ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Datorstödd maskinkonstruktion, LMU420

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-15 - 2009-01-22
Antal svar: 75
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

75 svarande

Högst 15 timmar»33 44%
Cirka 20 timmar»17 22%
Cirka 25 timmar»12 16%
Cirka 30 timmar»5 6%
Minst 35 timmar»8 10%

Genomsnitt: 2.17

- mycket lite tid behövdes till denna kursen, man skulle kunna lägga in dubbelt så många moment, uppgifter för att täcka upp 7,5hp » (Högst 15 timmar)
- Gjorde allt på lektionerna» (Högst 15 timmar)
- max 3timmar» (Högst 15 timmar)
- Ca 6 timmar/ vecka. Dvs Lektionerna» (Högst 15 timmar)
- Har endast jobbat på föreläsningarna.» (Cirka 20 timmar)
- Gjorde inget utöver det på lektionstid.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

74 svarande

0%»1 1%
25%»0 0%
50%»3 4%
75%»11 14%
100%»59 79%

Genomsnitt: 4.71

- Gick ej på föreläsningarna, enbart på övningarna.» (75%)
- Vart med på varje lektion.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

75 svarande

Jag har inte sett/läst målen»21 28%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 13%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»44 58%

Genomsnitt: 3.02

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

63 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»10 15%
Ja, målen verkar rimliga»52 82%
Nej, målen är för högt ställda»1 1%

Genomsnitt: 1.85

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

71 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»32 45%
Ja, i hög grad»34 47%
Vet ej/har inte examinerats än»4 5%

Genomsnitt: 2.57

- Cad,en utfördes två och två, alltså kan den ena åka snålskjuts på den andra. » (I viss utsträckning)
- Slutuppgiften i caden kunde innehållit betydligt mer moment av det som gåtts igenom på kursen. Duggan i ritteknik var barnsligt enkelt speciellt när man till och med fick ha med sig kursboken....» (I viss utsträckning)
- Ett grupparbete på 2 personer var eximinationen, så det är väl lite svårt att exakt se om båda kan det de ska eller om det bara är den ena som gjort allt.» (I viss utsträckning)
- Något enkelt att klara kursen, även för mig som aldrig arbetat med CAD eller ritat för hand. Det finns utrymme för mer inlärning under läsperioden.» (I viss utsträckning)
- slutuppgiften handlade nästan bara om det vi gått igenom under kursens gång, mycket bra!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

75 svarande

Mycket liten»4 5%
Ganska liten»13 17%
Ganska stor»33 44%
Mycket stor»25 33%

Genomsnitt: 3.05

- Ritteknik föreläsningarna med Gunnar var mycket givande och bra. Medans föreläsningarna i andra delen av kursen med inriktning på proE gav överhuvud taget inget alls» (Ganska liten)
- Har läst liknande kurs tidigare» (Ganska liten)
- Genomgångarna gick oftast så fort och var så omfattande att man sällan hängde med utan förlitade sig på boken i stället.» (Ganska liten)
- Allt jag kan har kommit där i från» (Mycket stor)
- Har inte jobbat med denna programvara tidigare.» (Mycket stor)
- Mycket kompetenta lärare! CAD-teorin var möjligen det enda som var bristfällig.» (Mycket stor)
- Väldigt duktiga läraren och väldigt trevliga.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

75 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»8 10%
Ganska stor»33 44%
Mycket stor»32 42%

Genomsnitt: 3.26

- Samma som ovan.» (Ganska liten)
- Boke i ProE innehåller ritningstekniskt många fel» (Ganska stor)
- Följde boken i stort sätt hela tiden.» (Ganska stor)
- Bra kurs litteratur!» (Mycket stor)
- PDF-filerna har varit bra.» (Mycket stor)
- Utan denna hade vi aldrig kunnat klara uppgifterna.» (Mycket stor)
- Väldigt bra förklarat litteratur.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

73 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»5 6%
Ganska bra»37 50%
Mycket bra»29 39%

Genomsnitt: 3.27

- det var tänkt att vi studenter skulle instalera programmet hemma på våra datorer men det går ju inte när han (lärarn) bara hade 5 cd-skivor som han kunnde låna ut och det fanns 180 elever som gick kursen. dåligt!!» (Mycket dåligt)
- Att skicka runt skivor så att folk kunde installera ProE hemmma var ett helt värdelöst system.» (Ganska dåligt)
- Deignarna blev aldrig registrerade till kursen och fick däför leta upp kursen varje gång» (Ganska dåligt)
- kurshemsidan för rittekniken fanns inte länkad för oss DEI för vi bara läste en del ihop med maskin, därmed jobbigt att ta sig in på kurshemsidan.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

74 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»4 5%
Ganska bra»31 41%
Mycket bra»38 51%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.43

- För många elever, för lite tid.» (Mycket dåliga)
- Fick alltid den hjälp som behövdes.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

74 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»13 17%
Mycket bra»56 75%
Har ej sökt samarbete»4 5%

