ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


IKOT 2013 PPU175, PPU175

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-03 - 2013-06-15
Antal svar: 47
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Johan Bankel»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Uppskatta den totala arbetsbelastningen. Hur många timmar per vecka har Du själv arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning, handledning och eget arbete. Försök göra en så objektiv uppskattning som möjligt tiden sett över hela läsperioden.

Matrisfråga

- lagom avancerat projekt»
- Vårt projekt var alldeles för komplext för att vi skulle kunna lägga mindre timmar varje vecka. En vecka la vi i gruppen över 120timmar på grund av att vi körde fast och det var ingen som kunde ge oss ett vettigt svar hur vi skulle kunna lösa problemet. »
- Jag tycker kursen kräver alldeles för mycket tid än vad den är värd högskolepoäng. »
- Är man effektiv i gruppen och delar upp arbetet går det snabbt. Dock använde sig inte vår grupp av The value model speciellt mkt vilket gjorde att vi sparade väldigt mkt tid.»
- LP3 otroligt stressig! Massvis av inlämningar hela tiden1»

LP 3
47 svarande

< 8»1 2%
8-12»11 23%
12-16»13 27%
16-20»10 21%
20-24»7 14%
> 24 timmar»5 10%

Genomsnitt: 3.55

LP 4
43 svarande

< 8»2 4%
8-12»5 11%
12-16»13 30%
16-20»10 23%
20-24»7 16%
> 24 timmar»6 13%

Genomsnitt: 3.76


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Har Du läst igenom kurspm?

47 svarande

Ja»36 76%
Nej»11 23%

Genomsnitt: 1.23

3. Måluppfyllnad

Hur väl anser du att du uppfyller lärmålen:
(hämtade ur kurs-PM och aktivitetsplanen)

Matrisfråga

- Har knappt tagit del av kursundervisning/-litteratur»
- Inga instruktioner om hur opponering ska göras...»
- Preojektplanering gjorde vi inte för det var ju bestämt vad vi skullr ha gjort varje vecka. Inventera kända koncept var väldigt svårt att få fram fakta, vi hade mest användning av google då det inte fanns mkt på patentfronten. Konstruera konceptet (Systemarkitektur, Modularisering, Detaljkonstruktion, Produktionsanpassning och kostnadsuppskattning): vi fick inga mått fr företaget så vi cadade utifrån en pdf-bild så gott vi kunde. Detta gjorde att mått var svåra att uppskatta. Vet man inte storleksportionrérna är det svårt att veta om det kan tillverkas, för lite info fr företaget! Kostnadsuppskattningen var ett skämt.inga beräkningar kunde göras på om företaget skulle kunna investera i en maskin, om det skulle vara lönsamt för den männgd enheter som skulle produceras. Denna delinlämning kanske kan kopplas ihop med industriell ekonomi-kursen så att kvalitén höjs lite. Den information och kunskap grupperna hade räckte inte alls till att göra en ok kostnadsuppskattning. Redovisningarna var jättebra att vi gjorde, det var ett av tillfällena i kursen man lärde sig mest! Bra att få se hur de andra tänkt också!»

Etablera (starta och organisera) ett utvecklingsprojekt (dvs Projektplanering, organisation och uppstart).
37 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska väl»7 18%
Väl»15 40%
Mycket väl»15 40%

Genomsnitt: 4.21

Beskriva en produkt (Produktens livscykel ur ett kund- och miljöperspektiv, Funktions baserad kravspecifikation, Produktens position på S-kurvan).
37 svarande

Inte alls»0 0%
Något»3 8%
Ganska väl»8 21%
Väl»17 45%
Mycket väl»9 24%

Genomsnitt: 3.86

Kartlägga kundens röst (Kundvärde och funktionsbaserad kravspecifikation, Baskrav samt
37 svarande

Inte alls»0 0%
Något»4 10%
Ganska väl»8 21%
Väl»17 45%
Mycket väl»8 21%

Genomsnitt: 3.78

Analysera alternativa lösningar (Inventera kända koncept, Fastställ referenslösning, Rita funktionellt diagram, Funktionsanalys).
37 svarande

Inte alls»0 0%
Något»4 10%
Ganska väl»5 13%
Väl»17 45%
Mycket väl»11 29%

Genomsnitt: 3.94

Skapa ett vinnande koncept (Idégenerering och konceptutvidgning, Funktionell modellering, Pugh-matris).
37 svarande

Inte alls»0 0%
Något»1 2%
Ganska väl»3 8%
Väl»20 54%
Mycket väl»13 35%

Genomsnitt: 4.21

Skriva en funktionsbaserad kravspecifikation (Fastställ målvärden baserat på funktioner och kundvärde).
37 svarande

Inte alls»0 0%
Något»2 5%
Ganska väl»4 10%
Väl»19 51%
Mycket väl»12 32%

Genomsnitt: 4.1

Konstruera konceptet (Systemarkitektur, Modularisering, Detaljkonstruktion, Produktionsanpassning och kostnadsuppskattning).
37 svarande

Inte alls»0 0%
Något»3 8%
Ganska väl»6 16%
Väl»19 51%
Mycket väl»9 24%

Genomsnitt: 3.91

Verifiera och utvärdera konceptet (Prototyptillverkning, Funktionellt test och analys av måluppfyllnad).
37 svarande

Inte alls»0 0%
Något»3 8%
Ganska väl»6 16%
Väl»20 54%
Mycket väl»8 21%

Genomsnitt: 3.89

Argumentera för och försvara den valda lösningen vid muntlig presentation.
37 svarande

Inte alls»0 0%
Något»2 5%
Ganska väl»4 10%
Väl»14 37%
Mycket väl»17 45%

Genomsnitt: 4.24

Presentera arbetet och den valda lösningen i en skriftlig rapport.
37 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska väl»4 10%
Väl»17 45%
Mycket väl»16 43%

Genomsnitt: 4.32

Värdera och kritisera andra lösningar till samma problem.
37 svarande

Inte alls»2 5%
Något»0 0%
Ganska väl»6 16%
Väl»17 45%
Mycket väl»12 32%

Genomsnitt: 4

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

41 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»36 87%
Nej, målen är för högt ställda»4 9%

Genomsnitt: 2.07

- Men jag tycker ändå att kursen borde vara värd mer poäng med tanke på hur många timmar man lagt ner under terminen» (Ja, målen verkar rimliga)
- Vi har precis avslutat en 15poängskurs, kalla det vad ni vill, det här var 15hp» (Nej, målen är för högt ställda)


Undervisning och kursadministration

5. Det var sju (7) föreläsningar i kursen som behandlade den projektmodell som följdes. Bedöm värdet av dessa i relation till projektet.

