eftersom man inte behöver göra något skoligt hemma..men skönt» (Låg)
- Som tidigare nämnt, min praktik kändes som 40 h i veckan , 8 veckors slavjobb. Lärde mig knappt något och fick inte utföra några svårare eller för min utbildning, relevanta arbetsuppgifter. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

7 svarande

Mycket dåligt»1 14%
Dåligt»2 28%
Godkänt»1 14%
Gott»2 28%
Mycket gott»1 14%

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Eftersom skolan inte har så stor insikt i praktiken och inte verkar ställa rimliga krav på företagen, så kan det bli som i mitt fall att jag inte lärde mig någonting under praktiken, samtidigt som vissa har fått lära sig väldigt mkt.» (Mycket dåligt)
- Dålig information ifrån skolan, dåligt styrt. Det enda som var bra var själva praktiken, alltså det som skolan inte hade hand om.» (Dåligt)
- Syftet med kursen är bra, men mer uppföljning och kvalitetskontroll av arbetsplatserna krävs så att de håller mått och kvalitet som givande praktikplatser.» (Dåligt)
- Angående rapporten: Kursen avser 15 hp, dvs fulltid. Fulltid innebär som bekant 40h arbetsbelastning i veckan. På i varjefall min praktikplats har jag arbetat 40 timmar i veckan, om inte mer. Hur motiveras det att man utöver detta skall hinna producera en relativt omfattande rapport, som dessutom SKA göras parallellt med praktiken? Dessutom med en grupp där alla har olika sluttider för när de slutar sina praktikperioder. » (Godkänt)
- Praktiken var riktigt bra och gav väldigt mycket"» (Gott)
- Som sagt, informationen innan kunde varit bättre. HOPPAS VERKLIGEN VI FÅR PRESENTERA FÖR VARANN OCH FRAMFÖR ALLT FÖR NÄSTA ÅRS TVÅOR. DEN MÖJLIGHETEN SAKNADE JAG» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Mängden företag att praktisera hos.»
- Praktiken över lag, det är jätte nyttigt !»
- Praktiken som sådan. »
- praktikminglet»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Information ang. praktiken i ett tidigare skede.»
- Inte mycket.»
- Rapporten. Är den överhuvudtaget lämplig att ha med undrar jag. För sett till kvaliteten som ett resultat av en framtvingad rapport, tycker jag samma kvaliteter kan hittas på högstadienivå. I alla fall i min grupp. De flesta verkar bara skriva ihop något för att enbart lämna in en viss mängd text, vilket jag tycker gör att arbetet inte fyller någon lärandefunktion. »
- Bättre information.»
- Mer uppföljning och kontroll från skolans sida, främst av arbetsplatserna men även av responsarbetet som ej fungerade.»
- Skolan måste få mer insikt i vad eleverna får göra under praktiktiden, skolan måste ställa högre krav på företagen så att man får något ut av att genomföra praktiken. Praktiken borde även hålla samma nivå som utbildningen, kändes mer som praon man hade i årskurs åtta. Dessutom tycker jag att det är dåligt att man "skrämt" upp oss elever inför praktiken ändå sen dag ett, och sen håller den sådan låg nivå. Som sagt bättre insikt och ställ krav på företagen, för de är faktiskt till deras fördel.»

16. Övriga kommentarer

- Bra»
- Jag är oerhört glad för att vi har denna möjlighet, den är typ ovärderlig!»
- Eftersom det var praktikplatser som skolan förmedlat och ändå höll den låga nivå som det var så är jag mkt besviken. Stora förbättringar bör göras.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3
Beräknat jämförelseindex: 0.5


Kursutvärderingssystem från