Genomsnitt: 3.85

- Tycker mest om att arbeta individuellt när det gäller cad..» (Ganska dåligt)
- Det är ju mycket eget arbete vid datorn. Men då datoterna inte räcker till alla elever så får man sitta två och två. Helt okay dock..» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

74 svarande

För låg»5 6%
Låg»15 20%
Lagom»42 56%
Hög»8 10%
För hög»4 5%

Genomsnitt: 2.87

- Alldeles för låg, man har inte behövt lägga en minut extra utöver det som är schemalagt» (För låg)
- Jag kände att jag gärna lärt mig mer under kursen, då vi utan erfarenhet var klara två veckor för tidigt med alla uppgifter. Eventuella extrauppgifter?» (För låg)
- Jag gjord alla övningarna på lektionstid, inklusive minst en halvtimmes rast. I kursplanen står det att tiden som ges på lektioner inte på långa vägar räcker, men detta stämmer inte.Jag tycker de hade vart normalt om det varit ungefär så mycket självständigt arbete som vi hade totalt i kursen. Jag har aldrig tidigare arbetat med Cad.» (För låg)
- Den var precis lagom» (Lagom)
- Cad-övning krävde mycket av studenten med tanke på att vissa inte hade någon förkunskap» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

71 svarande

För låg»0 0%
Låg»9 12%
Lagom»35 49%
Hög»23 32%
För hög»4 5%

Genomsnitt: 3.3

- Jag skriver bara Matematisk analys...» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

73 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 4%
Godkänt»14 19%
Gott»35 47%
Mycket gott»21 28%

Genomsnitt: 4.01

- på 7,5hp bör man hinna med mycket mer.» (Godkänt)
- Man har trots allt lärt sig mycket.» (Gott)
- Detta var en rolig kurs.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Trevliga lärare, vänligt inställda till att förklara mer, och djupare. Bra möjlighet att få fråga osv.»
- ALLT !!»
- gäst föreläsarna»
- Övningar i proe, med genomgång innan man sätter igång med uppgifterna. Det var bra med repitition innan man satte igång.»
- Allt»
- Läraren!»
- allt»
- Boken. »
- Lärarna från volvo , cadden var jätte rolig och lärorik=)»
- Undervisningarna, kurslitteraturen.»
- att lärana kommer från arbetslivet»
- Lärarnai både CAD och Ritteknik är toppen!!»
- 2 st fyra timmars pass i veckan med cad-övningar»
- Proengineer-delen»
- De externa lärarna.»
- Litteraturen och lärarna.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget !!»
- Examinationen borde ändras.... En mer komplex slutuppgift i caden och en riktig tenta eller dugga i rittekniken utan kursbok till hjälp... »
- Uppgradera till en senare version av ProE eller rent av byt till ett annat mera användarvänligt program. Versionen av ProE som kursen avnänt sig av är uråldrig då man ständigt måste in i menyerna för att hämta verktyg.»
- lättare tillgänglighet av ProE till installation på egen dator»
- Svårighetsgraden! Behövde mindre än 30 timmar för att göra klart alla uppgifter utan några förkunskaper öht. Hade kraven på mig ökat hade jag presterat bättre och lärt mig mer. »
- Ska finnas fördjupningsmaterial för elever som redan har läst vissa CAD-kurser tidigare, eftersom att jag redan har läst flertal CAD-kurser innan så gav denna kurs mig ingenting och det hade varit roligt om man kunde ha fått fördjupa sig lite mer i ProE.»
- Inget»
- Inget. »
- duggan i ritteknink var skrattretande. hade ju inte behövt gå kursen för att klara den»
- Inget»
- Vissa av lärarna är enkelspåriga och kan inte inse att en sak kan göras på flera olika sätt. Vissa lärare vägrar bestämt att godkänna något annat sätt en den metod de själva använder, trots att de andra ger samma resultat, ibland till och med med bättre effekt.»
- mer övning i ritecknik»
- Jag tycker inte att föreläsningarna hade behövt vara obliatoriska.»
- kanske fler lärare under övningarna så man fortare får hjälp»
- Kvälls-kursen borde kunna läggas om.»
- Examinatorns CAD-lektioner borde ses över något. De var alldeles för grundläggande och kunde istället användas till mer kluriga frågor.»
- Svårare och innefatta fler moment»
- Fler timmar framför datorövningar.»
- Det blir bra om man får möjligheten att räkna själv på övningrana och inte enbart lärarna»
- Kanske jobba i mindre grupper»
- Mer teori om att sätta toleranserna i Pro.E., kom verkligen ingen vart utan hjälp.»

16. Övriga kommentarer

- Nope»
- Fler och mycket svårare uppgifter vore önskvärt. Framförallt vore det bra med fler uppgifter som inte beskrivs så ingående i litteraturen. Det skulle ge utrymme för individuell problemlösning och hade gjort kursen intressantare.»
- Kul med CAD!!»
- Roligt och intressant kurs»
- Rätt roligt när man kom in i det!»
- Mer göra själv i Pro.E. än att få uppgiften gjord av läraren, då man fastnat i hur man utför en viss del i uppgiften.»


Kursutvärderingssystem från