ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V11 lp4 Styrteknik, SSY036

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-23 - 2011-06-17
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»6 35%
Cirka 20 timmar»6 35%
Cirka 25 timmar»2 11%
Cirka 30 timmar»2 11%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 2.17

- Andra gången jag läser kursen så mycket var repetition» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 23%
100%»13 76%

Genomsnitt: 4.76


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 17%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 41%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 41%

Genomsnitt: 3.05

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 88%
Nej, målen är för högt ställda»2 11%

Genomsnitt: 2.11

- Men.... för dem utan förkunskaper inom t.ex. programmering kan denna kurs ha varit mycket ansträngande. » (Ja, målen verkar rimliga)
- I kurs-PM:ets syfte står det att eleven ska ges en grundläggande insikt och kunskap. I målet står det sedan att eleven ska behärska grunderna och funktionerna. Dessutom att eleven både ska kunna nyutveckla, komplettera och felsöka styrprogram. Jag är lite funderam över om syftet och målet är lite motsägelsefullt. Målet säger att vi ska fullständigt ska behärska allting medans syftet säger att kursen ska ge oss en grundläggande insikt och kunskap i ämnet. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 11%
Ja, i hög grad»9 52%
Vet ej/har inte examinerats än»6 35%

Genomsnitt: 3.23

- Laborationerna är lite för omfattande. Ofta ges det ut labbinstruktioner med fler uppgifter än vad som i själva verket måste genomföras. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 6%
Ganska stor»6 37%
Mycket stor»9 56%

Genomsnitt: 3.5

- Skulle inte klarat kursen utan undervisningarna. » (Mycket stor)
- Duktiga » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 35%
Ganska stor»10 58%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.7

- Lite för akademiskt språk. Ofta i kurslitteratur över lag förekommer utrycket: inses lätt. Självklart inses saker och ting lätt när en person har så pass kunskaper i ett ämne så att han/hon skriver kurslitteratur i ämnet. Däremot kanske det inte inses lika lätt för en person som är ny i ämnet. Inses lätt är en fras som borde bannlysas från all form av studielitteratur! Det framkom under några föreläsningar att facit till vissa uppgifter inte var rätt. De elever som inte var närvarande fick ingen information om detta. Kompendiet är ett verkyg som vi betalar för. När felaktigheter upptäcks borde det skickas ut information om detta till samtliga på kursen. De handskrivna sidorna i kompendiet kunde ibland vara svåra eller omöjliga att tyda.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 58%
Mycket bra»7 41%

Genomsnitt: 3.41


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 29%
Mycket bra»11 64%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.76

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 17%
Mycket bra»13 76%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.88

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»9 56%
Hög»6 37%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.31

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»13 81%
Hög»2 12%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.06

- Det var ibland ihopklumpat. Vissa dagar var det heldagar med undervisning i ett och samma ämne. Det var alltså hög arbetsbelastning ibland och vid andra tillfällen var det låg. » (?)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»7 41%
Gott»6 35%
Mycket gott»4 23%

Genomsnitt: 3.82

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- labbarna, föreläsarna»
- praktiska laborationer»
- Lärarna»
- Lärarna, laborationerna och kursboken. »
- labborationer»
- föreläsningar bör vara som vanligt»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mycket mindre undervisning. Mycket mer labbande.»
- gärna fler alborationer»
- Skulle nog vilja ha mer tid, dvs fler lektioner, vart lite stressigt emot slutet.»
- Möjlighet till bättre salar, dvs. Alfa, Beta..»
- kurslitteraturen behöver framför allt de handskrivna sidorna ses över och bli tydligare. När fel i kurslitteraturen hittas borde info om detta med korrigerar skickas ut till samtliga som är anmälda på kursen eller om det läggs ut på kurshemsidan. Fel i kurslitteratur ska tydligt framkomma till samtliga inte bara nämnas på en föreläsning!»
- Fler tillfällen att ha frågestund»
- Boken bör bytas ut.»

16. Övriga kommentarer

- Har lärt mig mycket och är väldigt nöjd med lärarna. »


Kursutvärderingssystem från