ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Introduktion till mekatronik HT09, SSY075

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-14 - 2009-11-04
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 60%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Mekatronikingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»26 83%
Cirka 20 timmar»4 12%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 1.25

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»0 0%
75%»3 9%
100%»27 87%

Genomsnitt: 4.8


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 25%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 45%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 29%

Genomsnitt: 2.77

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»22 91%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»2 8%
I viss utsträckning»13 52%
Ja, i hög grad»4 16%
Vet ej/har inte examinerats än»6 24%

Genomsnitt: 2.56


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»13 41%
Ganska stor»14 45%
Mycket stor»3 9%

Genomsnitt: 2.61

- Inte haft speciellt mycket undervisning. En föreläsning om vad mekatronik är. Inget mer vad jag kan minnas.» (Ganska stor)
- Man fick veta hur man skulle bygga upp allting på ett bra sätt. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»16 55%
Ganska liten»10 34%
Ganska stor»3 10%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.55

- Det förekom ingen kurslitteratur.» (?)
- fanns ingen kurslitteratur» (?)
- Vi fick inte mycket kurslitteratur» (Mycket liten)
- Vi fick en mall som var väsentliga» (Ganska stor)
- Inte använt oss av någon kurslitteratur.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

30 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»4 13%
Ganska bra»18 60%
Mycket bra»7 23%

Genomsnitt: 3.03

- Jag antar att det var bra eftersom jag aldrig var dit. Det behövdes aldrig» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 6%
Ganska bra»9 29%
Mycket bra»16 51%
Har ej sökt hjälp»4 12%

Genomsnitt: 3.7

- Man hade bara en lektion i veckan och då träffade man inte sin handledare. I mitt fall så träffade jag bara handledaren första lektionen. Men allt gick bra ändå :) » (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»16 51%
Mycket bra»14 45%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.41

- Ca hälften av gruppen var rätt oengagerade» (Ganska dåligt)
- det blir svårt att få det till ett bra grupparbete när man är så många som 8st.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»8 25%
Lagom»20 64%
Hög»2 6%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 2.87

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 12%
Lagom»17 54%
Hög»8 25%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.25


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

31 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»2 6%
Godkänt»20 64%
Gott»8 25%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.12

- Känns som vilket annat gymnasie arbete som helst!» (Dåligt)
- Bra kurs, fast kanske lite fel namn. Jag lärde mig inte så mycket om mekatronik utan mer hur man ska bygga upp sitt arbete.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Läraren»
- Läraren, Linda Bradley.»
- Uppgiften var lärorik»
- Just målet att man ska träffa nya personer»
- Handledarna»
- Läraren»
- "grunden" i kursen är bra, det är en god tanke»
- Friheten och det egna ansvaret»
- de bra genomgångarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- storleken på grupperna»
- Bättre information när det gäller internets och bibliotekets möjligheter. Överskådlig info saknas.»
- Borde nog vara mer praktiska exempel och undervisningar om hur mekatroniken ser ut ute i världen idag, exempelvis: framsteg, förändringar, historia etc?»
- Som planerat, förstora kursen, nu kändes det lite onödigt eftersom vi visste att den var bara gjord för att vi skulle lära känna varandra»
- UPPLÄGGET»
- Takten»
- Man bör lägga in mer "lärande" moment i kursen»
- inget»
- mer kontakt med handledarna»

16. Övriga kommentarer

- känns som en riktigt onödig kurs!!»
- Det känns som en bra tanke med att göra en sån här introduktionskurs och ett grupparbete om just ett mekatroniskt system. Men vet inte om det gav så speciellt mycket mer förståelse om vad området innebär. Däremot fick man ju direkt börja jobba med gruppen vilket är en bra sak.»


Kursutvärderingssystem från