Syftet med föreläsningarna är att introducera det material som behövs läsas in inför efterkommande aktiviteter.

46 svarande

Föreläsningarna gav ingenting»3 6%
Föreläsningarna gav ganska lite»24 52%
Föreläsningarna gav ganska mycket»17 36%
Föreläsningarna gav mycket»2 4%

Genomsnitt: 2.39

- Inte tagit del av dem» (?)
- Föreläsningen med Pär var bra, resten var av liten betydelse...» (Föreläsningarna gav ingenting)
- Föreläsningsbilderna gav väldigt mycket, men vi hade dem under tiden som vi jobbade, som stöd.» (Föreläsningarna gav ganska lite)
- De enda föreläsningarna som var bra var de med Per Eskilsson. De andra gav ingenting nytt som inte redan stod i ppt:en» (Föreläsningarna gav ganska lite)
- Man kunde lika gärna läsa power pointsen i efterhand vilket var det vi oftast gjorde ändå eftersom att väldigt många föreläsningar ställdes in.» (Föreläsningarna gav ganska lite)
- Bra med ledande föreläsningar. Underlättade mycket. Bättre med verkliga förälsningar än virtuella.» (Föreläsningarna gav mycket)

6. Hur många av e-learningföreläsningarna tog du del av?

Per Lindstedt höll två av föreläsningarna (nummer 4 och 5) som var inspelade powerpoints där du själv kunde bestämma när du tog del av dem, välja takt eller lyssna på dem flera gånger.

47 svarande

23 48%
4 8%
20 42%

Genomsnitt: 1.93

- Var inte värt mycket.» (1)
- Bra att man kan se dem flera gånger.» (2)
- jätte bra att man kan kolla på dem om och om igen!» (2)
- Det var himla bra om man ville kolla upp något!» (2)

7. Vad tyckte du?

Ge betyg 1-5 (1 sämst, 5 bäst)

33 svarande

2 6%
5 15%
11 33%
10 30%
5 15%

Genomsnitt: 3.33

8. Vad kan förbättras?

- Bra princip, men lät väldigt inläst och tråkigt. Lite mer engagemang i rösten.»
- Tycker själva presentationen var bra, det som är lite dumt med en inspelad föreläsning är att man inte kan ställa frågor. Å andra sidan kunde man alltid fråga handledaren om något var oklart, vilket har varit väldigt bra»
- Projektet blir väldigt avgränsat och det skulle vara mer motiverande att få ett projekt med mer "helhet". »
- Ha inte en handledar som är också examinator. »
- De var väldigt bra men möjligheten att ställa frågor försvinner naturligtvis.»
- Lägga allt på pingpong»
- Tycker inte att dessa föreläsningar fungerar något vidare. Sitta och lyssna på någon som läser innantill ger inte samma intryck som en normal föreläsning. Dock är det ju bra att kunna lyssna om saker mm.»
- Jag tycker de var väldigt tydliga och det är något man borde fortsätta med. »
- Fler sådana här! »
- -Se till att handledarna faktiskt har tid att vara handledare innan de får den uppgiften. -Ingenjörers styrka är i mina ögon att kunna lösa problem med hjälp av sin skaparglädje, inte bara för att man måste. Den här kursen lär oss att det är inte ok att ha ett lösningsförslag förrän i absolut sista skedet av utvecklingsfasen, och om man kommer med idéer för tidigt får man bara höra att "Det väntar vi med till senare". Vi elever bli ombedda att läsa sida upp och sida ner i en bok som inte är anpassad för att jobba med så små system som IKOT faktiskt tillhandahåller, en åsikt som även vår handledare håller med om. När man till slut når idégenereringsstadiet så är all glädje som fanns i projektet död. Mitt förslag är därför att omforma kursen så att det lönar sig att vara kreativ och inte enbart bokmal. -Då det finns en stor spridning på intressen i klassen borde projekten delas in mer efter det och låta elever välja det projekt som passar bäst. Det hade kunnat underlätta valet av Master längre fram.»
- Innehåller var jättebra och det var bra att man kunde lyssna flera gånger men de var väldigt momotont inspelade och rösten var oengagerad och svår att lyssna till. Hade kanske blivit bättre om man spelat in föreläsningen samtidigt som det är personer som lyssnar.»
- Skippa e-föreläsningarna.»
- Väldigt tråkigt att man inte kan sitta på plats och höra och fråga frågor. Man kan ju lika gärna ha distansläsning då.»
- Svårt att få klar bild med envägskommunikation. Chat som är öppen för alla att skriva frågor?»
- Bra och tydligt och lätttillgängligt. Kanske se till att ha ett rum utan störande omgivningsljud i fortsättningen»

9. Var den schemalagda handledningens omfattning tillräcklig?

47 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Kunde varit mer omfattande»10 21%
Ja, tillräcklig»37 78%
För mycket handledd tid»0 0%

Genomsnitt: 2.78

- Borde vara längre handledningstid i lp4 då det var mer att göra och hade behövt med feedback och ledning. » (Kunde varit mer omfattande)
- Lite bristande under vissa perioder men alldeles tillräcklig andra veckor» (Kunde varit mer omfattande)
- Aldrig fel med fler eller längre tillfällen för handledning och feedback. Blev ju många gånger då man besökte handledaren på inst. ändå» (Kunde varit mer omfattande)
- jättebra med veckovisa möten! Gauti är en hjälte, med väldigt bra kritik!» (Ja, tillräcklig)

10. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor till din handledare utanför den ordinarie schemalagda tiden?

