ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H12 - Miljöteknik och elenergi, ENM011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-26 - 2013-02-08
Antal svar: 44
Procent av deltagarna som svarat: 56%
Kontaktperson: Marie Iwanow»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300


Studienämnden Z (SNZ) vill gärna veta!

Skulle du vilja rekommendera din föreläsare/övningsledare till Z:as pedagogiska pris. Gå in på länken nedan


Länk till nominering för Z:as pedagogiska pris


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

44 svarande

Högst 15 timmar»14 31%
Cirka 20 timmar»16 36%
Cirka 25 timmar»11 25%
Cirka 30 timmar»3 6%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.06

- ganska bra indelning, men kände tyvärr att projektet gick ut över pluggtiden för elen, samt det var på tok för lite miljöexempel i form av egen räkning» (Cirka 25 timmar)
- Skulle ha blivit mer om jag inte haft 50% kvällskurs på GU.» (Cirka 25 timmar)
- Varierat, vissa veckor minst 35 timmar men överlag cirka 30 timmar. » (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

43 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»4 9%
75%»19 44%
100%»20 46%

Genomsnitt: 4.37

- Elövningarna var mest givande för mig, bra övningsledare.» (75%)
- Inte övningarna, räknat ombord på tåget istället.» (75%)
- Ej övningar» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

43 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 23%
Målen är svåra att förstå»7 16%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 27%

Genomsnitt: 2.65

- Inte egentligen svåra att förstå, men stämmer inte överens med vad som gäller. » (Målen är svåra att förstå)
- Jag vet nog fortfarande inte helt vilka mål det var inom miljödelen.» (Målen är svåra att förstå)
- Men de var inte vad som kom på tentan» (Målen är svåra att förstå)
- Miljöpunkterna kan förtydligas. Exempelvis att "kvalitativt och kvantitativt beskriva växelverkan mellan teknisk verksamhet, t ex användning av elektrisk kraft, och den yttre miljön.", säger mig inte mycket, och borde konkretiseras.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- bra att ha med målen på varje nytt föreläsningshäfte!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

35 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»31 88%
Nej, målen är för högt ställda»3 8%

Genomsnitt: 2.05

- Borde föregås av en kurs i termodynamik för att man ska få de djupkunskaper om t.ex. carnotprincipen och exergi som alla inhenjörer borde ha.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

35 svarande

Nej, inte alls»2 5%
I viss utsträckning»17 48%
Ja, i hög grad»11 31%
Vet ej/har inte examinerats än»5 14%

Genomsnitt: 2.54

- Det är helt orimligt att vi ska komma ihåg diverse formler för att lösa en uppgift. Fokusera på förståelsen (detta gäller miljö, inte el) samt måste formelbladet vara konsekvent från år till år» (Nej, inte alls)
- Tentan borde ha kortats ned. Det var för många/omfattande frågor för den tillsatta tiden.» (I viss utsträckning)
- Lite för omfattande för att göras på 4 timmar.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

44 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»4 9%
Ganska stor»32 72%
Mycket stor»7 15%

Genomsnitt: 3.02

- Jag tycker att det har varit svårt att förstå vad vi faktiskt ska ha undervisningen till. Det har känts osammanhängande. Att vi dessutom började första veckan med 14 timmar undervisning utan en enda räkneövning tyckte jag var väldigt dåligt. » (Mycket liten)
- Bra slides till eldelen.» (Ganska stor)
- Den här frågan borde vara två frågor. Miljödelen har haft ganska många föreläsningar som känts alldeles för enkla, som repetition, och näst intill onödiga. Eldelen har däremot varit mycket bra.» (Ganska stor)
- Bra tempo på föreläsningarna.» (Ganska stor)
- El-delen lärde jag mig genom föreläsning och miljödelen lärde jag mig aldrig så mycket alls men det jag lärde mig var helt från föreläsning.» (Ganska stor)
- El-föreläsningarna och gäst föreläsningarna höll generellt en jämn hög kvalitet.» (Ganska stor)
- Undervisningen i eldelen har särskilt varit till stor hjälp.» (Ganska stor)
- Speciellt eldelen» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

