ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


07lp2åk2: KTK111 Kemi för ingenjörer

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-21 - 2008-01-25
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

8 svarande

Högst 15 timmar»2 25%
Cirka 20 timmar»4 50%
Cirka 25 timmar»1 12%
Cirka 30 timmar»1 12%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.12

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

8 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»8 100%

Genomsnitt: 5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

8 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 25%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 25%

Genomsnitt: 2.75

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 28%
Ja, målen verkar rimliga»4 57%
Nej, målen är för högt ställda»1 14%

Genomsnitt: 1.85

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 71%
Ja, i hög grad»2 28%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.28


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»1 12%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»5 62%
Mycket stor»2 25%

Genomsnitt: 3

- Föreläsningarna täckte inte det som fanns i boken som användes, utan tog i stor utsträckning upp annat eller gick djupare än boken på vissa områden. Jag ser inget problem med detta så länge bra material över dessa andra områden finns (bra PDF fanns i vår kurs), men i vår kurs kom dessa föreläsningar och materialet till största delen under de sista två veckorna pga sjukdom hos examinatorn, vilket ställde till det för oss studenter.» (Ganska stor)
- Hade man bara läst litteraturen och inte gått på undervisningen är jag relativt säker på att man hade haft svårt att klara en bra poäng på tentan. Detta p.g.a att undervisningen tog upp viktiga delar mer detaljerat än boken.» (Mycket stor)
- Kunde ha varit lite mer dock. Denna kurs blev ju väldigt märklit till upplägget.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»6 75%
Mycket stor»2 25%

Genomsnitt: 3.25

- Det kändes som föreläsningsanteckningarna var mycket viktigare än boken.» (Ganska stor)
- Mycket bra litteratur. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

8 svarande

Mycket dåligt»4 50%
Ganska dåligt»3 37%
Ganska bra»1 12%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 1.62

- (se ovan, kommentar 6) Undervisningen blev förskjuten mot slutet av kursen pga sjukdom, vilket hade gått bra om boken täckt kursen, eller om annat material hade delats ut. Många kom inte igång med studierna förrän sent, och de som tagit sig igenom boken i lämplig takt på egen hand hade fortfarande en stor del av kursen kvar när det sista veckorna visade sig att examinatorn ville lägga vikten på sådant som ej togs upp i boken, utan bara på PDF som delades ut i samband med de sena föreläsningarna.» (Mycket dåligt)
- Fanns aldrig någon hemsida. Magnus har däremot varit bra på att maila ut material.» (Ganska dåligt)
- Vi hade ingen kurshemsida. Kursmaterial skickades ut via mail, vilket fungerade bra men det hade ändå varit bättre att ha allt samlat på en kurshemsida. Kursadministrationen fungerade dåligt eftersom vi inte hade några föreläsningar de första veckorna, utan fick ta igen allt veckan innan tentan. Själva upphämtningen skötte föreläsaren på ett bra sätt, men jag tycker det var dåligt att han inte kunde hitta någon ersättare under den tid han var sjuk!» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

8 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 25%
Ganska bra»3 37%
Mycket bra»3 37%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.12

- Jag saknade verkligen någon form utav övningstillfällen.» (Ganska dåliga)
- Då vi inte hade några lektioner de första veckorna så kunde man inte få hjälp i så hög utsträckning. Mailade man till föreläsaren svarade han dock på frågor vilket var bra. Vi hade frågestund etc innan tentan vilket var bra.» (Ganska bra)
- I och med att vi var så få blev det ett väldigt gemytligt klimat.» (Mycket bra)
- Få elever ger mycket bra möjligheter att ställa frågor.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 25%
Mycket bra»6 75%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.75

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 42%
Lagom»1 14%
Hög»3 42%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- omöjligt att svara på eftersom den var superlåg i början och jättehög i slutet.» (?)
- Egentligen lagom, men blev hög i slutet då vi skulle ta igen allt det vi missat, därför väljer jag att kryssa i hög. » (Hög)
- svårt att besvara, fick ta igen all tig i de sista läsveckorna då undervisnigen uteblivit tidigare. Belastningen blev då hög och situationen stressad.» (Hög)
- Pga att kursen blev försenad så blev det en ojämn arbetsbelastning med mycket att göra de sista veckorna.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 50%
Lagom»2 25%
Hög»2 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.75


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 25%
Godkänt»3 37%
Gott»3 37%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.12

- Oklara besked och svårt att få grepp om vad som gäller.» (Dåligt)
- Blev väldigt rörigt vad det gäller schema och väldigt ihoptyrckt på slutet. MEn kursen som sådan är intressant.» (Gott)
- Det var en bra kurs som gav en bra introduktion med olika basbegrepp som säkerligen blir värdefullt att ha med sig i fortsättningen av teknikbasen.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Magnus, labbarna»
- Magnus är en bra och pedagogisk föreläsare.»
- Labben»
- Kurslitteraturen och småklasserna.»
- mycket bra föreläsare och bra med exempel från läkemedelsbranschen till exempel.»
- Boken var bra»
- Litteraturen. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer utspriden kurs över hela läsperioden»
- Magnus måste dock se till att styra upp undervisningen på ett bättre sätt!!»
- Upplägget. Ge eleverna kursplan och läshänvisningar!!»
- Att labben ligger innan alla föreläsningar»
- Bättre framförhållning av läraren så att man kan förbereda sig bättre och ligga i fas.»
- Lite mer uppgiftsräkning på lektionstid vore bra, alltså tid att ställa frågor till de problem man ska jobba med i boken. »
- Mycket klarare struktur för kursen, en fungerande kurshemsida»
- Examinatorn bör tydligare upplysa studenterna om vad som ingår och vad som kommer att vara viktigt. Om förutom boken annat material ingår är det viktigt att studenterna får ta del av detta tidigt och får en uppfattning av hur mycket arbete som kommer att krävas för de olika delarna. »

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från