47 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 6%
Ganska bra»14 29%
Mycket bra»30 63%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.57

- Handledaren hade mycket att göra och reste mycket. » (Ganska dåliga)
- Mailkontakt var egentligen den enda kommunikationsvägen för vår del.» (Ganska dåliga)
- Svårt att nå. Svarade på mail ibland och ville endast att man mailade innan för att få tid att mötas.» (Ganska dåliga)
- Bra förutom sista veckan då hon var utomlands och då det var slutinlämning» (Ganska bra)
- Det har varit väldigt lätt att få hjälp, både över mail, telefon och när vi har gått dit » (Mycket bra)
- Vår handledare har varit till jätte stor hjälp under hela projektet och alltid svarat på frågor när vi haft några.» (Mycket bra)
- Robert var bra på detta» (Mycket bra)
- Även om vi inte hade honom som handledare så har Göran Brännare alltid varit tillgänglig och engagerat sig när vi har haft fråga, stor eloge till honom!» (Mycket bra)

11. Hur uppfattade du möjligheten att diskutera frågeställningar med expertpoolen?

46 svarande

Mycket dåliga»4 8%
Ganska dåliga»14 30%
Ganska bra»15 32%
Mycket bra»7 15%
Har ej sökt hjälp»6 13%

Genomsnitt: 2.93

- Vi ville diskutera en sak, men det blev en helt annan.» (Mycket dåliga)
- Vi hade behövt tillgång till expertpoolen i ett tidigare skede. Nu blev alla obesvarade frågor en flaskhals som gjorde att vi inte kom så långt som vi ville.» (Mycket dåliga)
- Urdåligt att man inte kunde få tag i dem tidigare än schemalagd tid, vilket man var tvungen att boka. Det var också kasst att vi inte fick träffa dem tidigare, vilket hade varit behövligt.» (Mycket dåliga)
- Var tog expertpoolen vägen? När och hur skulle man kunna träffa den?» (Mycket dåliga)
- Fick ingen vettig svar från Gustav.» (Ganska dåliga)
- Ibland verkar det vara mer intresserade av spindelnätet i källaren på A-huset än frågan som ställdes» (Ganska dåliga)
- Det är en bra tanke men det var för lite. Hade man komplicerade frågor fungerade det inte. Då fick man söka hjälp på annan tid eller annat håll. Det skulle nog vara till större hjälp att ha en expertpool med ingående kunskap i de kurser vi INTE läst ännu. (Typ strömning osv.)» (Ganska dåliga)
- Odefinierad expertpool i början av kursen. Man visste inte vem man skulle gå till. » (Ganska dåliga)
- de flesta kunde inte ge några bra svar» (Ganska dåliga)
- De flesta fall fungerade väldigt bra men ibland var det lite lite tid och det kändes inte som man fick svar på de frågor man hade» (Ganska bra)
- Expertkunnig för montering var mycket otrevlig!» (Ganska bra)
- Var svårt att överblicka vilka som ingick i expertpoolen och därför svårt att veta vem man skulle söka upp.» (Ganska bra)
- Vad ÄR DET??» (Har ej sökt hjälp)

12. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

47 svarande

Mycket liten»9 19%
Ganska liten»17 36%
Ganska stor»15 31%
Mycket stor»6 12%

Genomsnitt: 2.38

- Till stor del fick man fråga handledaren hur hen ville hade det upplagt då Value model-boken inte passade in med delinlämningarna. Dessutom vill jag ge en känga åt materialdatabasprogrammet CES som gav oss felaktiga prisuppgifter på ett material.» (Mycket liten)
- Nästan skrattretande upprepande bok i amerikansk stil (=författaren får betalt per ord). Value Model kändes mer och mer oseriöst allt eftersom kursen gick och man förstod att examinatorn (Hulthén) och andra profiler på Chalmers (Evertsson) har nära affärssamarbete med författaren Lindstedt. Bara att titta på http://roctim.com/people/» (Mycket liten)
- Value Model var bra och pedagogisk på vissa punkter men rent innovationsämmande på andra.. Föreläsningarna gav mer.» (Ganska liten)
- The value model är sämst!! Det tar hur lång tid som helst att läsa! Skriv ett kompendium med sammanfattande bilder och texter ist. Vi kollade på gamla rapporter vilket gav tillräckligt med information.» (Ganska liten)
- bra att kursen utgår från vad litteraturen säger» (Mycket stor)

13. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

47 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»28 59%
Mycket bra»18 38%

Genomsnitt: 3.36

- Det har kommit information genom lite olika ställen. Ibland har det kommit ett mail, ibland ett PIM och ibland har det varit i kurs-PM. » (Ganska dåligt)
- bra att använda ping pong, fortsätt med det! (Gärna i ALLA kurser)» (Ganska bra)


Projektet

14. Vad anser du om projektets relevans gentemot den förmedlade projektmodellen?

43 svarande

Ej relevant»5 11%
Acceptabel»26 60%
Mycket relevant»12 27%

Genomsnitt: 2.16

- Förstår inte riktigt frågan» (?)
- Förstår inte ens den här frågan, vad syftar ni på?» (?)
- Cleanergy-aktuator, Alldeles för stor, komplicerad och svår» (Ej relevant)
- Ensidigt och ej flexibelt.» (Ej relevant)
- Otydlig fråga... Projektet var intessant, givande och lärorikt. Så det var väldigt relevant för min utbildning. Sen var jag ju som sagt lite skeptisk till vissa delar i The Value Model.» (Acceptabel)
- Att göra tester i steg 8 var omöjligt för oss då det krävdes kunskaper och resurser som vi ej hade. Hade varit bättre med ett projekt där alla steg kan följas.» (Acceptabel)


Kursinnehåll

15. Hur uppfattar du möjligheten att agera som projektledare? (lärde du dig något oavsett om du gillade rollen eller inte)

46 svarande

Inte alls utvecklande/lärorikt»15 32%
Utvecklande/lärorikt»26 56%
Mycket utvecklande/lärorikt»5 10%