43 svarande

Mycket liten»11 25%
Ganska liten»20 46%
Ganska stor»10 23%
Mycket stor»2 4%

Genomsnitt: 2.06

- Kurslitteratur...?» (Mycket liten)
- Köpte aldrig den litteratur som var till kursen och kan inte direkt påstå att jag känner mig drabbad av det..» (Mycket liten)
- Använde mig inte av kursboken alls. tittade igenom ett par av häftena för att kunna svara på specifika frågor inför labbar etc.» (Mycket liten)
- Eldelen: Det behövs mer material för eldelen av kursen. Stefans slides och alla ekvationer och diagram han ritade på föreläsningarna borde sammanfogas och göras tillgängligt på hemsidan/Cremona. Jag saknade för egen del även mer ingående/förklarande beskrivningar av bland annat -Hur fungerar PI-regulatorn? Hur gör man felsignalen Xref-X till "rätt" utsignal? Vad är en modulator? Varför vill vi att regulatorn/processen ska "se ut som ett första ordningens filter"? Ett filter för mig var innan detta något helt annat, något man filtrerade fram "rätt" frekvenser med,så hur relaterar man det till en regulator? -Kraftelektroniken. Förklaringar till varför en stor kapacitans gör att man kan anta utspänningen som konstant hos en buck/boost-omvandlare, etc. Vad är det för skillnad på en omriktare och en omvandlare? Hur fungerar tvåkvadrantsomriktaren? Det är svårt att lista ut dessa saker genom att bara titta på dessa slides. Miljödelen: Jag köpte, som många andra, aldrig kursboken i miljöfysik eftersom det verkade vara ytterst få delar av boken som faktiskt används i kursen. Det vore lämpligare med en liten sammanställning av de ingående delarna i ett häfte eller liknande. Räkneövningarna till eldelen, och särskilt de medföljande lösningarna var bra!» (Ganska liten)
- Detta beror på att projektet stal merparten av arbetstiden.» (Ganska liten)
- Köpte inte miljöfysikboken. Var inte nödvändig heller.» (Ganska liten)
- Skönt att slippa anteckna så mycket då bilderna fanns på webben. » (Ganska stor)
- Hade dock önskat mig en konkret lärobok inom elenergi likt den inom miljöteknik. Alternativt en bok inom elenergi och kompendier med uppgifter inom miljöteknik » (Ganska stor)
- Varför ska man köpa en hel tung miljöfysikbok när det är tre referat till den? Gör ett minikompendium och lägg online istället. Eller helst, lägg in en riktig kurs i termodynamik.» (Ganska stor)
- Jag hade inte så stor nytta av Miljöfysik. Hade kanske räckt med ett kompendium som tog upp med exergi och andra centrala begrepp.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 13%
Ganska bra»29 67%
Mycket bra»8 18%

Genomsnitt: 3.04

- Jag försökte få tag i äldre tentor, med lösningsförslag, det jag fick var två teser och svaret "jag kan inte hitta något, han som är ansvarig är bortrest". » (Ganska dåligt)
- det tog väldigt lång tid att komma upp dokumet på hemsidan. tentor las ut utan facit.» (Ganska dåligt)
- Dock så gick, i alla fall inte för mig, kurshemsidan att nå under hela helgen före tentan.» (Ganska bra)
- Fungerade bra men var lite besviken på att Johan la upp övningstentor utan lösning dagen innan tentan.» (Ganska bra)
- Exempelvis så var lösningsdelen på "Miljöuppgifter med lösningar" bara en svart fyrkant i dokumentet, men annars har det funkat bra.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

44 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»16 36%
Mycket bra»20 45%
Har ej sökt hjälp»7 15%

Genomsnitt: 3.75

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

43 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»3 6%
Ganska bra»20 46%
Mycket bra»18 41%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- cis allt för att få ihop rapporten på ett OK sätt. Samma sak gällde presentationen där vi, som ville ta en heldag till att sätta ihop den och öva, blev nedröstade. Förslaget som valdes var istället "en timme på morgonen innan presentationen räcker".» (Mycket dåligt)
- Hamnade i en projektgrupp där hälften av gruppmedlemmarna inte ville arbeta eller planera ordentligt. Av de fyra produktiva så var en upptagen av problem i familjen och förståeligt lågt deltagande som följd. Jag fick som uppgift att skriva ihop rapporten så att den blev enhetlig gällande språkbruk och layout. Detta arbete tog merparten av min arbetstid under läsperioden eftersom INGEN använt korrekta källhänvisningar. Och eftersom hälften inte ville jobba så fick jag sitta och gå igenom precis allt för att få ihop rapporten på ett OK sätt. Samma sak gällde presentationen där vi, som ville ta en heldag till att sätta ihop den och öva, blev nedröstade. Förslaget som valdes var istället "en timme på morgonen innan presentationen räcker".» (Mycket dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Under projektdelen har jag upplevt att minst hälften av vår grupp åkt snålskjuts på oss andra och inte varit engagerade. Vi var några som ville lägga tid på rapport och presentation, medans andra prioriterade att inte göra det, och resultatet blev därefter. Vi gjorde det vi kunde, men i en grupp måste alla ställa upp för att ett resultat ska bli bra.» (Ganska dåligt)
- Det var svårt att veta vilken ambitionsnivå som krävdes för miljöprojektet så vi var väl inte alltid överens om hur mycket jobb som skulle läggas ner men i övrigt var det tipptopp» (Ganska bra)
- Svårt att ha projektarbete i en sådan stor grupp» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

