ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekanik fk HT09, LMT211

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-15 - 2009-11-04
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»4 26%
Cirka 20 timmar»3 20%
Cirka 25 timmar»3 20%
Cirka 30 timmar»5 33%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.6

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»2 14%
50%»2 14%
75%»1 7%
100%»9 64%

Genomsnitt: 4.21


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 7%
Målen är svåra att förstå»1 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 57%

Genomsnitt: 3.35

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 7%

Genomsnitt: 2.07

- men väldigt svårt ändå» (Ja, målen verkar rimliga)
- Matlab uppgiften är lite väl tilltagen med tanke på vad vi läst innan.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 15%
Ja, i hög grad»8 61%
Vet ej/har inte examinerats än»3 23%

Genomsnitt: 3.07

- varför får jag den här kursutvärderings-prylen innan jag skrivit tentan?» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 42%
Ganska stor»5 35%
Mycket stor»3 21%

Genomsnitt: 2.78

- Finns i regel två alternativ: skriv av och förstå sedan eller försök förstå och kom ihåg » (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 35%
Ganska stor»5 35%
Mycket stor»4 28%

Genomsnitt: 2.92

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»5 35%
Mycket bra»8 57%

Genomsnitt: 3.5


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»1 7%
Ganska dåliga»1 7%
Ganska bra»3 21%
Mycket bra»9 64%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.42

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 14%
Ganska bra»1 7%
Mycket bra»10 71%
Har ej sökt samarbete»1 7%

Genomsnitt: 3.71

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 14%
Lagom»1 7%
Hög»10 71%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.71

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»2 14%
Hög»4 28%
För hög»7 50%

Genomsnitt: 4.21

- Läste annan svår kurs samtidigt» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 7%
Godkänt»6 42%
Gott»6 42%
Mycket gott»1 7%

Genomsnitt: 3.5

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Konstruktionsuppgiften»
- matlab-uppgiften som ger 10p till tentan.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- det är jättekonstigt att svängningsrörelser, som är ordentligt svårt, är precis i början av kursen. Sen efter det börjar man med det grundliga. Den delen borde alltså ligga senare istället. Helst sist, då den inte passar ihop med de andra delarna så bra.»
- tycker att inlämningsuppg. inte har spexiellt mycket med kursen att göra. att koda i matlab kommer inte på tentan?»
- Matlab....»

16. Övriga kommentarer

- Inlämningsuppgiften i Matlab var nyttig och intressant men vi hade inte tillräckliga förkunskaper för uppgiften. Upplägget i kursen programmering borde inrikta sig mer mot t.ex denna kursen. Ingen C++ i programmeringskursen!»


Kursutvärderingssystem från