ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Studiearbetsmiljöenkät M3 2015

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2015-03-26 - 2015-04-23
Antal svar: 37
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Mikael Enelund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Är du kvinna eller man?

37 svarande

Kvinna»8 21%
Man»29 78%

Genomsnitt: 1.78

2. Hur trivs du med att studera Maskinteknik på Chalmers?

37 svarande

Mycket bra»30 81%
Bra»7 18%
Så där»0 0%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.18

- Toaletterna nära grupprummen är dock lite trista, dörr som smäller hårt och tråkig inredning.» (Mycket bra)
- Det som verkligen måste göras bättre är tillgången på studieutrymmen och tillgång till datorer. Det händer alltför ofta att man inte hittar en dator eller att man inte hittar någonstans att studera. Speciellt i tentatider» (Mycket bra)

3. Tycker du att studierna känns meningsfulla?

37 svarande

Ja mycket»21 56%
Ja»16 43%
Någorlunda»0 0%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.43

- Saknar ibland koppling till industrin. » (Ja mycket)
- Det är ibland svårt att se vad de ska leda till eftersom utbildningen är väldigt bred och om man inte har ett tydligt mål var man vill hamna hade det varit bra om man fått se lite mer av vilka jobb man kan tänkas få när man är klar.» (Ja)

4. Hur tycker du att samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerar?

37 svarande

Fantastiskt bra»14 37%
Bra»23 62%
Ganska bra»0 0%
Dåligt»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 1.62

5. Hur upplever du möjligheterna att få hjälp av lärare (föreläsare, övningsledare och handledare)?

Kommentera gärna!

37 svarande

Mycket bra»16 43%
Ganska bra»20 54%
Dåliga»0 0%
Mycket dåliga»1 2%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 1.62

- Det är enkelt att få hjälp på instutitionen av respektive föreläsare/övningsledare. Jag gillar öppenheten på skolan, som skapar ett samarbete mellan forskare och studenter. » (Mycket bra)
- Varierar såklart, men övervägande mycket bra!» (Mycket bra)
- Det är olika i olika kurser hur tillmötesgående de är. » (Ganska bra)
- Ju färre på kursen desto lättare» (Ganska bra)
- Kan bli bättre!» (Ganska bra)

6. Känner du dig bekväm med att ställa frågor under undervisningen (föreläsning, övning, lab, räknestuga etc)?

Kommentera gärna!

36 svarande

Ja, alltid»4 11%
Ja, oftast»24 66%
Tveksamt»5 13%
Nej, inte alls»3 8%

Genomsnitt: 2.19

- Jan Lindér är svår att ställa frågor till.Svarar ofta med något som får en att känna sig dum.» (Ja, oftast)
- Får oftast bättre svar då man frågar enskilt och ej i helklass under föreläsning känns det som. Vår klass är också ofta väldigt tyst under föreläsningar vilket gör att man inte gärna ställer en fråga, vilket är synd!» (Ja, oftast)
- Om man tänker på annat en liten stund på föreläsningen kan det kännas dumt att ställa frågor som föreläsaren kanske redan besvarat.» (Ja, oftast)
- Det kommer med åldern » (Ja, oftast)
- I ettan och lite av tvåan var jag lite rädd för att ställa frågor. Nu i trean har det blivit enklare. Det beror mycket på att det finns så många på skolan och i klassen som är väldigt kunniga så man är rädd för att ställa en "dum" fråga. Samtidigt är det också föreläsaren som skapar tillfällen för frågor. Hos vissa lärare är det svårt att fråga, man kan ibland få ett dumt svar som gör att man helst inte frågar nästa gång. » (Ja, oftast)
- Ogärna på föreläsningar, men vid övriga tillfällen - inga problem. » (Ja, oftast)
- Alla föreläsare uppskattar inte att bli störda under föreläsningen, men då får man räkna med fler mail att svara på och det är ok för mig i alla fall.» (Ja, oftast)
- känner mig behväm med det under övning, lab etc men inte i helklass vid föreläsningar» (Tveksamt)

7. Hur nöjd är du med programanledningens (programansvarig, utbildningssekreterare och studievägledare) insatser för din utbildning?

