ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Last-och maskinsystem, del A Hydraulik och pneumatik, LNB7030107

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-15 - 2009-05-27
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Sami Syrjänen»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»5 35%
Cirka 20 timmar»6 42%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»1 7%
Minst 35 timmar»2 14%

Genomsnitt: 2.21

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»14 100%

Genomsnitt: 5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 35%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 64%

Genomsnitt: 3.64

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»14 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 35%
Ja, i hög grad»9 64%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.64


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 14%
Ganska stor»8 57%
Mycket stor»4 28%

Genomsnitt: 3.14

- inlärnings programmet falerade » (Ganska liten)
- Det är laborationerna på labbplatserna som varit mest lärorik.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»4 30%
Ganska stor»5 38%
Mycket stor»3 23%

Genomsnitt: 2.76

- Kurslitteratur har ej funnits» (?)
- Som sagt, mycket strul med skivan som vi fick från FM.» (Mycket liten)
- Deras Learnware program var väldig kass» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»5 38%
Ganska bra»4 30%
Mycket bra»3 23%

Genomsnitt: 2.69

- Lite problematiskt när problem uppstår och lärare utgår ifrån Halmstad och eleverna sitter i Göteborg och studerar» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 14%
Ganska bra»6 42%
Mycket bra»6 42%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.28

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 14%
Mycket bra»12 85%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.85

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»11 78%
Hög»2 14%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.07

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 71%
Hög»4 28%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.28


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 28%
Gott»8 57%
Mycket gott»2 14%

Genomsnitt: 3.85

- Programvaran fungerade dåligt annars var allt bra» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Att den sköts av försvaret i Halmstad»
- Praktiska momenten i Halmstad.»
- Inlärningsskivan. LearnWare.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Som vanligt är administrationen från chalmers sida urusel. »
- Skriftlig tentamen istället för programvaran.»
- Skivans kvalitet. Inte innehållet, utan buggar och dylikt som fanns på skivan.»
- Funktionen på Learn ware skivan»
- det datoriserade inlärningsprogrammet»

16. Övriga kommentarer

17. Kommunikation

Hur upplevdes kommunikationen mellan Halmstad, Chalmers och Studenterna

14 svarande

Dåligt»1 7%
Mindre bra»4 30%
Bra»5 38%
Mycket bra»3 23%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.76

- Bra mellan Halmstad och studenter. Dålig så fort chalmers är inblandade. Förmodar att ingen på chalmers känner ett ansvar. Eller vill ta sitt ansvar/arbetsuppgift på allvar.» (Dåligt)
- Kan bli bättre...» (Mindre bra)

18. Bemötande

Hur bemöttes Ni i Halmstad??

14 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»5 35%
Mycket bra»9 64%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.64

19. Laborationer - utrustning

Hur upplevdes kvaliteten på utrustningen som användes under laborationer?

14 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»4 28%
Mycket bra»10 71%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.71

- Allt var bra utom CD:n som krånglade och tog grymt mycket tid.» (Mycket bra)

20. Laborationer - handledare

Hur upplevdes kvaliteten på handledare under laborationer?

14 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»4 28%
Mycket bra»10 71%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.71

21. Slutomdöme, Halmstad

Anser ni att kursen även i framtiden bör utföras i Halmstad?

14 svarande

Nej»0 0%
Ja»13 100%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2

- Att man skippar learnware o får tillgång till vanlig litteratur som man kan läsa på.» (Ja)
- Men om möjligt bör den läggas med 2 dagar som följer varandra och med övernattning i Halmstad. Att åka fram och tillbaka på 2 spridda dagar gör att det försvinner mycket tid i transporter.» (Ja)Kursutvärderingssystem från