ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


PU - behov och krav, MMT015

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-12 - 2008-12-22
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 57%
Kontaktperson: Mikael Lindén»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»7 43%
Cirka 25 timmar»4 25%
Cirka 30 timmar»4 25%
Minst 35 timmar»1 6%

Genomsnitt: 2.93

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 12%
100%»14 87%

Genomsnitt: 4.87


Mål och måluppfullelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål som ges i kurs-PM?*

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 18%
Målen är svåra att förstå»1 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 56%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 18%

Genomsnitt: 2.75

- Bättre förklaring och struktur, Mer sammhörighet mellan lärare och kurs pm, det diffade lite i information...» (Målen är svåra att förstå)
- uppdatera kurs-pm. olika info från lärare och kurs-pm. och en mer tydligare bild av vad det var som förväntades av oss, vad kursen gick ut på osv. hade inte skadat. Aningen förvirrat i början.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- tydligare vad gäller projekt och projektval» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»14 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 64%
Ja, i hög grad»5 35%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.35

- Tentan var inte så givande. Bara essä-frågor när det stod på kurshemsidan att det skulle vara korta frågor och svar. » (I viss utsträckning)
- Duggans essäfrågor kändes alltför omfattande och testade bara en bråkdel av vad kurskompendium behandlade.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?*

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»8 50%
Ganska stor»5 31%
Mycket stor»3 18%

Genomsnitt: 2.68

- ha föreläsningarna INNAN kunskapen ska praktiseras. typ att datainsmlingen gjordes, och veckan efter kom en föreläsning om det...» (Ganska liten)
- Mer riktig kunskap, mindre "common" sense, man vet att en observation går ut på att observera, kanske gå lite mer in på djupet då det är ett universitet...» (Ganska liten)
- Möjligtvis lite mer mellan ganska liten och ganska stor. Undervisningen hade varit till större hjälp om man lagt i en högre växel med föreläsningarna i början, haft fler tidigare i kursen innan man skulle använda sig av det i projektet.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?*

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 37%
Ganska stor»10 62%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.62

- Att läsa på en datorskärm är riktigt segt och jobbigt, och det är dyrt att skriva ut. Informationen har varit okej » (Ganska liten)
- Det känns som att det vi lär oss är påhittat. Konstiga namn på metoder som egentligen bara är varianter på sunt förnuft. » (Ganska liten)
- Se över kompendiet, finns många stavfel mm.» (Ganska stor)
- Jag skulle önska att kompendium och appendix rättads och fixades iordning. Nu fnns många stavfel och vissa bilder är oläsliga, vilket försårar inlärningen. Ett onödigt irritatiosmoment, som lätt fxas.» (Ganska stor)
- Iaf till duggan. » (Ganska stor)
- Mellan ganska liten och ganska stor skulle passa bättre. Hade det varit mer koncentrerat på att lära sig metoderna tidigare i kursen hade litteraturen kommit till större nytta.» (Ganska stor)
- Kurslitteraturen kändes lite oproffsig eftersom den innehöll många stavnings- och grammatiska fel. Även jobbigt att läsa på datorn alternativt använda hela sin printerkvota. Krångel med skrivarna gjorde det dessutom svårt att skriva ut texterna. Kanske vore bättre om man kunde köpa häftet eller få det utdelat. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?*

16 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»2 12%
Ganska bra»11 68%
Mycket bra»2 12%

Genomsnitt: 2.87

- Shemalagda lektioner var kortare än vad som sas, t.ex. shemalagda mellan 9 och 12 och blir sedan klara vid 10... handledare hade inte så bra koll på själva kursen och man fick olika information om t.ex. vad som skulle gjorts till handledningstillfällena från olika personer.» (Ganska dåligt)
- Inte jätte bra administration, förbättra kommunikation mellan lärare och handledare och framförallt kommunicera mer med klassen, om vad som fins och vad som gäller.» (Ganska dåligt)
- Sliden från föreläsningarna skulle kunna komma ut tidigare» (Ganska bra)
- Föresläsningsmaterial (powerpoints etc) skulle kunna läggas ut på hemsidan före föreläsningarna.» (Ganska bra)
- Inte så bra att lägga ut powerpoint-slides som är svarta med vit text. Svårt att skriva ut det.» (Ganska bra)
- titta över kurskompendierna språkligt.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?*