37 svarande

Mycket nöjd»22 59%
Nöjd»15 40%
Inte så nöjd»0 0%
Inte alls nöjd»0 0%

Genomsnitt: 1.4

- Man känner trygghet i att programansvarig m.fl. är angelägna om att utbildningen håller hög kvalitet» (Mycket nöjd)
- Jag tycker att det funkar riktigt bra! Lilian är så snabb på att svara på mail och hon är alltid till bra hjälp! Det är många som håller med mig, heja Lilian!! Mikael och Johan är också riktigt bra på att synas och vara med på diverse kursutvärderingar och prata med studenter. » (Mycket nöjd)
- Oftast hjälpsamt och med gott bemötande» (Mycket nöjd)
- Tycker att det har fungerat dåligt under kandidaten. Upplägget är under all kritik. Som ett exempel är den gröna lappen katastrofal, det är ju 2015!! » (Nöjd)

8. Genomför programmet kursvärderingar på ett bra sätt?

37 svarande

Nej»0 0%
Nej, inte i den utsträckning dom borde»1 2%
Ja, fast det kunde varit bättre»10 27%
Ja»26 70%

Genomsnitt: 3.67

- Olika lärare har olika inställning till kursutvärdering. Vissa ger intrycket att det ska vara på deras sätt och det är redan det bästa » (Ja, fast det kunde varit bättre)
- Alla gör inte kursutvärderingar. Få alla att göra de genom att göra de obligatoriska eller ha ett pris som lottas ut bland alla som deltar för att öka antalet.» (Ja, fast det kunde varit bättre)
- Det är klart att det alltid kan bli bättre. Men det finns absolut möjlighet att påverka och belysa vilket är fullt tillräckligt i detta fallet. » (Ja)
- Varför är det inte obligatoriskt att svara på kursenkät?» (Ja)
- Det tycker jag! Jag vet program där det inte är obligatoriskt att vara kursutvärderare men jag tycker att det är viktigt att man får känna att man kan påverka kursers innehåll. » (Ja)

9. Anser du att dina åsikter i kursvärderingarna tas till vara på ett seriöst sätt?

37 svarande

Nej inte alls»2 5%
Någorlunda»5 13%
Ja men kan bli bättre»13 35%
Ja»17 45%

Genomsnitt: 3.21

- Kursutvärderingen kändes väldigt slentrian och oviktig för programmet.» (Nej inte alls)
- Märker ändå ingen skillnad oftast är väl den spontana känslan» (Någorlunda)
- I många fall svårt att veta hur de följs upp till nästa år.» (Ja men kan bli bättre)
- Som innan. Fler lärare behöver vara öppna för förändring och ta till sig kritik» (Ja men kan bli bättre)
- Alla examinatorer är inte så öppna för förändringar och/eller kritik, trots att de är vuxna.» (Ja men kan bli bättre)

10. Uppskatta den totala arbetsbelastningen.

37 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»13 35%
Hög»24 64%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.64

- Varierande, sällan lagom. Ofta hög eller låg. Ojämn alltså.» (Lagom)
- Det går upp och ner och även om jag inte lägger ner orimligt mycket tid så känns det som att arbetsbelastningen är hög, vilket nog mycket beror på kraven man har på sig själv.» (Hög)
- Hög men kass utan jullov då man är så sjukt trött nu. Bättre med Jullov och samma studietakt som det var innan. » (Hög)
- Detta är civilingenjörsprogrammet. Jag vill inte glida igenom det. Det skall vara svårt och högbelastning. Dvs. det går alltid att öka belastningen vilket är bra.» (Hög)
- Hög, men det är inte nödvändigtvis dåligt. Arbetslivet efter skolan kommer att vara påfrestande tidvis, och det är därför lärorikt och utmanande att ha mycket att göra i skolan. I början var det lite chockartat, nu är jag tacksam för det. Chalmerister har ett gott rykte bland arbetsgivare för att vara flitiga och ambitiösa.» (Hög)
- För hög vissa perioder, M3 höst var tung. » (Hög)

11. Uppskatta hur många timmar i veckan du ägnar åt studier i genomsnitt.

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsåret.

