ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Solidmodellering fk H10, PPU041

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-17 - 2011-01-18
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

11 svarande

Högst 15 timmar»2 18%
Cirka 20 timmar»2 18%
Cirka 25 timmar»2 18%
Cirka 30 timmar»4 36%
Minst 35 timmar»1 9%

Genomsnitt: 3

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»11 100%

Genomsnitt: 5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 36%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 45%

Genomsnitt: 2.72

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 12%
Ja, målen verkar rimliga»7 87%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.87

- Hade vart kul att få betyg i kursen.» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 11%
Ja, i hög grad»8 88%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.88

- Projektet kännes inte lika avancerat som övningarna nät det gällde ytmodellering. Inte direkt dåligt eftersom man utvecklades på många olika saker, inte bara ytor.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»5 45%
Mycket stor»6 54%

Genomsnitt: 3.54

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 11%
Ganska stor»6 66%
Mycket stor»2 22%

Genomsnitt: 3.11

- Vi har inte haft så mycket kurslitteratur, men vi har haft Sven istället!» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 45%
Mycket bra»6 54%

Genomsnitt: 3.54

- PM syntes aldrig.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 9%
Ganska bra»1 9%
Mycket bra»9 81%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.72

- Det tog lång tid att få hjälp på lektionerna då det var många som behövde hjälp med ganska svåra saker.» (Ganska dåliga)
- Extremt bra engagemang från föreläsare.» (Mycket bra)
- Sven har till och med stannat kvar efter sin egen arbetstid för att hjälpa oss.» (Mycket bra)
- Sven ställer upp till hundra procent och det märks att han vill lära oss så mycket som möjligt. Jättebra!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 27%
Mycket bra»8 72%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.72

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 54%
Hög»5 45%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.45

- Beror på var man lade ribban.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 45%
Hög»3 27%
För hög»3 27%

Genomsnitt: 3.81

- Läste ej usability.» (Lagom)
- Läste tre kurser samtidigt. Det fungerade, men det blir som sagt hög belastning.» (För hög)
- Dock var det för att jag läste 150%, dvs en extra kurs. Detta för att ha möjligheten att läsa masterprogram » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»1 9%
Mycket gott»10 90%

Genomsnitt: 4.9

- Mycket bra och trevlig kurs med ett roligt projekt som forlöpte väldigt smidigt. Bra att det finns ett mål att jobba mot.» (Mycket gott)
- Det var en rolig kurs, och det som var roligast var att ha en så engagerad lärare.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Svens härliga engagemang!»
- Sven, helt klart. Finns bara gott att säga om kursen. Mycket rolig kurs i sig självt, och blir ännu roligare med Svens engagemang och arbetsglädje som han verkligen delar med sig av.»
- Sven och projektarbetet med motorcykeln. Det var också mycket bra att göra de första övningarna två och två. »
- Projektet och öppenheten i det som gör att alla kommer på kreativa lösningar och funktioner.»
- Att gruppmedlemmarna försöker hjälpa varandra innan de söker hjälp av läraren»
- Allt»
- Sven!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lägg bara ut PM så är det jättebra.»
- Inget»

16. Övriga kommentarer

-
- Sven är en mycket hjälpsam, kompetent och bra lärare!»


Kursutvärderingssystem från