ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Elektrisk mätteknik och vågfysik, FFY615, Lp2 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-06 - 2011-01-23
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik med fysik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»2 15%
Cirka 20 timmar»6 46%
Cirka 25 timmar»2 15%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»3 23%

Genomsnitt: 2.69

- ganska låg arbetsbelastning om man var förberedd och förstod vad som hände på föreläsningarna.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 7%
75%»0 0%
100%»12 92%

Genomsnitt: 4.84

- Bortsett från att jag har försovit mig några gånger och kommit fem minuter sent så har jag varit på allt. » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 53%
Målen är svåra att förstå»1 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 7%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 30%

Genomsnitt: 2.15

- Jag kommer ej ihåg målen» (Jag har inte sett/läst målen)
- Hade varit bra med tydligare redogörelse för vad som är viktigt i de olika momenten.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»1 10%
I viss utsträckning»2 20%
Ja, i hög grad»4 40%
Vet ej/har inte examinerats än»3 30%

Genomsnitt: 2.9

- många av tentauppgifterna var helt nya. kändes inte som att boken tog inte upp liknande» (Nej, inte alls)
- Hade gärna sett något enklare eller mer av "typuppgifter" på tentan.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 46%
Ganska stor»6 46%
Mycket stor»1 7%

Genomsnitt: 2.61

- För mig är vågfysik ett ämne som jag nästan enbart lär mig genom att räkna själv. Att undervisningen har varit en ganska liten hjälp beror mest på att jag har svårt att hålla uppmärksamheten uppe i 2h.» (Ganska liten)
- Föreläsaren lider tyvärr lite av att behöva hålla undervisningen på engelska, om det blir en rent svenskspråkig kurs nästa år skulle det ligga undervisningen till gagn.» (Ganska liten)
- Ett litet problem är att undervisningen hoppar mellan engelska och svenska och därmed blir anteckningarna i viss mån förvirrande. » (Ganska stor)
- Boken blev av stor betydelse för att få begreppen och formlerna att bli fullt begripliga. Föreläsnings ant väldigt bra som sammanfattande text inför tentan, och vid uppgiftslösning. » (Ganska stor)
- Det var lättare att hänga med på svenska» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»5 38%
Mycket stor»7 53%

Genomsnitt: 3.46

- Föreläsningarna gjorde att man inte behövde läsa texten i boken, har dock räknat en hel del på dess uppgifter.» (Ganska liten)
- Det var en bra nivå på boken och den var lagom ingående» (Ganska stor)
- Bra övningsuppgifter» (Mycket stor)
- väldigt bra bok.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 30%
Ganska bra»5 38%
Mycket bra»4 30%

Genomsnitt: 3

- det är inte kul att få en labbhandledning med förberedande uppgifter dagen innan labben.» (Ganska dåligt)
- Bra med sammanfattningen på hemsidan» (Ganska bra)
- jättebra med sammanfattningar på kurshemsidan!!!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 23%
Ganska bra»6 46%
Mycket bra»4 30%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.07

- inga räkneövningar förrän sista veckan. och ingen mer än Bertil att fråga.» (Ganska dåliga)
- mer räknestugor alternativt fler konsultationstillfällen hade varit bra» (Ganska dåliga)
- Hade varit bra med en räkneövning i veckan så att man kom igång lite med att räkna samtidigt som man kunde ställa frågor. Jag efterlyer inte räknegenomgångar utan mer tid för att räkna och fråga.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 38%
Mycket bra»8 61%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.61

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 69%
Hög»4 30%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.3

- Mandatory homework och att man byter från ellära och mätteknik till vågfysik mitt i kursen ställer till med ett stort hopp i kursen och göra att arbetsbelastningen går i vågor (no pun intended) och därför blir för hög när den är på topp och för låg när det den går långsamt. Det vore bra om man kunde utjämna den. » (Lagom)
- ganska intensivt när inlämningsuppgifterna skulle in. inte annars.» (Lagom)
- Låg man i fas så var den inte så stor, men inlämningsuppgifterna blev lite väl stora och omfattande.» (Lagom)
- Bra med högt tempo i början av kursen. » (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 23%
Hög»8 61%
För hög»2 15%

Genomsnitt: 3.92

- i och med transporten.» (Hög)
- Transportens fel...» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»7 53%
Gott»5 38%
Mycket gott»1 7%

Genomsnitt: 3.53

- Kursen kommer lite i skuggan av transporten. Det var inte förrän de sista två veckorna som jag satte mig ner och försökte plugga vågfysik.» (Godkänt)
- väldigt dåliga labbar. dom gav inte mycket förståelse, man satt mest och väntade på hjälp, som förövrigt inte alltid var så väldigt hjälpsam. endel labhandledare kunde inte labben utan var många gånger lika borta som oss. det fanns också vissa kommunikationsproblem på grund av bristande språkkunskaper.» (Godkänt)
- El mät delen blev lite väl översiktlig och föreläsningarna som rörde den lite för översiktliga och snabba, man han inte riktigt ta in och förstå, här skulle tempot sänkas en aning och istället satsas på det fundamentala och att man förstår fysiken bakom formlerna. » (Gott)
- engagerad föreläsare med mycket rolig kuriosa.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Se övriga kommentarer.»
- Inlämningsuppgifter, framför allt de valbara. Bra att man fick ha med sig ett egetskrivet papper på tentan.»
- kursboken. föreläsningarna.»
- Boken»
- Boken Vibrations and Waves, en bra bok med lagom svårighetsgrad. »
- Kursinnehållet och den lilla delen med fourieranalys»
- Inlämningsuppgifterna»
- boken. mycket bra»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jobbigt att läsa med masterstudenter, eller rättare sagt när föreläsningarna måste vara på engelska.»
- Se övriga kommentarer.»
- Fler räknestugor! »
- labbarna.»
- Laborationshandledningarna kunde vara mer utförliga. »
- Fler tmer konkreta tillfällen som skall tillägnas frågor.»
- Gärna en konsultationstid i veckan.»
- El mät delen bör vara lite mer grundlig och lugnare i tempot, så att inte bara en formel kommer upp utan att fysiken och iden bakom istället kommer fram. Då främst magnetism och elektromagnetiska vågor, lik och växelströms delarna var mycket bra!»
- Laborationerna, själva laborationerna i sig var lärorika, men om man inte laborerat så mycket med kretsar innan blev det många onödiga misstag»
- laborationshandledningarna bör delas ut tidigare inför laborationerna»

16. Övriga kommentarer

- Tyckte att det var en trevlig kurs, men att upplägget var något förvirrande. Då det inte går att göra separat kurser av dem, så hade gärna sett att man delat upp kursen på samma sett som gjordes i Termodynamik-, Kemi- och AlAkurserna. Det vill säga att tentan, som till 90% gäller vågfysik, enbart behandlar vågfysik, men att man tar två (eller annan lämplig siffra) högskolepoäng och lägger dem på mandatory homework samt labbarna. »
- Kursen är intressant och känns allmänbildande. Men jag tror att i stort sett hela klassen prioriterar transporten framför vågfysiken. Hade det funnits åtminstonne en räknestuga i veckan så hade nog de flesta känt att de inte ligger så mycket efter i vågen. Vilket hade varit skönt»
- Bertil är en himla härlig lärare!»
- tycker det var lite jobbigt att föreläsningarna kördes både på engelska och svenska, blandat. men förstår såklart varför»


Kursutvärderingssystem från