Genomsnitt: 1.78

- Alla va så engagerade i gruppen, så det var knappt någon skilland mellan att vara gruppledare eller ej» (Inte alls utvecklande/lärorikt)
- I vår grupp var ledar rollen inte så betydande. Vi tog gemensamma beslut och höll nästan alltid med varandra vilket har gjort projektet lättsamt. Sedan var alla bra på att både lyssna och tala vilket gav en bra kombo» (Inte alls utvecklande/lärorikt)
- tycker an borde lägga större vikt och ansvar på gruppledaren» (Inte alls utvecklande/lärorikt)
- Det var inte så bra tillfälle att öva på det. EWftersom att alla turades om så blev det inte så tydligt vem som var det.» (Inte alls utvecklande/lärorikt)
- Tyvärr var "projektledar"-rollen dåligt förankrad i termer av officiella befogenheter, varför det var alltför enkelt för gruppmedlemmar att rent ut sagt skita i projektledaren.» (Inte alls utvecklande/lärorikt)
- Dock svårt att agera ledare under endast någon vecka, lite otydligt vem som är det när.» (Utvecklande/lärorikt)
- Kanske mer praktiskt gynnsamt än utvecklande, då det är bra att ha en person som har koll på allt. Många grupper består av kompisar sedan tidigare, varför projektledarrollen blir lite överflödig eller konstlad om den spelas ut.» (Utvecklande/lärorikt)
- Ibland glömde vi av vem som var projektledare för att alla hade en rätt klar blid av vad som skulle göras ändå. » (Utvecklande/lärorikt)

16. Tid i prototyplabbet

Matrisfråga

- Tillbringade 3st 4timmars PASS där. Löste det till slut, dock hade vi behövt mer tid i början, fick göra i efterhand.»
- Antar att det är antal pass ni syftar på i ovanstående fråga. vi spenderade 3st 4h »
- Spenderade 12 timmar, hade behövt 13.»
- Vår grupp bestod av tre medlemmar av XP-styrelsen och vi kunde därför nyttja verkstaden på all XP-tid»
- Endast CAD-modell»
- Vi hade gruppmedlemmar i XP så det var aldrig något problem. Tror vi la ännu fler timmar där totalt sett.»
- Det mesta av vår prototyp gjordes externt. Övrigt arbete skedde på xp-tid.»
- Det är inte så lätt att arbeta effektivt i prototyplabbet, blir mest att man köar till att få prata med dem som jobbar där.»
- Alltså 3 pass»
- Vi använde oss av rapid-prototyping därför krävdes ej så många tillfällen.»

Hur mycket tid tillbringade ni i prototyplabbet?
47 svarande

4 8%
1-2»7 14%
2-4»16 34%
4-6»9 19%
6-8»11 23%

Genomsnitt: 3.34

Hur mycket extra tid skulle ni behövt?
42 svarande

36 85%
1-2»2 4%
2-4»1 2%
4-6»1 2%
6-8»2 4%

Genomsnitt: 1.35

17. Är förkunskaperna i CAD tillräckliga?

46 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ytterliggare kunskap skulle behövas»11 23%
Ja, tillräckliga»35 76%

Genomsnitt: 2.76

- Det hade inte skadat med en till 4.5 hp kurs i catia eller inventor.» (Ytterliggare kunskap skulle behövas)
- Vår modell var ganska avancerad att konstruera och det tog mycket tid i anspråk att cadda denna. Vi valde att låta två stycken som inte caddat så mycket tidigare göra modellen för att de skulle lära sig.» (Ytterliggare kunskap skulle behövas)
- Ja men tyvärr lite svårt att komma ihåg. Vänligen dela ut någon typ av tutorial i .pdf, ungefär som den vi fick i CAD-kursen i 1:an.» (Ytterliggare kunskap skulle behövas)
- Vi använde oss av Inventor för att jobba med det, men upptäckte att det tog mycket tid att lära sig hur programmet fungerar.» (Ja, tillräckliga)
- Vet inte hur det var för de som lärdebsog CAD här på Chalmers. Jag kunde CAD bra redan innan jag började här.» (Ja, tillräckliga)
- Har personligen tidigare förkunskaper i CAD utanför Chalmers så kan ej ge ett bra svar. » (Ja, tillräckliga)

18. Vilket CAD-system/program känner du dig mest bekväm med?

47 svarande

Catia»32 68%
Autodesk Inventor»7 14%
Pro/Engineer»0 0%
SolidWorks»7 14%
Annat (ange gärna vilket nedan)»1 2%
Vet ej/inget»0 0%

Genomsnitt: 1.68

- Varför kan man inte kryssa i flera alternativ?? Är rätt bekväm med Catia och AutoCAD också.» (Autodesk Inventor)
- Men det beror på att jag jobbat med det tidigare. andra plats Catia och tredje Inventor» (SolidWorks)
- Snälla, slopa inventor och kör solidworks istället. SolidWorks är mycket enklare att förstå, särskilt för någon som är ny på denna fronten vilket många är. Vi hade enorma problem med inventor när vi caddade modellen, och merparten av problemen var sådana som aldrig skulle ha uppkommit i solidworks.» (SolidWorks)
- Kan man ett bra så klarar man alla...» (SolidWorks)
- Unigraphics. Men har inga problem med varken Catia, AutoCad eller Inventor.» (Annat (ange gärna vilket nedan))

19. Var CAD-kursen i Inventor värdeful för dig och din grupp?

46 svarande

Ja»14 30%
Vet ej / Närvarade inte»19 41%
Nej»13 28%

Genomsnitt: 1.97

20. Hur skulle kursen kunna förbättras?

- Lite, dock inte särskilt stor.»
- Den ska vara mycket svårare och gå igenom skillnaderna mellan inventor och catia. »
- Fler HP eller mindre uppgifter»
- Kanske inte är nödvändigt med delrapporter varje vecka? Om man lämnar vissa delar v projektet lite friare kanske folk kan vara lite mer Kreativa.»
- Ligga på bättre tider eller ge högskolepoäng»
- Man skulle kunna förlänga den.»
- Kursen är bra, men om viljan för överbetyg är hög tar kursen väldigt mycket tid. Delinlämningarna är omfattande och vid brist på information från företaget är det svårt att få 100% koll på krav på produkten osv --> kursen kräver väldigt mycket eget arbete. »
- Lägg stor vikt vid att hitta lämpliga projekt och företagsrepresentanter som svarar på mejl.»
- Uppgifterna var oinspirerande och kändes som om det bara var en massa text. Hade varit bättre om man hade använt samma upplägg som t.ex. helikoptern eller motorprojektet från CAD-kursen i M1»
- Istället för att använda CATIA i Datorstödd maskinkonstruktion borde man använda Inventor då det är modernare och mer applicerat ute i industrin.»
- Minska arbetsbelastningen för som det ser ut nu så motsvarar kursen närmare 10-12 hp än 7.5 hp, med all den tid vår grupp har lagt ner på den här kursen.»