44 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»27 61%
Hög»13 29%
För hög»3 6%

Genomsnitt: 3.4

- Jag var på föreläsningarna och labbar men i övrigt pluggade jag inte innan två dagar företenta.» (Låg)
- Den hade varit lagom om man hade fattat vad man skulle göra..?» (Lagom)
- Jag antar att Z-ledningen har en tanke med att vi ska ha grupp-projekt emellanåt i vår utbildning. Dock upplevde jag det som att projektet tog mycket av den tid jag hade velat lägga på elenergi delen av kursen. Miljömomentet hade för mig lika väl kunnat genomföras med lite mr föreläsningar och någon tentauppgift.» (Lagom)
- Över lag bra, men den hade pikar med jobb inför deadlines som sammanföll med den andra kursens...» (Lagom)
- Miljö- och eldelarna krockade för mycket och projektet tog för mycket tid. Jag kan tänka mig att situationen dock varierar kraftigt beroende på vilka man hamnar tillsammans med i grupperna.» (Hög)
- Ont om tid för opponering men annars bra.» (Hög)
- Det som drar upp belastningen från lagom till hög är endast projektdelen. Det kan tyckas vara "vårat eget ansvar och problem" men projektdelen måste ses över, t ex med mindre grupper då ambitionsnivå hade varit enklare att matcha. » (Hög)
- Väldigt mycket laborationer, som man stressade igenom.» (Hög)
- väldigt mycket el direkt i början» (Hög)
- Kursen är ju fylld till bredden med info, om än intressant sådan.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

43 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»16 37%
Hög»20 46%
För hög»7 16%

Genomsnitt: 3.79

- Flervariabelanalys krävde mycket plugg och en hel del labbande» (Hög)
- Två tuffa kurser parallellt blev ännu tuffare i och med problem som innebar tidsbrist i båda kurser. » (Hög)
- måmga var stressade» (Hög)
- på tok för mycket projekt på alla håll. projekt, mattelabbar, miljölabbar, ellabbar, förläsning matte, föreläsning miljö, förelänsning energi. Det var ganska rörigt ett tag» (För hög)
- Projektarbetet var det som sänkte mitt skepp. Utan det så hade allt annat gått mycket bättre.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

44 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»6 13%
Godkänt»24 54%
Gott»11 25%
Mycket gott»2 4%

