ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIMAL vt12 Produktmodellering, LMU242

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-08 - 2012-03-25
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»5 29%
Cirka 20 timmar»7 41%
Cirka 25 timmar»2 11%
Cirka 30 timmar»2 11%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 2.23

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»4 23%
50%»4 23%
75%»4 23%
100%»5 29%

Genomsnitt: 3.58

- kurser krockade hela tiden, valde mestadels bort produktmodelleringen, fanns ju artiklar från 95..» (25%)
- Krockade med en annan kurs» (25%)
- Har krockat med annan kurs» (50%)
- Hade gärna deltagit på fler föreläsningar men det har krockat med annat som har varit viktigare. » (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 17%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 35%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 41%

Genomsnitt: 3

- Kunde inte hitta kursmålen» (Jag har inte sett/läst målen)
- Oklara, otydlig kurs med inblandning av allt möjligt.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Målen är bra men det känns inte som en 7.5p kurs utan fler poäng. Catia tar mkt tid och borde ha ännu mera utrymme i kursen. » (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 17%
Ja, i hög grad»14 82%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.82


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»2 11%
Ganska liten»5 29%
Ganska stor»7 41%
Mycket stor»3 17%

Genomsnitt: 2.64

- För många olika gästföreläsare» (Ganska liten)
- Svens del med CATIA har undervisningen varit till mycket stor hjälp.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»3 17%
Ganska liten»6 35%
Ganska stor»5 29%
Mycket stor»3 17%

Genomsnitt: 2.47

- Bland de sämsta böcker jag någonsin läst. Vissa eller rätt många Artiklar var ifrån innan 2000talet. Tekniken går rätt mycket framåt på 15år........ » (Mycket liten)
- Viss del av kurslitteraturen var bra och gästföreläsningen! Däremot artikel kompendiet var kasst! Fattar inte hur man kan undervisa med artiklar från 95 samt om tekniker som inte längre finns! Typ vrce! Gör att ens motivation går i botten! Uppdatera den!!! » (Ganska liten)
- Även om ämnena i artiklarna fortfarande är aktuella så är ju inte mycket av tekniken aktuell längre, detta gjorde att det lätt blev ointressant och omotiverande att ta till sig innehållet. » (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»2 11%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»6 35%
Mycket bra»8 47%

Genomsnitt: 3.17

- De ständiga problemen med kurshemsida bidrog till problem att nå informationen» (Mycket dåligt)
- Under all kritik att kurshemsidan aldrig någonsin fungerar. Är för mig helt oförståligt att studentportalen fungerar så ofattbart dåligt som den fungerar. Under de drygt 15 försök jag försökt komma åt kurshemsidan har uppskattninsvis 3-4 gånger fungerat, Skall portalen skötas så jävla dåligt borde de generera att man får kompensation för tentor och dylikt eftersom de blir svårt att läsa på när man inte kommer åt de man behöver läsa på.» (Mycket dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»8 47%
Mycket bra»6 35%
Har ej sökt hjälp»2 11%

Genomsnitt: 3.52

- Sven är en mycket bra lärare. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 23%
Mycket bra»13 76%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.76

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 11%
Lagom»10 58%
Hög»5 29%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.17

- Trots litteratursemenarierna, vilka var jättebra känns det som en väldigt bred kurs där man ska kunna lite om mycket.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»11 64%
Hög»5 29%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.23

- Läste enbart en kurs.» (Låg)
- Pga. Ex-jobbet» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»10 58%
Gott»6 35%
Mycket gott»1 5%

Genomsnitt: 3.47 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Se över artiklarna i kompendiet. Det har hänt mycket sedan 1995. » (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Cad-uppgiften»
- Kaj, gästföreläsare»
- Alla gästföreläsare och studiebesöken.»
- CAD»
- Sven Ekered och CAD-delen»
- Det två obligatoriska litteratursemenarierna.»
- Visa föreläsare från industrin var intressanta. Killen från EBM metoden var riktigt bra med många prylar med sig. »
- CAD-delen och att man fick designa motorn själv. Även att man fick utökat kunskaperna om de tillverkningsmetoder som behandlades. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det skulle vara trevligt att få instruktioner till den 5-axliga beredning i CATIA. vissa artiklar i kursliteraturen var utdaterade, även om man kunde relatera till dagsläget, så blev motivationen låg. »
- Artiklarna är uråldriga och det känns som ett skämt att läsa dessa, tekniker som idag är uråldriga och "out of date". »
- Kurslitteraturen, den känns inte aktuell.»
- Uppdaterade artiklar»
- Klarare mål, mer struktur. Fokus på en sak. Håll en röd tråd genom kursen och blanda inte in massa onödig vetskap om detaljer (som tryck i en vattenskär, vad är det bra och kunna för?) . Artikelsamlingen måste vara mer homogen.»
- Artiklarna är hur gamla som helst, om det ska kännas relevant så hade det hjälpt med nyare material»
- Portalen, skall man använda den värdelösa skiten som aldrig någonsin fungerar så borde man kompensera eleverna för detta. Bättre hade vart att dela ut material på föreläsningar så att eleverna iaf får en teoretisk möjlighet att se materialet, för den möjligheten är patetiskt liten ifall man lägger upp saker på portalen istället.»
- Kanske bättre med en lektion med en kurssammanfattning och sedan en lektion med en tentagenomgång. Mycket litteratur att sålla bland. Byta ut vissa artiklar som verkligen inte var uppdaterade.»
- Förnya kurslitteraturen !!»
- Seminarierna gav inte vidare mycket, de behöver åtminstone inte vara obligatoriska. »

16. Övriga kommentarer

- »
- uppdatera artiklarna för guds skull, annars ok kurs»
- Jag tror inte att det optimalaste sättet att examination sker genom en skriftlig tenta. Jag tror att i denna typer av kurser så är det bättre med att göra ett projekt eller ett case. Jag tror att jag hade lärt mig mera av kursens innehåll genom ett projektarbete. Att skriva en tenta i detta kändes mest bara som att läsa in och rabbla upp.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.47

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.47
Beräknat jämförelseindex: 0.61


Kursutvärderingssystem från