ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Maskinelement HT09, LMU431

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-11 - 2010-01-24
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»2 15%
Cirka 20 timmar»4 30%
Cirka 25 timmar»2 15%
Cirka 30 timmar»2 15%
Minst 35 timmar»3 23%

Genomsnitt: 3

- skulle varit mer om andra kursen inte tagit så mkt tid» (Cirka 20 timmar)
- Fler övningslektioner!!!!» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 38%
100%»8 61%

Genomsnitt: 4.61

- Fler övningslektioner!!!!» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 15%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 46%

Genomsnitt: 3.15

- Har läst dem men kommer inte ihåg dem.» (Jag har inte sett/läst målen)
- är det någon som bryr sig mkt om mål?! borde finnas en ruta där det står: jag bryr mig inte» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 81%
Nej, målen är för högt ställda»2 18%

Genomsnitt: 2.18

- Känns inte som det finns någon begränsning på hur stor kursen är.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 16%
Ja, i hög grad»5 41%
Vet ej/har inte examinerats än»5 41%

Genomsnitt: 3.25

- Övningstentorna är olika allihopa man vet till stor del vilka uppgifter som tentorna rör sig om, men de finns något nytt att lära sig på varje tenta... Det medför att kursen är oändligt stor.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 15%
Ganska stor»8 61%
Mycket stor»3 23%

Genomsnitt: 3.07

- Fler övningslektioner!!!!» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 16%
Ganska stor»3 25%
Mycket stor»7 58%

Genomsnitt: 3.41

- Boken är mer utformad som en formelsamling än som en lärobok.» (Ganska liten)
- Boken är väldigt basic, Skulle varit fler övningar med ren geometri som uppgifterna väldigt mycket handlar om.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»1 8%
Ganska dåligt»2 16%
Ganska bra»7 58%
Mycket bra»2 16%

Genomsnitt: 2.83

- Används inte alls av läraren.» (Mycket dåligt)
- Väldigt bra lösta uppgifter! hjälper en hel del. Men som sagt, skulle varit fler Fler övningslektioner och övningsuppgifter på geometri.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 23%
Mycket bra»10 76%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.76

- bättre nu i fortsättningskursen (när vi inte läste med designare som frågade på allt!)» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 38%
Mycket bra»8 61%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.61

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 15%
Hög»7 53%
För hög»4 30%

Genomsnitt: 4.15

- Känns inte som en 7,5hp kurs fick lägga ner väldigt med tid både på uppgifter och inlämningsuppgift som tog våran dyrbara övningstid...» (För hög)
- En dugga istället för inlämningsrapport hade nog varit bra. Rapporten tar mycket tid som man ( jag ) hällre vill lägga på att räkna uppgifter/ läsa i boken. Uppgifterna tar lång tid att lösa 1:a gången och med denna kursen samtidigt som hållf. blir det knappt så man hinner räkna allt man vill. Har man en dugga på halva eller 1/3 av kursen så tror jag att fler skulle få ev. bätrre betyg.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 15%
Hög»9 69%
För hög»2 15%

Genomsnitt: 4


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 30%
Gott»8 61%
Mycket gott»1 7%

Genomsnitt: 3.76

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kursmaterialet»
- bra med ett projekt och lösningar till uppgifterna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Övningslektioner BÖR införas, inlämningsuppgift kan diskuteras. Man får inga bonuspoäng på en tenta som kanske saknar 1poäng till godkänt utan får enbart poäng på godkänd tenta... Det är svårt nog att få godkänt. Inför renodlade geometri övningar så man blir lite varm i kläderna!»
- inlämningsuppgift mot en dugga (ej krocka med hållfen), mer övning.»
- Schemalagda möjligheter till att få hjälp med självständig beräkning.»

16. Övriga kommentarer

- Nyttig kurs»


Kursutvärderingssystem från