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 12%
Ganska bra»4 25%
Mycket bra»9 56%
Har ej sökt hjälp»1 6%

Genomsnitt: 3.56

- Handledningen fungerade inte bra alls, fokus på skriftlig rapport lades för tidigt. Trodde denna kurs gick ut på studier och datainsamling/analys och inte på att få ner skrift på papper så tidigt som möjligt. Mer fokus på själva arbetet (insamlig, analys resultat)» (Ganska dåliga)
- Har funkat bra med handledaren.» (Ganska bra)
- Kunde haft fler övningar på metoderna på föreläsningarna - gjort exempelvis intervjufrågor till projektet i projektgrupperna för att öva och amtidigt kunnat ställa frågor för att lära sig. » (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga gruppmedlemmar fungerat?*

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 37%
Mycket bra»10 62%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.62

- Det hör till att kommunicera i gruppen, Och fastställa striktare scheman.» (Ganska bra)
- Svårt att jobba i grupper om fyra eller fler. Men det är bra övning. » (Ganska bra)
- Genom att se till att hålla sig till ett schema nämligen timeedit. Pinsamt att lägga ut ett eget och sedan inte bestämma sig för vilket som gäller.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?*

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 50%
Hög»6 37%
För hög»2 12%

Genomsnitt: 3.62

- Arbetsbelastningen var skevt fördelad eftersom kursn inte kom igång i tid och studentterna själva fick kompensera detta i projekttiden. Dessutom var det svårt att få in mycket arbete i början eftersom kontakt med företag m.m. var väldigt långdraget.» (Lagom)
- Bättre planerad kurs och tydligare mål så att inte tid och möda lägs på onödiga delar.» (Hög)
- Projektet borde dras igång redan läsvecka 1 i stället för att ha första föreläsningen på fredag v 1 och sedan ha projektet igång under slutet av v 2.» (Hög)
- Det var mer i slutet (ganska vanligt), men det kunde ha uderlättats om man haft mer föreläsningar i början och klarat av "duggan" tidigare för att tidigt få kunskaperna och sedan fullt kunnat använda det och fokuserat på projektet. Nu blev det flera olika moment som skulle klaras av inom loppet av några dagar - gruppprojekt, individuell dugga, gruppredovisning.» (Hög)
- Tidigare lägga duggan så att kunskapen bättre kan appliceras på rapporten.» (För hög)
- Lägg duggan/tentan i mitten av perioden!» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?*

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 31%
Hög»9 56%
För hög»2 12%

Genomsnitt: 3.81

- Låg i början. Hög i slutet. Lite dumt att ha duggan fredagen innan tentaveckan, hade gott kunnat göra den i lv 4 eller liknande eftersom man har nytta av kunskapen när man skriver projektet. Har mkt att göra med projketet i slutet o då känns det dumt att klämma in duggan där. Hade nog både fått ett bättre resultat och fått ut mer av den om den hade legat tidigare i kursen.» (Lagom)
- KOlla på vilka kurser som går samtidigt och arbetsbelastningen på dem, planera de olika momenten så att de passar in med varandra. Och inte de jobbigaste delarna ligger sammma vecka.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 6%
Godkänt»6 37%
Gott»7 43%
Mycket gott»2 12%