Genomsnitt: 3.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tycker kursen är väldigt rörig och spretig. Det märks tydligt att det är två ihopslagna kurser med väldigt skiftande fokus.» (Mycket dåligt)
- Flummigt med två olika delar. Ingen sammanhang. » (Dåligt)
- Miljöföreläsningarna känns lite flummiga om vad man ska kunna. Jag är dock intresserad av ämnet, så väldigt intressant och lärorikt!» (Godkänt)
- Att miljödelen står för bredden av kursen, medan eldelen står för djupet, lät mest som dålig marknadsföring utan någon egentlig grund. Miljödelen tycks mest ha pressats in i kursen för att Z-linjen ska fylla sin miljö-hp-kvot, och inte för att det fanns någon större koppling till elektrotekniken. Att miljödelen står för 73 % (5,5 hp) av kursen stämmer inte, 33 % ligger närmare sanningen. Miljöprojektet var dock OK, men mest för att det gav träning i projektrapportskrivande. » (Godkänt)
- Jag har mot förmodan fått ett stort intresse för frågan om hållbar utveckling. Jag tycker mycket av materialet som presenterades var väldigt intressant även om sättet att presentera det inte var det bästa.» (Godkänt)
- Det var väldigt stor skillnad i kursen på allt som handlade om el och allt som handlade om miljö. Det var enklare att ställa frågor, undervisningen var bättre och uppdateringen på hemsidan var bättre på eldelen. Miljödelen hade dock några intressanta gästföreläsningar.» (Godkänt)
- Eldelen var en jättebra, rolig och lärorik del av kursen. Miljön tyckte jag inte alls om. Dåligt upplägg, irrelevanta frågeställningar och dålig kommunikation mellan elever och examinator i miljödelen. Ser hellre att man har en hel kurs i miljö, och går in djupare, än att man bara slänger ihop lite smågrejjer.» (Godkänt)
- Miljödelen av kursen hade kunnat vara mer vetenskaplig och saklig. Tyckte föreläsarna hade en tydlig politisk agenda. Då pratar jag inte om gästföreläsarna.» (Godkänt)
- Miljödelen är väldigt luddig» (Gott)
- Bra föreläsare, och gästföreläsningar var mkt trevliga!» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- räkneövningar, samt Oskar!»
- Gästföreläsningarna i miljön.»
- Miljöprojektet och laborationerna. Likströmsmotor- och kraftelektronikmomenten.»
- Slides och upplägg på föreläsningar.»
- Eldelen.»
- Oskar som handledare»
- Påtryckningar om vikten av hållbar utveckling. Miljöprojektet. »
- Oscar Josefsson! En klippa i el-beräkningarna! Generellt mycket bra gästföreläsare, bra jobbat att få bjuda in dem Johan Boman!»
- Föreläsarna»
- Att alla powerpoints fanns i förväg»
- Jag skulle säga antingen el-delen eller miljödelen men inte båda. Tydligare fokus på ett ämne skulle jag ha uppskattat.»
- Allt som hade med eldelen att göra.»
- Miljö allmänt, hybridbilar»
- *Kul med gästföreläsningar. *Bra att försöka öka miljömedvetenhet *Lärorikt projekt *Intressant eldel»
- elen»
- Kopplingen mellan miljö och teknik»
- El-delen. Den var intressant och bra planerad»
- Kurshemsidan»
- Eldelen»
- Laborationerna»
- föreläsare och övningsledare!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- kvalite inte kvantitet!»
- Mer kunskap om det viktiga att komma ihåg från gästföreläsningarna.»
- Mer material till eldelen. Större koppling mellan miljö- och eldelen, eller en uppdelning av momenten i två enskilda kurser.»
- Bort med projektet, alternativt mindre, enskilda rapporter.»
- Vore fint att fått reda på hur projektet gick innan man ska skriva tentan.»
- Miljödelen känns dåligt uppstyrd och borde tänkas om. »
- Bara tydligare med vad det är vi räknar på vad det gäller eldelen. Kunde vara bra med mer praktiskt eller tillämpningar»
- Miljölabben, hemuppgiften kändes lite som högstadienivå. Det var intressant att få reda på hur stor påverkan de kan ge men den praktiska informationen hade varit mer effektiv och mer relevant om man tagit till sig i textform eller föreläsningsform. Miljödelens tentafrågor, vi fick hyffsat ok frågor jämfört med vissa andra år, jag kan inte förstå vitsen med frågor som utgår ifrån att man skall fylla på med påhittad information för att göra rimliga ställningstaganden. Exempelvis "Är hybriddrift dyrt?", det är en fråga man kan skriva om i fyra timmar utan att ha tömt ämnet. Varför inte fråga om den allmänna teorin för miljö och för de bedömmningsmetoder som ingår i kursen? Gästföreläsarna borde få tydligare riktlinjer om vilket område de skall prata om, det var väldigt många föreläsare som diskuterade samma sak och ibland även sa tvärt om. Johan sa vid ett tillfälle (bokstavligen) att om vi får en temperaturökning på 2 grader så har vi 50% chans att överleva, andra