37 svarande

Högst 30 timmar»2 5%
30-40 timmar»11 29%
40-50 timmar»18 48%
50-60 timmar»6 16%
Mer än 60 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.75

- Gör så mycket annat kring skolan också men det läggs lätt mycket tid på skolan. » (50-60 timmar)
- mer än 60 när det går mot tentor» (50-60 timmar)

12. Vet du var du skall vända dig om studierna känns övermäktiga?

Om ja ange gärna till vem/vilka du skulle vända dig.

37 svarande

Ja»17 45%
Nej»20 54%

Genomsnitt: 1.54

- MUU, Studievägledaren» (Ja)
- SAMO i m-styret» (Ja)
- Studeivägledare» (Ja)
- Lilian» (Ja)
- Studievägledare» (Ja)
- Skulle i första hand prata med kompisar i klassen och min familj. Vet inte vem på skolan som jag skulle vända mig till.» (Nej)
- varför skulle de bli det?» (Nej)
- Kåren? Lilian?» (Nej)

13. Har du någon gång känt dig illa behandlad av någon lärare?

Beskriv gärna situationen om det har hänt.

37 svarande

Aldrig»23 62%
Någon enstaka gång»12 32%
Några gånger»2 5%
Ofta»0 0%

Genomsnitt: 1.43

- Personalen i prototyplabbet bemöter en sällan hjälpsamt.» (Någon enstaka gång)
- När man frågat om hjälp på övningar och blivit idiotförklarad, för de har tyckt man inte varit tillräckligt kompetent » (Någon enstaka gång)
- Blev idiotförklarad av Göran från ingenjörsmetodiken i åk1 för en fråga jag ställde. I termo blev vår labbrapport underkänd gång på gång även fast den var bättre än våra kompisars. När jag påpekade detta blev den genast godkänd utan kommentar, minns inte vad de hette tyvärr.» (Någon enstaka gång)
- Vissa föreläsare har en inställning att studenterna är dumma i huvudet.» (Någon enstaka gång)

14. Har du någon gång upplevt diskriminering eller kränkning på Chalmers?

Om "ja", beskriv gärna situationen.

37 svarande

Nej»36 97%
Ja, diskriminering»1 2%
Ja, kränkning»0 0%
Ja, både och»0 0%

Genomsnitt: 1.02

- Annan inställning till tjejer som läser maskin, att dom inte ska vara lika insatta i saker som killar.» (Ja, diskriminering)

15. Vem skulle du vända dig till om du upptäcker/upplever diskriminering eller kränkning?

Kommentera gärna

37 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Programansvarig»16 43%
Studeivägledare»22 59%
Utbildningssekretare»6 16%
Lärare»3 8%
Studerandeombudsman»9 24%
Samo (teknologsektionens skyddsombud)»13 35%
Chalmers jämställdhetssamordnare»2 5%
Chalmers kurator»3 8%
Annan»2 5%

- Vet inte» ()
- Beror på hur sitvationen ser ut» (Programansvarig, Studeivägledare)
- Jag upplever att studievägledaren har mycket stort förtroende hos studenterna» (Studeivägledare)

16. Om du kunde vrida tiillbaka klockan, skulle du välja programmet igen?

37 svarande

Ja, absolut»27 72%
Ja, kanske»10 27%
Tveksamt»0 0%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1.27

- Sen tycker jag att toaletterna vid studiehallen i Maskinhuset är äckliga. Det är alltid kiss-stänk på golv,väggar och på sitsen. Tycker inte att det skall vara gemensamma toaletter när killar inte kan kissa ordentligt. Ska tjejer behöva sätta sig i det, nej. Tycker att detta måste lösas för det är förfärligt och äckligt!» (Ja, absolut)
- Jag tycker mycket om Maskinteknik, och jag gillar att det märks att saker händer då det behövs! Bra samverkan mellan studenter och forskare, bra blandning på människor, trevliga lokaler.» (Ja, absolut)
- Intresserad av både M och Z» (Ja, kanske)
- Eller V» (Ja, kanske)Kursutvärderingssystem från