Genomsnitt: 3.62

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Att få praktisera metoder.»
- Uppgiften - den var bra»
- Projektet är både viktigt & roligt. Jag tycker dessutom att det var väldigt smart att tvinga oss att lägga upp en arbetsplan redan från början.»
- Handleningarna har varit mycket bra och givande. Bra med en personlig handledare att knyta kontakt med. Projekten i grupp var väldigt lärorika, inte minst med tanke på kontakterna som skulle skapas i näringslivet. »
- Grupparbete bra. »
- Projektet»
- Kul att kursen tar sig ut, utanför td»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursen och framförallt projektet måste starta upp direkt i början av läsvecka 1.»
- Mer föreläsningar, som går mer på djupet och är mer informativa. Mer information vid kursstart och info innan datainsamlingen börjar. »
- Upplägget och handledningen.»
- Se till så att alla har en chans att planera vilka som skall arbeta i grupp innan första lektionen och att göra detta när alla har infunnit sig(eftersom att schemat inte stämmer). Eftersom att ambitionsnivån skiljer sig mellan folk i klassen så känner flera att deras personliga resultat dras ner ordentligt pga detta.»
- Lägg duggan lite tidigare i läsperioden, dels för att ytterligare motivera inlärning av allt kursmaterial och dels för att få en jämnare fördelning av arbetsbördan under perioden »
- Lägg duggan i mitten av perioden, eftersomallt annat i alla kurser kommer i slutet. Dessutom hade det vart till studenternas fördel om man lärt sig teorin innan projektet skrevs.»
- Det var någon föreläsning och övning som gick ut på att lära sig skriva rapport. Jag har lite emot denna strömlinjeformning och dessutom tycker jag att begreppet "kärnmeningar" kan vara det töntigaste som finns. Duggans format bör förändras så att frågornas omfattning reduceras något. Det var alldeles för långa essäfrågor som likväl misslyckades med att täcka in kurskompendium. Tror inte att jag var den enda som hade kramp i händerna. »
- Det hade varit bra om projeten/kursen startat igång ordentligt tidigare än i år. Desstom hade alla grundläggande föreläsningar kunnat placeras precis i början, så hade man hela tiden haft kunskapen som behövdes när tiden kom att använda den i projektet. Mer tid hade kunnat läggas på intervjuteknik, vilket känns viktigt och svårt. Duggan hade med fördel plaerats i mitten av läsperioden. Då hade man läst in allt tidigare och verkligen haft nytta av kunskapen. Dessutom hade man då kunnat lägga mer tid på att studera inför duggan. Det hade också skapat en mer jämn arbetsbelastning över perioden. »
- Duggan. Kurslitteraturen. Står bra fakta men stavning och liknande är inte helt hundra i texterna. Känns lite konstigt eftersom våra projekt ska vara helt korrekta språkmässigt. »
- "Duggan" borde tas bort. All tid läggs på att få ett bra projekt varför duggan blir bortprioriterad. Att man kan något om metoderna framkommer ändå i projektet. Det är dumt att det är betygsgrundande. Om duggan ska fortsätta finnas bör den bara kunna ge godkänt/underkänt.»
- Tidigarelägga duggan och föreläsningarna. Minska omfattningen på frågorna på duggan - svaren kunde göras väldigt långa. Ha fler frågor istället i så fall.»
- Tycker att det ska vara tydligare information innan val av projekt. Kanske intesiv period av föreläsningar och tydligare beskrivningar om hur våra studier bör göras och hur omfattande de ska vara »

16. Övriga kommentarer

- Hoppas att kursen blir bättre till nästa år, känns tyvärr ibland som att vårt år är ett försöksår.»
- I grunden en mycket trevlig och lärorik kurs, som med små förändringr kan göras mycket bra!»
- Föreläsningarna har inte gett så mkt, men vet inte riktigt hur man ska ändra på dem. Kanske lite mer workshops av ngt slag. Så man får lära sig saker som man har användning av i projektet. Tråkigt med så dålig närvaro i klassen på föreläsningar. Oskars föreläsning om hur en projektrapport ska skrivas kändes lite överflödig. Kanske räcker om man lägger ut tipsen på kurshemsidan. Däremot var övningen med metodkorten bra. Det tips vi fick om duggan innan vi skulle skriva den var att det skulle vara korta svar. Men det var det inte. Dessutom var frågorna ganska koncentrerade på vissa saker, kändes inte som att man fick bevisa allt man hade lärt sig. Hade varit bättre med lite kortare frågor och lite fler. Tråkigt»
- Projektet var roligt!»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från