tycker inte som han, det kan vara viktigt att poängtera. Tycker det var synd att nästan allt fokus låg på global uppvärmning, även om detta är det största problemet nu så är det långt ifrån det enda, framför allt om man tittar på, ekonomiska och sociala aspekter, hade gärna sett mer av exempelvis överpopulation, matbrist, vattenbrist etc. Miljöprojektet borde vara "enklare", nu var samtliga frågor så stora att det var i stort sett omöjligt att göra en vetenskaplig bedömmning. Det är väldigt svårt att känna sig motiverad till att göra en vetenskaplig jämförelse när Johan, efter att blivit tillfrågad om vart man hittar vissa typer av information t.ex GWP-index, säger att vi gärna får hitta på alla de siffror vi inte kan finna själva.»
- Jag tycker miljöföreläsningarna av Johan Boman inte alltid tillförde så mycket. De frågor han sökte få debatt om var inte alltid så väl formulerade och enkla att ha debatt (i helklass) om. Dessutom tycker jag att vissa förläsningar hölls en lite för låg nivå. Jag tror att den generella kunskapen var högre än vad som förutsattes. Visst är det viktigt att titta på vad forskningen säger, men jag tror inte att många i klassen behöver övertygas om att det pågår en mänskligt framkallad uppvärmning av jorden. Det intressanta är att försöka få igåg ett samtal om vad vi kan göra åt saken och vad folk kan tänka sig att offra. En plug-in hybrid från Volvo på varje uppfart är inte en lösning mer än på väldigt kort sikt. »
- Projektdelen (se föregående kommentarer), kurslitteratur. »
- Se 14»
- Allt som hade med miljödelen att göra. Det kändes väldigt flummigt och gav ganska lite (labben, arbetet och många föreläsingar).»
- Ågots föreläsningar inför tentan var inte särskilt givande. Man visste inte vad man var tvungen att kunna utantill eller vad som var givet i formelsamlingen.»
- El alldeles för ingående för att bara vara en del i kursen»
- * el/miljö är bra men kanske bättre med en termodynamik/strömningslära/miljö kurs och ha en ren el kurs? Då får man snyggt in vattenkraft på strömningsläran med. *Många föreläsare verkade gilla kärnkraft. Det tycker jag inte går ihop med miljö, det borde motarbetas som kolkraft *Snubben från Volvo pratade om saker vi redan hört tidigare föreläsningar och använde föreläsningstiden för att visa en reklamfilm från Volvo. Usch! Går väl inte upp på morgonen för att få se reklam. Byt till ngt om vattenkraft? *Lagercrantz visade ett diagram han inte visste vad det var för något. Han hade en aning osaklig och ovtenskaplig stil som iaf inte gick helt hem hos en tekniker som mig även om han hade många poäng.»
- ta bort miljön!»
- Miljöberäkningarna»
- Miljö-delen. Den var väldigt osammanhängande och många gånger kändes den inte relevant. Miljöföreläsningarna var ibland ganska intressanta men ofta kändes det som om vissa delar upprepades om och om igen. Hur många gånger har man inte hört att bensin är sämre än el och att koldioxid kan påverka klimatet dåligt?? Dessutom kändes miljödelen på tentan ganska ogenomtänkt. På vissa fågor skulle man bara sätta in värden i färdiga formler för att få fram ett resultat. Det känns dumt att använda sig av formler utan någon som helst härledning, och någon härledning fick vi aldrig på kursen då dessa antagligen kräver kunskap i termodynamik t.ex. vilket denna kursen inte ska lära ut. Dessutom saknades några viktiga konstanter som behövdes för att använda formlerna.»
- Dela upp elenergi och miljöteknik i olika kurser. De har ytterst lite gemensamt!»
- Ta bort miljödelen»
- Miljödelen, mer om konsekvenserna med förhöjd global temeratur. Hur illa blir det? Blir det värre konsekvenser än att folk behöver flytta?»

16. Övriga kommentarer

- bra och rolig kurs överlag!»
- Ovanstående svar gäller Flervariabelmatematik MVE041, svarade nyss i fel formulär för miljökursen och gick inte att ändra...»
- Eldelen var bra, inget att nämna om den. Miljödelen var otroligt intressant och kändes väldigt viktig men Johan gjorde tyvärr ett, enligt mig, dåligt jobb med att presentera vad han ville att vi skulle ta med oss från kursen och gav en dålig helhetsbild över de miljöfrågor som kommer att prägla vårt yrkesliv som z-ingenjörer.»
- föreläsare (stefan) och övningsledare (oskar) var väldigt bra, de var hjälpsamma och förklarade bra. Man förstod helheten på labbarna, jag tyckte inte det kändes jobbigt att gå till labbarna, man fick bra hjälp när man inte förstod.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.15

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.15
Beräknat jämförelseindex: 0.53


Kursutvärderingssystem från