21. Anser du att dina material och produktionstekniska kunskaper från kurserna i "Material" och "Tillverkningsteknik" var tillräckliga?

46 svarande

Nej, inte alls»2 4%
Ytterliggare kunskap skulle behövas»14 30%
Ja, tillräckliga»30 65%

Genomsnitt: 2.6

- Behövde inte tillämpa dessa kunskaperna» (Nej, inte alls)
- Det som saknades var kunskaper om skärdata för olika material, och dess lämplighet i de olika tillverkningsmetoderna. Vi bokade tid för att få hjälp med detta, men istället blev det kostnadsuppskattning som diskuterades.» (Ytterliggare kunskap skulle behövas)
- Men man skulle behövt mer tid att kolla på olika slags tillverkningsmetoder i samband med att man bestämde utformningen av produkten. Nubestämde man vilken form produkten skulle ha innan man började titta på tillverkningsmetoder vilket är väldigt dumt.» (Ja, tillräckliga)

22. Vad anser du om momentet i kursen som behandlade kostnadsuppskattning?

46 svarande

Ej tillräckligt omfattande»17 36%
Tillräckligt omfattande»28 60%
Övertydligt»1 2%

Genomsnitt: 1.65

- Allt för grov. Man sitter bara och gissar, antingen gör man det ordentligt, annars kan man strunta i det. I IKOT kan man strunta i det.» (?)
- Svårt att beräkna då man hade för lite kunskap.» (Ej tillräckligt omfattande)
- Vår grupp jobbade ytterst lite med detta då det inte verkade möjligt att göra en rimlig uppskattning. Tycker dock inte det finns plats för mer omfattande då studietakten under VT redan är för hög.» (Ej tillräckligt omfattande)
- CES var rätt begränsat till vissa omständigheter (om rätt maskiner måste köpas in osv). Hade gärna lärt mig mer för att kunna resonera kring kostnadsuppskattningen bättre och göra det lite mera "själv". Det verkade inte som särskilt många grupper fått fram totalpriset de ens själv var särskilt övertygade om.» (Ej tillräckligt omfattande)
- Förlåt men de var riktigt usla, gav en väldigt osäker prisbild som nästan var pinsam att redovisa för företaget. » (Ej tillräckligt omfattande)
- Jag är lite skeptisk till de modeller som använts. Jag är även enormt skeptisk till CES-programmet (eller vad det hette), vi fick i princip ingen nyttig information därifrån i samband med vårt projekt och kostnadsdata stämde inte alls.» (Ej tillräckligt omfattande)
- Det var alldeles för lite instruktioner hur man gick till väga. Skulle behövt mera ledning. » (Ej tillräckligt omfattande)
- Det som gicks igenom var lite svårtillämpat på vårat projekt» (Tillräckligt omfattande)


Presentationer och rapportskrivning

23. Hur har upplägget med presentationer och respons fungerat (två presentationer och två responstillfällen)?

Matrisfråga

- Jätte bra med kritiken från ASKO och de andra grupperna! Feedbacken efter slutredovisningen hoppas vi kunna ta vid annat tillfälle (sommaruppehåll) »
- Halvtidspresentationen var bra för att få feedback från företaget om de tyckte man var på rätt spår eller inte. Dock lite tråkigt när man från någon grupp endast fick negativ feedback, ingen konstruktiv»
- Riktigt bra att få öva på det, och feedback är alltid guld.»
- Bra att kunna få feedback från företaget halvvägs genom projektet så man vet oman jobbar i en relevant riktning.»
-
- Presentationerna kunde ligga tidigare i läsperioden»
- Jag gjorde båda presentationerna och från feedback från den första fick jag möjlighet att tillämpa de tips som gavs i den andra presentationen, vilket resulterade i att jag lärde mig väldigt mycket! Jag tycker alla borde få möjlighet att göra två presentationer. »
- Tyckte det fungera bra helt enkelt, inget att klaga på.»
- Värdefullt att få respons och se sig själv inspelad.»
- Tycker det är bra att dela upp presentationerna för att alla då ska få en möjlighet att presentera. Responsen var också bra. »
- Kul att få visa upp sitt arbete och mycket bra att få respons direkt från företaget! Förutom den responsen har jag inte tyckt att det tillfört någonting. Varken att presentera själv, att lyssna på andra eller feedbacken från fackspråk...»
- Bra kommentarer från handledaren i kommunikation.»
- Mer konstruktiv kritik till alla som höll presentationerna. Bra att kritik läggs på hur presentationen är upplagd men mer respons på varje person hade varit bra. »
- Bra att få reda på vad man kan förbättra men man har ingen möjlighet att göra dessa förbättringar. Bra ändå eftersom man som grupp kan göra förbättringar till slutpresentationen.»

