ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Styrteknik, LET085, lp4 V11, LET085

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-23 - 2011-06-24
Antal svar: 30
Procent av deltagarna som svarat: 66%
Kontaktperson: Titti Wahlström»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

30 svarande

Högst 15 timmar»10 33%
Cirka 20 timmar»10 33%
Cirka 25 timmar»3 10%
Cirka 30 timmar»3 10%
Minst 35 timmar»4 13%

Genomsnitt: 2.36

- Jag var på första föreläsningen och pratade med lärarna i pausen om det skulle vara möjligt att läsa Bärkraftig ResursAnvändning parallellt med styrtekniken, men de tyckte inte det var lämpligt och därför har jag struntat i Styrtekniken för att läsa BRA för att kunna byta till DataIngenjör.» (Högst 15 timmar)
- Något för mycket kursinnehåll» (Cirka 20 timmar)
- Det var en tung kurs som krävde att man la ner mycket tid på den.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

30 svarande

0%»1 3%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 6%
100%»27 90%

Genomsnitt: 4.8

- Se kommentar ovan» (0%)
- ppt bilder var suddiga, antagligen fel på projektorn i Omega. Svårt att hänga med på dessa presentationer» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

30 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 13%
Målen är svåra att förstå»2 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 60%

Genomsnitt: 3.26

- Se kommentar ovan» (Jag har inte sett/läst målen)
- Kommer aldrig ihåg målen.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

27 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»22 81%
Nej, målen är för högt ställda»4 14%

Genomsnitt: 2.11

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 10%
Ja, i hög grad»15 53%
Vet ej/har inte examinerats än»10 35%

Genomsnitt: 3.25


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»13 46%
Ganska stor»10 35%
Mycket stor»4 14%

Genomsnitt: 2.6

- Det var ett par föreläsningar med nästan bara assembler, som vi inte använde oss av alls.» (Ganska liten)
- Den mesta inlärningen har skett med trial and error på labbar. Vilket var meningen enligt kurspresentationen» (Ganska liten)
- Man fick väldigt mycket "gratis" av föreläsningarna.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»2 6%
Ganska stor»16 55%
Mycket stor»10 34%

Genomsnitt: 3.2

- Väldigt användbar kurslitteratur.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»19 65%
Mycket bra»10 34%

Genomsnitt: 3.34

- Det utdelade materialet kunde haft lite bättre beskrivningar av vad det var. Det fungerade visserligen men några rader till om vad som dolde sig under de nedladdningsbara filerna hade inte skadat.» (Ganska bra)
- Stort plus för att man tog hänsyn till dem med barnomsorg och liknande när labbgrupper skulle bildas.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»5 17%
Ganska bra»8 27%
Mycket bra»15 51%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.27

- Ingmar vägrade att hjälpa. Med detta menar jag att han hade bestämt i förväg hur uppgiften skulle lösas i sitt huvud och om man inte på något mystiskt sätt kunde läsa hans tankar och bygga systemet efter hans egna specifikationer så kunde man inte få nån hjälp. » (Mycket dåliga)
- Dock verkar inte alla tycka detta, men för min del var det bara bra.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 10%
Mycket bra»24 85%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.78

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

29 svarande

För låg»1 3%
Låg»0 0%
Lagom»20 68%
Hög»7 24%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.24

- i kombination med matematisk analys passar denna kursen bra...» (Lagom)
- Vill säga extremt hög, MEN det är bra, det var en bra sorts stress man kände över den här kursen vilket tvingade en att tillämpa sina kunskaper som har ackummulerat i ett praktiskt moment. Sammanfattat: den höga arbetsbelastningen såg jag som något väldigt positivt.» (Hög)
- Arbetsbelastningen har inte varit för hög men mycket tid fick läggas på felsökande vilket gjorde att arbetsbelastningen blev lite högre än den normalt borde ha blivit.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»1 3%
Låg»0 0%
Lagom»15 53%
Hög»11 39%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.39

- matematikkurser leder direkt till högre belastning.» (Hög)
- Matten däremot prioriterades bort av mig, eftersom det kombinerat med styrtekniken blev för mycket.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»8 27%
Gott»13 44%
Mycket gott»8 27%

Genomsnitt: 4

- I och med att jag och min labbpartner lyckades lösa och få uppgiften godkänd utan någon hjälp alls, så känns det riktigt bra. Lite handledning hade varit skönt kanske, men vi klarade det utan.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt.. förutom..»
- Det mesta.»
- Det praktiska. Att kunna se hur något tar form som man skapar själv.»
- kursens upplägg som projektkurs, mycket givande!»
- Upplägget»
- Uppgifterna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ingmar.»
- Kanske någon mer föreläsning, vi fick kolla upp det mesta på nätet/i boken.»
- Det borde poängteras mer hur viktig planering och dokumentation är. Kanske i form av en föreläsning en bit in på kursen. Gärna med någon form av uppföljning med synpunkter på dokumentationen under kursens gång.»
- bättre lärare vidlab fälle»
- Mer jämt fördelade labtillfällen! Inte kul att stressa med rapporten i slutet bara för att ens egen grupp haft mycket färre laborationstillfällen»
- Bättre struktur på projektuppgiften om man ska lyckas att lösa hela uppgiften. Annars förlorar man dyrbar tid och man börjar gissa/chansa kors och tvärs utan att kunna vara medveten om vad det är man gör och/eller vad som händer.»
- den dåliga projektorn då, eller förstorad text. Synka undervisningsmaterial lite mer med de olika deluppgifterna i projektet, kanske? Mer feedback för att komma igång, med de olika delarna. Det har förekommit klagomål om en övningsledares kompetens att hjälpa eleverna framåt, bättra på den!»
- Lite mindre omfattning»
- Börja från grunden på föreläsningarna och göra konkreta exempel från labbarna på tavlan.»

16. Övriga kommentarer

- Skitbra kurs!!»
- I övrigt en rolig kurs.»
- Flexibiliteten hos kursledare har varit mycket god för övrigt.»


Kursutvärderingssystem från