ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Industriell kemi, LKT084, Lp4 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-17 - 2010-09-03
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»2 14%
Cirka 20 timmar»7 50%
Cirka 25 timmar»4 28%
Cirka 30 timmar»1 7%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.28

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 21%
75%»7 50%
100%»4 28%

Genomsnitt: 4.07

- Mitt svar beror på sjukdom.» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 7%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 42%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 50%

Genomsnitt: 3.35

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 14%
Ja, i hög grad»6 42%
Vet ej/har inte examinerats än»6 42%

Genomsnitt: 3.28

- vissa arbeten fanns det mer av på tentan, lite orättvist» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 21%
Ganska stor»5 35%
Mycket stor»6 42%

Genomsnitt: 3.21

- Eftersom mycket som läraren sagt på lektioner som ej antecknats kommer att vara med på tentan var man tvungen att vara med på lektionerna. » (Ganska stor)
- Nödvändig!» (Mycket stor)

7. Kursen bygger till stor del på självverksamhet. Hur tycker du att det fungerat för dig?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»8 57%
Mycket bra»5 35%

Genomsnitt: 3.28

- Det hade behövts fler räknetillfällen tillsammans med lärare.» (Ganska bra)

8. Tycker du att du fått insikt i hur kemiska processer fungerar ur ett kemisk perspektiv?

I kursen ingår ett projektarbete där en viktig kemisk process studeras.

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 14%
Ganska bra»6 42%
Mycket bra»6 42%

Genomsnitt: 3.28

- Jag tycker att det skulle vara mer kemi inblandat. Antingen går man igenom apparatur noggrannt eller kemin, här var det lite granna om båda vilket gjorde det lite, "snurrigt". » (Ganska dåligt)
- Nog för att projektet gav en bra insikt, men jag har svårt för kurser där föreläsningsantecknignar tar för stort utrymme. Ordentlig kurslitteratur?» (Ganska dåligt)

9. Hur anser du att arbetet i projektgruppen fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 21%
Ganska bra»5 35%
Mycket bra»6 42%

Genomsnitt: 3.21

- Det har varit lite dålig samarbetsvilja, inte bara jag och min grupp har haft problem. Men man lär sig ju av detta också. » (Ganska dåligt)
- Vi skulle ha varit 4st i gruppen men det blev bara 2 av oss som gjorde arbetet. Det gick jättebra med oss 2 men det var ett stort problem med en av gruppmedlemmarna.» (Ganska dåligt)
- Alla deltog inte lika mycket i arbetet» (Ganska dåligt)
- Skönt att ha bidragsrapporten när arbetsfördelningen stundtals känts orimlig» (Ganska bra)
- Bra beslut att man fick välja grupp själva, det hade blivit katastrof annars.» (Mycket bra)

10. Hur anser du att integrationen mellan Industriell kemi och Teknisk kommunikation fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»9 64%
Mycket bra»3 21%

Genomsnitt: 3

- Fia som ansvarar för teknisk kommunikation är en underlig föreläsare som till största delen verkar söka självbekräftelse framför en pedagogisk atmosfär.» (Mycket dåligt)
- Tycker att Teknisk Kommunikation har varit överflödig. » (Ganska bra)
- Jag hade gärna sett att handledaren i TK läst våra rapporter vid fler tillfällen. Det behöver inte ta så lång tid att läsa några utvalda sidor och spontankommentera på.» (Ganska bra)
- Lärde mig inte så mycket under tek. kommunikation, men bra med feedback» (Ganska bra)

11. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»2 14%
Ganska liten»4 28%
Ganska stor»6 42%
Mycket stor»2 14%

Genomsnitt: 2.57

- Kurslitteraturen har inte på något sätt berört vårt projekt. Kompendierna har däremot varit bra för tentamensplugget.» (Ganska liten)
- Återigen skall föreläsningsanteckningar användas till lite för stor del. » (Ganska liten)
- Kursboken var väldigt svårläst» (Ganska liten)

12. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»2 14%
Mycket bra»11 78%

Genomsnitt: 3.71

- Med bravur!» (Mycket bra)
- Det blev dock väldigt mycket lösa papper» (Mycket bra)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 42%
Mycket bra»7 50%
Har ej sökt hjälp»1 7%

Genomsnitt: 3.64

- Det hade varit bra om det hade funnits något mer räkneövningstillfälle inlagt.» (Ganska bra)
- Jag tyckte det var dumt att det var så många timmar som stod som självstudie och så hade man inte möjlighet att boka in tid med läraren under dom timmarna pga att han var uppbokad med annat. » (Ganska bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»3 23%
Mycket bra»9 69%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.61

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»11 78%
Hög»2 14%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.07

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»2 14%
Låg»2 14%
Lagom»10 71%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.57

- Löjligt i jämförelse med LP3» (För låg)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 7%
Godkänt»5 35%
Gott»5 35%
Mycket gott»3 21%

Genomsnitt: 3.71

- Många småfel, men Krister är trots allt duktig och kursens grundkoncept väl genomtänkt.» (Godkänt)
- En viktig kurs!» (Mycket gott)
- En av de första kurserna som jag känner att jag fått riktig nytta av» (Mycket gott)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- grupparbetet»
- intressant föreläsningar som ger en bra insikt i hur ind. kemi företag fungerar i sverige»
- Arbetssättet.»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- obligatorisk tentamen»
- Ingen obligatorisk tenta»
- Teknisk kommunikation måste ses över! Flummigt, underligt och med examinator som verkar bry sig endast marginellt om att studenterna skall utvecklas.»
- Till tentan skulle vi läsa på alla rapporter men all faktan i dessa var inte kontrollerad, detta borde åtgärdas till nästa år så man vet att det man lär sig är korrekt.»
- Kanske mer anteckningar av läraren och inte så mycket OH-material. Det fanns mycket man kände att man ville skriva ner under redovisningarna men inte ritkigt hann med eftersom läraren själv inte antecknade något utan bara pratade. »
- uppdelningen på antal fråor på tentan om de olika arbetena, lika många poäng på varje.»

20. Övriga kommentarer

- halv tråkig kurs»
- Hade gärna velat åka på något studiebesök för att kunna se olika reaktorer och processer på riktigt »


Kursutvärderingssystem från