Ge betyg 1-5 (1 sämst,5 bäst)
47 svarande

0 0%
2 4%
10 21%
26 55%
9 19%

Genomsnitt: 3.89

24. I kursen har ni skrivit en projektrapport. Hur fungerade arbetet med rapporten i projektgruppen?

- Det har fungerat bra, men motivationen har inte varit på topp det sista.»
- Bra, delades upp och man hjälptes åt.»
- Rapportskrivandet fungerade bra, tog en hel del tid och blir alltid mycket fixande med layout, figurtexter och liknande.»
- mycket bra.»
- Bra»
- Det har fungerat bra. »
- Bra»
- Bra»
- har fungerat bra»
- fantastiskt»
- Ibland svårt att dela upp det för att alla inte är lika insatta om allt, men ändå dugligt bra.»
- Bra»
- Bra»
- Det fungerade bra»
- Bra»
- Det fungerade bra.»
- Det är svårt att skriva rapport 5 personer tillsammans. Det är lätt att det blir rörigt, men med bra projektledare går det alldeles utmärkt. Detta borde uppmärksammas mer i kursen, alltså att projektledaren har ett kvalitetsgranskningsansvar. »
- Det var svårt och mycket tidskrävande. Upplägget på rapporten var väldigt oklart. Det enda vi hade att gå på var en "mall-rekommendation" och ett opponeringstillfälle med fackspråk. »
- Bra! Det blir betydligt lättare att skriva en rapport när man har delrapporter att utgå från.»
- Det fungerade väldigt bra. »
- Det fungerade bra, vi har ägnat mycket tid åt rapporten.»
- Det fungerade riktigt bra!»
- Mycket bra!»
- Individuellt skrivande av varsin del och därefter gemensamt sammanfogande.»
- Väldigt bra»
- Dåligt. Vi hade en grupp med dåligt samarbete. »
- Okej, förutom att handledarens önskemål om hur rapporten skulle se ut gick stick i stäv mot vissa delar jämfört med rapportkriterie-dokumentet i ping-pong»
- Arbetet med rapporten har fungerat bra.»
- Sådär. Alla hade olika ambitionsnivå och en del skrev jättelite och en del jättemkt. I slutändan märks det inte vilket många drar nytta av.»
- Mycket bra.»
- Bra men omfattande arbete. Stundtals mer skrivande än projekt.»
- Dåligt och kaotiskt, blev mycket till ett ihopklippande av gamla rapporter. Svårt att veta vad som egentligen efterfrågades.»

25. Har stödet för att skriva rapporten (handledning, skrivhandledning, kriterier och workshop) varit tillräckligt?

- Ja.»
- Ja.»
- ja det har varit bra»
- Ganska! Jobbigt att inlämningen låg i tentavecka »
- Bra att ha något att jämföra sin rapport med för att checka av»
- Hade gärna haft lite mera. Tror det är många som känner som jag som går här, lite svag på att skriva »
- ja, mycket bra»
- fantastiskt»
- Ja absolut (förutom när vi skulle skriva opponering).»
- Bra»
- Kunde varit tydligare vilket typsnitt som skulle användas eller kanske skapa en gemensam formatmall som alla ska använda»
- JA»
- Hyfsat.»
- Har ej sökt stöd. »
- Vår handledare var frånvarande under större delen av rapportskrivandet så vi fick inte så mycket hjälp där.»
- Ja. »
- Ja det var väldigt bra. Men tycker att den första opponeringen låg för tidigt. Vi hade inte börjat på rapporten när vi fick reda på att den skulle lämnas in några dagar senare. »
- Göran Brännare som handledare har varit väldigt stödjande! Så absolut!»
- Ja.»
- Det var väldigt sent vi fick veta att vi skulle lämna in en version för att få feedback från de andra grupperna»
- kriterierna var något otydliga»
- Okej.»
- Mer stöd för rapportskrivning hade uppskattats.»
- Workshopen och respons på rapporten kom två veckor för tidigt. Vi hade fyra dagar på oss att skriva en rapport osm sen skulle granskas. HGelt fel tid!!»
- Ja, för det mesta. Kunde varit lite tydligare i skrivhandledningen och mer tid till workshopen.»
- Bra förutom sista veckan inför slutinglämningen»
- Godkänt»


Gruppdynamik

26. Anser du att din erfarenhet från projektet har ökat din förståelse för arbete i projektform?

45 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ja, i någon utsträckning»17 37%
Ja, i ganska stor utsträckning»17 37%
Ja, i mycket stor utsträckning»11 24%

Genomsnitt: 2.86

- Svårt ibland att jobba med vänner.» (Ja, i mycket stor utsträckning)
- Man lär soig alltid mkt av att jobba i grupp, brA!» (Ja, i mycket stor utsträckning)

27. Till hur stor hjälp anser du att momenten (föreläsning och övning) i gruppdynamik har varit?

43 svarande

Mycket liten»12 27%
Ganska liten»20 46%
Ganska stor»9 20%
Mycket stor»2 4%

Genomsnitt: 2.02

- Inte närvarat» (?)
- Att schemalägga 3h fullständigt meningslöst skit veckan innan tentaveckan är INTE bra. Vidare anser jag som spelat lagsporter hela mitt liv att läraren som ansvarade för detta är värd lika mycket som om jag hade gjort det. Hoppas ni inte betalade henne allt för mycket. Hon är nämligen inte värd något ty hon inte gör något!» (Mycket liten)
- Allt detta är redan bearbetat i Ingenjörsmetodiken. Det är mer än tillräckligt.» (Mycket liten)
- Föreläsningen kändes inte speciellt informativ, den tillförde väldigt lite. Övningen detsamma. Gruppdynamiken i tidigare kursen ingenjörsmetodik var mycket bättre och intressantare. (Bättre föreläsare?)» (Mycket liten)
- Gör gruppdynamikövningen mer lik ingenjörsmetodiken som var med en psykolog, riktigt bra och lärorikt! Med olika gruppövningar, samarbete och observationer.» (Mycket liten)
- Då gruppdynamiken i gruppen var så bristande att vi inte ens kunde enas om att gå på dessa tillfällen var de inte till hjälp.» (Mycket liten)
- Var ej på övningen men på föreläsningen sa de samma saker som man har hört alldeles för många gånger innan. Om det ska vara någon mening med den måste de gå djupare. Samt att den behöver ligga i början.» (Ganska liten)
- Ingick i en grupp där jag kände personerna väl sedan tidigare.» (Ganska liten)


Arbetsklimat

28. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»14 31%
Mycket bra»29 65%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.63

- Blandat. Olika individer har haft olika driv och olika känslor för ansvar. Ibland har det fungerat väldigt bra och ibland har det varit dåligt.» (Ganska bra)
- efter en hel termin blir det mest irriterande att hela tiden arbeta i grupp» (Ganska bra)
- Man borde inte få välja grupp själv. Oftast är alla med i samma grupp varje gång. Det är väldigt synd om dem som inte har ngn att vara med el som ine går i vår klass. Man lär sig mer om man är med olika mpersoner varje gång.» (Ganska bra)
- Tror att en heterogen grupp är bra för slutresultatet.» (Mycket bra)

29. Uppskatta den totala arbetsbelastningen.

Matrisfråga

- Lite dåligt planering av tid ibland. Vissa inlämningar var väldigt lätta och behövde mindre tid medans andra var väldigt stora så vi fick sitta i skolan långt in på kvällen.»
- Ibland är det lågt och ibland är belastningen väldigt hög. Det har pendlat fram och tillbaka»
- Det som sades i början av kursen var att det ofta var många som klagade på att kursen var för stor och ni sa att det inte alls är tanken att man ska lägga så mkt tid som föregående år. Men att detta ska vara en kurs på 7,5 poäng är konstigt. Borde ligga på 15! Man måste lägga så mycket tid på detta annars går inte kursen att genomföra. Har lagt mer tid på denna kursen än någon annan kura under detta halvåret vilket gått ut över min resultat i de andra kurserna »
- Det har alltid varit att man kände sig tvungen att prioritera bort en kurs. Under LP 3 var det hållbar produktutveckling och sedan Indek. Man har alltid suttit heldagar och ofta kvällar också. Arbetet med projektet har varit av typen som suger ut dig psykiskt ganska mycket, så även om tid ibland har funnits till de andra kurserna så finns inte orken.»
- Vi la nog mer tid än de flest (men fick nog fram bättre resultat än de flesta).»
- Tar för mycket tid med alla veckoinlämningar»
- Rapporterna tar väldigt mycket tid...»
- LP 4. Hög arbetsbelastning mot slutet av perioden»
- Minska ner på antalet inlämningar och delmoment.»

LP 3
45 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 6%
Lagom»14 31%
Hög»19 42%
För hög»9 20%

Genomsnitt: 3.75

LP 4
45 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»13 28%
Hög»21 46%
För hög»11 24%

Genomsnitt: 3.95


Kurslitteraturen

30. Betygsätt kurslitteraturen "The Value Model"

Matrisfråga

- kan antagligen användas som mordvapen så tung den är, bör förbjudas. Innehållet är så klämtjäckt att hälften vore nog att glädja en dåre.»
- Vissa delar var bra andra inte. Om man är mindre strikt kring den kan man ju ha kvar den och använda de delar som hjälper gruppen.»
- Det var ofta svår att applicera alla modeller på projektet,»
- Något dyr!»
- Boken passar inte in med kursens upplägg i alla avseenden. Dessutom skulle det inte skada om man kunde få använda sig av annan litteratur eller så lite som möjligt.»
- Kasta den!»
- Bra i början men användes ej i slutet (lp4) särskilt mycket»
- Som sagt en flummig bok. Väldigt misstänksamt att examinatorn har firma tillsammans med författaren. http://roctim.com/people/»

Ge betyg 1-5 (1 sämst,5 bäst)
45 svarande

8 17%
8 17%
20 44%
9 20%
0 0%

Genomsnitt: 2.66

31. Vad anser du om examinationsformen med kontinuerlig betygssättning av projektarbetet (gruppbetyget)?

80% av gruppbetyget ges av de 9 olika stegen som ni har redovisat vid ett antal olika deadlines. 20% av gruppbetyget ges av hur väl slutrapporten svara mot rapportkriterierna.

44 svarande

Inte alls bra»0 0%
Mindre bra»3 6%
Bra»19 43%
Mycket Bra»22 50%

Genomsnitt: 3.43

- Varför bara ge betyg på rapporten?» (Mindre bra)
- Vår handledare, Robert Johansson, la till punkter som betygsattes i delinlämningarna. Dessutom hade det varit bättre om man hade fått en uppgiftsbeskrivning av varje delinlämning från handledaren då den som fanns i ping pong inte matchade vad vår handledare tyckte att vi skulle göra och skicka in...... » (Mindre bra)
- Men det är odefinierat vad som bidrar till överbetyg. Därav kan det bidra till att inlämningar överarbetas. » (Bra)
- Alla delinlämningarna har gett en bra inblick och förståelse kring framför allt akademiskt skrivande. Det var trögt i början men det gick lättare mot slutet med skrivandet, vilket tyder på att det varit lärorikt.» (Mycket Bra)
- rättvis bedömning» (Mycket Bra)
- Vi har varit en mycket dynamisk grupp där alla har bidragit och engagerat sig så därför känns ett gemensamt betyg bra» (Mycket Bra)

32. Skulle du önska att det fanns ett helt individuellt examinationsmoment (exvis tentamen eller duggor)?

45 svarande

Ja»2 4%
Nej»42 93%
Vet ej»1 2%

Genomsnitt: 1.97

- Om det förekommer olika ambitionsnivåer inom gruppen tycker jag helt klart att det ska finnas något extra som öppnar upp för högre betyg.» (Ja)
- Absolut! Vi får ju ett individuellt betyg i ladok så därför bör man få chans att rädda upp ett betyg som dras ner av lata gruppmedlemmar.» (Ja)
- Absolut inte, det känns knappast relevant att i ett grupparbete examineras individuellt.» (Nej)
- Det har känts att om man har koll på kurslitteraturen så avspeglar det sig på betyget på delinlämningarna.» (Nej)
- ett grupparbete är ett grupparbete» (Nej)
- Man skulle ej ha hunnit plugga till duggor/tenta.» (Nej)
- Bara en extra belastning som skulle ta bort fokus på projektet» (Nej)
- Det hade varit mer rättvist, men som det ser ut nu finns inte tid för det» (Vet ej)


Sammanfattande frågor

33. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Prototyptillverkning och Gauti Asbjörnson som varit en fantastisk handledare!»
- Kontakt med företaget och handledare»
- Roliga projekt och intresserad företag »
- Att låta Cleanergy ge elever problem att jobba med, redovisningarna, kursens lägd, gruppernas storlek.»
- Kursen»
- Göran Brännare»
- Fler e-föreläsningar. Det gav en mer flexibilitet i arbetet. »
- E-föreläsningar Göran Brännare»
- Alla olika delinlämningar och Göran Brännare som handledare!»
- Kommunikationsavdelningens respons på presentationer.»
- Webföreläsningar (fast förbättra dem)»
- Bra att få jobba i grupp.»
- Att det är ett grupparbete och att man har två redovisningar.»
- Friheten i arbetet.»

34. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer tid till prototyptillverkning, man lär sig otroligt mycket där»
- Ändra till 15 poäng eller förminska momenten. Vissa moment kändes otroligt onödiga!»
- Ett projekt som i större utsträckning går att tillämpa på The value Model »
- Arbetsbördan har varit stor, finns det några delmoment som kan tas bort borde det göras.»
- gruppdynamiklektionerna bör utgå alternativt göras frivilliga, fullständigt meningslösa.»
- Fler HP eller förre inlämningar.»
- Studietakten är för hög. Att både hinna gå på föreläsningar, ta del av The Value Model, utveckla en bra produkt, genomföra metoden på ett korrekt sätt och skriva bra rapporter är helt enkelt för mycket för 15 timmar i veckan, vilket bara det känns mycket. I efterhand ångrar jag att jag försökte göra en bra produkt, men det är mest det som skulle kunna göra kursen rolig. Samtidigt är det lite av en skymf mot företagen att inte försöka komma fram till någon bra lösning på problemen. Det vi gjorde var att strunta i föreläsningar och kurslitteratur istället och att IPO och IE fick lida.»
- Mindre strikt hållning till The Value Models sätt att välja/motivera val.»
- Mer tid åt prototypbyggande och värdering av bygget för att ev kunna bygga en till eller göra ändringar.»
- Tydligare information om problem från företag»
- Definiera projektledarens roll tydligare. Projektledaren bör ha ansvar för kvalitetsgranskning. »
- Något man skulle kunna tänka på är att inte lägga slutredovisningen efter att betygen satts - kändes lite som att det inte spelade någon roll hur det gick då.»
- Gruppdynamiken var onödig »
- -Minska vikt på kurslitteratur. -Tidigare tillgång till expertpoolen.»
- mindre fokus på "the value model" och mer fokus på själva produkten, kursen är onödigt lång pga för mycket formalia.»
- 1. Få chans att träffa expertpoolen tidigare och gärna att de ofta kan vara tillgänglig. 2. Reducera kurslitteraturens betydelse då man i många fall bara gör en inlämning som ska passa kurslitteraturen utan att man själv kan se logiken bakom den. 3. Använd inte CES. 4. Handledaren ska ge tydliga instruktioner vad hen vill ha in annars BÖR! handledaren följe den uppgiftsmall för delinlämningarna som finns på ping pong.»
- Det borde vara färre inlämningar och färre delmoment i kursen för som det är nu tycker jag att den tar för mycket tid och de andra kurserna vid sidan av blir lidande.»
- Kursen är uppbyggd på fel sätt. Det är bra att vi får uppgifter från riktiga företag, em sporre! Men kursen är upplagd så att vi ska lämna in delrapporter hela tiden, där tid för olika saker inte är värderad rätt. Tex då vi skulle utv olika koncept fanns väldigt lite tid. Kursen handlar mer om att använda olika modeller , oavsett om man behöver el inte (men det är väl bra så att vi får se alla olika), och skriva dem i en rapport än att faktiskt utveckla en produkt. Vilket gjorde att man hamnade i kläm mellan handledaren som bara ville att man skulle göra alla modeller och ett företag som ville ha resultat. Drf tkr jag att man borde göra mer som i IPO:n , att man har några gammla case man får jobba mot, för att slippa hamna i kläm. Men motivationen ökar betydliga om man har ett verkligt case mot ett företag så det är synd att ta bort. Men ska man ha kvar företagen måste kursen anpassas mer till att man kan möta företagens krav. Beroende på vilken handledare man fick varierade arbetsbördan kraftigt och ofta ville dem ha det på ett sätt som stred mot vad vi lärt oss på föreläsningarna. Alltså måste handledarna få mer instruktioner och vara mer tvingade att bedöma på samma sätt och hjälpa till lika mkt. Jag blev besviken på kurse, trodde den skulle vara jättekul.»
- Bättre kontakt mellan företag och grupper. Olika grupper fick olika information och bara vissa mail till företaget blev besvarade.»
- Mer stöd i konceptutvecklingen i lp4. Känns som det gick från väl definierat vad vi skulle göra till helt utan ramar.»

35. Hur stor nytta tror du att du kommer ha av kursen och de erfarenheter du erhållit i ditt framtida arbete?

45 svarande

Ingen nytta alls»1 2%
Liten nytta»9 20%
Ganska stor nytta»29 64%
Mycket stor nytta»6 13%

Genomsnitt: 2.88

- IKOT var den kurs under mina tre första år på Maskin som jag såg fram emot mest och det var även en stor faktor till att jag valde Maskinprogrammet. Det har tyvärr varit den minst tillfredsställande kursen hittils. Detta beror säkerligen på flera faktorer, men jag tror i grund och botten att jag är mest besviken på Maskinprogrammets bristande omvårdnad av den skaparglädje som många av oss besitter. Teorin och metodiken är naturligtvis viktig, men någon måste ha kvar glädjen i att tänka utanför ramar när man lämnar programmet, annars blir vi inga innovatörer!» (Ingen nytta alls)
- Tror att projektarbeten i företag skiljer sig markant från det upplägg som IKOT-kursen hade. » (Liten nytta)
- Kaotiskt grupparbete är väl alltid en bra erfarenhet trots allt.» (Ganska stor nytta)
- Den ger en väldigt bred kunskap om hur man kan hantera allt från planering, konflikter och utvecklande av produkter» (Mycket stor nytta)
- En av de roligaste kurser jag haft så här långt.» (Mycket stor nytta)Kursutvärderingssystem från